Example #1
0
 function __construct($db = array())
 {
   $default = array('host' => 'localhost', 'user' => 'root', 'pass' => '', 'db' => 'ogs');
   $db = array_merge($default, $db);
   self::$con = mysql_connect($db['host'], $db['user'], $db['pass'], true) or die('Error connecting to MySQL');
   mysql_select_db($db['db'], self::$con) or die('Database ' . $db['db'] . ' does not exist!');
 }
Example #2
0
 /**
 * Inicializovat system
 *
 * @param string   $root      relativni cesta do korenoveho adresare
 * @param string|null $configFile   cesta ke konfiguracnimu skriptu nebo null(= vychozi)
 * @param bool    $envChanges   provest zmeny v prostredi (error reporting, locale, header, ...) 1/0
 * @param bool    $lightMode    odlehceny mod (pouze pripojeni k db, bez session, nastaveni, lokalizace, atd) 1/0
 * @param bool    $databaseEnabled inicializovat pripojeni k databazi 1/0
 * @param bool    $runCron     automaticky spustit cron, je-li aktivovan 1/0
 */
 public static function init($root, $configFile = null, $envChanges = true, $lightMode = false, $databaseEnabled = true, $runCron = true)
 {
   if (self::$initialized) {
     throw new BadMethodCallException();
   }
   $initialized = true;
   self::$start = microtime(true);
   /* ---- konfigurace ---- */
   if (null === $configFile) {
     self::$configFile = $root . 'config.php';
   } else {
     self::$configFile = $configFile;
   }
   self::$envChanges = $envChanges;
   self::$lightMode = $lightMode;
   self::$databaseEnabled = $databaseEnabled;
   self::$imageError = $root . 'remote/image_error.png';
   // soubor s nastavenim
   require self::$configFile;
   // doplneni konfigurace (kvuli kompatibilite)
   if (!isset($locale)) {
     $locale = array('czech', 'utf8', 'cz_CZ');
   }
   if (!isset($timezone)) {
     $timezone = 'Europe/Prague';
   }
   if (!isset($geo)) {
     $geo = array(50.5, 14.26, 90.583333);
   }
   if (!isset($port)) {
     // pokud neni uveden $port, muze byt definovan jako soucast $server (server:port)
     if (false !== ($serverColonPos = strpos($server, ':'))) {
       $port = (int) substr($server, $serverColonPos + 1);
       $server = substr($server, 0, $serverColonPos);
     } else {
       $port = ini_get('mysqli.default_port');
     }
   }
   // systemove konstanty
   define('_indexroot', $root);
   define('_core', '1');
   define('_nl', "\n");
   define('_sessionprefix', md5($server . $database . $user . $prefix) . '-');
   if (!defined('_administration')) {
     define('_administration', 0);
   }
   define('_dev', isset($dev) ? $dev : true);
   // vyvojovy mod 1/0
   define('_systemstate', 0);
   // 0 = beta, 1 = rc, 2 = stable
   define('_systemstate_revision', 0);
   // revize systemu
   define('_systemversion', '7.5.5');
   // verze systemu
   define('_mysql_prefix', $prefix);
   define('_mysql_db', $database);
   define('_upload_dir', _indexroot . 'upload/');
   define('_plugin_dir', _indexroot . 'plugins/common/');
   define('_tmp_dir', _indexroot . 'data/tmp/');
   define('_void_file', _indexroot . 'data/void.nodelete');
   define('_geo_latitude', $geo[0]);
   define('_geo_longitude', $geo[1]);
   define('_geo_zenith', $geo[2]);
   /* ---- autoloader ---- */
   require _indexroot . 'require/class/class_loader.php';
   self::$classLoader = new ClassLoader();
   self::$classLoader->setDebug(_dev)->registerClassMap(array('AdminBread' => _indexroot . 'require/class/admin_bread.php', 'Color' => _indexroot . 'require/class/color.php', 'DBDump' => _indexroot . 'require/class/dbdump.php', 'KZip' => _indexroot . 'require/class/kzip.php', 'KZipStream' => _indexroot . 'require/class/kzip.php', 'TreeManager' => _indexroot . 'require/class/tree_manager.php', 'TreeReader' => _indexroot . 'require/class/tree_reader.php', 'LangPack' => _indexroot . 'require/class/lang_pack.php', 'FileCache' => _indexroot . 'require/class/file_cache.php'))->register();
   /* ---- upravy PHP prostredi ---- */
   if ($envChanges) {
     // kontrola verze PHP a pritomnosti rozsireni
     if (version_compare(PHP_VERSION, '5.1.0', '<')) {
       _systemFailure('Je vyžadováno PHP 5.1.0 nebo novější.');
     }
     if (!extension_loaded('mbstring')) {
       _systemFailure('Chybí PHP rozšíření <code>mbstring</code> (Multibyte String Functions).');
     }
     if (!extension_loaded('mysqli')) {
