Example #1
0
 function showItems($order)
 {
   // Opprett kobling mot databasen og hent workers.
   $db = new Database();
   $sql = "SELECT * FROM `item` " . $order;
   $sth = $db->dbQuery($sql);
   $gui = new webShopGui();
   $item = $gui::orderLink("sortByItem", "name", "Vare");
   $quantity = $gui::orderLink("sortByItem", "quantity", "Antall");
   $price = $gui::orderLink("sortByItem", "price", "Pris");
   // Skriv ut tabellstart
   echo "<table id=\"workers\" cellspacing=\"0\">", "\n";
   echo "<tr id=\"overskrift\"><td id='name'>" . $item . "</td><td>Beskrivelse</td><td>Kategori</td><td>" . $quantity . "</td><td>" . $price . "</td><td>Handlinger</td></tr>", "\n";
   $rowCount = 0;
   foreach ($sth as $row) {
     $sql = "SELECT * FROM `categories` WHERE `itemID` = '" . $row['itemID'] . "'";
     $catId = $db->dbQuery($sql);
     $sql = "SELECT * FROM `category` WHERE `catID` = '" . $catId[0][0] . "'";
     $cat = $db->dbQuery($sql);
     $even = "";
     // Hvis det er partall som settes ikke inn noen ekstra klasse
     if ($rowCount++ % 2 == 1) {
       $even = ' class="even"';
     }
     // Ved oddetall fŒr <tr> klassen .even
     // Skriv ut rader.
     echo "<tr" . $even . "><td>" . $row['name'] . "</td><td>" . $row['desc'] . "</td><td>" . $cat[0][1] . "</td><td>" . $row['quantity'] . "</td><td>" . $row['price'] . ",-</td><td><a href='?edit=" . $row['itemID'] . "&update=quantity'>Varemottak</a> | <a href='?edit=" . $row['itemID'] . "'>Rediger</a></td></tr>", "\n";
   }
   // Avslutt tabell
   echo "</table>";
 }
Example #2
0
	<div id="mainbar">
		
		<?php 
//Kobling til databaseklassen.
$db = new Database();
//Sjekker om ny sortBy session skal settes. Hvis ingen session er satt settes standard.
if (isset($_GET['sortBy']) != null && isset($_GET['sortOrder']) != null) {
  $session::setSortBy("sortByUser", $_GET['sortBy'], strtoupper($_GET['sortOrder']));
} elseif (!isset($_SESSION['sortByUser'])) {
  $session::setSortBy("sortByUser", "sname", "ASC");
}
//*************** EDIT ***************//
// Skriver ut redigeringsskjema hvis $_GET['edit'] er satt og $_GET er et nummer.
if (isset($_GET['edit']) && is_numeric($_GET['edit'])) {
  $sql = "SELECT * FROM `Webshop`.`user` WHERE `user`.`uID` = " . $_GET['edit'];
  $result = $db->dbQuery($sql);
  $gui::h2("Rediger kunde");
  $view::editUserTable($result);
} elseif (isset($_GET['edit']) && $_GET['edit'] == "send" && isset($_POST['uid'])) {
  $gui::h2("Kunder");
  if (isset($_POST['password'])) {
    if ($_POST['password'] == $_POST['password2']) {
      $password = "******" . md5($_POST['password']) . "'";
    } elseif ($_POST['password'] != $_POST['password2']) {
      echo $gui::error("Passordene stemte ikke med hverandre. Nytt passord ikke satt.");
      $password = "";
    }
  }
  $sql = "UPDATE `Webshop`.`user` SET `fname` = '" . $_POST['fname'] . "', `sname` = '" . $_POST['sname'] . "', `address` = '" . $_POST['address'] . "', `zipcode` = '" . $_POST['zipcode'] . "', `email` = '" . $_POST['email'] . "', `username` = '" . $_POST['username'] . "'" . $password . " WHERE `user`.`uID` =" . $_POST['uid'];
  $db->dbQuery($sql);
  $gui::verified($_POST['fname'] . " " . $_POST['sname'] . " ble oppdatert");
Example #3
0
   if (empty($_POST["cat"])) {
     echo "<li>Kategori</li>";
   }
   if (empty($_POST["quantity"])) {
     echo "<li>Antall</li>";
   }
   if (empty($_POST["price"])) {
     echo "<li>Pris</li>";
   }
   echo '</ul></div>';
   echo $gui::back();
 } else {
   //Hvis alt er ok, sendes data over til databasen
   //Setter inn item
   $sql = "INSERT INTO `Webshop`.`item` (`itemID`, `name`, `quantity`, `desc`, `price`) \n\t\t\t\t\t\tVALUES (NULL, '" . $_POST['name'] . "', '" . $_POST['quantity'] . "', '" . $_POST['desc'] . "', '" . $_POST['price'] . "')";
   $db->dbQuery($sql);
   //Kobler item til kategori
   $sql = "INSERT INTO `Webshop`.`categories` (`catID`, `itemID`)\n\t\t\t\t\t\tVALUES ('" . $_POST['cat'] . "', LAST_INSERT_ID())";
   $db->dbQuery($sql);
   //Skriver ut overskrift
   $gui::h2("Kategorier");
   //Skjekker om kategorien faktisk er lagt til eller ikke. Skriver deretter ut tilbakemelding.
   $sql = "SELECT * FROM `Webshop`.`item` WHERE `item`.`name` = '" . $_POST['name'] . "'";
   $bool = $db->dbQueryExist($sql);
   if ($bool == true) {
     echo $gui::verified($_POST['name'] . " ble lagt til");
   } elseif ($bool == false) {
     echo $gui::error("Error: Noe skjedde feil. Kategorien ble ikke lagt til.");
   }
   $view::showItems($_SESSION['sortByItem']);
 }