Example #1
0
 function addBook($query)
 {
   $db = new Database();
   if ($db->error()) {
     echo $db->error();
   } else {
     $db->query($query);
   }
 }
 /**
 * @param $query
 * @param $h Database
 * @param int $resultless
 * @throws Exception
 */
 function __construct($query, &$h, $resultless = 0)
 {
   $this->parent = $h;
   $this->query = $query;
   $this->q = mysql_query($query, $this->parent->dbh);
   if (!$this->q) {
     throw new Exception($this->parent->error());
   }
 }
Example #3
0
 private function getUserValues($arrayUser)
 {
   $uname = $arrayUser["username"];
   $upass = $arrayUser["password"];
   $email = $arrayUser["email"];
   $time = time();
   $db = new Database();
   $query = "INSERT INTO users(user_name,user_password_hash,user_email,user_registration_datetime) VALUES('{$uname}','{$upass}','{$email}',{$time})";
   $db->query($query);
   if ($db->error()) {
     echo $db->error();
   } else {
     header("Location: /");
   }
 }
Example #4
0
 public function set_new_two_way($accountId, $secret)
 {
   /* Controleren of de gebruiker rechten heeft. */
   if (Permission::has('panel_account_two_way')) {
     /* Update query uitvoeren om de secret in te stellen. */
     $update = Database::query("UPDATE customer SET secret = '" . Database::escape($secret) . "' WHERE id = " . Database::escape($accountId));
     /* Kijken of de query is gelukt. */
     if ($update) {
       /* Secret instellen zodat de two-way geactiveerd is in de huidige sessie. */
       $_SESSION['login']['secret'] = true;
     } else {
       /* Query ging fout, geef foutmelding terug. */
       throw new Exception(Database::error());
     }
   }
 }
Example #5
0
 /**
 * Get recent posts
 *
 * Returns an array of all recent posts, given a certain posts amount.
 *
 * @param int $amount Number of posts to get (defaults to 10).
 * @param int $offset How many posts to skip.
 * @return array Array of {@link Post} instances of all recent posts.
 */
 function getRecentPosts($amount = '%', $offset = 0)
 {
   // default amount from setting
   if ($amount == '%') {
     $amount = $this->getSetting('recent_count');
   }
   // db query
   $sql = 'SELECT `postid`, `time`, `content`, `comments_count` ' . 'FROM `+posts` ' . 'WHERE 1 ' . 'ORDER BY `postid` DESC ' . 'LIMIT ' . ($offset + 0) . ',' . ($amount + 0);
   $q = $this->db->query($sql) or $this->displayError('site->getRecentPosts', $this->db->error());
   $recent = array();
   while ($postdata = $this->db->fetch_assoc($q)) {
     $post = new Post($this);
     $post->fetch_from_array($postdata);
     $recent[] = $post;
   }
   // while
   return $recent;
 }
Example #6
0
$stmt = "SELECT Title, Contents FROM _posts WHERE Post_ID = ?";
$types = "i";
$array_of_binds = array($post_id);
$result = $db->fetch($stmt, $types, $array_of_binds);
if ($result !== false) {
  $title = $result[0]['Title'];
  $contents = $result[0]['Contents'];
  $something_wrong = false;
}
// Form the site, according to whether one is logged or not
$navbar = "<a class='blog-nav-item' href='index.php'>Home</a>";
$navbar .= "<a class='blog-nav-item' href='addpost.php'>Add Post</a>";
$navbar .= "<a class='blog-nav-item' href='logout.php'>Logout</a>";
// Form main content
if ($something_wrong) {
  $main = $db->error();
} else {
  $main = '
		<div class="col-sm-8 blog-main">
			<form id="form-addpost" class="form-signin" action="editpost_submit.php" method="post">
				<h2 class="form-signin-heading">Edit Post</h2>
				<label for="title" class="sr-only">Title</label>
				<input value=' . $title . ' id="title" class="form-control" name="title" placeholder="Title of the post" maxlength="255" required autofocus>
				<p>The title can only contain a maximum of 255 characters.</p>
				<label for="contents" class="sr-only">Contents</label>
				<textarea id="contents" class="form-control" name="contents" placeholder="Contents of the post" required>' . $contents . '</textarea>
				<p>Github Markdown formatting is supported. Check this <a href="https://guides.github.com/features/mastering-markdown/">link</a> for details.</p>
				<input type="hidden" name="form_token" value="<?php echo $form_token; ?>" />
				<input type="hidden" name="post_id" value="<?php echo $post_id; ?>" />
				<button id="form-submit" class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Edit Post</button>
			</form>
  $message = "An error has occured. Please try again.";
} else {
  $user_id = $_SESSION['user_id'];
  $title = $_POST['title'];
  $contents = $_POST['contents'];
  $db = new Database();
  $stmt = "INSERT INTO _posts (User_ID, Title, Contents) VALUES (?, ?, ?)";
  $types = "sss";
  $array_of_binds = array($user_id, $title, $contents);
  if ($db->query($stmt, $types, $array_of_binds)) {
    $something_wrong = false;
    header('refresh: 3; url = index.php');
    $message = "Post has been successfully added!";
    $message .= "<br /> <a href='index.php'>Click here if you are not redirected.</a>";
  } else {
    $message = $db->error();
  }
}
if ($something_wrong) {
  $message .= "<br /> <a href='addpost.php'>Re-add post</a>";
}
// Form the navbar
$navbar = "<a class='blog-nav-item' href='index.php'>Home</a>";
$navbar .= "<a class='blog-nav-item active' href='addpost.php'>Add Post</a>";
$navbar .= "<a class='blog-nav-item' href='logout.php'>Logout</a>";
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
	<head>
		<meta charset='utf-8'>
Example #8
0
 public static function pay_subscription($subscription_id, $month, $account_from, $finish_month = false)
 {
   /* Pak de rekeningnummer van CityPark. */
   $account_to = Config::$bank_account;
   /* Haal de maand prijs op en vermenigvuldig dit met $month. */
   $amount = $month * Settings::get('citypark_subscription_month_cost');
   /* Kijken of we de laatste paar dagen moeten berekenen. */
   if ($finish_month) {
     /* Haal totaal aantal dagen op van deze maand. */
     $days_in_month = Date('t');
     /* Bereken het resterende aantal dagen op van deze maand. */
     $days = $days_in_month - Date('j');
     /* Bereken de kosten van 1 dag deze maand. */
     $amount_one_day = $amount / $days_in_month;
     /* Bereken de kosten van de overgebleven dagen. */
     $amount_left = $amount_one_day * $days;
     /* Rond het getal af omhoog, en replace een eventuele komma met een punt. */
     $amount = str_replace(',', '.', round($amount_left, 2, PHP_ROUND_HALF_UP));
   }
   /* Kijken of de transactie is gelukt. */
   if (Bank_api::transfer($amount, $account_from, $account_to)) {
     /* Succesvol overgemaakt, update query maken. */
     $update = Database::query("UPDATE subscription SET last_paid = NOW() WHERE sub_number = " . Database::escape($subscription_id));
     /* Kijken of de query is gelukt. */
     if ($update) {
       /* Customer ID ophalen. */
       $select = Database::query("SELECT customer_id FROM subscription WHERE sub_number = " . Database::escape($subscription_id) . " LIMIT 1");
       /* Kijken of de select query gelukt is. */
       if ($select) {
         /* Haal de customer ID op. */
         $cid = $select->fetch_object()->customer_id;
         /* Probeer onderstaande. */
         try {
           /* Nieuw invoice object aanmaken. */
           $invoice = new Invoice();
           /* Nieuw factuur aanmaken. */
           $invoice_id = $invoice->new_invoice($cid);
           /* Factuur regel aanmaken. */
           /* $amount bevat in dit geval de prijs wat er betaald is. */
           $invoice->add_item('Abonnement kosten', 'Van ' . Date('d-m-Y') . ' tot ' . Date('t-m-Y') . '.', '1', $amount);
           /* Factuur als betaald instellen. */
           $invoice->set_paid();
         } catch (Exception $e) {
           /* Er ging wat fout bij het aanmaken van het factuur. */
           throw new Exception($e->getMessage());
         }
         /* Return een true. */
         return true;
       } else {
         /* Foutmelding. */
         throw new Exception('Er ging wat fout bij het ophalen van uw gegevens voor het factuur.<br />' . Database::error());
       }
     } else {
       /* Query is gefaalt, gooi foutmelding. */
       throw new Exception('Er ging wat fout bij het updaten van de betaling in de database.<br />' . Database::error());
     }
   } else {
     /* Kon niet overmaken. */
     return false;
   }
 }
Example #9
0
 function error($message)
 {
   if ($this->debug) {
     $message = $this->error(pg_last_error($this->link_id));
   }
   parent::error($message);
 }
 public static function remove_solo($id, $pid)
 {
   /* Permissie check. */
   if (Permission::has('operator_permission_edit')) {
     /* Escape ID. */
     $id = Database::escape($id);
     /* Escape permission id. */
     $pid = Database::escape($pid);
     /* Select query. */
     $select = Database::query("SELECT id FROM permission_customer_has WHERE customer_id = " . $id . " AND permission_id = " . $pid . " LIMIT 1");
     /* Kijken of query gelukt is. */
     if ($select) {
       /* Kijken of het item bestaat. */
       if ($select->num_rows != 0) {
         /* Delete query */
         $delete = Database::query("DELETE FROM permission_customer_has WHERE customer_id = " . $id . " AND permission_id = " . $pid . " LIMIT 1");
         /* Delete check */
         if (!$delete) {
           /* Foutmelding. */
           throw new Exception('Er ging wat fout bij het verwijderen van de recht.<Br />' . Database::error());
         }
       } else {
         /* Bestaat niet. */
         throw new Exception('De recht die u wenst te verijderen bestaat niet.');
       }
     } else {
       /* Foutmelding. */
       throw new Exception('Er ging wat fout bij de controle.<br />' . Database::error());
     }
   } else {
     /* Geen rechten. */
     throw new Exception('U heeft niet de bevoegdheden om rechten toe te mogen voegen,');
   }
 }
Example #11
0
  /**
   * Import the aicc object (as a result from the parse_config_files function) into the database structure
   * @param	string	Unique course code
   * @return	bool	Returns -1 on error
   */
  function import_aicc($course_code) {
    $course_id = api_get_course_int_id();