       _systemFailure('Chybí PHP rozšíření <code>mysqli</code>, které je potřebné pro práci s databází.');
     }
     // kontrola a nastaveni $_SERVER['REQUEST_URI']
     if (!isset($_SERVER['REQUEST_URI'])) {
       if (isset($_SERVER['HTTP_X_REWRITE_URL'])) {
         $_SERVER['REQUEST_URI'] = $_SERVER['HTTP_X_REWRITE_URL'];
       } elseif (isset($_SERVER['HTTP_REQUEST_URI'])) {
         $_SERVER['REQUEST_URI'] = $_SERVER['HTTP_REQUEST_URI'];
       } else {
         if (isset($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) {
           $_SERVER['HTTP_REQUEST_URI'] = $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
         } else {
           $_SERVER['HTTP_REQUEST_URI'] = $_SERVER['PHP_SELF'];
         }
         if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
           $_SERVER['HTTP_REQUEST_URI'] .= '?' . $_SERVER['QUERY_STRING'];
         }
         $_SERVER['REQUEST_URI'] = $_SERVER['HTTP_REQUEST_URI'];
       }
     }
     // vyruseni register_globals
     if (ini_get('register_globals') != '') {
       foreach (array_keys($_REQUEST) as $key) {
         unset($GLOBALS[$key]);
       }
     }
     // vypnuti magic_quotes
     if (get_magic_quotes_gpc()) {
       $search = array(&$_GET, &$_POST, &$_COOKIE);
       for ($i = 0; isset($search[$i]); ++$i) {
         foreach ($search[$i] as &$value) {
           if (is_array($value)) {
             $search[] =& $value;
           } else {
             $value = stripslashes($value);
           }
         }
         unset($search[$i]);
       }
       if (function_exists('set_magic_quotes_runtime')) {
         @set_magic_quotes_runtime(0);
       }
       unset($search, $i, $value);
     }
     // hlaseni chyb
     $err_rep = E_ALL;
     if (_dev) {
       $disable = array();
     } else {
       $disable = array('E_NOTICE ', 'E_USER_NOTICE', 'E_DEPRECATED', 'E_STRICT');
     }
     for ($i = 0; isset($disable[$i]); ++$i) {
       if (defined($disable[$i])) {
         $err_rep &= ~constant($disable[$i]);
       }
     }
     error_reporting($err_rep);
     // casove pasmo
     @setlocale(LC_TIME, $locale);
     if (function_exists('date_default_timezone_set')) {
       date_default_timezone_set($timezone);
     }
     // interni kodovani
     mb_internal_encoding('UTF-8');
     // vychozi hlavicky
     if (!defined('_header')) {
       header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
       header('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s', time() - 604800) . ' GMT');
     } elseif (_header) {
       header(_header);
     }
   }
   /* ---- nacteni funkci ---- */
   require _indexroot . 'require/functions.php';
   if (isset($_GET['___identify'])) {
     echo 'SunLight CMS ', _systemversion, ' ', self::$states[_systemstate], _systemstate_revision;
     exit;
   }
   /* ---- pripojeni k mysql ---- */
   if ($databaseEnabled) {
     $con = @mysqli_connect($server, $user, $password, $database, $port);
     if (!is_object($con)) {
       _systemFailure('Připojení k databázi se nezdařilo. Důvodem je pravděpodobně výpadek serveru nebo chybné přístupové údaje.</p><hr /><pre>' . _htmlStr(mysqli_connect_error()) . '</pre><hr /><p>Zkontrolujte přístupové údaje v souboru <em>config.php</em>.');
     }
     $con->set_charset('utf8');
     DB::$con = $con;
     DB::query('SET sql_mode=\'\'');
   }
   /* ---- konstanty nastaveni, jazykovy soubor, motiv, session ---- */
   if (!$lightMode) {
     // definovani konstant nastaveni
     $query = DB::query('SELECT * FROM `' . _mysql_prefix . '-settings`', true);
     $directive = array('banned' => '');
     if (DB::error() != false) {
       _systemFailure('Připojení k databázi proběhlo úspěšně, ale dotaz na databázi selhal.</p><hr /><pre>' . _htmlStr(DB::error()) . '</pre><hr /><p>Zkontrolujte, zda je databáze správně nainstalovaná.');
     }
     while ($item = DB::row($query)) {
       if (isset($directive[$item['var']])) {
         // direktiva
         $directive[$item['var']] = $item['val'];
       } elseif ($item['var'][0] === '.') {
         // nastaveni zacinajici teckou
         self::$settings[substr($item['var'], 1)] = $item['val'];
       } else {
         // konstanta
         define('_' . $item['var'], $item['val']);
       }
     }
     DB::free($query);
     // nastavit interval pro maintenance
     self::$cronIntervals['maintenance'] = _maintenance_interval;
