Exemple #1
0
 function prop_clicked($button, $ptr_entry)
 {
   $dialog = new GtkDialog('Escolha uma data ...');
   $pixbuf = $dialog->render_icon(Gtk::STOCK_PROPERTIES, Gtk::ICON_SIZE_BUTTON);
   $dialog->set_icon($pixbuf);
   $dialog->vbox->pack_start($calendar = new GtkCalendar());
   $calendar->connect('day-selected-double-click', array($this, 'calendar_double_click'), $dialog, $ptr_entry);
   $calendar->show();
   $dialog->run();
   $dialog->destroy();
 }
 /**
 * Método disparado ao mudar a data do calendario
 * 
 * @name __changedayCalendar($widget, $dialog)
 * @access private
 * @author Erick Eden Fróes
 * @param GtkCalendar $widget Calendario passado pelo sinal
 * @param GtkDialog $dialog Container onde está o calendario
 * @return bool
 */
 public function __changedayCalendar($widget, $dialog)
 {
   // Busca o calendario
   $date = $widget->get_date();
   // Formata a data
   $date[2] = sprintf("%02d", $date[2]);
   $date[1] = sprintf("%02d", $date[1] + 1);
   $formatedDate = implode("/", array_reverse($date));
   // Coloca a data no GtkEntry
   parent::set_text($formatedDate);
   // Remove o dialog
   return FALSE;
 }