Exemplo n.º 1
0
   $this->hlavne_menu_lang = $hlavne_menu_lang;
 }
 /** Nastavenie komponenty
 * @param int $id_hlavne_menu
 * @param boolean $zobraz_anotaciu */
 public function setZobraz($id_hlavne_menu, $zobraz_anotaciu = FALSE)
 {
   $this->id_hlavne_menu = $id_hlavne_menu;
Exemplo n.º 2
0
 /** Vytvorenie ponuky
 * @return array
 */
 private function _addpolmenu()
 {
   if ($this->id < 0) {
     //Zaporne id je pre cast
     $ponuka = $this->druh->findBy(array("povolene" => 1));
     $this->id = -1 * $this->id;
     if (($cast = $this->hlavne_menu_cast->find($this->id)) !== FALSE && count($cast)) {
       $out["nadpis"] = $cast->nazov;
     } else {
       $this->chyba = "Chybne zadané id = " . $this->id;
       return;
     }
     $uroven = 0;
   } else {
     //Kladne id je pre polozku
     $ponuka = $this->druh->findBy(array("povolene" => 1, "je_spec_naz > 0"));
     if (($cast = $this->hlavne_menu_lang->findOneBy(array("id_hlavne_menu" => $this->id, "id_lang" => 1))) !== FALSE && count($cast)) {
       $out["nadpis"] = $cast->nazov;
     } else {
       $this->chyba = "Chybne zadané id = " . $this->id;
       return;
     }
     $uroven = $cast->hlavne_menu->uroven + 1;
   }
   foreach ($ponuka as $g) {
     $out["ponuka"][] = array("link" => $g->presenter . ":add", "id" => $this->id, "uroven" => $uroven, "presenter" => $g->presenter, "popis" => $g->popis);
   }
   return $out;
 }
Exemplo n.º 3
0
 /** 
 * Render funkcia pre vypisanie odkazu na clanok 
 * @param array $p Parametre: id_hlavne_menu - id odkazovaneho clanku, template - pouzita sablona
 * @see Nette\Application\Control#render() */
 public function render($p = [])
 {
   if (isset($p["id_hlavne_menu"]) && (int) $p["id_hlavne_menu"]) {
     //Mam id_clanok
     $pom_hlm = $this->hlavne_menu_lang->findOneBy(["id_lang" => $this->language_id, "id_hlavne_menu" => $p["id_hlavne_menu"]]);
     if ($pom_hlm === FALSE) {
       $chyba = "hlavne_menu_lang = " . $p["id_hlavne_menu"];
     }
   } else {
     //Nemam id_clanok
     $chyba = "id_hlavne_menu";
   }
   if (isset($chyba)) {
     //Je nejaka chyba
     $this->template->setFile(__DIR__ . '/OdkazNaClanky_error.latte');
     $this->template->text = sprintf($this->texty['not_found'], $chyba);
   } else {
     //Vsetko je OK
     $p_hlm = $pom_hlm->hlavne_menu;
     //Pre skratenie zapisu
     $this->template->setFile(__DIR__ . "/OdkazNaClanky" . (isset($p["template"]) && strlen($p["template"]) ? "_" . $p["template"] : "default") . ".latte");
     $this->template->nazov = $pom_hlm->nazov;
     $this->template->datum_platnosti = $p_hlm->datum_platnosti;
     $this->template->avatar = $p_hlm->avatar;
     $this->template->anotacia = isset($pom_hlm->id_clanok_lang) ? $pom_hlm->clanok_lang->anotacia : NULL;
     $this->template->texty = $this->texty;
     $this->template->link_presenter = $p_hlm->druh->presenter == "Menu" ? "Clanky:" : $p_hlm->druh->presenter . ":";
     $this->template->id_hlavne_menu = $p["id_hlavne_menu"];
     $this->template->absolutna = $p_hlm->absolutna;
   }
   $this->template->render();
 }
Exemplo n.º 4
0
 /** Nastavenie jazyka 
 * @param int $language_id texty 
 */
 public function setLanguage_id($language_id)
 {
   $this->language_id = $language_id;
   return $this;
 }
 /** Nastavenie hlavicky clanku
Exemplo n.º 5
0
 /** 
 * Render 
 * @param array $params Parametre komponenty - [admin_links]*/
 public function render($params)