    if ($this->debug > 0) { error_log('New LP - In aicc::import_aicc('.$course_code.')', 0); }
    // Get table names.
    $new_lp = 'lp';
    $new_lp_item = 'lp_item';

    // The previous method wasn't safe to get the database name, so do it manually with the course_code.
    $sql = "SELECT * FROM ".Database::get_main_table(TABLE_MAIN_COURSE)." WHERE code='$course_code'";
    $res = Database::query($sql);
    if (Database::num_rows($res) < 1) { error_log('New LP - Database for '.$course_code.' not found '.__FILE__.' '.__LINE__, 0); return -1; }
    $row = Database::fetch_array($res);

    $new_lp = Database::get_course_table(TABLE_LP_MAIN);
    $new_lp_item = Database::get_course_table(TABLE_LP_ITEM);
    $get_max = "SELECT MAX(display_order) FROM $new_lp WHERE c_id = $course_id";
    $res_max = Database::query($get_max);
    if (Database::num_rows($res_max) < 1) {
      $dsp = 1;
    } else {
      $row = Database::fetch_array($res_max);
      $dsp = $row[0] + 1;
    }

    $this->config_encoding = "ISO-8859-1"; // TODO: We may apply detection for this value, see the function api_detect_encoding().

    $sql = "INSERT INTO $new_lp (c_id, lp_type, name, ref, description, path, force_commit, default_view_mod, default_encoding, js_lib, content_maker,display_order)" .
        "VALUES " .
        "($course_id, 3, '".$this->course_title."', '".$this->course_id."','".$this->course_description."'," .
        "'".$this->subdir."', 0, 'embedded', '".$this->config_encoding."'," .
        "'aicc_api.php','".$this->course_creator."',$dsp)";
    if ($this->debug > 2) { error_log('New LP - In import_aicc(), inserting path: '. $sql, 0); }
    $res = Database::query($sql);
    $lp_id = Database::insert_id();
    $this->lp_id = $lp_id;
    api_item_property_update(api_get_course_info($course_code), TOOL_LEARNPATH, $this->lp_id, 'LearnpathAdded', api_get_user_id());
    api_item_property_update(api_get_course_info($course_code), TOOL_LEARNPATH, $this->lp_id, 'visible', api_get_user_id());

    $previous = 0;
    foreach ($this->aulist as $identifier => $dummy) {
      $oAu =& $this->aulist[$identifier];
      //echo "Item ".$oAu->identifier;
      $field_add = '';
      $value_add = '';
      if (!empty($oAu->masteryscore)) {
        $field_add = 'mastery_score, ';
        $value_add = $oAu->masteryscore.',';
      }
      $title = $oAu->identifier;
      if (is_object($this->deslist[$identifier])) {
        $title = $this->deslist[$identifier]->title;
      }
      $path = $oAu->path;
      //$max_score = $oAu->max_score // TODO: Check if special constraint exists for this item.
      //$min_score = $oAu->min_score // TODO: Check if special constraint exists for this item.
      $parent = 0; // TODO: Deal with the parent.
      $previous = 0;
      $prereq = $oAu->prereq_string;
      //$previous = (!empty($this->au_order_list_new_id[x]) ? $this->au_order_list_new_id[x] : 0); // TODO: Deal with the previous.
      $sql_item = "INSERT INTO $new_lp_item (c_id, lp_id,item_type,ref,title, path,min_score,max_score, $field_add parent_item_id,previous_item_id,next_item_id, prerequisite,display_order) " .
          "VALUES " .
          "($course_id, $lp_id, 'au','".$oAu->identifier."','".$title."'," .
          "'$path',0,100, $value_add" .
          "$parent, $previous, 0, " .
          "'$prereq', 0" .
          ")";
      $res_item = Database::query($sql_item);
      if ($this->debug > 1) { error_log('New LP - In aicc::import_aicc() - inserting item : '.$sql_item.' : '.Database::error(), 0); }
      $item_id = Database::insert_id();
      // Now update previous item to change next_item_id.
      if ($previous != 0) {
        $upd = "UPDATE $new_lp_item SET next_item_id = $item_id WHERE c_id = $course_id AND id = $previous";
        $upd_res = Database::query($upd);
        // Update the previous item id.
      }
      $previous = $item_id;
    }
  }
Example #12
0
/**
 * Displays step 3 - a form where the user can enter the installation settings
 * regarding the databases - login and password, names, prefixes, single
 * or multiple databases, tracking or not...
 */
function display_database_settings_form($installType, $dbHostForm, $dbUsernameForm, $dbPassForm, $dbPrefixForm, $enableTrackingForm, $singleDbForm, $dbNameForm, $dbStatsForm, $dbScormForm, $dbUserForm) {

  if ($installType == 'update') {
    global $_configuration, $update_from_version_6;

    if (in_array($_POST['old_version'], $update_from_version_6)) {
      $dbHostForm     = get_config_param('dbHost');

      $dbUsernameForm   = get_config_param('dbLogin');
      $dbPassForm     = get_config_param('dbPass');
      $dbPrefixForm    = get_config_param('dbNamePrefix');
      $enableTrackingForm = get_config_param('is_trackingEnabled');
      $singleDbForm    = get_config_param('singleDbEnabled');
      $dbHostForm     = get_config_param('mainDbName');