     // ip adresa klienta
     if (empty($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
       $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = '127.0.0.1';
     }
     if (_proxy_mode && isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
       $ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
     } else {
       $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
     }
     define('_userip', trim(($addr_comma = strrpos($ip, ',')) === false ? $ip : substr($ip, $addr_comma + 1)));
     // poinstalacni kontrola
     if (_install_check) {
       require _indexroot . 'require/installcheck.php';
     }
     // kontrola verze databaze
     if (!defined('_dbversion') or !_checkVersion('database', _dbversion)) {
       _systemFailure('Verze nainstalované databáze není kompatibilní s verzí systému. Pokud byl právě aplikován patch pro přechod na novější verzi, pravděpodobně jste zapoměl(a) spustit skript pro aktualizaci databáze.');
     }
     // inicializace session
     require _indexroot . 'require/session.php';
     // inicializace jazykoveho souboru
     if (_loginindicator and _language_allowcustom and _loginlanguage != "") {
       $language = _loginlanguage;
     } else {
       $language = _language;
     }
     $langfile = _indexroot . 'plugins/languages/' . $language . '.php';
     $langfile_default = _indexroot . 'plugins/languages/default.php';
     if (file_exists($langfile)) {
       $GLOBALS['_lang'] = (require $langfile);
       define('_active_language', $language);
     } else {
       if (file_exists($langfile_default)) {
         $GLOBALS['_lang'] = (require $langfile_default);
         define('_active_language', 'default');
       } else {
         _systemFailure('Zvolený ani přednastavený jazykový soubor nebyl nalezen.');
       }
     }
     // kontrola verze jazykoveho souboru
     if (!_checkVersion('language_file', $GLOBALS['_lang']['main.version'])) {
       DB::query('UPDATE `' . _mysql_prefix . '-settings` SET val="default" WHERE var="language"');
       _systemFailure('Zvolený jazykový soubor není kompatibilní s verzí systému.');
     }
     // kontrola blokace IP
     if ($directive['banned'] !== '' && !_administration) {
       $directive['banned'] = explode("\n", $directive['banned']);
       for ($i = 0; isset($directive['banned'][$i]); ++$i) {
         if (0 === strncmp($directive['banned'][$i], _userip, strlen($directive['banned'][$i]))) {
           header('HTTP/1.0 403 Forbidden');
           if (defined('_header')) {
             die('Your IP address is banned');
           }
           require _indexroot . 'require/ipban.php';
           die;
         }
       }
     }
     // motiv
     $template = _indexroot . 'plugins/templates/' . _template . '/template.php';
     $template_config = _indexroot . 'plugins/templates/' . _template . '/config.php';
     if (!file_exists($template) or !file_exists($template_config)) {
       DB::query('UPDATE `' . _mysql_prefix . '-settings` SET val=\'default\' WHERE var=\'template\'');
       _systemFailure('Zvolený motiv ' . _template . ' nebyl nalezen. Přepnuto na výchozí motiv.');
     }
     require $template_config;
     // kontrola verze motivu
     if (!_checkVersion('template', _template_version) and !_administration) {
       _systemFailure('Zvolený motiv není kompatibilní s verzí systému.');
     }
     // nacist rozsireni
     _extendLoad();
     // udalost inicializace systemu
     _extend('call', 'sys.init');
     // systemove callbacky
     _extend('reg', 'sys.cron.maintenance', array(__CLASS__, 'doMaintenance'));
     // cron
     if (_cron_auto && $runCron) {
       self::runCron();
     }
   }
 }
Example #3
0
 private function __construct()
 {
   self::$mysqli = new mysqli($this->db['url'], $this->db['user'], $this->db['password'], $this->db['database']);
   self::$mysqli->query("SET NAMES 'utf8'");
   self::$con = self::con();
 }
Example #4
0
function _tmp_installer_install()
{
  global $_lang, $self, $is_clean;
  // krok
  static $steps = 3;
  if (isset($_POST['step'])) {
    $step = intval($_POST['step']);
    if ($step < 1 || $step > $steps) {
      $step = 1;
    }
  } else {
    $step = 1;
  }
  $fname = basename(__FILE__);
  if (!empty($_POST)) {
    echo '<a href="./' . $fname . '" id="cancelink">' . $_lang['global.cancel'] . '</a>';
  }
  ?>