 {
   $this->template->setFile(__DIR__ . '/TitleArticle.latte');
   $this->template->clanok = $this->clanok;
   $this->template->por_podclanky = $this->hlavne_menu_lang->findBy(["hlavne_menu.id_nadradenej" => $this->clanok->id_hlavne_menu]);
   $this->template->odkaz = ":" . $this->odkaz . ":zmenVlastnika";
   $this->template->vlastnik = $params['admin_links']['vlastnik'];
   $this->template->admin_links = $params['admin_links'];
   $this->template->komentare_enabled = $this->komentare;
   $this->template->nadradeny = $this->clanok->hlavne_menu->id_nadradenej !== NULL ? $this->hlavne_menu_nadradeny->hlavne_menu : NULL;
   $this->template->aktualny_projekt_enabled = $this->aktualny_projekt_enabled;
   $this->template->zobraz_anotaciu = $this->zobraz_anotaciu;
   $this->template->render();
 }
Exemplo n.º 6
0
 /** Vymaze clanok so vsetkym co k tomu patri 
 * @param int $id Id mazaqneho clanku
 * @return boolean
 */
 protected function _delClanok($id)
 {
   $dokumenty = $this->dokumenty->findBy(["id_hlavne_menu" => $id]);
   $komponenty = $this->clanok_komponenty->findBy(["id_hlavne_menu" => $id]);
   $komentar = $this->clanok_komentar->findBy(["id_hlavne_menu" => $id]);
   $hl_m_m = $this->hlavne_menu_lang->findBy(["id_hlavne_menu" => $id])->fetchPairs("id", "id_clanok_lang");
   if ($dokumenty !== FALSE && ($pocita = count($dokumenty))) {
     $do = 0;
     foreach ($dokumenty as $pr) {
       $do = $do + ($this->vymazSubor($pr->subor) ? $pr->znacka !== NULL ? $this->vymazSubor($pr->thumb) : 1 : 0);
     }
     $out = $do == $pocita ? $dokumenty->delete() == $pocita ? TRUE : FALSE : FALSE;
   } else {
     $out = TRUE;
   }
   $out_k = $komponenty !== FALSE && ($pocita = count($komponenty)) ? $komponenty->delete() == $pocita ? TRUE : FALSE : TRUE;
   $out_d = $komentar !== FALSE && ($pocita = count($komentar)) ? $komentar->delete() == $pocita ? TRUE : FALSE : TRUE;
   $pocita = 0;
   $this->hlavne_menu_lang->findBy(["id_hlavne_menu" => $id])->update(["id_clanok_lang" => NULL]);
   foreach ($hl_m_m as $k => $v) {
     if ($v == NULL) {
       $pocita++;
     } else {
       $pocita = $pocita + $this->clanok_lang->find(['id' => $v])->delete();
     }
   }
   $out_c = count($hl_m_m) == $pocita;
   $out_h = $this->_delHlMenu($id);
   return $out_k and $out_d and $out_c and $out_h;
 }
Exemplo n.º 7
0
 protected function startup()
 {
   parent::startup();
   // Sprava uzivatela
   $user = $this->getUser();
   //Nacitanie uzivatela
   // Kontrola prihlasenia a nacitania urovne registracie
   $this->id_reg = $user->isLoggedIn() ? $user->getIdentity()->id_registracia : 0;
   // Nastavenie z config-u
   $this->nastavenie = $this->context->parameters;
   $modul_presenter = explode(":", $this->name);
   // Skontroluj ci je nastaveny jazyk a ci pozadovany jazyk existuje ak ano akceptuj
   if (!isset($this->language)) {
     //Prednastavim hodnotu jazyka
     $lang_temp = $this->lang->find(1);
     $this->language = $lang_temp->skratka;
     $this->language_id = $lang_temp->id;
   }
   if (isset($this->params['language'])) {
     $lang_temp = $this->lang->findOneBy(['skratka' => $this->params['language']]);
     if (isset($lang_temp->skratka) && $lang_temp->skratka == $this->params['language']) {
       $this->language = $this->params['language'];
       $this->language_id = $lang_temp->id;
     } else {
       //Inak nastav Slovencinu
       $this->language = 'sk';
