segment() public static method

Get a segment from the URI (1 based index).
public static segment ( integer $index, string | null $default = null ) : string | null
$index integer
$default string | null
return string | null
 public function NhapDiem()
 {
   $macb = \Auth::user()->taikhoan;
   //Lấy năm học và học kỳ hiện tại
   $nam = DB::table('nien_khoa')->distinct()->orderBy('nam', 'desc')->value('nam');
   $hk = DB::table('nien_khoa')->distinct()->orderBy('hocky', 'desc')->where('nam', $nam)->value('hocky');
   $mank = DB::table('nien_khoa as nk')->join('nhom_hocphan as hp', 'nk.mank', '=', 'hp.mank')->where('nk.nam', $nam)->where('nk.hocky', $hk)->value('nk.mank');
   //Lấy ds nhóm học phần mà GV đang phụ trách giảng dạy
   $dshp = DB::table('nhom_hocphan as hp')->select('hp.manhomhp', 'hp.tennhomhp')->join('nien_khoa as nk', 'hp.mank', '=', 'nk.mank')->where('nk.mank', $mank)->where('hp.macb', $macb)->get();
   $tieuchi = DB::table('tieu_chi_danh_gia as tc')->select('tc.matc', 'tc.heso', 'tc.noidungtc')->join('quy_dinh as qd', 'tc.matc', '=', 'qd.matc')->where('qd.macb', $macb)->where('qd.mank', $mank)->get();
   //Lấy mã hp trên url khi chọn liệt kê
   $mahp = \Request::segment(3);
   if ($mahp == null || $mahp == 0) {
     $dsNhomth = DB::table('chia_nhom as chn')->distinct()->select('chn.manhomthuchien')->join('nhom_hocphan as hp', 'chn.manhomhp', '=', 'hp.manhomhp')->where('hp.macb', $macb)->lists('chn.manhomthuchien');
   } else {
     if ($mahp != null || $mahp != 0) {
       $dsNhomth = DB::table('chia_nhom as chn')->distinct()->select('chn.manhomthuchien')->join('nhom_hocphan as hp', 'chn.manhomhp', '=', 'hp.manhomhp')->where('chn.manhomhp', $mahp)->where('hp.macb', $macb)->lists('chn.manhomthuchien');
     }
   }
   $dssv = DB::table('sinh_vien as sv')->orderBy('chn.manhomthuchien', 'asc')->join('chia_nhom as chn', 'sv.mssv', '=', 'chn.mssv')->whereIn('chn.manhomthuchien', $dsNhomth)->where('chn.manhomthuchien', '<>', "")->get();
   $tendt = DB::table('chia_nhom as chn')->distinct()->select('dt.tendt', 'chn.manhomthuchien')->join('ra_de_tai as radt', 'chn.manhomthuchien', '=', 'radt.manhomthuchien')->join('de_tai as dt', 'radt.madt', '=', 'dt.madt')->whereIn('chn.manhomthuchien', $dsNhomth)->get();
   //Lấy 1 mảng mssv của các nhóm thực hiện
   $masv = DB::table('sinh_vien as sv')->select('chn.mssv')->join('chia_nhom as chn', 'sv.mssv', '=', 'chn.mssv')->whereIn('chn.manhomthuchien', $dsNhomth)->lists('chn.mssv');
   //Lấy điểm của mỗi sv trong mảng mssv trên
   $dsdiem = DB::table('chitiet_diem as diem')->select('chn.mssv', 'diem.matc', 'diem.diem')->orderBy('diem.matc', 'asc')->join('chia_nhom as chn', 'chn.mssv', '=', 'diem.mssv')->whereIn('chn.mssv', $masv)->get();
   $tongdiem = DB::table('chitiet_diem as diem')->distinct()->select('chn.mssv', DB::raw('sum(diem.diem) as tongdiem'))->rightjoin('chia_nhom as chn', '.diem.mssv', '=', 'chn.mssv')->orderBy('chn.mssv', 'asc')->whereIn('diem.mssv', $masv)->groupBy('chn.mssv')->get();
   $nhanxet = DB::table('chia_nhom')->select('mssv', 'nhanxet')->orderBy('mssv', 'asc')->whereIn('mssv', $masv)->get();
   return view('giangvien.nhap-diem')->with('tieuchi', $tieuchi)->with('dssv', $dssv)->with('dsdiem', $dsdiem)->with('dshp', $dshp)->with('nam', $nam)->with('hk', $hk)->with('tendt', $tendt)->with('tongdiem', $tongdiem)->with('nhanxet', $nhanxet)->with('mahp', $mahp)->with('macb', $macb);
