Example #1
0
 function on_submit()
 {
   if (User::id() != 0) {
     $uid = User::id();
     // Validate User
     if (empty($uid)) {
       if ($_COOKIE['lang'] == 1) {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Your account is locked, you can not perform this function!');
       } else {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Tài khoản của bạn hiện đang bị khóa, bạn không thể thực hiện chức năng này!');
       }
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=manage_order');
       exit;
     }
     // Get Parameters
     $email = trim(strip_tags(Url::get('email')));
     $full_name = trim(strip_tags(Url::get('full_name')));
     $user_name = trim(strip_tags(Url::get('user_name')));
     // Get Default Address
     $default_address = trim(strip_tags(Url::get('default_address')));
     $default_city = trim(strip_tags(Url::get('default_city')));
     $default_district = trim(strip_tags(Url::get('default_district')));
     $this->setSuccessMessage('personal/form_data', array('email' => $email, 'full_name' => $full_name, 'user_name' => $user_name));
     // Check Parameters
     if (empty($email)) {
       if ($_COOKIE['lang'] == 1) {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Email address can not be empty');
       } else {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Địa chỉ email không được để trống');
       }
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=manage_order');
       exit;
     }
     if (empty($full_name)) {
       if ($_COOKIE['lang'] == 1) {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Full name can not be empty');
       } else {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Tên đầy đủ không được để trống');
       }
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=manage_order');
       exit;
     }
     if (empty($default_address)) {
       if ($_COOKIE['lang'] == 1) {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Address can not be empty');
       } else {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Địa chỉ không được để trống');
       }
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=manage_order');
       exit;
     }
     $this->checkFormInput('Email', 'email', $email, 'email', true, '', 6, 50);
     if (DB::exists('SELECT id FROM `account` WHERE `email` LIKE "' . $email . '" AND id != ' . $uid)) {
       if ($_COOKIE['lang'] == 1) {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', "Email you choose already exists, please choose a different email!");
       } else {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', "Email bạn chọn đã tồn tại, hãy chọn lại một email khác!");
       }
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=manage_order');
       exit;
     }
     if (DB::exists('SELECT id FROM `account` WHERE `user_name` LIKE "' . $user_name . '" AND id != ' . $uid)) {
       if ($_COOKIE['lang'] == 1) {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', "Already have an account to use this phone number, please leave a phone number to use!");
       } else {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', "Đã có tài khoản sử dụng số điện thoại này, hãy chọn lại một số điện thoại khác để sử dụng!");
       }
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=manage_order');
       exit;
     }
     $new_row = array('full_name' => trim($full_name), 'user_name' => trim($user_name), 'email' => $email);
     $confirm_phone = trim(strip_tags(Url::get('confirm_phone')));
     $confirm_mail = trim(strip_tags(Url::get('confirm_mail')));
     if ($confirm_phone == '0000' || isset($_SESSION['uname_pin']) && $confirm_phone == $_SESSION['uname_pin']) {
       $check1 = true;
     } else {
       $check1 = false;
     }
     if ($confirm_mail == '0000' || isset($_SESSION['mail_pin']) && $confirm_mail == $_SESSION['mail_pin']) {
       $check2 = true;
     } else {
       $check2 = false;
     }
     $u = DB::select('account', 'id=' . $uid);
     if ($check1 && $check2) {
       if (isset($_SESSION['uname_pin']) && $confirm_phone == $_SESSION['uname_pin'] && (isset($_SESSION['mail_pin']) && $confirm_mail == $_SESSION['mail_pin'])) {
         $row = array('uid' => $uid, 'old_user_name' => $u['user_name'], 'new_user_name' => $user_name, 'old_email' => $u['email'], 'new_email' => $email);
