Example #1
0
function getPodclanky($typ)
{
  $CONF =& $GLOBALS["config"];
  $dotaz = Mysql_query("SELECT * FROM {$CONF['sqlPrefix']}clanky WHERE typ='{$typ}'");
  $podclanky = '';
  while ($radek = mysql_fetch_assoc($dotaz)) {
    $podclanky .= '<li><a href="' . $CONF["absDir"] . '../clanky/' . $radek["id"] . '-' . urlText($radek["nazev"]) . '.html">' . $radek["nazev"] . '</a></li>';
  }
  return $podclanky ? '<div class="hover"><ul>' . $podclanky . '</ul></div>' : '';
}
Example #2
0
function getFriendlyFilename($soubor, $nazevProduktu)
{
  //vrací název souboru pro obrázek podle názvu produktu
  $pripona = preg_replace("|^.*\\.([a-zA-Z]+)\$|", "\$1", $soubor);
  $friendlyName = urlText($nazevProduktu);
  $i = 0;
  do {
    $i++;
    $jedinecnyNazev = $friendlyName . ($i > 1 ? "-{$i}" : "") . ".{$pripona}";
  } while (file_exists("../zbozi/obrazky/{$jedinecnyNazev}"));
  return $jedinecnyNazev;
}
Example #3
0
File: galerie.php Project: GE3/GE3
    echo "Složka úspěšně vytvořena<br />";
  }
  if (!@mkdir('../userfiles/galerie/' . $slozka . '/nahledy', 0700)) {
    echo "";
  }
  //"Chyba při vytváření složky náhledy!<br />";
  @chmod('../userfiles/galerie/' . $slozka, 0777);
  @chmod('../userfiles/galerie/' . $slozka . '/nahledy', 0777);
  $sql = "INSERT INTO " . $CONF["sqlPrefix"] . "gal_kat VALUES (NULL, '{$slozka}', '{$_POST['nazev']}', 'ne')";
  if (mysql_query($sql)) {
    echo "Kategorie byla úspěšně vytvořena!";
  }
  //Else echo "Př vytváření kategorie došlo k chybě! ".mysql_error();
} elseif ($_POST["fotka"] == "Vložit") {
  if (preg_match("#(jpg|jpeg|gif|bmp|png|tif)#i", $_FILES["soubor"]["name"])) {
    $soubor_name = urlText($_FILES["soubor"]["name"]);
    if (move_uploaded_file($_FILES["soubor"]["tmp_name"], "../userfiles/galerie/" . najdi_galerii($_POST["galerie"], "slozka") . "/{$soubor_name}")) {
      echo "Soubor <b>{$soubor_name}</b> byl úspěšně nahrán<hr />";
      $fotka = "../userfiles/galerie/" . najdi_galerii($_POST["galerie"], "slozka") . "/{$soubor_name}";
      $thumb = "../userfiles/galerie/" . najdi_galerii($_POST["galerie"], "slozka") . "/nahledy/{$soubor_name}";
      resizer($fotka, $thumb, "180", "135");
      $vaha = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT vaha FROM " . $CONF["sqlPrefix"] . "galerie WHERE kategorie = '{$_POST['galerie']}' ORDER BY vaha DESC LIMIT 1"));
      $sql = "INSERT INTO " . $CONF["sqlPrefix"] . "galerie VALUES (NULL, '" . ($vaha["vaha"] + 1) . "', '{$soubor_name}', '{$_POST['galerie']}', '{$_POST['popis']}')";
      if (!mysql_query($sql)) {
        echo mysql_error();
      }
      /* mail ("spravce@muj_server.cz", "Upload souboru $soubor_name",
        "Na server byl nahrán soubor /data/$soubor_name\n",
        "From: system@muj_server.cz\nX-web: http://www.muj_server.cz/system/upload.php"); */
    } else {
      echo "Při nahrávání souboru došlo k chybě!<BR>";
Example #4
0
<?php

/**
 * Přesměrovává starý formát odkazů na nový
 */
/* -- Kategorie produktů -- */
if (eregi("\\?kategorie=", $_SERVER['REQUEST_URI'])) {
  $nazevKategorie = zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}zbozi", "kategorie", "id={$_GET['kategorie']}");
  $seoNazevKategorie = urlText($nazevKategorie);
  header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
  header("Location: http://www.nabytek-furniture.cz/produkty/{$_GET['kategorie']}-{$seoNazevKategorie}/");
  header("Connection: close");
}
?>