<h2><?php 
  echo str_replace(array('*step*', '*steps*', '*name*'), array($step, $steps, $_lang['step.' . $step]), $_lang['install']);
  ?>
</h2>
<form action="./<?php 
  echo $fname;
  ?>
" method="post" name="instform" autocomplete="off">
  <?php 
  switch ($step) {
    // kontrola
    case 1:
      if (isset($_POST['check'])) {
        // nacteni a kontrola existence souboru
        $a_files = $self->listFilesOnPath('/files/');
        $conflicts = array();
        $counter = 0;
        $err_limit = 10;
        for ($i = 0; isset($a_files[$i]); ++$i) {
          $path = './' . substr($a_files[$i], 7);
          if (file_exists($path)) {
            ++$counter;
            if ($counter <= $err_limit) {
              $conflicts[] = str_replace('*path*', $path, $_lang['step.1.err.file']);
            }
          }
        }
        if ($counter > $err_limit) {
          $conflicts[] = str_replace('*n*', $counter - $err_limit, $_lang['step.1.err.file.etc']);
        }
        // zprava nebo pokracovani
        if (empty($conflicts)) {
          // vse je ok
          $step = 2;
          echo '<p class="green center">' . $_lang['step.1.ok'] . '</p>';
          echo '<p class="center"><input type="submit" value="' . $_lang['global.continue'] . '"></p>';
          break;
        } else {
          // jsou chyby
          echo '<p class="red">' . $_lang['step.1.err'] . ':</p>';
          echo "<ul>\n";
          for ($i = 0; isset($conflicts[$i]); ++$i) {
            echo "<li>" . $conflicts[$i] . "</li>\n";
          }
          echo "</ul>";
        }
      }
      echo '<p class="center"><input type="submit" name="check" value="' . $_lang['step.1.submit'] . '"></p>';
      break;
      // konfigurace & instalace
    // konfigurace & instalace
    case 2:
    case 3:
      // navrat z kroku 3
      if (isset($_POST['return_to_cfg'])) {
        $step = 2;
        unset($_POST['return_to_cfg']);
      }
      // instalace
      $install = $step == 3;
      if (isset($_POST['sys_url'])) {
        // zpracovat url
        $_POST['sys_url'] = _removeSlashesFromEnd($_POST['sys_url']);
        // kontroly
        $err = null;
        do {
          // prefix
          $prefix = trim($_POST['db_prefix']);
          if ($prefix === '') {
            $err = str_replace('*input*', $_lang['step.2.db.prefix'], $_lang['step.2.err.empty']);
            break;
          }
          // ucet administratora
          $_POST['admin_name'] = _anchorStr(trim($_POST['admin_name']), false);
          $_POST['admin_email'] = trim($_POST['admin_email']);
          // pouze pro cistou instalaci
          if ($is_clean) {
            // vynutit ucet administratora
            if ($_POST['admin_name'] === '') {
              $err = str_replace('*input*', $_lang['step.2.admin.name'], $_lang['step.2.err.empty']);
              break;
            }
            if ($_POST['admin_pwd'] === '') {
              $err = str_replace('*input*', $_lang['step.2.admin.pwd'], $_lang['step.2.err.empty']);
              break;
            }
            if ($_POST['admin_email'] === '' || $_POST['admin_email'] === '@') {
              $err = str_replace('*input*', $_lang['step.2.admin.email'], $_lang['step.2.err.empty']);
              break;
            }
            // titulek stranek
            $_POST['sys_title'] = trim($_POST['sys_title']);
            if ($_POST['sys_title'] === '') {
              $err = str_replace('*input*', $_lang['step.2.sys.title'], $_lang['step.2.err.empty']);
              break;
            }
            // popis, klicova slova
            $_POST['sys_descr'] = trim($_POST['sys_descr']);
            $_POST['sys_kwrds'] = trim($_POST['sys_kwrds']);
          }
          // email administratora
          if ($_POST['admin_email'] !== '' && $_POST['admin_email'] !== '@' && !_validateEmail($_POST['admin_email'])) {