         Log::insertLog($row, 'account');
       } elseif (isset($_SESSION['uname_pin']) && $confirm_phone == $_SESSION['uname_pin']) {
         $row = array('uid' => $uid, 'old_user_name' => $u['user_name'], 'new_user_name' => $user_name);
         Log::insertLog($row, 'account');
       } elseif (isset($_SESSION['mail_pin']) && $confirm_mail == $_SESSION['mail_pin']) {
         $row = array('uid' => $uid, 'old_email' => $u['email'], 'new_email' => $email);
         Log::insertLog($row, 'account');
       }
       PersonalDB::update_account_information($new_row);
       unset($_SESSION['uname_pin']);
       unset($_SESSION['mail_pin']);
       // Add Address
       $exists_address_id = PersonalDB::exists_address($uid, $default_address, $default_district);
       if (!$exists_address_id) {
         $new_address = array('uid' => $uid, 'full_name' => $full_name, 'tel' => $user_name, 'address' => $default_address, 'did' => $default_district);
         $exists_address_id = PersonalDB::add_address($new_address);
       }
       // Set Default Address
       PersonalDB::set_default_address($uid, $exists_address_id);
     } else {
       unset($new_row);
       if ($_COOKIE['lang'] == 1) {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'You enter the confirmation code, please re-operation');
       } else {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Bạn nhập sai mã xác nhận, vui lòng thực hiện lại thao tác');
       }
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=manage_order');
     }
     // Update Password
     $new_password = trim(strip_tags(EClassApi::getParam('new_password')));
     $confirm_password = trim(strip_tags(EClassApi::getParam('confirm_password')));
     if (!empty($new_password) && strlen($new_password) > 0 && !empty($confirm_password) && strlen($confirm_password) > 0) {
       if ($new_password == $confirm_password) {
         $new_password = User::eat_encode_password($new_password, SALTAUTH);
         if ($new_password) {
           $new_row = array('password' => trim($new_password));
           PersonalDB::update_account_information($new_row);
         }
       } else {
         if ($_COOKIE['lang'] == 1) {
           $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Confirm password wrong');
         } else {
           $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Xác nhận mật khẩu sai');
         }
         Url::redirect_url('personal.html?cmd=manage_order');
         exit;
       }
     }
     if ($_COOKIE['lang'] == 1) {
       $this->setSuccessMessage('personal/change_password', 'Your information has been changed');
     } else {
       $this->setSuccessMessage('personal/change_password', 'Thông tin của bạn đã được thay đổi');
     }
     Url::redirect_url('personal.html?cmd=manage_order');
   } else {
     if ($_COOKIE['lang'] == 1) {
       $this->setErrorMessage('user/login', 'You must login to access this area');
     } else {
       $this->setErrorMessage('user/login', 'Bạn phải đăng nhập trước khi truy cập khu vực này');
     }
     Url::redirect_url('home');
   }
 }
Example #2
0
 function on_submit()
 {
   $phone = EClassApi::getParam('register_user_tel');
   $user = array();
   //Check password
   if ($phone != '') {
     function check_mobile_number($mobile)
     {
       return preg_match('/[0-9]/', $mobile) && (strpos($mobile, "09") === 0 && strlen($mobile) == 10 || strpos($mobile, "01") === 0 && strlen($mobile) == 11);
     }
     if (preg_match("/^[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9._%-]+\\.[A-Z]{2,6}\$/i", $phone)) {
       $res = DB::query("SELECT * FROM account WHERE email = '{$phone}' LIMIT 1");
       $user = mysql_fetch_assoc($res);
       mysql_free_result($res);
       if (!$user) {
         $this->setFormError('register_user_tel', 'Email chưa được đăng ký. Mời bạn <a href="register.html"><b>đăng ký tại đây</b></a>!!!');
         return false;
       }
     } elseif (preg_match('/[^A-Za-z0-9_]/', $phone)) {
       $this->setFormError('register_user_tel', '<b>Số di động</b> sai định dạng!!!');
       return false;
     }
     if (!$user) {
