Example #1
0
 public function __construct($options = null)
 {
   $rolaModel = new Role();
   $grupaModel = new Group();
   $this->roles = $rolaModel->fetchAll(array('ghost = false', 'is_system = false'))->toArray();
   $this->groups = $grupaModel->fetchAll(array('ghost = false', 'is_system = false'), 'group_name asc')->toArray();
   parent::__construct($options);
 }
Example #2
0
 /**
 * Pobranie wszystkich grup z dziedziczeniem
 *
 * @return array
 */
 public function getGroups()
 {
   $groupModel = new Group();
   $groupParentsModel = new GroupGroup();
   $groups = $groupModel->fetchAll("ghost = false ", 'priority asc')->toArray();
   $groupParents = $groupParentsModel->fetchAll()->toArray();
   $groupsArray = array();
   foreach ($groups as $group) {
     $group['parents']['role'] = array();
     $groupsArray[$group['id']] = $group;
   }
   foreach ($groupParents as $parent) {
     if (isset($groupsArray[$parent['id_group']])) {
       $groupsArray[$parent['id_group']]['parents']['group'][] = $parent['id_parent'];
     }
   }
   return $groupsArray;
 }
Example #3
0
 /**
 * Pobranie wszystkich ról z dziedziczeniem oraz z przypisanymi groupmi
 * uprawnień, przyczym jeśli profil jest obecny, zwraca tylko role dla
 * profilu. Wykorzystywane przy inicjowaniu rów w resource ACL (co poprawia
 * działanie $acl->hasRole('role').
 *
 * @param $profiel mixed null | Row_Profile
 * @return array
 *
 */
 public function getRoles($profile = null)
 {
   $roleModel = new Role();
   $groupModel = new Group();
   $roleParentsModel = new RoleRole();
   $roleGroupsModel = new RoleGroup();
   $db = Zend_Db_Table::getDefaultAdapter();
   $cm = $this->getBootstrap()->getResource('cachemanager');
   $cache = $cm->getCache('rolecache');
   if ($profile && $profile->id) {
     $cache_id = 'getRoleProfileWithID' . $profile->id;
     if (!($found = $cache->load($cache_id))) {
       $sql = $db->quoteInto('WITH RECURSIVE Roles (id, priority, child_id) AS (
                   SELECT id, priority, null::bigint as child_id
                   FROM "role"
                   WHERE id IN (select r.id from profile_role pr left join "role" r on r.id = pr.id_role where pr.id_profile = ?)
                   UNION ALL
                   SELECT r.id, r.priority, p.id as child_id
                   FROM "role" r
                   INNER JOIN role_role as rr ON r.id = rr.id_parent
                   INNER JOIN Roles p ON rr.id_role = p.id
                   )
                   SELECT *
                   FROM Roles
                   ORDER BY priority;', $profile->id);
       $found = $db->fetchAll($sql);
       $cache->save($found, $cache_id);
     }
   } else {
     $cache_id = 'getRoleProfileNoID';
     if (!($found = $cache->load($cache_id))) {
       $sql = 'WITH RECURSIVE Roles (id, priority, child_id) AS (
             SELECT id, priority, null::bigint as child_id
             FROM "role"
             UNION ALL
             SELECT r.id, r.priority, p.id as child_id
             FROM "role" r
             INNER JOIN role_role as rr ON r.id = rr.id_role
             INNER JOIN Roles p ON rr.id_parent = p.id
             )
             SELECT *
             FROM Roles
             ORDER BY priority;';
       $found = $db->fetchAll($sql);
       $cache->save($found, $cache_id);
     }
     //      $roles = $roleModel->fetchAll("ghost = false ", 'priority asc')->toArray();
   }
   $roles = $found;
   $cache_id = 'roleGroupsCache';
   if (!($roleGroups = $cache->load($cache_id))) {
     $roleGroups = $roleGroupsModel->fetchAll()->toArray();
     $cache->save($roleGroups, $cache_id);
   }
   $cache_id = 'roleParentsCache';
   if (!($roleParents = $cache->load($cache_id))) {
     $roleParents = $roleParentsModel->fetchAll()->toArray();
     $cache->save($roleParents, $cache_id);
   }
   $cache_id = 'groupsArrayCache';
