<title>Verify Account</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>
<?php 
include 'functions.php';
/*check exists*/
if (!isset($_GET['email']) || !login_demo($_GET['email'])) {
  $msg = 'Không tìm thấy trang này, liên hệ: 01663.930.250<br/>';
  $msg .= 'Nhấn vào đây để tạo tài khoản demo.<a href="demo.php">Create Account</a>';
  show404($msg);
}
//verify
if (isset($_POST['submit'])) {
  $update = array('phone' => $_POST['phone'], 'fullname' => $_POST['fullname']);
  $r = verify_account($_POST['email'], $_POST['activation_code'], $update);
  if ($r) {
    $logs[] = 'Tài khoản của bạn đã được xác thực thành công ! Nhấn vào đây để đăng nhập: <a href="demo.php">Đăng nhập</a>';
  } else {
    $logs[] = 'Sai code, tài khoản của bạn chưa được xác thực. Nhấn <a href="demo.php">vào đây</a> để gửi lại code.';
  }
}
//show logs
show_logs();
?>
<!-- activation form -->
<h2>Activation Code</h2>
<form method="post">
<input type="hidden" name="email" value="<?php 
echo isset($_GET['email']) ? $_GET['email'] : '';
?>
//=====
//===== POST -------------------------------------------------------------------
//=====
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST") {
  $function = $_POST['function'];
  if ($function === 'login') {
    login($_POST['email'], $_POST['password']);
  } else {
    if ($function === 'logout') {
      logout();
    } else {
      if ($function === 'signup') {
        signup($_POST['email']);
      } else {
        if ($function === 'verify-account') {
          verify_account($_POST['username'], $_POST['password'], $_POST['verify_code']);
        } else {
          if ($function === 'create-project') {
            create_project();
          } else {
            if ($function == 'delete-project') {
              delete_project($_POST['project_url_name']);
            } else {
              if ($function == 'save-project-name') {
                save_project_name($_POST['project_id'], $_POST['new_value']);
              } else {
                if ($function == 'save-project-image') {
                  save_project_image($_POST['project_id'], $_POST['new_value']);
                } else {
                  if ($function == 'save-project-spec') {
                    save_project_spec($_POST['project_id'], $_POST['new_value']);