 }
Example #2
0
 /**
 * Simply display a view by the slug
 * @param string $slug
 * @return View
 */
 public function getView($slug = null)
 {
   if (!$slug) {
     $slug = \Request::segment(1);
   }
   return $this->view('theme::' . $slug, array('slug' => $slug));
 }
Example #3
0
 public function __call($name, $args)
 {
   $name = Request::segment(1);
   $class = "Endpoints\\{$name}";
   $endpoint = new $class();
   return $endpoint->call(Request::segment($name));
 }
Example #4
0
 public function filter()
 {
   if (!isset($this->user) || !$this->user || $this->user == parent::ANONYMOUS_USER) {
     return Response::json(['error' => true, 'error_description' => 'Permission denied'], 401);
   }
   if (!$this->user->can('item_delete')) {
     return Response::json(['error' => true, 'error_description' => 'Permission denied'], 401);
   }
   //$company_id = Request::segment(3);
   $company_id = Input::get('company_id');
   $id = Request::segment(3);
   $company = Company::with('items')->find($company_id);
   if (!$company) {
     return Response::json(['error' => true, 'error_description' => 'Company not found'], 400);
   }
   $find = 0;
   foreach ($company->items as $item) {
     if ($item->id == $id) {
       $find = 1;
     }
   }
   if (!$find) {
     return Response::json(['error' => true, 'error_description' => 'Permission denied'], 401);
   }
 }
 /**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array
 */
 public function rules()
 {
   if (Request::segment(6) == 'create') {
     $this->rules['photo'] .= '|required';
   }
   return $this->rules;
 }
 /**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array
 */
 public function rules()
 {
   if (Request::segment(3) == 'create') {
     $this->rules['thumbnail'] .= '|required';
   }
   return $this->rules;
 }
 public function post($language, $id)
 {
   // Définition de la langue :
   if (!$this->setupLanguage($language)) {
     App::abort(404);
   }
   // Récupération de l'id de la news à afficher :
   $id = explode("-", $id);
   if (!isset($id[0]) or empty($id[0])) {
     App::abort(404);
   }
   // Variables :
   // News (dans un try catch pour gérer les erreurs) :
   try {
     $languages = Language::where('_url', '=', $language)->firstOrFail();
     $page = Pages::where('_language', $languages->_id)->where("_name", "=", "news")->get()->first();
     $new = News::whereRaw('_langue = ' . $languages->_id . ' and _id=' . $id[0])->firstOrFail();
   } catch (Exception $e) {
     App::abort(404);
   }
   $data = array("situation" => array("title" => $page->_title, "description" => $page->_description), "position" => array($page->_title => URL::to(Request::segment(1) . '/news/'), $new->_title => ""));
   // Renvoi de la vue avec la news :
   $page = $this->layout->content = View::make('pages.news.post', array("data" => $data, "page" => $page, "new" => $new));
   return Response::make($page);
 }
Example #8
0
 public static function commonName($name = NULL)
 {
   if ($name == NULL) {
     $name = Request::segment(2);
   }
   if ($name == '') {
     return 'Product';
   }
   if ($name == 'manager') {
     return 'Admin';
   }
   if ($name == 'price') {
     return 'Price';
   }
   if ($name == 'category') {
     return 'Category';
   }
   if ($name == 'product') {
     return 'Product';
   }
   if ($name == 'user') {
     return 'User';
   }
   if ($name == 'feedback') {