      $dbStatsForm    = get_config_param('statsDbName');
      $dbScormForm    = get_config_param('scormDbName');
      $dbUserForm     = get_config_param('user_personal_database');
      $dbScormExists   = true;
    } else {
      $dbHostForm     = $_configuration['db_host'];
      $dbUsernameForm   = $_configuration['db_user'];
      $dbPassForm     = $_configuration['db_password'];
      $dbPrefixForm    = $_configuration['db_prefix'];
      $enableTrackingForm = $_configuration['tracking_enabled'];
      $singleDbForm    = $_configuration['single_database'];
      $dbNameForm     = $_configuration['main_database'];
      $dbStatsForm    = $_configuration['statistics_database'];
      $dbScormForm    = $_configuration['scorm_database'];
      $dbUserForm     = $_configuration['user_personal_database'];
      $dbScormExists   = true;
    }

    if (empty($dbScormForm)) {
      if ($singleDbForm) {
        $dbScormForm = $dbNameForm;
      } else {
        $dbScormForm = $dbPrefixForm.'scorm';
        $dbScormExists = false;
      }
    }

    if (empty($dbUserForm)) {
      $dbUserForm = $singleDbForm ? $dbNameForm : $dbPrefixForm.'chamilo_user';
    }
    echo '<div class="RequirementHeading"><h2>' . display_step_sequence() .get_lang('DBSetting') . '</h2></div>';
    echo '<div class="RequirementContent">';
    echo get_lang('DBSettingUpgradeIntro');
    echo '</div>';
  } else {
    if (empty($dbPrefixForm)) { //make sure there is a default value for db prefix
      $dbPrefixForm = '';
    }
    echo '<div class="RequirementHeading"><h2>' . display_step_sequence() .get_lang('DBSetting') . '</h2></div>';
    echo '<div class="RequirementContent">';
    echo get_lang('DBSettingIntro');
    echo '</div>';
  }
  ?>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <table class="data_table_no_border">
  <tr>
   <td width="40%"><?php echo get_lang('DBHost'); ?> </td>
   <?php if ($installType == 'update'): ?>
   <td width="30%"><input type="hidden" name="dbHostForm" value="<?php echo htmlentities($dbHostForm); ?>" /><?php echo $dbHostForm; ?></td>
   <td width="30%">&nbsp;</td>
   <?php else: ?>
   <td width="30%"><input type="text" size="25" maxlength="50" name="dbHostForm" value="<?php echo htmlentities($dbHostForm); ?>" /></td>
   <td width="30%"><?php echo get_lang('EG').' localhost'; ?></td>
   <?php endif; ?>
  </tr>
  <tr>
  <?php
  //database user username
  $example_login = get_lang('EG').' root';
  display_database_parameter($installType, get_lang('DBLogin'), 'dbUsernameForm', $dbUsernameForm, $example_login);

  //database user password
  $example_password = get_lang('EG').' '.api_generate_password();
  display_database_parameter($installType, get_lang('DBPassword'), 'dbPassForm', $dbPassForm, $example_password);

  echo '<input type="hidden" name="enableTrackingForm" value="1" />';

  $style = '';
  if ($installType == INSTALL_TYPE_UPDATE) {
    $style = '';
  }

  //Database Name fix replace weird chars
  if ($installType != INSTALL_TYPE_UPDATE) {
    $dbNameForm = str_replace(array('-','*', '$', ' ', '.'), '', $dbNameForm);
    $dbNameForm = replace_dangerous_char($dbNameForm);
  }

  display_database_parameter($installType, get_lang('MainDB'), 'dbNameForm', $dbNameForm, '&nbsp;', null, 'id="optional_param1" '.$style);

  //Only for updates we show this options
  if ($installType == INSTALL_TYPE_UPDATE) {
    display_database_parameter($installType, get_lang('StatDB'), 'dbStatsForm', $dbStatsForm, '&nbsp;', null, 'id="optional_param2" '.$style);
    if ($installType == INSTALL_TYPE_UPDATE && in_array($_POST['old_version'], $update_from_version_6)) {
      display_database_parameter($installType, get_lang('ScormDB'), 'dbScormForm', $dbScormForm, '&nbsp;', null, 'id="optional_param3" '.$style);
    }
    display_database_parameter($installType, get_lang('UserDB'), 'dbUserForm', $dbUserForm, '&nbsp;', null, 'id="optional_param4" '.$style);
  }
  ?>
  <tr>
    <td></td>
    <td>
      <button type="submit" class="btn" name="step3" value="<?php echo get_lang('CheckDatabaseConnection'); ?>" >
        <?php echo get_lang('CheckDatabaseConnection'); ?></button>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>

    <?php

    $dbConnect = test_db_connect($dbHostForm, $dbUsernameForm, $dbPassForm, $singleDbForm, $dbPrefixForm, $dbNameForm);

    $database_exists_text = '';

    if (database_exists($dbNameForm)) {
      $database_exists_text = '<div class="warning-message">'.get_lang('ADatabaseWithTheSameNameAlreadyExists').'</div>';
    } else {
      if ($dbConnect == -1) {
         $database_exists_text = '<div class="warning-message">'.sprintf(get_lang('UserXCantHaveAccessInTheDatabaseX'), $dbUsernameForm, $dbNameForm).'</div>';
      } else {
         //Try to create the database
        $user_can_create_databases = false;
        $multipleDbCheck = @Database::query("CREATE DATABASE ".mysql_real_escape_string($dbNameForm));
        if ($multipleDbCheck !== false) {
          $multipleDbCheck = @Database::query("DROP DATABASE IF EXISTS ".mysql_real_escape_string($dbNameForm));
          $user_can_create_databases = true;
        }

        if ($user_can_create_databases) {
          $database_exists_text = '<div class="normal-message">'.sprintf(get_lang('DatabaseXWillBeCreated'), $dbNameForm, $dbUsernameForm).'</div>';
        } else {
          $dbConnect = 0;
          $database_exists_text = '<div class="warning-message">'.sprintf(get_lang('DatabaseXCantBeCreatedUserXDoestHaveEnoughPermissions'), $dbNameForm, $dbUsernameForm).'</div>';
        }
      }
    }