            $err = $_lang['step.2.err.admin.email'];
            break;
          }
          // heslo administratora
          if ($_POST['admin_pwd'] !== '' && $_POST['admin_pwd'] !== $_POST['admin_pwd2']) {
            $err = $_lang['step.2.err.admin.pwd'];
            break;
          }
          // DB port
          $server = $_POST['db_server'];
          if (false !== ($serverColonPos = strpos($server, ':'))) {
            $port = (int) substr($server, $serverColonPos + 1);
            $server = substr($server, 0, $serverColonPos);
          } else {
            $port = ini_get('mysqli.default_port');
          }
          // pripojeni
          $con = @mysqli_connect($server, $_POST['db_user'], $_POST['db_pwd'], $_POST['db_name'], $port);
          if (!is_object($con)) {
            $err = $_lang['step.2.err.con'] . '<br><code>' . _htmlStr(mysqli_connect_error()) . '</code>';
            break;
          }
          // kodovani a konstanty
          DB::$con = $con;
          DB::$con->set_charset('utf8');
          DB::query('SET sql_mode=\'\'');
          define('_mysql_prefix', $prefix);
          // existence tabulek
          $prefix = DB::esc($prefix);
          $q = DB::query('SHOW TABLES LIKE \'' . $prefix . '-%\'');
          $tables = array();
          while ($r = DB::rown($q)) {
            $tables[] = $r[0];
          }
          if (!empty($tables) && !isset($_POST['db_overwrite'])) {
            $err = $_lang['step.2.err.tables'] . ':<br><br>&bull; ' . implode("<br>\n&bull; ", $tables);
            break;
          }
          // vse ok
          if ($install) {
            if (!isset($_POST['do_install'])) {
              // potvrzeni
              echo _getPostdata(false, null, array('step'));
              echo '<p class="green center">' . $_lang['step.3.text'] . '</p>';
              echo '<p class="center">
<input type="submit" name="do_install" value="' . $_lang['step.3.submit'] . '" onclick="if (window.sl_install_process) return false; else {window.sl_install_process = true; this.value=\'' . $_lang['step.3.wait'] . '\'}">&nbsp;
<input type="submit" name="return_to_cfg" value="' . $_lang['step.3.return'] . '">
</p>';
            } else {
              // provedeni
              $err = null;
              try {
                // rozbalit soubory
                $self->extractFiles('./', '/files/', false, true, array($self->vars['void']));
                // vytvorit konfiguracni soubor
                global $cfg_locale, $cfg_timezone;
                file_put_contents('./config.php', str_replace(array('/* @@@server@@@ */', '/* @@@user@@@ */', '/* @@@password@@@ */', '/* @@@database@@@ */', '/* @@@prefix@@@ */', '/* @@@locale@@@ */', '/* @@@timezone@@@ */'), array(var_export($_POST['db_server'], true), var_export($_POST['db_user'], true), var_export($_POST['db_pwd'], true), var_export($_POST['db_name'], true), var_export($prefix, true), var_export($cfg_locale, true), var_export($cfg_timezone, true)), $self->getFile('/files/data/installer/config.php.tpl')));
                // smazat tabulky z databaze?
                if (!empty($tables)) {
                  for ($i = 0; isset($tables[$i]); ++$i) {
                    DB::query('DROP TABLE `' . $tables[$i] . '`', true);
                    if (($sql_err = DB::error()) !== '') {
                      throw new _InstallException($_lang['step.3.err.drop'] . '<br><code>' . $sql_err . '</code>');
                    }
                  }
                }
                // deaktivovat kontrolu verze
                function _checkVersion()
                {
                  return true;
                }
                // vytvorit strukturu databaze
                $dbdump = new DBDump();