     return 'Feedback';
   }
 }
 public function ChiaNhomNL()
 {
   $macb = \Auth::user()->taikhoan;
   //Nếu selectbox có giá trị manhp thì lấy manhp
   //Lấy học kỳ niên khóa sau cùng của 1 cán bộ
   $namcb = DB::table('nien_khoa as nk')->orderBy('nam', 'desc')->join('nhom_hocphan as hp', 'nk.mank', '=', 'hp.mank')->where('hp.macb', $macb)->value('nk.nam');
   $hkcb = DB::table('nien_khoa as nk')->orderBy('nam', 'desc')->join('nhom_hocphan as hp', 'nk.mank', '=', 'hp.mank')->where('hp.macb', $macb)->value('nk.hocky');
   //Lấy giá trị một đoạn của chuỗi url
   $var = \Request::segment(3);
   if ($var == null) {
     //Lấy 1 mã nhóm HP nhỏ nhất của năm hiện tại mà cán bộ phụ trách
     $mahp = DB::table('nhom_hocphan as hp')->join('nien_khoa as nk', 'hp.mank', '=', 'nk.mank')->where('hp.macb', $macb)->where('nk.nam', $namcb)->where('nk.hocky', $hkcb)->orderBy('hp.manhomhp', 'asc')->value('hp.manhomhp');
   } else {
     $mahp = $var;
   }
   $dsmahp = DB::table('nhom_hocphan as hp')->select('hp.manhomhp', 'hp.tennhomhp')->join('giang_vien as gv', 'hp.macb', '=', 'gv.macb')->where('hp.macb', $macb)->get();
   //Lấy những sinh viên chưa có nhóm thực hiện niên luận
   $dstensv = DB::table('chia_nhom as chn')->distinct()->select('chn.mssv', 'sv.hoten', 'chn.nhomtruong')->join('sinh_vien as sv', 'chn.mssv', '=', 'sv.mssv')->where('chn.manhomhp', '=', $mahp)->where('chn.manhomthuchien', '=', "")->get();
   //Lấy ds nhóm của học kỳ niên khóa hiện tại mà cán bộ đang dạy
   $dsNhom = DB::table('sinh_vien as sv')->distinct()->select('chn.manhomthuchien', 'sv.mssv', 'sv.hoten', 'chn.nhomtruong')->orderby('chn.manhomthuchien', 'asc')->join('chia_nhom as chn', 'sv.mssv', '=', 'chn.mssv')->join('nhom_hocphan as hp', 'chn.manhomhp', '=', 'hp.manhomhp')->join('nien_khoa as nk', 'hp.mank', '=', 'nk.mank')->where('chn.manhomthuchien', '<>', "")->where('hp.manhomhp', $mahp)->where('nk.nam', $namcb)->where('nk.hocky', $hkcb)->get();
   //Lấy tên đề tài của các nhóm trong hoc kỳ niên khóa của cán bộ đang dạy
   $detainhom = DB::table('de_tai as dt')->distinct()->orderBy('chn.manhomthuchien', 'asc')->select('dt.tendt', 'dt.taptindinhkem', 'chn.manhomthuchien', 'hp.tennhomhp')->join('ra_de_tai as radt', 'dt.madt', '=', 'radt.madt')->join('chia_nhom as chn', 'radt.manhomthuchien', '=', 'chn.manhomthuchien')->join('nhom_hocphan as hp', 'chn.manhomhp', '=', 'hp.manhomhp')->join('nien_khoa as nk', 'hp.mank', '=', 'nk.mank')->where('dt.macb', $macb)->where('nk.nam', $namcb)->where('nk.hocky', $hkcb)->where('chn.manhomthuchien', '<>', "")->get();
   //Lấy mã đề tài trong bảng ra_de_tai
   $madt = DB::table('ra_de_tai')->select('madt')->lists('madt');
   //Lấy madt, tendt của 1 cán bộ mà chưa có nhóm nào thực hiện, ở bất cứ năm học, học kỳ nào
   $dsdetai = DB::table('de_tai')->distinct()->select('madt', 'tendt', 'taptindinhkem')->where('macb', $macb)->whereNotIn('madt', $madt)->get();
   $manth = $this->manth_tutang();
   return view('giangvien.chia-nhom-nien-luan')->with('dstensv', $dstensv)->with('dsmahp', $dsmahp)->with('dsdetai', $dsdetai)->with('dsNhom', $dsNhom)->with('detainhom', $detainhom)->with('namcb', $namcb)->with('hkcb', $hkcb)->with('macb', $macb)->with('manth', $manth)->with('mahp', $mahp);
 }
Example #10
0
 /**
 * Detect and set application localization environment (language).
 * NOTE: Don't foreget to ADD/SET/UPDATE the locales array in app/config/app.php!