   if (!($groupsArray = $cache->load($cache_id))) {
     $groupsArray = $groupModel->fetchAll()->toArray();
     $cache->save($groupsArray, $cache_id);
   }
   $groups = array();
   foreach ($groupsArray as $groupFromArray) {
     $groupFromArray['priority'] = (int) $groupFromArray['priority'];
     $groups[$groupFromArray['id']] = $groupFromArray;
   }
   $rolesArray = array();
   foreach ($roles as $role) {
     $role['parents']['group'] = array();
     $role['parents']['role'] = array();
     $rolesArray[$role['id']] = $role;
   }
   foreach ($roleParents as $parent) {
     if (isset($rolesArray[$parent['id_role']])) {
       $rolesArray[$parent['id_role']]['parents']['role'][$parent['id_parent']] = array('id' => $parent['id_parent'], 'priority' => $rolesArray[$parent['id_parent']]['priority']);
     }
   }
   foreach ($roleGroups as $group) {
     if (isset($rolesArray[$group['id_role']])) {
       $rolesArray[$group['id_role']]['parents']['group'][$group['id_group']] = array('id' => $group['id_group'], 'priority' => $groups[$group['id_group']]['priority']);
     }
   }
   return $rolesArray;
 }
Example #4
0
 public function getDataToUserReport()
 {
   $profileModel = new Profile();
   $select = $profileModel->select()->order('id_user');
   $profileDataArray = $profileModel->fetchAll($select)->toArray();
   $groupModel = new Group();
   $select = $groupModel->select();
   $groupDataArray = $groupModel->fetchAll($select)->toArray();
   foreach ($groupDataArray as $key => $value) {
     $tmp[$value['id']] = $value;
   }
   $groupDataArray = $tmp;
   unset($tmp);
   $branchModel = new Branch();
   $select = $branchModel->select();
   $branchDataArray = $branchModel->fetchAll($select)->toArray();
   foreach ($branchDataArray as $key => $value) {
     $tmp[$value['id']] = $value;
   }
   $branchDataArray = $tmp;
   unset($tmp);
   $userModel = new User();
   $select = $userModel->select();
   $userDataArray = $userModel->fetchAll($select)->toArray();
   foreach ($userDataArray as $key => $value) {
     $tmp[$value['id']] = $value;
   }
   $userDataArray = $tmp;
   unset($tmp);
   $roleModel = new Role();
   $select = $roleModel->select();
   $roleDataArray = $roleModel->fetchAll($select)->toArray();
   foreach ($roleDataArray as $key => $value) {
     $tmp[$value['id']] = $value;
   }
   $roleDataArray = $tmp;
   unset($tmp);
   $groupArray = array();
   foreach ($profileDataArray as $key => $value) {
     $data = $this->getAuthorizationsForProfile($value['id']);
     foreach ($data as $key2 => $values) {
       foreach ($values as $key3 => $privs) {
         /* if ($privs['ghost'] === true) {
           unset($data[$key2][$key3]);
           continue;
           }
          */
         $tmp = array('login' => '', 'surname' => '', 'first_name' => '', 'group' => '', 'role' => '', 'branch' => '', 'ghost' => '');
         if ($key2 === 'group') {
           $tmp['group'] = $groupDataArray[$privs['id_group']]['group_name'];
         }
         if ($key2 === 'role') {
           $tmp['role'] = $roleDataArray[$privs['id_role']]['description'];
         }
         $tmp['login'] = $userDataArray[$value['id_user']]['login'];
         $tmp['surname'] = $userDataArray[$value['id_user']]['surname'];
         $tmp['first_name'] = $userDataArray[$value['id_user']]['first_name'];
         $tmp['branch'] = $branchDataArray[$value['id_branch']]['branch_name'];
         $tmp['ghost'] = $userDataArray['ghost'] ? 'NIEAKTYWNY' : 'AKTYWNY';
         $groupArray[] = $tmp;
       }
     }
   }
   return $groupArray;
 }
Example #5
0
 public function __construct($options = null)
 {
   $grupaModel = new Group();
   $this->groups = $grupaModel->fetchAll(array('ghost = false', 'is_system = false'), array('id_group_parent ASC', 'group_name ASC', 'priority ASC'))->toArray();
   parent::__construct($options);
 }