    if ($dbConnect == 1): ?>
    <td colspan="2">
      <?php echo $database_exists_text ?>
      <div id="db_status" class="confirmation-message">
        Database host: <strong><?php echo Database::get_host_info(); ?></strong><br />
        Database server version: <strong><?php echo Database::get_server_info(); ?></strong><br />
        Database client version: <strong><?php echo Database::get_client_info(); ?></strong><br />
        Database protocol version: <strong><?php echo Database::get_proto_info(); ?></strong>
        <div style="clear:both;"></div>
      </div>
    </td>
    <?php else: ?>
    <td colspan="2">
      <?php echo $database_exists_text ?>
      <div id="db_status" style="float:left;" class="error-message">
        <div style="float:left;">
          <strong><?php echo get_lang('FailedConectionDatabase'); ?></strong><br />
          <strong>Database error: <?php echo Database::errno(); ?></strong><br />
          <?php echo Database::error().'<br />'; ?>
        </div>
      </div>
    </td>
    <?php endif; ?>
  </tr>
  <tr>
   <td>
     <button type="submit" name="step2" class="back" value="&lt; <?php echo get_lang('Previous'); ?>" ><?php echo get_lang('Previous'); ?></button>
   </td>
   <td>&nbsp;</td>
   <td align="right">
     <input type="hidden" name="is_executable" id="is_executable" value="-" />
      <?php if ($dbConnect == 1) { ?>
      <button type="submit" class="btn next" name="step4" value="<?php echo get_lang('Next'); ?> &gt;" /><?php echo get_lang('Next'); ?></button>
     <?php } else { ?>
      <button disabled="disabled" type="submit" class="btn next disabled" name="step4" value="<?php echo get_lang('Next'); ?> &gt;" /><?php echo get_lang('Next'); ?></button>
     <?php } ?>
   </td>
  </tr>
  </table>
  <?php
}
 public static function operator_show($id)
 {
   /* Permission check. */
   if (Permission::has('operator_subscription_list')) {
     /* ID Escapen. */
     $id = Database::escape($id);
     /* Select query. */
     $select = Database::query("SELECT c.username, c.email, c.secret, c.active, UNIX_TIMESTAMP(c.register_date) AS register_date, ci.* FROM customer AS c INNER JOIN customer_info AS ci ON ci.customer_id = c.id WHERE c.id = " . $id);
     /* Query controle. */
     if ($select) {
       /* Kijken of er een result is. */
       if ($select->num_rows != 0) {
         /* Return het object. */
         return $select->fetch_object();
       } else {
         /* Geen rows. */
         throw new Exception('De geselecteerde abonnee bestaat niet (meer).');
       }
     } else {
       /* Foutmelding. */
       throw new Exception('Er ging wat fout bij het ophalen van de abonnee gegevens.' . Database::error());
     }
   } else {
     /* Geen rechten. */
     throw new Exception('U heeft geen rechten om alle abonnees te mogen bekijken.');
   }
 }
function WSCreateUserPasswordCrypted($params)
{
  global $_user, $_configuration, $debug;
  if ($debug) {
    error_log('WSCreateUserPasswordCrypted');
  }
  if ($debug) {
    error_log(print_r($params, 1));
  }
  if (!WSHelperVerifyKey($params)) {
    return return_error(WS_ERROR_SECRET_KEY);
  }
  // Database table definition.
  $table_user = Database::get_main_table(TABLE_MAIN_USER);
  $result = array();
  $orig_user_id_value = array();
  $password = $params['password'];
  $encrypt_method = $params['encrypt_method'];
  $firstName = $params['firstname'];
  $lastName = $params['lastname'];
  $status = $params['status'];
  $email = $params['email'];
  $loginName = $params['loginname'];
  $official_code = $params['official_code'];
  $language = '';
  $phone = '';
  $picture_uri = '';
  $auth_source = PLATFORM_AUTH_SOURCE;
  $expiration_date = '0000-00-00 00:00:00';
  $active = 1;
  $hr_dept_id = 0;
  $extra = null;
  $original_user_id_name = $params['original_user_id_name'];
  $original_user_id_value = $params['original_user_id_value'];
  $orig_user_id_value[] = $params['original_user_id_value'];
  $extra_list = $params['extra'];
  if (!empty($_configuration['password_encryption'])) {
    if ($_configuration['password_encryption'] === $encrypt_method) {
      if ($encrypt_method == 'md5' && !preg_match('/^[A-Fa-f0-9]{32}$/', $password)) {
        $msg = "Encryption {$encrypt_method} is invalid";
        if ($debug) {
          error_log($msg);
        }
        return $msg;
      } else {
        if ($encrypt_method == 'sha1' && !preg_match('/^[A-Fa-f0-9]{40}$/', $password)) {
          $msg = "Encryption {$encrypt_method} is invalid";
          if ($debug) {
            error_log($msg);
          }
          return $msg;
        }
      }
    } else {
      $msg = "This encryption {$encrypt_method} is not configured";
      if ($debug) {
        error_log($msg);
      }
      return $msg;
    }
  } else {
    $msg = 'The chamilo setting $_configuration["password_encryption"] is not configured';
    if ($debug) {
      error_log($msg);
    }
    return $msg;
  }
  if (!empty($params['language'])) {
    $language = $params['language'];
  }
  if (!empty($params['phone'])) {
    $phone = $params['phone'];
  }
  if (!empty($params['expiration_date'])) {
    $expiration_date = $params['expiration_date'];
  }
  // Check whether x_user_id exists into user_field_values table.
  $user_id = UserManager::get_user_id_from_original_id($original_user_id_value, $original_user_id_name);
  if ($debug) {
    error_log('Ready to create user');
  }
  if ($user_id > 0) {
    if ($debug) {
      error_log('User found with id: ' . $user_id);
    }
    // Check whether user is not active
    //@todo why this condition exists??
    $sql = "SELECT user_id FROM {$table_user} WHERE user_id ='" . $user_id . "' AND active= '0' ";
    $resu = Database::query($sql);
    $r_check_user = Database::fetch_row($resu);
    $count_check_user = Database::num_rows($resu);
    if ($count_check_user > 0) {
      if ($debug) {
        error_log('User id: ' . $user_id . ' exists and is NOT active. Updating user and setting setting active = 1');
      }
      $sql = "UPDATE {$table_user} SET\n          lastname='" . Database::escape_string($lastName) . "',\n          firstname='" . Database::escape_string($firstName) . "',\n          username='******',";
      if (!is_null($auth_source)) {
        $sql .= " auth_source='" . Database::escape_string($auth_source) . "',";
      }
      $sql .= "\n          password='******',\n          email='" . Database::escape_string($email) . "',\n          status='" . Database::escape_string($status) . "',\n          official_code='" . Database::escape_string($official_code) . "',\n          phone='" . Database::escape_string($phone) . "',\n          expiration_date='" . Database::escape_string($expiration_date) . "',\n          active='1',\n          hr_dept_id=" . intval($hr_dept_id);
      $sql .= " WHERE user_id='" . $r_check_user[0] . "'";
      if ($debug) {
        error_log($sql);
      }
      Database::query($sql);
      if (is_array($extra_list) && count($extra_list) > 0) {
        foreach ($extra_list as $extra) {
          $extra_field_name = $extra['field_name'];
          $extra_field_value = $extra['field_value'];
          // Save the external system's id into user_field_value table.
          $res = UserManager::update_extra_field_value($r_check_user[0], $extra_field_name, $extra_field_value);
        }
      }
      return $r_check_user[0];
    } else {
      if ($debug) {
        error_log('User exists but is active. Cant be updated');
      }
      return 0;
    }
  } else {
    if ($debug) {
      error_log("User not found with original_id = {$original_user_id_value} and original_name = {$original_user_id_name}");
    }
  }
  // Default language.
  if (empty($language)) {
    $language = api_get_setting('platformLanguage');
  }
  if (!empty($_user['user_id'])) {
    $creator_id = $_user['user_id'];
  } else {
    $creator_id = '';
  }
  // First check wether the login already exists
  if (!UserManager::is_username_available($loginName)) {
    if ($debug) {
      error_log("Username {$loginName} is not available");
    }
    return 0;
  }
  $sql = "INSERT INTO {$table_user} SET\n        lastname      = '" . Database::escape_string(trim($lastName)) . "',\n        firstname      = '" . Database::escape_string(trim($firstName)) . "',\n        username      = '******',\n        status       = '" . Database::escape_string($status) . "',\n        password      = '******',\n        email        = '" . Database::escape_string($email) . "',\n        official_code\t  = '" . Database::escape_string($official_code) . "',\n        picture_uri \t  = '" . Database::escape_string($picture_uri) . "',\n        creator_id \t  = '" . Database::escape_string($creator_id) . "',\n        auth_source     = '" . Database::escape_string($auth_source) . "',\n        phone        = '" . Database::escape_string($phone) . "',\n        language      = '" . Database::escape_string($language) . "',\n        registration_date  = '" . api_get_utc_datetime() . "',\n        expiration_date   = '" . Database::escape_string($expiration_date) . "',\n        hr_dept_id     = '" . Database::escape_string($hr_dept_id) . "',\n        active       = '" . Database::escape_string($active) . "'";
  if ($debug) {
    error_log($sql);
  }
  $result = Database::query($sql);
  if ($result) {
    $return = Database::insert_id();
    //Multiple URL
    $url_id = api_get_current_access_url_id();
    UrlManager::add_user_to_url($return, $url_id);
    if ($debug) {
      error_log("Adding user_id = {$return} to URL id {$url_id} ");
    }
    // Save new fieldlabel into user_field table.
    $field_id = UserManager::create_extra_field($original_user_id_name, 1, $original_user_id_name, '');
    // Save the remote system's id into user_field_value table.
    $res = UserManager::update_extra_field_value($return, $original_user_id_name, $original_user_id_value);
    if (is_array($extra_list) && count($extra_list) > 0) {
      foreach ($extra_list as $extra) {
        $extra_field_name = $extra['field_name'];
        $extra_field_value = $extra['field_value'];
        // save new fieldlabel into user_field table
        $field_id = UserManager::create_extra_field($extra_field_name, 1, $extra_field_name, '');
        // save the external system's id into user_field_value table'
        $res = UserManager::update_extra_field_value($return, $extra_field_name, $extra_field_value);
      }
    }
  } else {
    $error = Database::error();
    if ($debug) {
      error_log($error);
    }
    return 0;
  }
  return $return;
}
Example #15
0
 public static function get_invoice_data()
 {
   /* Permission check. */
   if (Permission::has('operator_chart_invoice')) {
     /* Selecteer alle invoice items vanaf nu en 1 jaar terug. */
     $select = Database::query("SELECT UNIX_TIMESTAMP(i.create_date) AS create_date, i.type_customer, (SELECT SUM(price) FROM invoice_data WHERE invoice_id = i.id AND price IS NOT NULL) AS price FROM invoice AS i WHERE create_date >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 YEAR)");
     /* Kijken of query is gelukt. */
     if ($select) {
       /* Kijken of er minimaal één result is. */
       if ($select->num_rows != 0) {
         /* Return array .*/
         $return = array();
         /* Database array aanmaken. */
         $db_array = array();
         /* Doorloop alle items uit DB. */
         while ($obj = $select->fetch_object()) {
           /* Sla object in array op. */
           $db_array[] = $obj;
         }
         /* Tel aantal items in db_array. */
         $db_array_count = count($db_array);
         /* Loop 13x (12 maanden in 1 jaar, plus 1 erbij om het huidige maand te bekijken). */
         for ($i = 12; $i > -1; $i--) {
           /* d-m-Y van huidige maand uit de loop. */
           $time = Date('m-Y', strtotime("-" . $i . " month"));
           /* Sla time op in de return array, en maak er een array van. */
           $return[$time] = array('ad-hoc' => 0, 'subscription' => 0);
           /* Doorloop de database array. */
           for ($j = 0; $j < $db_array_count; $j++) {
             /* Obj var aanmaken. */
             $obj = $db_array[$j];
             /* Kijken of het huidige factuur bij de huidige datum hoort. */
             if (Date('m-Y', $obj->create_date) == $time) {
               /* Kijken wat het type customer is. */
               if ($obj->type_customer == 'subscription') {
                 /* Voeg het prijs toe aan de array. */
                 $return[$time]['subscription'] = $return[$time]['subscription'] + $obj->price;
               } else {
                 /* Voeg het prijs toe aan de array. */
                 $return[$time]['ad-hoc'] = $return[$time]['ad-hoc'] + $obj->price;
               }
             }
           }
         }
         /* Geef de array terug. */
         return $return;
       }
     } else {
       /* Foutmelding. */
       throw new Exception('Er ging wat fout bij het opzoeken van de facturen het laatste jaar.<br />' . Database::error());
     }
   } else {
     /* Geen permissies. */
     throw new Exception('U heeft geen rechten om deze chart te mogen zien.');
   }
 }
Example #16
0
 public static function search_card()
 {
   /* Permission check. */
   if (Permission::has('operator_card_search')) {
     /* Kijken of de zoek gegevens ingevuld zijn. */
     if (!empty($_POST['zoek_veld']) && !empty($_POST['zoek_type'])) {
       /* Kijken of het zoek type ondersteund wordt. */
       if (in_array($_POST['zoek_type'], array('abonnee_naam', 'abonnee_nummer', 'rfid_id'))) {
         /* Escape het zoek term. */
         $zoek = Database::escape($_POST['zoek_veld']);
         /* Kijken of type abonnee_naam is. */
         if ($_POST['zoek_type'] == 'abonnee_naam') {
           /* Maak zoek query die de customer ID ophaalt van het resultaat. */
           $select = Database::query("SELECT rfid.*, UNIX_TIMESTAMP(rfid.blocked_date) AS blocked_date FROM customer_info AS ci INNER JOIN subscription AS s ON s.customer_id = ci.customer_id INNER JOIN rfid_card AS rfid ON rfid.subscription_id = s.id WHERE ci.firstname LIKE '%" . $zoek . "%' OR ci.inserts LIKE '%" . $zoek . "%' OR ci.lastname LIKE '%" . $zoek . "%'");
         } else {
           /* Zoeken op abonneenummer. */
           if ($_POST['zoek_type'] == 'abonnee_nummer') {
             /* Maak zoek query die de customer ID ophaalt van het resultaat. */
             $select = Database::query("SELECT rfid.*, UNIX_TIMESTAMP(rfid.blocked_date) AS blocked_date FROM subscription AS s INNER JOIN rfid_card AS rfid ON s.id = rfid.subscription_id WHERE s.sub_number LIKE '%" . $zoek . "%'");
           } else {
             /* Zoeken op RFID id. */
             if ($_POST['zoek_type'] == 'rfid_id') {
               /* Maak zoek query die de customer ID ophaalt van het resultaat. */
               $select = Database::query("SELECT *, UNIX_TIMESTAMP(blocked_date) AS blocked_date FROM rfid_card WHERE id LIKE '%" . $zoek . "%'");
             }
           }
         }
         /* Controleren of de select query gelukt is. */
         if ($select) {
           /* Return het mysql object. */
           return $select;
         } else {
           /* Foutmelding. */
           throw new Exception('Er ging wat fout bij het zoeken.<br />' . Database::error());
         }
       } else {
         /* Type niet ondersteund. */
         throw new Exception('Het zoek type wordt niet ondersteund.');
       }
     } else {
       /* Gooi foutmelding. */
       throw new Exception('Niet alle zoek velden zijn ingevuld.<br />' . Database::error());
     }
   } else {
     /* Geen rechten. */
     throw new Exception('U heeft geen rechten om de parkeer passen te mogen verwijderen.');
   }
 }
Example #17
0
 public function escalate()
 {
   /* Permission check. */
   if (Permission::has('operator_request_reply')) {
     /* Selecteer het type uit de ticket. */
     $select = Database::query("SELECT type_ticket FROM support_ticket WHERE id = " . $this->ticket_id);
     /* Kijken of de query gelukt is. */
     if ($select) {
       /* Kijken of het verzoek bestaat. */
       if ($select->num_rows != 0) {
         /* Haal type ticket op. */
         $type = $select->fetch_object()->type_ticket;
         /* Controleren of de type wel een verzoek is. */
         if ($type == 1) {
           /* Update het verzoek naar ticket. */
           $update = Database::query("UPDATE support_ticket SET type_ticket = 0 WHERE id = " . $this->ticket_id);
           /* Kijken of update gelukt is. */
           if ($update) {
             /* Insert query om te laten zien dat het verzoek geëcaleert is. */
             $insert = Database::query("INSERT INTO support_ticket_message (ticket_id, customer_id, new_msg, type_msg, create_date, message) VALUES (" . $this->ticket_id . ", " . $_SESSION['login']['id'] . ", 1, 1, NOW(), 'Het verzoek is geescaleerd tot ticket.')");
             /* Controleren of het bericht is geplaatst. */
             if (!$insert) {
               /* Foutmelding. */
               throw new Exception('Verzoek is geescaleerd, maar er kon geen bericht aan toegevoegd worden.<br />' . Database::error());
             }
           } else {
             /* Update gefaald. */
             throw new Exception('Er ging wat fout bij het escaleren van het verzoek.<br />' . Database::error());
           }
         } else {
           /* Geen verzoek. */
           throw new Exception('Het geselecteerde ticket is geen verzoek.');
         }
       } else {
         /* Dit verzoek bestaat niet. */
         throw new Exception('Het geselecteerde verzoek bestaat niet.');
       }
     } else {
       /* Query mislukt. */
       throw new Exception('Er ging wat fout bij het controleren van het verzoek.<br />' . Database::error());
     }
   } else {
     /* Geen permissies. */
     throw new Exception('U heeft geen rechten om dit verzoek te mogen aan passen.');
   }
 }
Example #18
0
 private function rate_time_insert($obj, $json)
 {
   /* Escape alle items. */
   $days = Database::escape($json->days);
   $time_from = Database::escape($json->time_from);
   $time_till = Database::escape($json->time_till);
   $cat = Database::escape($json->category);
   /* Selecteer cat. */
   $select = Database::query("SELECT id FROM rate_category WHERE category = " . $cat);
   /* Kijken of query gelukt is. */
   if ($select) {
     /* Kijken of item bestaat. */
     if ($select->num_rows != 0) {
       /* Insert query. */
       $insert = Database::query("INSERT INTO rate_time (category_id, days, time_from, time_till) VALUES (" . $cat . ", '" . $days . "', " . $time_from . ", " . $time_till . ")");
       /* Kijken of insert gelukt is. */
       if ($insert) {
         /* Return een true. */
         return true;
       } else {
         /* Voeg foutmelding toe. */
         Queue_manager::add_error($obj->id, 'Database foutmelding: ' . Database::error());
       }
     } else {
       /* Category bestaat niet, dus voer het item niet uit en stel een foutmelding in. */
       Queue_manager::add_error($obj->id, 'De gekoze category \'' . $cat . '\' bestaat niet (meer).');
     }
   }
   /* Geef false terug. */
   return false;
 }
Example #19
0
<?php