 *
 */
 private function configureLocale()
 {
   $mLocale = Config::get('app.locale');
   if (!Session::has('locale')) {
     $mFromCookie = Cookie::get('locale', null);
     if ($mFromCookie != null && in_array($mFromCookie, Config::get('app.locales'))) {
       $mLocale = $mFromCookie;
     } else {
       $mFromURI = Request::segment(1);
       if ($mFromURI != null && in_array($mFromURI, Config::get('app.locales'))) {
         $mLocale = $mFromURI;
       } else {
         $mFromBrowser = substr(Request::server('http_accept_language'), 0, 2);
         if ($mFromBrowser != null && in_array($mFromBrowser, Config::get('app.locales'))) {
           $mLocale = $mFromBrowser;
         }
       }
     }
     Session::put('locale', $mLocale);
     Cookie::forever('locale', $mLocale);
   } else {
     $mLocale = Session::get('locale');
   }
   App::setLocale($mLocale);
 }
Example #11
0
 public function __construct()
 {
   $this->userdata = $this->checkUserdata();
   // apply authorization filter
   $this->beforeFilter(function () {
     if (!$this->userdata && Request::segment(1) !== 'login') {
       return Redirect::to('/login');
     }
   });
   // templates for app errors
   App::missing(function ($exception) {
     return Response::view('errors.404_cms', array(), 404);
   });
   App::error(function (Exception $exception, $code) {
     Log::error($exception);
     if ($code == 403) {
       return Response::view('/errors/error_403', array(), 403);
     }
   });
   // shared assets
   Orchestra\Asset::add("bootstrap-css", "assets/css/bootstrap.min.css");
   Orchestra\Asset::add("bootstrap-theme", "assets/css/bootstrap-theme.min.css");
   Orchestra\Asset::add("font-awesome", "assets/css/font-awesome.min.css");
   Orchestra\Asset::add("cms-css", "assets/css/cms.css");
   Orchestra\Asset::add("jquery", "assets/js/jquery.js");
   Orchestra\Asset::add("bootstrap-js", "assets/js/bootstrap.min.js");
   Orchestra\Asset::add("handlers-js", "assets/js/handlers.js");
   // shared views
   View::share("active_menu_id", 1);
   View::share("userdata", $this->userdata);
   // configuration
   Config::set("view.pagination", "common/pagination");
 }
Example #12
0
 /**
 * Returns breadcrumbs made up by URI segments
 *
 * @return string
 */
 public static function breadcrumbs()
 {
   $breadcrumbs = [];
   $crumbs = Request::segments();
   if (count($crumbs) < 2) {
     return;
   }
   $url = "";
   end($crumbs);
   $last_key = key($crumbs);
   foreach ($crumbs as $key => $crumb) {
     $url .= '/' . $crumb;
     $crumb = ucwords($crumb);
     if ($key != $last_key) {
       $crumb = '<span typeof="v:Breadcrumb">' . link_to($url, $crumb, ['rel' => 'v:url', 'property' => 'v:title']) . '</span>';
     } else {
       if (Request::segment(1) === 'snippets') {
         $crumb = "";
       } else {
         $crumb = '<span class="current">' . $crumb . '</span>';
       }
     }
     array_push($breadcrumbs, $crumb);
   }
   $return = '<div class="clearfix">';
   $return .= '<div class="breadcrumbs" xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#">';
   $return .= '<div class="container">';
   $return .= implode('<i class="fa fa-chevron-right"></i>', $breadcrumbs);
   $return .= '</div>';
   $return .= '</div>';
   $return .= '</div>';
   return $return;
 }
Example #13
0
 public function show_item($slug)
 {
   $data['title'] = 'Fréttir';
   $s1 = \Request::segment(1);
   $type = 'news';
   switch ($s1) {
     case 'frettir':
       $type = 'news';
       break;
     case 'namskeid':
       $type = 'seminar';
       break;
     case 'greinar':
       $type = 'article';
       break;
     case 'hugleidingar':
       $type = 'thought';
       break;
     default:
       break;
   }
   $_f = \App\Page::where('slug', 'frettir')->first();
   $crumbs[] = ['id' => $_f->id, 'title' => $_f->title, 'path' => $_f->path];
   $_p = \App\News::where('slug', $slug)->first();
   $crumbs[] = ['id' => $_p->id, 'title' => $_p->title, 'path' => 'frettir/' . $_p->slug];
   $data['page'] = $_p;
   $data['banner'] = $data['page']->banner;
   $data['crumbs'] = $crumbs;
   return view('frontend.page')->with($data);
 }
Example #14
0
 /**
 * Display a listing of the resource.