       $this->language_id = 1;
     }
   }
   //Nacitanie a spracovanie hlavnych udajov webu
   $this->udaje_webu = $this->udaje->findAll()->fetchPairs('nazov', 'text');
   $vysledok = [];
   //Nacitanie len tych premennych, ktore platia pre danu jazykovu mutaciu
   foreach ($this->udaje_webu as $key => $value) {
     $kluc = explode("-", $key);
     if (count($kluc) == 2 && $kluc[1] == $this->language) {
       $vysledok[substr($key, 0, strlen($key) - strlen($this->language) - 1)] = $value;
     }
     if (count($kluc) == 1) {
       $vysledok[$key] = $value;
     }
   }
   $this->udaje_webu = $vysledok;
   // Nacitanie pomocnych premennych
   $this->udaje_webu['meno_presentera'] = strtolower($modul_presenter[1]);
   //Meno aktualneho presentera
   $httpR = $this->httpRequest->getUrl();
   $this->nazov_stranky = $httpR->host . $httpR->scriptPath;
   // Nazov stranky v tvare www.nieco.sk
   $this->nazov_stranky = substr($this->nazov_stranky, 0, strlen($this->nazov_stranky) - 1);
   // Priradenie hlavnych parametrov a udajov
   $this->max_id_reg = $this->registracia->findAll()->max('id');
   //Najdi max. ur. reg.
   //Najdi info o druhu
   $tmp_druh = $this->druh->findBy(["druh.presenter" => ucfirst($this->udaje_webu['meno_presentera'])])->where("druh.modul IS NULL OR druh.modul = ?", $modul_presenter[0])->limit(1)->fetch();
   if ($tmp_druh !== FALSE) {
     if ($tmp_druh->je_spec_naz) {
       //Ak je spec_nazov pozadovany a mam id
       $hl_udaje = $this->hlavne_menu->hladaj_id(isset($this->params['id']) ? (int) trim($this->params['id']) : 0, $this->id_reg);
     } else {
       //Ak nie je spec_nazov pozadovany
       $hl_udaje = $this->hlavne_menu->findOneBy(["id_druh" => $tmp_druh->id]);
     }
   } else {
     $hl_udaje = FALSE;
   }
   if ($hl_udaje !== FALSE) {
     //Ak sa hl. udaje nasli
     //Nacitanie textov hl_udaje pre dany jazyk
     $lang_hl_udaje = $this->hlavne_menu_lang->findOneBy(['id_lang' => $this->language_id, 'id_hlavne_menu' => $hl_udaje->id]);
     if ($lang_hl_udaje !== FALSE) {
       //Nasiel som udaje a tak aktualizujem
       $this->udaje_webu["nazov"] = $lang_hl_udaje->nazov;
       $this->udaje_webu["h1part2"] = $lang_hl_udaje->h1part2;
       $this->udaje_webu["description"] = $lang_hl_udaje->description;
     } else {
       //Len preto aby tam nieco bolo
       $this->udaje_webu["nazov"] = "Error nazov";
       $this->udaje_webu["h1part2"] = "Error h1part2";
       $this->udaje_webu["description"] = "Error description";
     }
     $this->udaje_webu['hl_udaje'] = $hl_udaje->toArray();
   } else {
     //Len preto aby tam nieco bolo
     $this->udaje_webu["description"] = "Nenájdená stránka";
     $this->udaje_webu['hl_udaje'] = FALSE;
   }
   //Vypocet max. velkosti suboru pre upload
   $ini_v = trim(ini_get("upload_max_filesize"));
   $s = ['g' => 1 << 30, 'm' => 1 << 20, 'k' => 1 << 10];
   $this->upload_size = intval($ini_v) * ($s[strtolower(substr($ini_v, -1))] ?: 1);
   // -- Povodny:
   $this->texty_presentera->setLanguage($this->language);
   //Nastavenie textov podla jazyka
 }
Exemplo n.º 8
0
class AktualneClankyControl extends Nette\Application\UI\Control
{
  /** @var Nette\Database\Table\Selection $aktualne_clanky Data zobrazovaneho clanku */
  private $aktualne_clanky;
  /** @var string $avatar_path Cesta k titulnemu obrazku clanku */
  private $avatar_path = "";
  /** @var array $texts */