require_once 'config.php';
require_once 'database.php';
$db = new Database(DB_HOST, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);
$db->insert('name', array('my_first_name', 'arp19690', 'my_last_name'), array('first', 'middle', 'last'));
$db->insert('name', array('f', 'arp19690', 'l'), array('first', 'middle', 'last'));
echo $db->error();
echo $db->error();
$db->update('name', array('middle' => 'my_middle_name'), array('first', 'my_first_name'));
echo $db->error();
$db->select('name', true, '*', 'middle = "my_middle_name"');
echo $db->error();
echo "result  " . $db->getResult();
Example #20
0
 public static function nonQuery($queryStr = '', $objectStr = '')
 {
   switch (self::$dbType) {
     case "mysqli":
       $queryDB = self::$dbConnect->send_query($queryStr);
       // echo self::$dbConnect->error;
       self::$error = self::$dbConnect->error;
       if (is_object($objectStr)) {
         $objectStr($queryDB);
       }
       return $queryDB;
       break;
   }
 }
Example #21
0
 public static function get_category_time()
 {
   /* Permission check. */
   if (Permission::has('operator_price')) {
     /* Select query. */
     $select = Database::query("SELECT rc.*, rt.* FROM rate_time AS rt INNER JOIN rate_category AS rc ON rc.id = rt.category_id ORDER BY rt.days, rt.time_from");
     /* Kijken of query is gelukt. */
     if ($select) {
       /* Geef het mysqli object terug. */
       return $select;
     } else {
       /* Foutmelding. */
       throw new Exception('Er ging wat fout tijdens het ophalen van de categorie periode gegevens.<br />' . Database::error());
     }
   } else {
     /* Geen rechten. */
     throw new Exception('U heeft geen rechten om de tijd periode te mogen bekijken.');
   }
 }
Example #22
0
 public static function save($name, $value)
 {
   /* Permission check. */
   if (Permission::has('operator_settings_edit')) {
     /* Kijken of de setting bestaat. */
     if (Self::get($name) != null) {
       /* Update query aanmaken. */
       $update = Database::query("UPDATE citypark_setting SET setting_value = '" . Database::escape($value) . "' WHERE setting_name = '" . Database::escape($name) . "'");
       /* Controleren of de query is mislukt. */
       if (!$update) {
         /* Foutmelding. */
         throw new Exception('Er ging wat fout bij het aanpassen van de instelling.<br />' . Database::error());
       }
     } else {
       /* Setting bestaat niet. */
       throw new Exception('De permissie \'' . $name . '\' bestaat niet.');
     }
   } else {
     /* Geen rechten. */
     throw new Exception('U heeft geen rechten om een instellingen te wijzigen.');
   }
 }
Example #23
0
/**
 * Connects to the database server.
 */
function database_server_connect()
{
  global $dbHostForm, $dbUsernameForm, $dbPassForm;
  if (($res = @Database::connect(array('server' => $dbHostForm, 'username' => $dbUsernameForm, 'password' => $dbPassForm))) === false) {
    $no = Database::errno();
    $msg = Database::error();
    echo '<hr />#' . $no . ': ' . $msg . '<hr />';
    echo translate('DBServerDoesntWorkOrLoginPassIsWrong') . '.<br /><br />' . translate('PleaseCheckTheseValues') . ' :<br /><br />' . '<strong>' . translate('DBHost') . '</strong> : ' . $dbHostForm . '<br />' . '<strong>' . translate('DBLogin') . '</strong> : ' . $dbUsernameForm . '<br />' . '<strong>' . translate('DBPassword') . '</strong> : ' . $dbPassForm . '<br /><br />' . translate('PleaseGoBackToStep') . ' ' . (defined('SYSTEM_INSTALLATION') ? '3' : '1') . '.' . '<p><button type="submit" class="back" name="step' . (defined('SYSTEM_INSTALLATION') ? '3' : '1') . '" value="&lt; ' . translate('Back') . '">' . translate('Back') . '</button></p>' . '</td></tr></table></form></body></html>';
    exit;
  }
  @Database::query("set session sql_mode='';");
  // Disabling special SQL modes (MySQL 5)
}
  $lp_ordered_items = array();
  $parent_lps = array(); //keeps a track of chapter's learnpath ids
  $my_new_lp = $db.$new_lp;
  $my_new_lp_item = $db.$new_lp_item;
  $my_new_lp_view = $db.$new_lp_view;
  $my_new_lp_item_view = $db.$new_lp_item_view;

