public function getClassXById(Request $request)
 {
   onlyAllowPostRequest($request);
   $id_user = intval($request->input('id'));
   /**
   * Dữ liệu trả về
   */
   $response = new stdClass();
   $users = User::all()->where('id', $id_user);
   if ($users->count() == 0) {
     //
     $response->error = true;
     $response->error_msg = 'Không tồn tại người dùng này!';
     return response()->json($response);
   }
   $user = $users->first();
   $id_class = $user->class;
   $classX = ClassX::all()->where('id', $id_class)->first();
   $response->error = false;
   $class_x = new stdClass();
   $class_x->id = $classX->id;
   $class_x->name = $classX->khoa . $classX->lop;
   $class_x->soSV = ClassX::getCountStudentByClassId($id_class);
   $response->class = $class_x;
   return response()->json($response);
 }
 /**
 * Get user object by id
 *
 * @param $id
 *
 * @return null|stdClass
 */
 public static function getInfoById($id)
 {
   $users = User::all()->where('id', intval($id));
   if ($users->count() == 0) {
     return null;
   }
   $user = $users->first();
   $u = new stdClass();
   $u->id = $user->id;
   $u->name = $user->name;
   $u->lop = ClassX::getClassName($user->class);
   $u->email = $user->email;
   $u->type = $user->type;
   if ($u->type == 'teacher') {
     $u->avatar = '0';
   } else {
     $u->avatar = '1';
   }
   if ($u->type == 'student') {
     $u->mssv = $user->msv;
   } else {
     $u->mssv = '';
   }
   return $u;
 }
 /**
 * Get id class by class name
 *
 * @param $class_name
 *
 * @return bool|int
 */
 public static function getIdByClassName($class_name)
 {
   $classXes = ClassX::all()->where('name', $class_name);
   if ($classXes->count() > 0) {
     $class = $classXes->first();
     return $class->id;
   }
   return false;
 }
 /**
 * Get id class by class name
 *
 * @param $class_name
 *
 * @return bool|int
 */
 public static function getIdByClassName($class_name)
 {
   $classXes = ClassX::all();
   foreach ($classXes as $classX) {
     $name = $classX->khoa . $classX->lop;
     $name = mb_strtolower($name);
     if (mb_strtolower($class_name) == $name) {
       return intval($classX->id);
     }
   }
   return false;
 }
 /**
 * Init data classX
 */
 public function seedDataClassX_es()
 {
   $ks = ['K60', 'K59', 'K58', 'K57'];
   $ns = ['CA', 'CAC', 'CB', 'CC', 'CD', 'CLC', 'T', 'N', 'ĐA', 'ĐB', 'M', 'V', 'H'];
   foreach ($ks as $i => $k) {
     foreach ($ns as $j => $n) {
       $class_name = $k . $n;
       $class = ClassX::all()->where('name', $class_name);
       if ($class->count() == 0) {
         $cl = ClassX::create(['khoa' => $k, 'lop' => $n]);
       }
     }
   }
 }
 public function getPosts(Request $request)
 {
   onlyAllowPostRequest($request);
   $id_classX = $request->input('id');
   $base = $request->input('base');
   /**
   * Dữ liệu trả về
   */
   $response = new stdClass();
   /**
   * Lớp khóa học
   */
   if ($base == 'class_xes') {
     $classXes = ClassX::all()->where('id', intval($id_classX));
     if ($classXes->count() == 0) {
       //Không tồn tại lớp học này
       $response->error = true;
       $response->error_msg = 'Đã có lỗi gì đó xảy ra!';
       return response()->json($response);
     }
   }
   $postClassXes = Post::all()->where('base', $base)->where('group', intval($id_classX));
   if ($postClassXes->count() == 0) {
     //Chưa có bài viết nào
     $response->error = true;
     $response->error_msg = 'Chưa có bài viết nào trong lớp!';
     return response()->json($response);
   }
   /**
   * Danh sách các bài viết
   */
   $arrPost = [];
   foreach ($postClassXes as $index => $post) {
     /**
     * Post
     */
     $p = Post::getPostInfoById($post->id);
     $arrPost[] = $p;
