/**
 * @author KienNN
 * @param \Accounting\Model\Transaction $item
 * Từ transaction tìm lại hợp đồng
 * Tính toán tỉ lệ ăn chia với từng nhân viên [employeeId => amount]
 *   + nếu đã tồn tại payment (salemanId + transactionId) thì update lại thông tin cho payment
 *   + nếu không thì tạo mới payment
 *   Xóa đi những payment ko dc tính
 */
 public function recalculatePayment($item)
 {
   if (!$item->getId() || !$item->getAmount() || !$item->getItemId() || $item->getItemType() != \Accounting\Model\Transaction::ITEM_TYPE_CRM_CONTRACT || !in_array($item->getStatus(), [\Accounting\Model\Transaction::STATUS_ACCOUNTING, \Accounting\Model\Transaction::STATUS_PAYMENT])) {
     return null;
   }
   // lấy ra các sản phẩm trong hợp đồng
   $product = new \Crm\Model\Contract\Product();
   $product->setContractId($item->getItemId());
   $productMapper = $this->getServiceLocator()->get('\\Crm\\Model\\Contract\\ProductMapper');
   $products = $productMapper->fetchAll($product);
   // lấy commission
   $commission = new \Crm\Model\Contract\Commission();
   $commission->setContractId($item->getItemId());
   $commissionMapper = $this->getServiceLocator()->get('\\Crm\\Model\\Contract\\CommissionMapper');
   $commissions = $commissionMapper->fetchAll($commission);
   // lấy ra các payment cũ của transaction
   $select = $this->getDbSql()->select(['p' => \Crm\Model\Contract\PaymentMapper::TABLE_NAME]);
   $select->join(['e' => \Hrm\Model\EmployeeMapper::TABLE_NAME], 'e.userId=p.salemanId', ['employeeId' => 'id']);
   $select->where(['p.transactionId' => $item->getId()]);
   $rowPays = $this->getDbAdapter()->query($this->getDbSql()->buildSqlString($select), Adapter::QUERY_MODE_EXECUTE);
   $paymentToDeletes = [];
   if ($rowPays->count()) {
     foreach ($rowPays->toArray() as $rowPay) {
       $paymentToDeletes[$rowPay['employeeId']] = new \Crm\Model\Contract\Payment($rowPay);
     }
   }
   // lấy ra tài khoản kế toán của phiếu thu
   $select = $this->getDbSql()->select(['ti' => \Accounting\Model\Transaction\ItemMapper::TABLE_NAME]);
   $select->where(['ti.transactionId' => $item->getId()]);
   $select->limit(1);
   $row = $this->getDbAdapter()->query($this->getDbSql()->buildSqlString($select), Adapter::QUERY_MODE_EXECUTE);
   $row = (array) $row->current();
   $accountingAccountId = null;
   if ($row['debitAccountId']) {
     $accountingAccountId = $row['debitAccountId'];
   } elseif ($row['creditAccountId']) {
     $accountingAccountId = $row['creditAccountId'];
   }
   $accountingAccount = new \Accounting\Model\Account();
   $accountingAccount->setId($accountingAccountId);
   $accountingAccountMapper = $this->getServiceLocator()->get('\\Accounting\\Model\\AccountMapper');
   $accountingAccountMapper->get($accountingAccount);
   // tính toán ra số tiền cho từng nhân viên
   $paymentAmounts = \Crm\Model\Contract\Payment::breakToCommission($item->getAmount(), $products, $commissions);
   $employeeMapper = $this->getServiceLocator()->get('\\Hrm\\Model\\EmployeeMapper');
   $paymentMapper = $this->getServiceLocator()->get('\\Crm\\Model\\Contract\\PaymentMapper');
   foreach ($paymentAmounts as $employeeId => $amount) {
     // lấy ra user của employee
     $employee = new \Hrm\Model\Employee();
     $employee->setId($employeeId);
     $employeeMapper->get($employee);
     if ($employee->getUserId()) {
       $payment = new \Crm\Model\Contract\Payment();
       $payment->setTransactionId($item->getId());
       $payment->setSalemanId($employee->getUserId());
       if ($paymentMapper->isExistedInTransaction($payment)) {
         /** nếu payment đã tồn tại chỉ update lại amount */
         $payment->setAmount($amount);
         $paymentMapper->save($payment);
         unset($paymentToDeletes[$employeeId]);
       } else {
         /** nếu payment chưa tồn tại thì tạo mới */