  // Migrate learnpaths
  $sql_test = "SELECT * FROM $my_new_lp";
  $res_test = Database::query($sql_test);
  $sql_lp = "SELECT * FROM $lp_main";
  if ($loglevel > 1) { Log::notice("$sql_lp"); }
  $res_lp = Database::query($sql_lp);
  if (!$res_lp or !$res_test) {
    if ($loglevel > 1) {
      Log::error("+++Problem querying DB $lp_main+++ skipping (".Database::error().")");
      if (!$res_test) {
        Log::error("This might be due to no existing table in the destination course");
      }
    }
    continue;
  }
  $dsp_ord = 1;
  while ($row = Database::fetch_array($res_lp)) {
    //echo "Treating lp id : ".$row['learnpath_id']."<br />\n";
    $ins_lp_sql = "INSERT INTO $my_new_lp (lp_type,name,description,display_order,content_maker) " .
        "VALUES (1," .
            "'".Database::escape_string($row['learnpath_name'])."'," .
            "'".Database::escape_string($row['learnpath_description'])."',$dsp_ord,'Dokeos')";
    $ins_lp_res = Database::query($ins_lp_sql);
    $in_id = Database::insert_id();
Example #25
0
 /**
 * Import the scorm object (as a result from the parse_manifest function) into the database structure
 * @param  string  Unique course code
 * @return  bool  Returns -1 on error
 */
 function import_manifest($course_code, $use_max_score = 1)
 {
   if ($this->debug > 0) {
     error_log('New LP - Entered import_manifest(' . $course_code . ')', 0);
   }
   $course_info = api_get_course_info($course_code);
   $course_id = $course_info['real_id'];
   // Get table names.
   $new_lp = Database::get_course_table(TABLE_LP_MAIN);
   $new_lp_item = Database::get_course_table(TABLE_LP_ITEM);
   $use_max_score = intval($use_max_score);
   foreach ($this->organizations as $id => $dummy) {
     $is_session = api_get_session_id();
     $is_session != 0 ? $session_id = $is_session : ($session_id = 0);
     $oOrganization =& $this->organizations[$id];
     // Prepare and execute insert queries:
     // -for learnpath
     // -for items
     // -for views?
     $get_max = "SELECT MAX(display_order) FROM {$new_lp} WHERE c_id = {$course_id} ";
     $res_max = Database::query($get_max);
     $dsp = 1;
     if (Database::num_rows($res_max) > 0) {
       $row = Database::fetch_array($res_max);
       $dsp = $row[0] + 1;
     }
     $myname = $oOrganization->get_name();
     $myname = api_utf8_decode($myname);
     $sql = "INSERT INTO {$new_lp} (c_id, lp_type, name, ref, description, path, force_commit, default_view_mod, default_encoding, js_lib,display_order, session_id, use_max_score)" . "VALUES ({$course_id} , 2,'" . $myname . "', '" . $oOrganization->get_ref() . "','','" . $this->subdir . "', 0, 'embedded', '" . $this->manifest_encoding . "', 'scorm_api.php', {$dsp}, {$session_id}, {$use_max_score})";
     if ($this->debug > 1) {
       error_log('New LP - In import_manifest(), inserting path: ' . $sql, 0);
     }
     $res = Database::query($sql);
     $lp_id = Database::insert_id();
     $this->lp_id = $lp_id;
     // Insert into item_property.
     api_item_property_update(api_get_course_info($course_code), TOOL_LEARNPATH, $this->lp_id, 'LearnpathAdded', api_get_user_id());
     api_item_property_update(api_get_course_info($course_code), TOOL_LEARNPATH, $this->lp_id, 'visible', api_get_user_id());
     // Now insert all elements from inside that learning path.
     // Make sure we also get the href and sco/asset from the resources.
     $list = $oOrganization->get_flat_items_list();
     $parents_stack = array(0);
     $parent = 0;
     $previous = 0;
     $level = 0;
     foreach ($list as $item) {
       if ($item['level'] > $level) {
         // Push something into the parents array.
         array_push($parents_stack, $previous);
         $parent = $previous;
       } elseif ($item['level'] < $level) {
         $diff = $level - $item['level'];
         // Pop something out of the parents array.
         for ($j = 1; $j <= $diff; $j++) {
           $outdated_parent = array_pop($parents_stack);
         }
         $parent = array_pop($parents_stack);
         // Just save that value, then add it back.
         array_push($parents_stack, $parent);
       }
       $path = '';
       $type = 'dir';
       if (isset($this->resources[$item['identifierref']])) {
         $oRes =& $this->resources[$item['identifierref']];
         $path = @$oRes->get_path();
         if (!empty($path)) {
           $temptype = $oRes->get_scorm_type();
           if (!empty($temptype)) {
             $type = $temptype;
           }
         }
       }
       $level = $item['level'];
       $field_add = '';
       $value_add = '';
       if (!empty($item['masteryscore'])) {
         $field_add .= 'mastery_score, ';
         $value_add .= $item['masteryscore'] . ',';
       }
       if (!empty($item['maxtimeallowed'])) {
         $field_add .= 'max_time_allowed, ';
         $value_add .= "'" . $item['maxtimeallowed'] . "',";
       }
       $title = Database::escape_string($item['title']);
       $title = api_utf8_decode($title);
       $max_score = Database::escape_string($item['max_score']);
       if ($max_score == 0 || is_null($max_score) || $max_score == '') {
         //If max score is not set The use_max_score parameter is check in order to use 100 (chamilo style) or '' (strict scorm)
         if ($use_max_score) {
           $max_score = "'100'";
         } else {
           $max_score = "NULL";
         }
       } else {
         //Otherwise save the max score
         $max_score = "'{$max_score}'";
       }
       $identifier = Database::escape_string($item['identifier']);
       if (empty($title)) {
         $title = get_lang('Untitled');
       }
       $prereq = Database::escape_string($item['prerequisites']);
       $sql_item = "INSERT INTO {$new_lp_item} (c_id, lp_id,item_type,ref,title, path,min_score,max_score, {$field_add} parent_item_id,previous_item_id,next_item_id, prerequisite,display_order,launch_data, parameters) VALUES " . "({$course_id}, {$lp_id}, '{$type}','{$identifier}', '{$title}', '{$path}' , 0, {$max_score}, {$value_add}" . "{$parent}, {$previous}, 0, " . "'{$prereq}', " . $item['rel_order'] . ", '" . $item['datafromlms'] . "'," . "'" . $item['parameters'] . "'" . ")";
       $res_item = Database::query($sql_item);
       if ($this->debug > 1) {
         error_log('New LP - In import_manifest(), inserting item : ' . $sql_item . ' : ' . Database::error(), 0);
       }
       $item_id = Database::insert_id();
       // Now update previous item to change next_item_id.
       $upd = "UPDATE {$new_lp_item} SET next_item_id = {$item_id} WHERE c_id = {$course_id} AND id = {$previous}";
       $upd_res = Database::query($upd);
       // Update previous item id.
       $previous = $item_id;
       // Code for indexing, now only index specific fields like terms and the title.
       if (!empty($_POST['index_document'])) {
         require_once api_get_path(LIBRARY_PATH) . 'search/ChamiloIndexer.class.php';
         require_once api_get_path(LIBRARY_PATH) . 'search/IndexableChunk.class.php';
         require_once api_get_path(LIBRARY_PATH) . 'specific_fields_manager.lib.php';
         $di = new ChamiloIndexer();
         isset($_POST['language']) ? $lang = Database::escape_string($_POST['language']) : ($lang = 'english');
         $di->connectDb(null, null, $lang);
         $ic_slide = new IndexableChunk();
         $ic_slide->addValue('title', $title);
         $specific_fields = get_specific_field_list();
         $all_specific_terms = '';
         foreach ($specific_fields as $specific_field) {
           if (isset($_REQUEST[$specific_field['code']])) {
             $sterms = trim($_REQUEST[$specific_field['code']]);
             $all_specific_terms .= ' ' . $sterms;
             if (!empty($sterms)) {
               $sterms = explode(',', $sterms);
               foreach ($sterms as $sterm) {
                 $ic_slide->addTerm(trim($sterm), $specific_field['code']);
               }
             }
           }
         }
         $body_to_index = $all_specific_terms . ' ' . $title;
         $ic_slide->addValue("content", $body_to_index);
         // TODO: Add a comment to say terms separated by commas.
         $courseid = api_get_course_id();
         $ic_slide->addCourseId($courseid);
         $ic_slide->addToolId(TOOL_LEARNPATH);
         $xapian_data = array(SE_COURSE_ID => $courseid, SE_TOOL_ID => TOOL_LEARNPATH, SE_DATA => array('lp_id' => $lp_id, 'lp_item' => $previous, 'document_id' => ''), SE_USER => (int) api_get_user_id());
         $ic_slide->xapian_data = serialize($xapian_data);
         $di->addChunk($ic_slide);
         // Index and return search engine document id.
         $did = $di->index();
         if ($did) {
           // Save it to db.
           $tbl_se_ref = Database::get_main_table(TABLE_MAIN_SEARCH_ENGINE_REF);
           $sql = 'INSERT INTO %s (id, course_code, tool_id, ref_id_high_level, ref_id_second_level, search_did)
               VALUES (NULL , \'%s\', \'%s\', %s, %s, %s)';
           $sql = sprintf($sql, $tbl_se_ref, api_get_course_id(), TOOL_LEARNPATH, $lp_id, $previous, $did);
           Database::query($sql);
         }
       }
     }
   }
 }
Example #26
0
 public function set_paid()
 {
   /* Controleren of er een ID geset is van een factuur om mee te werken. */
   if ($this->id != null) {
     /* Query uitvoeren. */
     $update = Database::query("UPDATE invoice SET paid = 1, paid_date = NOW() WHERE id = " . $this->id);
     /* Controleren of query is gelukt. */
     if (!$update) {
       /* Foutmelding. */
       throw new Exception('Er ging wat fout bij het op betaald zetten van het factuur.<br />' . Database::error());
     }
     /* Return een true. */
     return true;
   } else {
     /* Er is geen factuur geselecteerd. */
     throw new Exception('Er is geprobeerd een factuur regel aan te maken terwijl er geen factuur ingesteld is.');
   }
 }
<?php