       $res = DB::query("SELECT * FROM account WHERE user_name = '{$phone}' LIMIT 1");
       $user = mysql_fetch_assoc($res);
       mysql_free_result($res);
       if (!$user) {
         if (check_mobile_number($phone)) {
           $this->setFormError('register_user_tel', 'Số di động chưa được đăng ký. Mời bạn <a href="register.html"><b>đăng ký tại đây</b></a>!!!');
           return false;
         } else {
           $this->setFormError('register_user_tel', '<b>Số di động</b> sai định dạng!!!');
           return false;
         }
       }
     }
     //      $captcha_register = Url::get('recaptcha_response_field');
     //
     //      if ($captcha_register=='')
     //      {
     //        $this->setFormError('captcha_register',"Bạn chưa nhập <b>Mã số bảo mật</b>!");
     //      }
     //      else
     //      {
     //        $resp = recaptcha_check_answer (CGlobal::$captcha_privatekey,
     //          $_SERVER["REMOTE_ADDR"],
     //          Url::get('recaptcha_challenge_field'),
     //          Url::get('recaptcha_response_field')
     //        );
     //
     //        if (!$resp->is_valid)
     //        {
     //          $this->setFormError('captcha_register',"<b>Mã bảo mật</b> không chính xác!");
     //        }
     //      }
   } else {
     $this->setFormError('register_user_tel', 'Bạn chưa nhập <b>Số di động</b> hoặc <b>Email</b>!');
   }
   if (!$this->errNum) {
     $password = EClassApi::generateCode(6);
     $new_password = User::eat_encode_password($password, SALTAUTH);
     $success = 1;
     /*Tracking reset password - Tuvv 26.03.2013*/
     if (!empty($user)) {
       if ($val = DB::select('account_reset_pass', 'user_id=' . $user['id'])) {
         DB::update_id('account_reset_pass', array('user_id' => $user['id'], 'new_pass' => $new_password, 'ip' => EClassApi::ip(), 'time' => TIME_NOW), $val['id']);
       } else {
         DB::insert('account_reset_pass', array('user_id' => $user['id'], 'new_pass' => $new_password, 'ip' => EClassApi::ip(), 'time' => TIME_NOW));
       }
     }
     if (check_mobile_number($user['user_name'])) {
       //Send sms password
       $sms = "<mClass.vn> Mat khau moi cua ban la: {$password}, vui long dang nhap trong vong 24h.";
       //$sms = str_replace('#PASSWORD#', $password, 'This is your new password: #PASSWORD#');
       $smsId = uniqid();
       //$sms = functionHelper::addPrefixSms($fMobile, $sms);
       $code = EClassApi::sendSMS($sms, $user['user_name'], $smsId);
       if (trim($user['full_name']) == '') {
         $user['full_name'] = $user['email'];
       } else {
         $user['full_name'] = "{$user['full_name']} ({$user['user_name']})";
       }
       $content_email = "Chào {$user['full_name']},<br/><br/>Một yêu cầu khôi phục mật khẩu đã được gởi đến http://suma.vn, mật khẩu mới đã được gửi tới số di động của bạn: <b>{$user['user_name']}</b>\n                  <br /><br />Hãy sử dụng mật khẩu đó để Đăng nhập SuMa.vn tại: <a href='http://suma.vn/signin.html'>http://suma.vn/signin.html</a> trong vòng 24h.\n                  <br /><br />Xin hãy thay đổi mật khẩu đó khi bạn đăng nhập!<br /><br /><b>Vui lòng không trả lời Email này!</b>\n                  <br /><br /><br />Cảm ơn bạn,<br /><br /><b>Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@suma.vn hoặc 08 73.013.939.</b>";
       //Send email here;
       //if(System::send_mail($user['email'],'<SUMA.VN> Khôi phục mật khẩu!',$content_email, 'SuMa.vn'))
       //{
       $this->setFormSucces('', '<b>Khôi phục mật khẩu thành công!</b><br /><br />Mật khẩu mới đã được gửi tới số di động: ' . $user['user_name'] . '<br />Vui lòng đăng nhập trong vòng 24h.');
       //}
     } else {
       if (trim($user['full_name']) == '') {
         $user['full_name'] = $user['user_name'];
       } else {
         $user['full_name'] = "{$user['full_name']} ({$user['user_name']})";
       }
       //        $content_email = "Chào {$user['full_name']},<br/><br/>Một yêu cầu khôi phục mật khẩu đã được gởi đến http://suma.vn, mật khẩu mới đã được gửi tới số di động của bạn: <b>{$user['user_name']}</b>
       //                  <br /><br />Hãy sử dụng mật khẩu đó để Đăng nhập SuMa.vn tại: <a href='http://suma.vn/signin.html'>http://suma.vn/signin.html</a> trong vòng 24h.