 *
 * @return Response
 */
 public function getIndex()
 {
   if (Request::segment(2) == 'search') {
     $input = Session::get('search') && !Input::get('search_category') ? Session::get('search') : Input::only(array('search_category', 'search_keyword'));
     switch ($input['search_category']) {
       case '0':
         return Redirect::to('gateway');
         break;
       case 'owner':
         $gateways = Gateway::whereHas('user', function ($q) {
           $q->where('username', 'LIKE', '%' . Input::get('search_keyword') . '%');
         })->get();
         break;
       default:
         if (Auth::user()->status == 2) {
           $gateways = Gateway::where($input['search_category'], 'LIKE', '%' . $input['search_keyword'] . '%')->get();
         } else {
           $gateways = Gateway::where('user_id', Auth::user()->id)->where($input['search_category'], 'LIKE', '%' . $input['search_keyword'] . '%')->get();
         }
         break;
     }
     Session::set('search', $input);
   } else {
     Session::remove('search');
     $input = array('search_category' => '', 'search_keyword' => '');
     $gateways = Auth::user()->status == 2 ? Gateway::all() : Gateway::where('user_id', Auth::user()->id)->get();
   }
   return View::make('gateway.index')->with('gateways', $gateways)->with('selected', $input);
 }
Example #15
0
 /**
 * Display a listing of the resource.
 *
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
 public function index()
 {
   //
   $type = ucfirst(\Request::segment(2));
   $contents = Content::where('type', $type)->get();
   return view('admin.content.index')->with(['contents' => $contents]);
 }
Example #16
0
 public function handleRequest()
 {
   // TODO create "page not found" page
   $uri = Request::path();
   // Default version of the documentation
   $page = 'introduction';
   $versions = array("4.0", "4.1", "4.2", "4.3", "4.6", "5.0", "5.6", "5.12");
   $version = end($versions);
   // If not the root, then split the uri to find the content
   $segment1 = Request::segment(1);
   $segment2 = Request::segment(2);
   if (!empty($segment1)) {
     $version = $segment1;
     if (!empty($segment2)) {
       $page = $segment2;
     }
   }
   // Show the correct markdown contents
   $page = __DIR__ . '/docs/' . $version . '/' . $page . '.md';
   if (file_exists($page)) {
     $contents = file_get_contents($page);
     $sidebar = file_get_contents(__DIR__ . '/docs/' . $version . '/sidebar.md');
     // Transform documents
     $contents_html = Markdown::defaultTransform($contents);
     $sidebar_html = Markdown::defaultTransform($sidebar);
     // Replace url variable
     $sidebar_html = preg_replace('/{url}/mi', URL::to($version), $sidebar_html);
     return View::make('layouts.master')->with('version', $version)->with('versions', $versions)->with('sidebar', $sidebar_html)->with('content', $contents_html);
   } else {
     \App::abort(400, "The page you were looking for could not be found.");
   }
 }
 /**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array
 */
 public function rules()
 {
   if (Request::segment(5) == 'create') {
     $this->rules['group_category_id'] .= '|required';
   }
   return $this->rules;
 }
 public function showDisclosureDetail($disclosure_slug)
 {
   $segment2 = Request::segment(2);
   if ($disclosure_slug == 'medical-assistant') {
     // MA Program
     $this->layout->content = View::make('education.disclosure.ma_disclosure');
   } elseif ($disclosure_slug == 'medical-billing-and-coding') {
     // MBC Program
     $this->layout->content = View::make('education.disclosure.mbc_disclosure');
   } elseif ($disclosure_slug == 'patient-care-technician') {
     // PTC Program
     $this->layout->content = View::make('education.disclosure.pct_disclosure');
   } elseif ($disclosure_slug == 'pharmacy-technician') {
     // PHT Program
     $this->layout->content = View::make('education.disclosure.pht_disclosure');
   } elseif ($disclosure_slug == 'medical-office-administrator') {
     // MOA Program
     $this->layout->content = View::make('education.disclosure.moa_disclosure');
   } elseif ($disclosure_slug == 'massage-therapy') {
     // MT Program
     $this->layout->content = View::make('education.disclosure.mt_disclosure');
   } elseif ($disclosure_slug == 'business-management') {
     // BM Program
