Example #1
0
 private function populateByudzhetImpl()
 {
   $fiz_lico = FizLico::findOne($this->fizLico);
   if ($fiz_lico) {
     $this->pedStazh = $fiz_lico->pedStazh;
   }
   $rabota_fiz_lica = RabotaFizLica::find()->where(['fiz_lico' => $this->fizLico])->orderBy('id')->one();
   $dolzhnost_fiz_lica_na_rabote = $rabota_fiz_lica ? DolzhnostFizLicaNaRabote::find()->where(['rabota_fiz_lica' => $rabota_fiz_lica->id])->orderBy('id')->one() : null;
   if ($dolzhnost_fiz_lica_na_rabote) {
     list($this->dolzhnostId, $this->dolzhnostNazvanie) = DirectoryHelper::getForCombo(Dolzhnost::findOne($dolzhnost_fiz_lica_na_rabote->dolzhnost));
   }
   if ($dolzhnost_fiz_lica_na_rabote && ($stazh_v_dolzhnosti = StazhFizLica::findOne(['fiz_lico' => $this->fizLico, 'dolzhnost' => Val::of($dolzhnost_fiz_lica_na_rabote, 'dolzhnost')]))) {
     $this->stazhVDolzhnosti = $stazh_v_dolzhnosti->stazh;
   }
   if ($attestaciya_fiz_lica = $fiz_lico->attestaciyaFizLicaRel) {
     $this->kategoriya = $attestaciya_fiz_lica->kategoriya;
   }
   if ($obrazovanie_fiz_lica = ObrazovanieFizLica::find()->where(['fiz_lico' => $this->fizLico])->orderBy('id')->one()) {
     list($this->obrOrgId, $this->obrOrgNazvanie) = DirectoryHelper::getForCombo(Organizaciya::findOne($obrazovanie_fiz_lica->organizaciya));
     list($this->obrKvalifikaciyaId, $this->obrKvalifikaciyaNazvanie) = DirectoryHelper::getForCombo(Kvalifikaciya::findOne($obrazovanie_fiz_lica->kvalifikaciya));
     $this->obrDocTip = $obrazovanie_fiz_lica->dokumentObObrazovaniiTip;
     $this->obrDocSeriya = $obrazovanie_fiz_lica->dokumentObObrazovaniiSeriya;
     $this->obrDocNomer = $obrazovanie_fiz_lica->dokumentObObrazovaniiNomer;
     $this->obrDocData = DeprecatedDatePicker::fromDatetime($obrazovanie_fiz_lica->dokumentObObrazovaniiDataAsDate);
   }
   return $fiz_lico;
 }
Example #2
0
 public function getStazhiFizLicaRel()
 {
   return $this->hasMany(StazhFizLica::className(), ['fiz_lico' => 'id'])->inverseOf('fizLicoRel');
 }
Example #3
0
 public function getStazhiFizLicaRel()
 {
   return $this->hasMany(StazhFizLica::className(), ['dolzhnost' => 'id'])->inverseOf('dolzhnostRel');
 }