require_once "Question.php";
require_once "db.php";
@Database::connect();
if (!Database::$link) {
  Database::error();
}
if (!isset($_POST["text"]) || !isset($_POST["trueAnswer"]) || !isset($_POST["falseAnswer1"]) || !isset($_POST["falseAnswer2"])) {
  die;
}
$text = $_POST["text"];
$trueAnswer = $_POST["trueAnswer"];
$falseAnswer1 = $_POST["falseAnswer1"];
$falseAnswer2 = $_POST["falseAnswer2"];
$question = new Question($text, $trueAnswer, $falseAnswer1, $falseAnswer2);
$question->add();
header("Location: ../front-end/moviesChallenge.html");
Example #28
0
 /**
 * Displays the form to register users in a blog (in a course)
 * The listed users are users subcribed in the course.
 * @author Toon Keppens
 *
 * @param Integer $blog_id
 *
 * @return Html Form with sortable table with users to unsubcribe from a blog.
 */
 public static function display_form_user_unsubscribe($blog_id)
 {
   global $_user;
   $is_western_name_order = api_is_western_name_order();
   // Init
   $tbl_users = Database::get_main_table(TABLE_MAIN_USER);
   $tbl_blogs_rel_user = Database::get_course_table(TABLE_BLOGS_REL_USER);
   echo '<legend>' . get_lang('UnsubscribeMembers') . '</legend>';
   $properties["width"] = "100%";
   //table column titles
   $column_header[] = array('', false, '');
   if ($is_western_name_order) {
     $column_header[] = array(get_lang('FirstName'), true, '');
     $column_header[] = array(get_lang('LastName'), true, '');
   } else {
     $column_header[] = array(get_lang('LastName'), true, '');
     $column_header[] = array(get_lang('FirstName'), true, '');
   }
   $column_header[] = array(get_lang('Email'), false, '');
   $column_header[] = array(get_lang('TaskManager'), true, '');
   $column_header[] = array(get_lang('UnRegister'), false, '');
   $course_id = api_get_course_int_id();
   $sql_query = "SELECT user.user_id, user.lastname, user.firstname, user.email, user.username\n\t\t\tFROM {$tbl_users} user INNER JOIN {$tbl_blogs_rel_user} blogs_rel_user\n\t\t\tON user.user_id = blogs_rel_user.user_id\n\t\t\tWHERE blogs_rel_user.c_id = {$course_id} AND blogs_rel_user.blog_id = '" . (int) $blog_id . "'";
   if (!($sql_result = Database::query($sql_query))) {
     return false;
   }
   $user_data = array();
   while ($myrow = Database::fetch_array($sql_result)) {
     $row = array();
     $row[] = '<input type="checkbox" name="user[]" value="' . $myrow['user_id'] . '" ' . ($_GET['selectall'] == "unsubscribe" ? ' checked="checked" ' : '') . '/>';
     $username = api_htmlentities(sprintf(get_lang('LoginX'), $myrow["username"]), ENT_QUOTES);
     if ($is_western_name_order) {
       $row[] = $myrow["firstname"];
       $row[] = Display::tag('span', $myrow["lastname"], array('title' => $username));
     } else {
       $row[] = Display::tag('span', $myrow["lastname"], array('title' => $username));
       $row[] = $myrow["firstname"];
     }
     $row[] = Display::icon_mailto_link($myrow["email"]);
     $sql = "SELECT bt.title task\n\t\t\tFROM " . Database::get_course_table(TABLE_BLOGS_TASKS_REL_USER) . " btu\n\t\t\tINNER JOIN " . Database::get_course_table(TABLE_BLOGS_TASKS) . " bt ON btu.task_id = bt.task_id\n\t\t\tWHERE \tbtu.c_id \t= {$course_id} AND\n\t\t\t\t\tbt.c_id \t= {$course_id} AND\n\t\t\t\t\tbtu.blog_id = {$blog_id} AND\n\t\t\t\t\tbtu.user_id = " . $myrow['user_id'];
     if (!($sql_res = Database::query($sql))) {
       die(Database::error());
     }
     $task = '';
     while ($r = Database::fetch_array($sql_res)) {
       $task .= stripslashes($r['task']) . ', ';
     }
     //echo $task;
     $task = api_strlen(trim($task)) != 0 ? api_substr($task, 0, api_strlen($task) - 2) : get_lang('Reader');
     $row[] = $task;
     //Link to register users
     if ($myrow["user_id"] != $_user['user_id']) {
       $row[] = "<a class=\"btn\" href=\"" . api_get_self() . "?action=manage_members&amp;blog_id={$blog_id}&amp;unregister=yes&amp;user_id=" . $myrow[user_id] . "\">" . get_lang('UnRegister') . "</a>";
     } else {
       $row[] = '';
     }
     $user_data[] = $row;
   }
   $query_vars['action'] = 'manage_members';
   $query_vars['blog_id'] = $blog_id;
   echo '<form method="post" action="blog.php?action=manage_members&amp;blog_id=' . $blog_id . '">';
   Display::display_sortable_table($column_header, $user_data, null, null, $query_vars);
   $link = '';
   $link .= isset($_GET['action']) ? 'action=' . Security::remove_XSS($_GET['action']) . '&amp;' : '';
   $link .= "blog_id={$blog_id}&amp;";
   echo '<a href="blog.php?' . $link . 'selectall=unsubscribe">' . get_lang('SelectAll') . '</a> - ';
   echo '<a href="blog.php?' . $link . '">' . get_lang('UnSelectAll') . '</a> ';
   echo get_lang('WithSelected') . ' : ';
   echo '<select name="action">';
   echo '<option value="select_unsubscribe">' . get_lang('UnRegister') . '</option>';
   echo '</select>';
   echo '<input type="hidden" name="unregister" value="true" />';
   echo '<button class="save" type="submit">' . get_lang('Ok') . '</button>';
   echo '</form>';
 }
Example #29
0
 public function save_information()
 {
   /* Controleren of alle vereiste velden ingevuld zijn. */
   if (!empty($_POST['firstname']) && !empty($_POST['lastname']) && !empty($_POST['street']) && !empty($_POST['house_nr']) && !empty($_POST['zipcode']) && !empty($_POST['city']) && !empty($_POST['bank_account']) && !empty($_POST['email'])) {
     /* Kijken of minimaal een van de twee telefoonnummers ingevuld is. */
     if (!empty($_POST['phone_home']) || !empty($_POST['phone_mob'])) {
       /* Controleren of het bank rekening nummer een getal is. */
       if (is_numeric($_POST['bank_account'])) {
         /* Controleren of het huis nummer een getal is. */
         if (is_numeric($_POST['house_nr'])) {
           /* Controleren of het e-mailadres klopt. */
           if (filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
             /* Escape de heel $_POST array, en plaats het resultaat terug in $_POST. */
             $_POST = Database::escape_array($_POST);
             /* Update de customer information. */
             $update_ci = Database::query("UPDATE customer_info SET firstname = '" . $_POST['firstname'] . "', inserts = '" . $_POST['inserts'] . "', lastname = '" . $_POST['lastname'] . "', street = '" . $_POST['street'] . "', house_nr = " . $_POST['house_nr'] . ", house_nr_add = '" . $_POST['house_nr_add'] . "', city = '" . $_POST['city'] . "', zipcode = '" . $_POST['zipcode'] . "', phone_home = '" . $_POST['phone_home'] . "', phone_mob = '" . $_POST['phone_mob'] . "', bank_account = " . $_POST['bank_account'] . " WHERE customer_id = " . $_SESSION['login']['id']);
             if ($update_ci) {
               /* Update de customer email. */
               $update_c = Database::query("UPDATE customer SET email = '" . $_POST['email'] . "' WHERE id = " . $_SESSION['login']['id']);
               if (!$update_c) {
                 /* Aanpassen van email is mislukt. */
                 throw new Exception('Er ging wat fout tijdens het opslaan van de wijzigingen.<br />' . Database::error());
               }
             } else {
               /* Customer info aanpassen is mislukt. */
               throw new Exception('Er ging wat fout tijdens het opslaan van de wijzigingen.<br />' . Database::error());
             }
           } else {
             /* E-mailadres is ongeldig. */
             throw new Exception('Het ingevulde e-mailadres is ongeldig.');
           }
         } else {
           /* Huisnummer is geen getal. */
           throw new Exception('Het ingevulde huisnummer is ongeldig.');
         }
       } else {
         /* Banknummer is geen getal. */
         throw new Exception('Het ingevulde rekeningnummer is ongeldig.');
       }
     } else {
       /* Beide telefoonnummers missen. */
       throw new Exception('Minimaal een van de telefoonnummers dient ingevuld te worden.');
     }
   } else {
     /* Niet alle verplichte velden zijn ingevuld. */
     throw new Exception('Niet alle verplichte velden zijn ingevuld.');
   }
 }
	}	
}