     $this->layout->content = View::make('education.disclosure.bm_disclosure');
   }
   $page_title = isset($this->metaData[$segment2 . '-disclosures-detail-title']) ? $this->metaData[$segment2 . '-disclosures-detail-title'] : null;
   $page_desc = isset($this->metaData[$segment2 . '-disclosures-detail-desc']) ? $this->metaData[$segment2 . '-disclosures-detail-desc'] : null;
   $headerData = array('title' => $page_title, 'description' => $page_desc);
   $this->layout->header = View::make('includes.header', $headerData);
 }
Example #19
0
 /**
 * Prepare admin CRUD vars
 */
 private static function prepare_data_vars()
 {
   /**
   * Default controller
   */
   $data['default_controller'] = Config::get('admin/_config.default_controller', 'dashboard');
   /**
   * Section
   */
   $data['section'] = Request::segment(2) ? strtolower((string) Request::segment(2)) : $data['default_controller'];
   /**
   * action
   */
   $data['action'] = Request::segment(3) ? strtolower((string) Request::segment(3)) : 'index';
   /**
   * ID
   */
   $data['id'] = Request::segment(4) ? strtolower((int) Request::segment(4)) : 0;
   /**
   * Parent ID
   */
   $data['parent'] = Request::segment(5) ? strtolower((int) Request::segment(5)) : 0;
   /**
   * Push data
   */
   self::$_data += $data;
   // pr($data);
   /**
   * Share data to view
   */
   View::share($data);
 }
Example #20
0
 public function __construct(UserTransformer $transformer)
 {
   parent::__construct();
   $this->transformer = $transformer;
   if (Request::segment(2) !== Auth::id()) {
     return $this->respondUnauthorized();
   }
 }
Example #21
0
 /**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array
 */
 public function rules()
 {
   if (\Request::segment(3)) {
     return ["curso" => "required|field_in_use:cursos,id"];
   } else {
     return ["curso" => "required|unique:cursos"];
   }
 }
Example #22
0
 public function __construct()
 {
   $this->model = new Menu();
   $this->parents = $this->model->whereParentId(0)->orderBy('order', 'desc')->get();
   view()->share('modelMenu', $this->model);
   view()->share('parents', $this->parents);
   view()->share('segment2', \Request::segment(2));
 }
 public function __construct()
 {
   parent::__construct();
   $this->communityRepository = app('App\\Repositories\\CommunityRepository');
   $slug = \Request::segment(2);
   $this->community = $this->communityRepository->get($slug);
   $this->theme->share('community', $this->community);
 }
Example #24
0
 public function singlePage()
 {
   // If the page isn't found
   if (!Page::whereSlug(Request::segment(2))->exists()) {
     return App::abort(404);
   }
   return Theme::render('page');
 }
 public function __construct()
 {
   parent::__construct();
   $this->eventRepository = app('App\\Repositories\\EventRepository');
   $slug = \Request::segment(2);
   $this->event = $this->eventRepository->get($slug);
   $this->theme->share('event', $this->event);
 }
Example #26
0
 public function __construct()
 {
   parent::__construct();
   $this->pageRepository = app('App\\Repositories\\PageRepository');
   $slug = \Request::segment(2);
   $this->page = $this->pageRepository->get($slug);
   $this->theme->share('page', $this->page);
 }
 /**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array
 */
 public function rules()
 {
   if (Request::segment(3) == 'create') {
     $this->rules['file_main'] .= '|required';
     $this->rules['file_logo'] .= '|required';
   }
   return $this->rules;
 }
Example #28
0
 public function __construct()
 {
   parent::__construct();
   $this->gameRepository = app('App\\Repositories\\GameRepository');
   $slug = \Request::segment(2);
   $this->game = $this->gameRepository->getProfile($slug);
   $this->theme->share('game', $this->game);
 }
Example #29
0
 /**
 * Get the validation rules that apply to the request.
 *
 * @return array
 */
 public function rules()
 {
   if (\Request::segment(3)) {
     return ["title" => "required|field_in_use:posts,id", "content" => "required|min:5"];
   } else {
     return ["title" => "required|unique:posts", "content" => "required|min:5"];
   }
 }
 public function getDelete()
 {
   $id = Request::segment(3);
   $inbox = Inbox::find($id);
   $inbox->delete();
   //DB::table('rinks')->where('id','=',Request::segment(3))->delete();
   return Redirect::to('dashboard/messages')->with('message', 'Record deleted successfully');
 }