         $payment->setAmount($amount);
         $payment->setAccountingAccountId($accountingAccountId);
         $payment->setDescription($item->getDescription());
         $payment->setCompanyId($employee->getCompanyId());
         $payment->setDepartmentId($employee->getDepartmentId());
         $payment->setContractId($item->getItemId());
         if ($accountingAccount->getType() == \Accounting\Model\Account::TYPE_CASH) {
           $payment->setType(\Crm\Model\Contract\Payment::TYPE_CASH);
         } else {
           $payment->setType(\Crm\Model\Contract\Payment::TYPE_MONEY_TRANSFER);
         }
         $payment->setStatus(\Crm\Model\Contract\Payment::STATUS_CHECKED);
         $payment->setCheckedById($item->getAccountingById());
         $payment->setCheckedDate($item->getApplyDate());
         $payment->setCheckedDateTime($item->getAccountingDateTime());
         $payment->setCreatedById($item->getAccountingById());
         $payment->setCreatedDateTime($item->getAccountingDateTime());
         $paymentMapper->save($payment);
       }
     }
   }
   /** Xóa các payment thừa */
   if (count($paymentToDeletes)) {
     foreach ($paymentToDeletes as $payment) {
       $delete = $this->getDbSql()->delete(\Crm\Model\Contract\PaymentMapper::TABLE_NAME);
       $delete->where(['id' => $payment->getId()]);
       $this->getDbAdapter()->query($this->getDbSql()->buildSqlString($delete), Adapter::QUERY_MODE_EXECUTE);
     }
   }
 }
 /**
 * Chỉ rà soát trong 1 khoảng thời gian nhất định
 * Rà soát các transaction trong thời gian quy định
 * Tình toán ra commission theo từng nhân viên
 * Xóa các payment có transactionId=transaction.id
 * Tạo mới payment
 *
 */
 public function recalculatepaymentAction()
 {
   $fromDate = '2015-08-01';
   $transactionId = $this->getRequest()->getQuery('transactionId');
   $dbAdapter = $this->getServiceLocator()->get('dbAdapter');
   $dbSql = $this->getServiceLocator()->get('dbSql');
   $select = $dbSql->select(['t' => \Accounting\Model\TransactionMapper::TABLE_NAME]);
   $select->join(['ti' => \Accounting\Model\Transaction\ItemMapper::TABLE_NAME], 't.id=ti.transactionId', ['accountingAccountId' => new Expression('IFNULL(ti.creditAccountId, ti.debitAccountId)')]);
   $select->where(['createdDate >= ?' => $fromDate]);
   if ($transactionId) {
     $select->where(['t.id' => $transactionId]);
   }
   $query = $dbSql->buildSqlString($select);
   //echo $query;die;
   $rows = $dbAdapter->query($query, Adapter::QUERY_MODE_EXECUTE);
   $commissionMapper = $this->getServiceLocator()->get('\\Crm\\Model\\Contract\\CommissionMapper');
   $productMapper = $this->getServiceLocator()->get('\\Crm\\Model\\Contract\\ProductMapper');
   $employeeMapper = $this->getServiceLocator()->get('\\Hrm\\Model\\EmployeeMapper');
   $paymentMapper = $this->getServiceLocator()->get('\\Crm\\Model\\Contract\\PaymentMapper');
   $accountingAccountMapper = $this->getServiceLocator()->get('\\Accounting\\Model\\AccountMapper');
   if ($rows->count()) {
     foreach ($rows->toArray() as $row) {
       $transaction = new \Accounting\Model\Transaction();
       $transaction->exchangeArray($row);
       $accountingAccount = new \Accounting\Model\Account();
       $accountingAccount->setId($row['accountingAccountId']);
       $accountingAccountMapper->get($accountingAccount);
       /** tính toán commission */
       // lấy ra các sản phẩm trong hợp đồng
       $product = new \Crm\Model\Contract\Product();
       $product->setContractId($transaction->getItemId());
       $products = $productMapper->fetchAll($product);
       // lấy commission
       $commission = new \Crm\Model\Contract\Commission();
       $commission->setContractId($transaction->getItemId());
       $commissions = $commissionMapper->fetchAll($commission);
       $paymentAmounts = \Crm\Model\Contract\Payment::breakToCommission($transaction->getAmount(), $products, $commissions);