       //                  <br /><br />Xin hãy thay đổi mật khẩu đó khi bạn đăng nhập!<br /><br /><b>Vui lòng không trả lời Email này!</b>
       //                  <br /><br /><br />Cảm ơn bạn,<br /><br /><b>Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@suma.vn hoặc 08 73.013.939.</b>";
       //
       //        //Send email here;
       //        if(System::send_mail($user['email'],'<SUMA.VN> Khôi phục mật khẩu!',$content_email, 'SuMa.vn'))
       //        {
       //          $this->setFormSucces('','<b>Khôi phục mật khẩu thành công!</b><br /><br />Mật khẩu mới đã được gửi tới email: '. $user['email'].'<br />Vui lòng đăng nhập trong vòng 24h.');
       //        }
       //        else
       //        {
       //          $success = 0;
       //        }
       $this->setFormSucces('', '<b>Khôi phục mật khẩu thành công!</b><br /><br />Mật khẩu mới đã được gửi tới email: ' . $user['email'] . '<br />Vui lòng đăng nhập trong vòng 24h.');
     }
     if ($success) {
       DB::update('account', array('changed_pass' => 0, 'reset_pass' => 1), 'id=' . $user['id']);
       //        DB::update('account', array('password' => $new_password), 'id=' . $user['id']);
       $_SESSION['reseted_pass'] = true;
     }
   }
 }
Example #3
0
 function regist_account()
 {
   global $display;
   if (User::checkLock4Ever(1)) {
     Url::redirect_current();
   }
   //check bảo mật
   $just_registed_s = 0;
   $just_registed_c = 0;
   if (isset($_SESSION['just_registed'])) {
     $just_registed_s = $_SESSION['just_registed'];
   }
   if (isset($_COOKIE['just_registed'])) {
     $just_registed_c = $_COOKIE['just_registed'];
   }
   if ($just_registed_s > TIME_NOW - 120 || $just_registed_c > TIME_NOW - 120 || !REG_ON) {
     Url::redirect_current();
   }
   //END check bảo mật
   // check de ban IP
   $ip = EClassApi::ip();
   $arr_badwords = EClassApi::checkBadWord($ip, true);
   if ($arr_badwords["bad"] != "" && $arr_badwords["bad_key"] != "") {
     echo -1;
     exit;
   }
   // end check de ban IP
   $full_name = Url::get('full_name');
   $email = Url::get('email');
   $user_name = Url::get('register_user_name');
   $mobile_phone = EClassApi::trimSpace(Url::get('mobile_phone'));
   $password = EClassApi::trimSpace(Url::get('register_password'));
   $confirm_password = EClassApi::trimSpace(Url::get('confirm_password'));
   /*gen avatar tự động cho người dùng khi đăng ký*/
   /*$url_gen = WEB_ROOT."includes/identicon.php?size=100&hash=" . md5($email)."";
    $avatar = EClassApi::upload_avatar($url_gen);*/
   $user_info = array('user_name' => $user_name, 'email' => $email, 'password' => User::eat_encode_password($password, SALTAUTH), 'full_name' => $full_name, 'mobile_phone' => $mobile_phone, 'create_time' => TIME_NOW, 'is_active' => (int) (bool) USER_ACTIVE_ON, 'reg_ip' => EClassApi::ip());
   $id = DB::insert('account', $user_info);
   if ($id) {
     $_SESSION['just_registed'] = TIME_NOW;
     EClassApi::my_setcookie('just_registed', TIME_NOW);
     if (USER_ACTIVE_ON && $user_info['is_active'] == 1) {
       global $display;
       $active = DB::select('account_active', 'user_id=' . $id);
       $active_code = md5(TIME_NOW . $user_info['password']);
       if ($active) {
         $active = array('id' => $active['id'], 'user_id' => $id, 'active_code' => $active_code, 'time' => TIME_NOW);
       } else {
         $active = array('user_id' => $id, 'active_code' => $active_code, 'time' => TIME_NOW);
       }
       DB::insert('account_active', $active, true);
       $display->add('eb_url', WEB_ROOT);
       $display->add('user_id', $id);
       $display->add('user_name', $user_info['user_name']);
       $display->add('active_code', $active_code);
       $content_email = $display->output('send_active_mail', 1, 'RegisterSuccess');
       System::sendEBEmail($user_info['email'], 'Kích hoạt tài khoản!', $content_email);
       echo 1;
     }
   } else {
     echo 0;
   }
   exit;
 }
Example #4
0
 function change_password()
 {
   $json = "";
   if (!User::is_login()) {
     $json = '({"msg":"no_login"})';
     echo $json;
     exit;
   }
   $old_password = Url::get("old_password", "");
   $new_password = Url::get("new_password", "");
   $retype_new_password = Url::get("retype_new_password", "");
   if ($new_password == $retype_new_password) {
     if (DB::update('account', array('password' => User::eat_encode_password($new_password, SALTAUTH)), 'id=' . User::id())) {
       $json = '({"msg":"success"';
       $json .= ',"note":"Thay đổi mật khẩu thành công"';