                $dbdump->importTables($self->getFile('/database/struct'));
                // nacist data
                $data_stream = $self->getFileStream('/database/data');
                $dbdump->importData($data_stream);
                $data_stream->free();
                // aktualizovat url
                DB::query('UPDATE `' . $prefix . '-settings` SET `val`=' . DB::val($_POST['sys_url']) . ' WHERE `var`=\'url\'');
                // vypnout mod rewrite pokud neexistuje .htaccess
                if (!file_exists(_indexroot . '.htaccess')) {
                  DB::query('UPDATE `' . $prefix . '-settings` SET `val`=0 WHERE `var`=\'modrewrite\'');
                }
                // upravit ucet administratora
                $admin_upd = array();
                if ($_POST['admin_name'] !== '') {
                  $admin_upd['username'] = $_POST['admin_name'];
                  if (!$is_clean) {
                    $admin_upd['publicname'] = '';
                  }
                }
                if ($_POST['admin_email'] !== '' && $_POST['admin_email'] !== '@') {
                  $admin_upd['email'] = $_POST['admin_email'];
                }
                if ($_POST['admin_pwd'] !== '') {
                  $admin_pwd = _md5Salt($_POST['admin_pwd']);
                  $admin_upd['password'] = $admin_pwd[0];
                  $admin_upd['salt'] = $admin_pwd[1];
                }
                if ($is_clean) {
                  $admin_upd['registertime'] = time();
                  $admin_upd['activitytime'] = time();
                }
                if (!empty($admin_upd)) {
                  $admin_upd_sql = '';
                  $counter = 0;
                  foreach ($admin_upd as $col => $val) {
                    if ($counter !== 0) {
                      $admin_upd_sql .= ',';
                    }
                    $admin_upd_sql .= '`' . $col . '`=' . DB::val($val);
                    ++$counter;
                  }
                  DB::query('UPDATE `' . $prefix . '-users` SET ' . $admin_upd_sql . ' WHERE id=0');
                }
                // aktualizovat titulek, klic. slova a popis
                if ($is_clean) {
                  DB::query('UPDATE `' . $prefix . '-settings` SET `val`=' . DB::val(_htmlStr($_POST['sys_title'])) . ' WHERE `var`=\'title\'');
                  DB::query('UPDATE `' . $prefix . '-settings` SET `val`=' . DB::val(_htmlStr($_POST['sys_kwrds'])) . ' WHERE `var`=\'keywords\'');
                  DB::query('UPDATE `' . $prefix . '-settings` SET `val`=' . DB::val(_htmlStr($_POST['sys_descr'])) . ' WHERE `var`=\'description\'');
                }
                // vypnout mod_rewrite
                DB::query('UPDATE `' . $prefix . '-settings` SET `val`=\'0\' WHERE `var`=\'mod_rewrite\'');
                // vynutit kontrolu instalace
                DB::query('UPDATE `' . $prefix . '-settings` SET `val`=\'1\' WHERE `var`=\'install_check\'');
              } catch (_InstallException $e) {
                $err = $e->getMessage();
              } catch (Exception $e) {
                $err = _htmlStr($e->getMessage());
              }
              // uspech ci chyba
              if (isset($err)) {
                echo '<p class="red">' . $err . '</p>';
                echo '<p class="red">' . $_lang['step.3.err.warning'] . '</p>';
              } else {
                echo '<p class="green center">' . str_replace('*fname*', $fname, $_lang['step.3.fin']) . '</p>';
              }
            }
            break 2;
          } else {
            $step = 3;
            echo '<p class="green center">' . $_lang['step.2.ok'] . '</p>';
          }
        } while (false);
        // chyba
        if (isset($err)) {
          echo '<p class="red">' . $err . '</p>';
        }
      }
      ?>

