Exemplo n.º 1
0
 public function enroll($domain, $classId)
 {
   $register = $this->user->registers()->where('class_id', $classId)->first();
   if ($register) {
     return $this->respond(['message' => "Bạn đă đăng kí lớp học này. "]);
   } else {
     $register = new Register();
     $register->user_id = $this->user->id;
     $register->gen_id = Gen::getCurrentGen()->id;
     $register->class_id = $classId;
     $register->status = 0;
     $register->save();
     send_mail_confirm_registration($this->user, $classId, ["*****@*****.**", "*****@*****.**"]);
     return $this->respond(['message' => "Bạn đă đăng kí thành công. Bạn hãy check email để kiểm tra thông tin đăng kí."]);
   }
 }
Exemplo n.º 2
0
 public function landing_register(Request $request)
 {
   $user = User::where('email', '=', $request->email)->first();
   //    dd('WORK');
   if ($user == null) {
     $user = new User();
     $user->name = $request->name;
     $user->phone = $request->phone;
     $user->email = $request->email;
     $user->university = $request->university;
     $user->work = $request->work;
     $user->address = $request->address;
     $user->how_know = $request->how_know;
     $user->username = $request->email;
     $user->facebook = $request->facebook;
     $user->gender = $request->gender;
     $user->dob = strtotime($request->dob);
     $user->password = bcrypt($request->phone);
     $user->save();
   } else {
     $user->university = $request->university;
     $user->work = $request->work;
     $user->address = $request->address;
     $user->phone = $request->phone;
     $user->gender = $request->gender;
     $user->dob = date('Y-m-d', strtotime($request->dob));
     $user->facebook = $request->facebook;
     $user->save();
   }
   $register = new Register();
   $register->user_id = $user->id;
   $register->gen_id = Gen::getCurrentGen()->id;
   $register->class_id = $request->class_id;
   $register->status = 0;
   $register->leader_phone = $request->leader_phone;
   $register->coupon = $request->coupon;
   $register->save();
   send_mail_confirm_registration($user, $request->class_id, ["*****@*****.**", "*****@*****.**"]);
   return redirect('register_success');
 }