       /** Xóa các payment có transactionId=transaction.id */
       $delete = $dbSql->delete(\Crm\Model\Contract\PaymentMapper::TABLE_NAME);
       $delete->where(['transactionId' => $transaction->getId()]);
       $dbAdapter->query($dbSql->buildSqlString($delete), Adapter::QUERY_MODE_EXECUTE);
       /** Tạo mới payment */
       echo '<b>Tạo payment từ transaction ' . $transaction->getId() . '</b><br/>';
       foreach ($paymentAmounts as $employeeId => $amount) {
         // lấy ra user của employee
         $employee = new \Hrm\Model\Employee();
         $employee->setId($employeeId);
         $employeeMapper->get($employee);
         if ($employee->getUserId()) {
           $select = $dbSql->select(['p' => \Crm\Model\Contract\PaymentMapper::TABLE_NAME]);
           $select->where(['transactionId' => $transaction->getId()]);
           $select->where(['salemanId' => $employee->getUserId()]);
           $select->limit(1);
           $rowP = $dbAdapter->query($dbSql->buildSqlString($select), Adapter::QUERY_MODE_EXECUTE);
           if ($rowP->count()) {
             $rowP = (array) $rowP->current();
             $payment = new \Crm\Model\Contract\Payment();
             $payment->exchangeArray($rowP);
             $payment->setAmount($amount);
             $paymentMapper->save($payment);
             echo '<p style="">Update payment ' . $payment->getId() . ' - amount: ' . $rowP['amount'] . ' -> ' . $payment->getAmount() . '</p><br/>';
           } else {
             $payment = new \Crm\Model\Contract\Payment();
             $payment->setAmount($amount);
             $payment->setSalemanId($employee->getUserId());
             $payment->setAccountingAccountId($accountingAccount->getId());
             $payment->setTransactionId($transaction->getId());
             $payment->setDescription($transaction->getDescription());
             $payment->setCompanyId($employee->getCompanyId());
             $payment->setDepartmentId($employee->getDepartmentId());
             $payment->setContractId($transaction->getItemId());
             if ($accountingAccount->getType() == \Accounting\Model\Account::TYPE_CASH) {
               $payment->setType(\Crm\Model\Contract\Payment::TYPE_CASH);
             } else {
               $payment->setType(\Crm\Model\Contract\Payment::TYPE_MONEY_TRANSFER);
             }
             if (in_array($transaction->getStatus(), [\Accounting\Model\Transaction::STATUS_ACCOUNTING, \Accounting\Model\Transaction::STATUS_PAYMENT])) {
               $payment->setStatus(\Crm\Model\Contract\Payment::STATUS_CHECKED);
             } elseif (in_array($transaction->getStatus(), [\Accounting\Model\Transaction::STATUS_NEW, \Accounting\Model\Transaction::STATUS_APPROVED])) {
               $payment->setStatus(\Crm\Model\Contract\Payment::STATUS_UNCHECKED);
             } else {
               $payment->setStatus(\Crm\Model\Contract\Payment::STATUS_DELETED);
             }
             $payment->setCheckedById($transaction->getAccountingById());
             $payment->setCheckedDate($transaction->getApplyDate());
             $payment->setCheckedDateTime($transaction->getAccountingDateTime());
             $payment->setCreatedById($transaction->getAccountingById() ?: $transaction->getCreatedById());
             $payment->setCreatedDateTime($transaction->getAccountingDateTime() ?: $transaction->getCreatedDate() . ' ' . $transaction->getCreatedTime());
             $paymentMapper->save($payment);
             echo '--<span style="color:red;">Tạo mới payment ' . $payment->getId() . '</span></br/>';
             echo '--------User: ' . $employee->getFullName() . '<br/>';
             echo '--------Amount: ' . $payment->getAmount() . '/ ' . $transaction->getAmount() . '<br/>';
           }
         }
       }
     }
   }
   die;
 }