/**
 * wcj_order_total_in_words.
 *
 * @version 2.5.9
 */
 function wcj_order_total_in_words($atts)
 {
   $order_total = true === $atts['excl_tax'] ? $this->the_order->get_total() - $this->the_order->get_total_tax() : $this->the_order->get_total();
   $order_total_whole = intval($order_total);
   $order_total_decimal = round(($order_total - $order_total_whole) * 100);
   $the_number_in_words = '%s %s';
   $the_number_in_words .= 0 != $order_total_decimal ? ', %s %s.' : '.';
   $dollars = $atts['whole'];
   $cents = $atts['decimal'];
   switch ($atts['lang']) {
     case 'LT':
       return sprintf($the_number_in_words, $this->mb_ucfirst(convert_number_to_words_lt($order_total_whole)), $dollars, $this->mb_ucfirst(convert_number_to_words_lt($order_total_decimal)), $cents);
     case 'BG':
       return sprintf($the_number_in_words, $this->mb_ucfirst(trim(convert_number_to_words_bg($order_total_whole))), $dollars, $this->mb_ucfirst(trim(convert_number_to_words_bg($order_total_decimal))), $cents);
     default:
       // 'EN'
       return sprintf($the_number_in_words, ucfirst(convert_number_to_words($order_total_whole)), $dollars, ucfirst(convert_number_to_words($order_total_decimal)), $cents);
   }
 }
 /**
 * convert_number_to_words_bg.
 *
 * @version 2.5.9
 * @return string
 */
 function convert_number_to_words_bg($num, $tri = 0)
 {
   $edinici = array(0 => "", 1 => array(0 => " един", 1 => "", 2 => " eдин", 3 => " eдин", 4 => " eдин", 5 => " eдин", 6 => " eдин", 7 => " eдин", 8 => " eдин", 9 => " eдин", 10 => " eдин"), 2 => array(0 => " два", 1 => " двe", 2 => " два", 3 => " два", 4 => " два", 5 => " два", 6 => " два", 7 => " два", 8 => " два", 9 => " два", 10 => " два"), 3 => " три", 4 => " четири", 5 => " пет", 6 => " шест", 7 => " седем", 8 => " осем", 9 => " девет", 10 => " десет", 11 => " единадесет", 12 => " дванадесет", 13 => " тринадесет", 14 => " четиринадесет", 15 => " петнадесет", 16 => " шестнадесет", 17 => " седемнадесет", 18 => " осемнадесет", 19 => " деветнадесет");
   $desetici = array(0 => "", 1 => "", 2 => " двадесет", 3 => " тридесет", 4 => " четиридесет", 5 => " петдесет", 6 => " шестдесет", 7 => " седемдесет", 8 => " осемдесет", 9 => " деведесет");
   $stotici = array(0 => "", 1 => " сто", 2 => " двеста", 3 => " триста", 4 => " четиристотин", 5 => " петстотин", 6 => " шестстотин", 7 => " седемстотин", 8 => " осемстотин", 9 => " деветстотин");
   $tripleti = array(0 => "", 1 => array(0 => " хиляда", 1 => " хиляди"), 2 => array(0 => " милион", 1 => " милиона"), 3 => array(0 => " билион", 1 => " билионa"), 4 => array(0 => " трилион", 1 => " трилиона"), 5 => array(0 => " квадрилион", 1 => " квадрилиона"), 6 => array(0 => " квинтилион", 1 => " квинтилиони"), 7 => array(0 => " сикстилион", 1 => " сикстилион"), 8 => array(0 => " септилион", 1 => " септилиони"), 9 => array(0 => " октилион", 1 => " октилион"), 10 => array(0 => " нонилион", 1 => " нонилиои"));
   //взимаме само цялата част от числото, без стойността
   //след десетичната запетая
   $n = explode(".", $num);
   $num = $n[0];
   $r = (int) ($num / 1000);
   $x = $num / 100 % 10;
   $y = $num % 100;
   $str = "";
   // стотици
   if ($x > 0) {
     $str = $stotici[$x];
   }
   // единици и десетици
   if ($y < 20) {
     if ($y == 0 && $r > 0) {
       $str = ' и ' . $str;
     }
     if (is_array($edinici[$y]) && isset($edinici[$y][$tri])) {
       $str .= ' ' . $edinici[$y][$tri];
     } else {
       $str .= ' ' . $edinici[$y];
     }
   } else {
     if ($edinici[$y % 10]) {
       $str .= $desetici[(int) ($y / 10)];
       $str .= ' и';
       if (is_array($edinici[$y % 10]) && isset($edinici[$y % 10][$tri])) {
         $str .= $edinici[$y % 10][$tri];
       } else {
         $str .= $edinici[$y % 10];
       }
     } else {
       $str .= ' и' . $desetici[(int) ($y / 10)];
     }
   }
   // добавяне на модификатор - хиляди, милиони, билиони
   if ($str != "") {
     //Ако има зададени опции за единствено и мн. число
     if (is_array($tripleti[$tri])) {
       //мн. число ли е?
       if ($num > 1) {
         $str .= $tripleti[$tri][1];
       } else {
         $str .= $tripleti[$tri][0];
       }
     } else {
       $str .= $tripleti[$tri];
     }
     $str = str_replace('един стотин', 'сто', $str);
     $str = str_replace('един хиляди', 'хиляда', $str);
   }
   //ако сме на първата стъпка (т.е. определяме числото до стотици)
   /* if($tri == 0) {
   			//добавяме префикс за лева
   			$str .= ' лева';
   			//и ако има сетнати стотинки ги добавяме и тях
   			if(isset($n[1])) {
   				$str .= ' и '.$n[1].'ст.';
   			}
   		} */
   // продължаване рекрусивно?
   if ($r > 0) {
     return convert_number_to_words_bg($r, $tri + 1) . $str;
   } else {
     return $str;
   }
 }