       $json .= '})';
       echo $json;
       exit;
     } else {
       $json = '({"msg":"unsuccess"';
       $json .= ',"note":"Có lỗi xẩy ra. Không thay đổi được mật khẩu"';
       $json .= '})';
       echo $json;
       exit;
     }
   } else {
     $json = '({"msg":"unsuccess"';
     $json .= ',"note":"Xác nhận mật khẩu không đúng"';
     $json .= '})';
     echo $json;
     exit;
   }
 }
Example #5
0
 function on_submit()
 {
   if (User::id() != 0) {
     $uid = User::id();
     if (empty($uid)) {
       $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Tài khoản của bạn hiện đang bị khóa, bạn không thể thực hiện chức năng này!');
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=change_password');
       exit;
     }
     $email = trim(strip_tags(Url::get('email')));
     $full_name = trim(strip_tags(Url::get('full_name')));
     $user_name = trim(strip_tags(Url::get('user_name')));
     $facebook = trim(strip_tags(Url::get('facebook')));
     $this->setSuccessMessage('personal/form_data', array('email' => $email, 'full_name' => $full_name, 'user_name' => $user_name));
     if (empty($email)) {
       $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Địa chỉ email không được để trống');
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=change_password');
       exit;
     }
     if (empty($full_name)) {
       $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Tên đầy đủ không được để trống');
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=change_password');
       exit;
     }
     $this->checkFormInput('Email', 'email', $email, 'email', true, '', 6, 50);
     if (DB::exists('SELECT id FROM `account` WHERE `email` LIKE "' . $email . '" AND id != ' . $uid)) {
       $this->setErrorMessage('personal/change_password', "Email bạn chọn đã tồn tại, hãy chọn lại một email khác, xin cám ơn!");
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=change_password');
       exit;
     }
     if (DB::exists('SELECT id FROM `account` WHERE `user_name` LIKE "' . $user_name . '" AND id != ' . $uid)) {
       $this->setErrorMessage('personal/change_password', "Đã có tài khoản sử dụng số điện thoại này, hãy chọn lại một số điện thoại khác để sử dụng, xin cám ơn!");
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=change_password');
       exit;
     }
     $new_row = array('full_name' => trim($full_name), 'user_name' => trim($user_name), 'email' => $email, 'facebook' => $facebook);
     $confirm_phone = trim(strip_tags(Url::get('confirm_phone')));
     $confirm_mail = trim(strip_tags(Url::get('confirm_mail')));
     if ($confirm_phone == '0000' || isset($_SESSION['uname_pin']) && $confirm_phone == $_SESSION['uname_pin']) {
       $check1 = true;
     } else {
       $check1 = false;
     }
     if ($confirm_mail == '0000' || isset($_SESSION['mail_pin']) && $confirm_mail == $_SESSION['mail_pin']) {
       $check2 = true;
     } else {
       $check2 = false;
     }
     $u = DB::select('account', 'id=' . $uid);
     if ($check1 && $check2) {
       PersonalDB::update_account_information($new_row);
       unset($_SESSION['uname_pin']);
       unset($_SESSION['mail_pin']);
     } else {
       unset($new_row);
       $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Bạn nhập sai mã xác nhận, vui lòng thực hiện lại thao tác');
       Url::redirect_url('personal.html?cmd=change_password');
     }
     // Update Password
     $new_password = trim(strip_tags(EClassApi::getParam('new_password')));
     $confirm_password = trim(strip_tags(EClassApi::getParam('confirm_password')));
     if (!empty($new_password) && strlen($new_password) > 0 && !empty($confirm_password) && strlen($confirm_password) > 0) {
       if ($new_password == $confirm_password) {
         $new_password = User::eat_encode_password($new_password, SALTAUTH);
         if ($new_password) {
           $new_row = array('password' => trim($new_password));
           PersonalDB::update_account_information($new_row);
         }
       } else {
         $this->setErrorMessage('personal/change_password', 'Xác nhận mật khẩu sai');
         Url::redirect_url('personal.html?cmd=change_password');
         exit;
       }
     }
     $this->setSuccessMessage('personal/change_password', 'Thông tin của bạn đã được thay đổi');
     Url::redirect_url('personal.html?cmd=change_password');
   } else {
     $this->setErrorMessage('user/login', 'Bạn phải đăng nhập trước khi truy cập khu vực này');
     Url::redirect_url('home');
   }
 }