$mysqlStatsDb = $mysqlMainDb;
$mysqlUserDb = $mysqlMainDb;

// This parameter is needed to run a command line install of Chamilo (needed for Phing)
if (!defined('CLI_INSTALLATION')) {
	include api_get_path(SYS_LANG_PATH).'english/create_course.inc.php';

	if ($languageForm != 'english') {
		include api_get_path(SYS_LANG_PATH).$languageForm.'/create_course.inc.php';
	}
}

Database::select_db($mysqlMainDb) or die(Database::error());

$installation_settings = array();
$installation_settings['{ORGANISATIONNAME}']        = $institutionForm;
$installation_settings['{ORGANISATIONURL}']         = $institutionUrlForm;
$installation_settings['{CAMPUSNAME}']           = $campusForm;
$installation_settings['{PLATFORMLANGUAGE}']        = $languageForm;
$installation_settings['{ALLOWSELFREGISTRATION}']      = true_false($allowSelfReg);
$installation_settings['{ALLOWTEACHERSELFREGISTRATION}']  = true_false($allowSelfRegProf);
$installation_settings['{ADMINLASTNAME}']          = $adminLastName;
$installation_settings['{ADMINFIRSTNAME}']         = $adminFirstName;
$installation_settings['{ADMINLOGIN}']           = $loginForm;
$installation_settings['{ADMINPASSWORD}']          = $passToStore;
$installation_settings['{ADMINEMAIL}']           = $emailForm;
$installation_settings['{ADMINPHONE}']           = $adminPhoneForm;
$installation_settings['{PLATFORM_AUTH_SOURCE}']      = PLATFORM_AUTH_SOURCE;