   }
   $arrPost = array_reverse($arrPost);
   $response->error = false;
   $response->posts = $arrPost;
   return response()->json($response);
 }
 /**
 * Update information user
 *
 * @param Request $request
 *
 * @return \Illuminate\Http\JsonResponse
 */
 public function update(Request $request)
 {
   onlyAllowPostRequest($request);
   $all = $request->only(['email', 'name', 'mssv', 'lop']);
   /**
   * Dữ liệu trả về
   */
   $response = new stdClass();
   /**
   * Xử lý lớp khóa học
   */
   $classX = $all['lop'];
   $id_class = ClassX::getIdByClassName($classX);
   if ($id_class == false) {
     //Lớp khóa học không tồn tại
     $response->error = true;
     $response->error_msg = 'Lớp khóa học không tồn tại';
     return response()->json($response);
   }
   /**
   * Tìm user bằng email
   */
   $users = DB::table('users')->where('email', $all['email']);
   if ($users->count() == 0) {
     $response->error = true;
     $response->error_msg = 'Đã có lỗi gì đó xảy ra!';
     return response()->json($response);
   }
   $updated = $users->update(['name' => ucwords($all['name']), 'msv' => $all['mssv'], 'class' => $id_class]);
   if ($updated == 0) {
     $response->error = true;
     $response->error_msg = 'Cập nhật không có gì thay đổi!';
     return response()->json($response);
   }
   $user = $users->first();
   $response->error = false;
   $response->uid = $user->id;
   $response->user = User::getInfoById($user->id);
   return response()->json($response);
 }
 /**
 * Update information user
 *
 * @param Request $request
 *
 * @return \Illuminate\Http\JsonResponse
 */
 public function update(Request $request)
 {
   onlyAllowPostRequest($request);
   $all = $request->only(['email', 'name', 'mssv', 'lop']);
   /**
   * Dữ liệu trả về
   */
   $response = new stdClass();
   /**
   * Xử lý lớp khóa học
   */
   $classX = $all['lop'];
   $id_class = ClassX::getIdByClassName($classX);
   if ($id_class == false) {
     //Lớp khóa học không tồn tại
     $response->error = true;
     $response->error_msg = 'Lớp khóa học không tồn tại';
     return response()->json($response);
   }
   /**
   * Tìm user bằng email
   */
   $users = DB::table('users')->where('email', $all['email']);
   if ($users->count() == 0) {
     $response->error = true;
     $response->error_msg = 'Đã có lỗi gì đó xảy ra!';
     return response()->json($response);
   }
   $updated = $users->update(['name' => ucwords($all['name']), 'msv' => $all['mssv'], 'class' => $id_class]);
   if ($updated == 0) {
     $response->error = true;
     $response->error_msg = 'Cập nhật không có gì thay đổi!';
     return response()->json($response);
   }
   $user = $users->first();
   $response->error = false;
   $response->uid = $user->id;
   $user_x = new stdClass();
   $user_x->name = $user->name;
   $user_x->email = $user->email;
   $user_x->type = $user->type;
   $user_x->lop = ClassX::getClassName($user->class);
   $user_x->mssv = $user->msv;
   $user_x->created_at = date_create($user->created_at)->setTimezone(new DateTimeZone('Asia/Ho_Chi_Minh'))->format('Y-m-d H:m:i');
   $user_x->updated_at = date_create($user->updated_at)->setTimezone(new DateTimeZone('Asia/Ho_Chi_Minh'))->format('Y-m-d H:m:i');
   $response->user = $user_x;
   return response()->json($response);
 }
 public static function getArrEmail($id)
 {
   //		if ( $base == true ) {
   $class_xes = ClassX::all()->where('id', intval($id));
   if ($class_xes->count() == 0) {
     return [];
   }
   $arrEmail = [];
   $users = User::all()->where('class', intval($id));
   if ($users->count() == 0) {
     return [];
   }
   foreach ($users as $index => $u) {
     $arrEmail[] = $u->email;
   }
   return $arrEmail;
   //		}
 }