Example #1
0
 private function setDescr()
 {
   $oModelVOrderJournal = new Borrower_Model_VOrderJournal();
   $oModelOrderCart = new Borrower_Model_OrderCart();
   $oModelOrderJournalOrderCart = new Borrower_Model_OrderJournalOrderCart();
   $oUserOrderJournal = $oModelVOrderJournal->getUserOrderJournal($this->getUserId());
   $nOrderCartId = $oModelOrderCart->getOrderCartId($this->getUserId());
   //pobiera id koszyka użytkownika
   foreach ($oUserOrderJournal as $oValue) {
     //sprawdza czy na pewno wszystkie zamówienia znajdują się w koszyku
     $bIsExists = $oModelOrderJournalOrderCart->findOrderJournal($oValue->id, $nOrderCartId);
     if (!$bIsExists) {
       $oModelOrderJournalOrderCart->addOrderJournalOrderCart(array("order_journal_id" => $oValue->id, "order_cart_id" => $nOrderCartId));
     }
   }
   $oCart = $oModelOrderJournalOrderCart->getCartJournals($nOrderCartId);
   //pobiera id czasopism znajdujących się w koszyku
   $nCartCount = $oCart->count();
   foreach ($oCart as $oValue) {
     $sPaymentDesc .= $oValue->order_journal_id;
     if ($nCartCount > 1) {
       $sPaymentDesc .= "; ";
     }
   }
   $sPaymentDesc = trim($sPaymentDesc);
   $this->_sDescr = "Zamówienie nr {$sPaymentDesc}";
 }
 public function gettabscountAction()
 {
   $this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
   $this->_helper->getHelper("layout")->disableLayout();
   $aJson = null;
   $oModelOrderStatus = new User_Model_OrderStatus();
   $oModelVOrderJournal = new Borrower_Model_VOrderJournal();
   if ($this->_request->isPost()) {
     $aAllStatuses = $oModelOrderStatus->getAll()->toArray();
     if (count($aAllStatuses)) {
       foreach ($aAllStatuses as $nKey => $aValue) {
         $aAllStatuses[$nKey]["count"] = $oModelVOrderJournal->getUserCount($this->_nUserId, $aValue["id"]);
       }
       $aJson = $aAllStatuses;
     }
   }
   header("Content-type: application/json");
   echo Zend_Json::encode($aJson);
   exit;
 }
 public function loaddataordersnewAction()
 {
   $this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
   $this->_helper->getHelper("layout")->disableLayout();
   $aInputFilters = array("*" => array(new Zend_Filter_StringTrim()));
   $aInputValidators = array("num_row_per_page" => array(new Zend_Validate_Digits()), "curr_page" => array(new Zend_Validate_Digits()), "sort_column" => array(new AppCms2_Validate_SpecialAlpha()), "sort_method" => array(new Zend_Validate_Alpha()), "filter_order_status_id" => array(new Zend_Validate_Digits()), "filter_call_id" => array("allowEmpty" => true), "filter_journal_title" => array("allowEmpty" => true), "filter_amount" => array("allowEmpty" => true), "filter_id" => array(new Zend_Validate_Digits()));
   $oInput = new Zend_Filter_Input($aInputFilters, $aInputValidators, $_POST);
   $nNumRowPerPage = $oInput->getUnescaped("num_row_per_page");
   $nCurrPage = $oInput->getUnescaped("curr_page");
   $sSortColumn = $oInput->getUnescaped("sort_column");
   $sSortMethod = $oInput->getUnescaped("sort_method");
   $aFilter = array("order_status_id" => $oInput->getEscaped("filter_order_status_id") != NULL ? $oInput->getUnescaped("filter_order_status_id") : NULL, "call_id" => $oInput->getEscaped("filter_call_id") != NULL ? $oInput->getUnescaped("filter_call_id") : NULL, "journal_title" => $oInput->getEscaped("filter_journal_title") != NULL ? $oInput->getUnescaped("filter_journal_title") : NULL, "amount" => $oInput->getEscaped("filter_amount") != NULL ? (double) $oInput->getUnescaped("filter_amount") * 100 : NULL, "id" => $oInput->getUnescaped("filter_id"));
   foreach ($aFilter as $sKey => $sValue) {
     if (!isset($sValue)) {
       unset($aFilter[$sKey]);
     }
   }
   $oModelVOrderJournal = new Borrower_Model_VOrderJournal();
   $oRowset = $oModelVOrderJournal->getUserOrders($this->_nUserId, $aFilter, $nNumRowPerPage, ($nCurrPage - 1) * $nNumRowPerPage, $sSortColumn . " " . $sSortMethod);