<table>
<thead><th colspan="2"><?php 
      echo $_lang['step.2.sys'];
      ?>
</th></thead>
<tbody>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.sys.url'];
      ?>
</th>
    <td><input type="text" name="sys_url"<?php 
      echo _restorePostValue('sys_url');
      ?>
></td>
  </tr>

  <?php 
      if ($is_clean) {
        ?>
  <tr>
    <th><?php 
        echo $_lang['step.2.sys.title'];
        ?>
</th>
    <td><input type="text" name="sys_title"<?php 
        echo _restorePostValue('sys_title');
        ?>
></td>
  </tr>

  <tr>
    <th><?php 
        echo $_lang['step.2.sys.descr'];
        ?>
</th>
    <td><input type="text" name="sys_descr"<?php 
        echo _restorePostValue('sys_descr');
        ?>
></td>
  </tr>

  <tr>
    <th><?php 
        echo $_lang['step.2.sys.kwrds'];
        ?>
</th>
    <td><input type="text" name="sys_kwrds"<?php 
        echo _restorePostValue('sys_kwrds');
        ?>
></td>
  </tr>
  <?php 
      }
      ?>

</tbody>
</table>

<script type="text/javascript">
// predvyplneni adresy
if (document.instform.sys_url.value === '') {
  var loc = new String(document.location);
  var slash;
  var slash_last = 0;
  var limit = 0;
  while (true) {
    slash = loc.indexOf('/', slash_last);
    if (slash === -1) break;
    slash_last = slash + 1;
  }
  loc = loc.substr(0, slash_last);
  document.instform.sys_url.value = loc;
}
</script>

<table>
<thead>
  <tr><th colspan="2"><?php 
      echo $_lang['step.2.admin'];
      ?>
</th></tr>
  <?php 
      if (!$is_clean) {
        ?>
<tr><th colspan="2"><small><?php 
        echo $_lang['step.2.admin.notice'];
        ?>
</small></th></tr><?php 
      }
      ?>
</thead>
<tbody>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.admin.name'];
      ?>
</th>
    <td><input type="text" maxlength="24" name="admin_name"<?php 
      echo _restorePostValue('admin_name');
      ?>
></td>
  </tr>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.admin.email'];
      ?>
</th>
    <td><input type="text" maxlength="100" name="admin_email"<?php 
      echo _restorePostValue('admin_email', $is_clean ? '@' : null);
      ?>
></td>
  </tr>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.admin.pwd'];
      ?>
</th>
    <td><input type="password" name="admin_pwd"<?php 
      echo _restorePostValue('admin_pwd');
      ?>
></td>
  </tr>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.admin.pwd2'];
      ?>
</th>
    <td><input type="password" name="admin_pwd2"<?php 
      echo _restorePostValue('admin_pwd2');
      ?>
></td>
  </tr>

</tbody>
</table>

<table>
<thead><tr><th colspan="2"><?php 
      echo $_lang['step.2.db'];
      ?>
</th></tr></thead>
<tbody>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.db.server'];
      ?>
</th>
    <td><input type="text" name="db_server"<?php 
      echo _restorePostValue('db_server', 'localhost');
      ?>
></td>
  </tr>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.db.name'];
      ?>
</th>
    <td><input type="text" name="db_name"<?php 
      echo _restorePostValue('db_name');
      ?>
></td>
  </tr>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.db.user'];
      ?>
</th>
    <td><input type="text" name="db_user"<?php 
      echo _restorePostValue('db_user');
      ?>
></td>
  </tr>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.db.pwd'];
      ?>
</th>
    <td><input type="password" name="db_pwd"<?php 
      echo _restorePostValue('db_pwd');
      ?>
></td>
  </tr>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.db.prefix'];
      ?>
</th>
    <td><input type="text" maxlength="24" name="db_prefix"<?php 
      echo _restorePostValue('db_prefix', 'sunlight');
      ?>
></td>
  </tr>

  <tr>
    <th><?php 
      echo $_lang['step.2.db.tables'];
      ?>
</th>
    <td><label><input type="checkbox" name="db_overwrite"<?php 
      echo _checkboxActivate(isset($_POST['db_overwrite']));
      ?>
 value="1" onchange="if (this.checked && !confirm('<?php 
      echo $_lang['step.2.db.tables.overwrite.confirm'];
      ?>
')) this.checked = false"> <?php 
      echo $_lang['step.2.db.tables.overwrite'];
      ?>
</label></td>
  </tr>

</tbody>
</table>

<p class="center"><input type="submit" value="<?php 
      echo $_lang[$step != 3 ? 'step.2.submit' : 'global.continue'];
      ?>
"></p>

    <?php 
      //<p class="warning"><?php echo $_lang['step.2.warning']</p>
      break;
  }
  ?>
<input type="hidden" name="step" value="<?php 
  echo $step;
  ?>
">
</form>
  <?php 
}
Example #5
0
 public static function CloseConnection()
 {
   self::$con = null;
   self::$initialized = false;
 }
Example #6
0
 public static function init($dbtype, $config)
 {
   self::$db = new $dbtype();
   self::$con = self::$db->connect($config);
 }