   $nNumRows = $oModelVOrderJournal->getUserOrders($this->_nUserId, $aFilter)->count();
   $aJson = array("rowset" => $oRowset->toArray(), "num_rows" => $nNumRows);
   header("Content-type: application/json");
   echo Zend_Json::encode($aJson);
   exit;
 }
 public function ordernumberAction()
 {
   $this->_helper->viewRenderer->setNoRender();
   $this->_helper->getHelper("layout")->disableLayout();
   $oMail = new AppCms2_Controller_Plugin_Mail();
   if ($this->_request->isPost()) {
     $aPostData = $this->_request->getPost();
     $sHash = md5($aPostData["merchant_id"] . $aPostData["amount"] . $aPostData["descr"] . $aPostData["order_id"] . $aPostData["product_id"] . $aPostData["user_id"] . $aPostData["url"] . $aPostData["restricted"] . $aPostData["time"] . $this->_sAuthKey2);
     if ($sHash === $aPostData["hash"]) {
       $oModelVOrderJournal = new Borrower_Model_VOrderJournal();
       $oModelOrderCart = new Borrower_Model_OrderCart();
       $oModelOrderJournalOrderCart = new Borrower_Model_OrderJournalOrderCart();
       $oModelOrderPayment = new User_Model_OrderPayment();
       $oModelOrderPaymentHistory = new User_Model_OrderPaymentHistory();
       $oModelOrderJournal = new User_Model_OrderJournal();
       $oGenereteSessionId = new AppCms2_GenereteSessionId();
       $oModelUser = new Admin_Model_User();
       $oDb = Zend_Db_Table::getDefaultAdapter();
       try {
         $oDb->beginTransaction();
         $nUserId = (int) $aPostData["user_id"];
         $nAmount = (int) $aPostData["amount"];
         $oUserOrderJournal = $oModelVOrderJournal->getUserOrderJournal($nUserId);
         $nOrderCartId = $oModelOrderCart->getOrderCartId($nUserId);
         //pobiera id koszyka użytkownika
         foreach ($oUserOrderJournal as $oValue) {
           //sprawdza czy na pewno wszystkie zamówienia znajdują się w koszyku
           $bIsExists = $oModelOrderJournalOrderCart->findOrderJournal($oValue->id, $nOrderCartId);
           if (!$bIsExists) {
             $oModelOrderJournalOrderCart->addOrderJournalOrderCart(array("order_journal_id" => $oValue->id, "order_cart_id" => $nOrderCartId));
           }
         }
         $oCart = $oModelOrderJournalOrderCart->getCartJournals($nOrderCartId);
         //pobiera id czasopism znajdujących się w koszyku
         $nCartCount = $oCart->count();
         foreach ($oCart as $oValue) {
           $sPaymentDescr .= $oValue->order_journal_id;
           if ($nCartCount > 1) {
             $sPaymentDescr .= "; ";
           }
         }
         $sPaymentDescr = trim($sPaymentDescr);
         $aUserParam = $oModelUser->findUser($nUserId);
         $aPaymentParam = $oGenereteSessionId->generatePaymentParam();
         $aPaymentParam["user_id"] = $nUserId;
         $aPaymentParam["amount"] = $nAmount;
         $aPaymentParam["descr"] = "Zamówienie nr " . $sPaymentDescr;
         $aPaymentParam["first_name"] = $aUserParam["first_name"];
         $aPaymentParam["last_name"] = $aUserParam["last_name"];
         $aPaymentParam["email_address"] = $aUserParam["email_address"];
         $aPaymentParam["is_starting"] = 1;
         $aPaymentParam["date_is_starting"] = time();
         $aPaymentParam["payment_type"] = 2;
         $nOrderPaymentId = $oModelOrderPayment->addRow($aPaymentParam);
         //tworzy nowy rekord w tabeli płatności i zwraca jego id
         $oModelOrderJournal->setOrderPaymentId($oCart, $nOrderPaymentId);
         //łączy czasopismo z płatnością
         $oModelOrderPaymentHistory->setOrderPaymentHistory($oCart, $nOrderPaymentId);
         //dodaje informacje do tabeli z historią płatności
         echo $nOrderPaymentId;
         $oDb->commit();
       } catch (Zend_Exception $e) {
         $oDb->rollBack();
       }
     }
   }
   exit;
 }