Example #5
0
    $podkat1 = $_GET["podkat1"] ? $_GET["podkat1"] : ($radek["podkat1"] ? $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat1"]) : '');
    $podkat1 = $podkat1 ? '' . $podkat1 . '/' : '';
    $podkat2 = $_GET["podkat2"] ? $_GET["podkat2"] : ($radek["podkat2"] ? $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat2"]) : '');
    $podkat2 = $podkat2 ? '' . $podkat2 . '/' : '';
    $podkat3 = $_GET["podkat3"] ? $_GET["podkat3"] : ($radek["podkat3"] ? $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat3"]) : '');
    $podkat3 = $podkat3 ? '' . $podkat3 . '/' : '';
    $produkt = '' . $radek["id"] . '-' . urlText($radek["produkt"]) . ".html";
    $tmpl->prirad("neprehlednete.produkt.url", $CONF["absDir"] . "produkty/" . $kategorie . $podkat1 . $podkat2 . $podkat3 . $produkt);
  } else {
    //(informace pro nové url se berou ze stávající url. Pokud zde nejsou, zkusí se získat z db.)
    $kategorie = $_GET["kategorie"] ? $_GET["kategorie"] : $radek["kategorie"];
    $kategorie = $kategorie ? '&kategorie=' . $kategorie . '' : '';
    $podkat1 = $_GET["podkat1"] ? $_GET["podkat1"] : $radek["podkat1"];
    $podkat1 = $podkat1 ? '&podkat1=' . $podkat1 . '' : '';
    $podkat2 = $_GET["podkat2"] ? $_GET["podkat2"] : $radek["podkat2"];
    $podkat2 = $podkat2 ? '&podkat2=' . $podkat2 . '' : '';
    $podkat3 = $_GET["podkat3"] ? $_GET["podkat3"] : $radek["podkat3"];
    $podkat3 = $podkat3 ? '&podkat3=' . $podkat3 . '' : '';
    $produkt = '&produkt=' . $radek["id"] . '-' . urlText($radek["produkt"]);
    $tmpl->prirad("neprehlednete.produkt.url", "?a=produkty" . $kategorie . $podkat1 . $podkat2 . $podkat3 . $produkt);
  }
  // Url Do košíku
  $tmpl->prirad("neprehlednete.produkt.urlDoKosiku", $CONF["absDir"] . "?a=kosik&b=pridat&produkt=" . $radek["id"] . "-" . urlText($radek["produkt"]));
  // Obrázek
  $obrazek = ereg_replace("^;", "", $radek["obrazky"]);
  $obrazek = preg_replace("|^([^;]*).*\$|", "\$1", $radek["obrazky"]);
  $tmpl->prirad("neprehlednete.produkt.obrazek", "zbozi/obrazky/" . $obrazek);
}
?>

Example #6
0
   </form>
   </div>
   ';
////////////////////////
// Zobrazení formuláře
////////////////////////
/* SQL Dotaz */
$dotaz = Mysql_query("SELECT * FROM {$CONF['sqlPrefix']}clanky WHERE id='{$clanek}'");
$radek = mysql_fetch_array($dotaz);
/* Nadpis */
echo '&nbsp;<br>&nbsp;<br><h2 style="margin: auto; text-align: center; align: center;">' . $radek["nazev"] . '</h2>';
if ($CONF["mod_rewrite"]) {
  echo '<span style="border: 2px solid #EFEFDE; padding-left: 4px; padding-right: 6px;"><b>Odkaz na tuto stránku: </b>' . ereg_replace("admin/\$", "", $CONF["absDir"]) . 'clanky/' . $radek["id"] . '-' . urlText($radek["nazev"]) . '.html</span>';
}
if (!$CONF["mod_rewrite"]) {
  echo '<span style="border: 2px solid #EFEFDE; padding-left: 4px; padding-right: 6px;"><b>Odkaz na tuto stránku: </b>' . ereg_replace("admin/\$", "", $CONF["absDir"]) . 'index.php?a=clanky&clanek=' . $radek["id"] . '-' . urlText($radek["nazev"]) . '</span>';
}
/* Obsah */
echo '
  <form action="" method="post">
  <input type="hidden" name="zmenit_clanek" value="ano">
  ' . ($_GET["novinka"] ? 'Název: <input type="text" name="nazev" value="' . $radek["nazev"] . '">' : '') . '<br>

  <b>Název:</b> <input type="text" name="nazev" value="' . $radek["nazev"] . '"><br>

  &nbsp;<br>
  <b>Úvod:</b>
  <script type="text/javascript">
  var oFCKeditor = new FCKeditor(\'uvod\');
  oFCKeditor.BasePath = "fckeditor/";
  oFCKeditor.ToolbarSet = "Small";
Example #7
0
 function podkat()
 {
   /**
   * vrací seznam odkazů na aktuální podkategorie
   */
   $CONF =& $GLOBALS["config"];
   //zjištění id kategorií a podkategorií z url
   $kategorie = preg_replace("|^([0-9]*)-.*\$|", "\$1", $_GET["kategorie"]);
   $podkat1 = preg_replace("|^([0-9]*)-.*\$|", "\$1", $_GET["podkat1"]);
   $podkat2 = preg_replace("|^([0-9]*)-.*\$|", "\$1", $_GET["podkat2"]);
   $podkat3 = preg_replace("|^([0-9]*)-.*\$|", "\$1", $_GET["podkat3"]);
   //zjištění v kolikáté podkategorii se nacházíme
   $i = 1;
   $i = $_GET["podkat1"] ? 2 : $i;
   $i = $_GET["podkat2"] ? 3 : $i;
   if ($i <= 3 and !$podkat3) {
     //sql dotaz
     $podminka = "kategorie='" . zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}zbozi", "kategorie", "id={$kategorie}") . "' ";
     $podminka .= $podkat1 ? "AND podkat1='" . zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}zbozi", "podkat1", "id={$podkat1}") . "' " : "";
     $podminka .= $podkat2 ? "AND podkat2='" . zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}zbozi", "podkat2", "id={$podkat2}") . "' " : "";
     $dotaz = Mysql_query("SELECT * FROM {$CONF['sqlPrefix']}zbozi WHERE {$podminka} GROUP BY podkat{$i} ORDER BY podkat{$i} ASC");
     //vytvoření odkazů
     $nalezeno = FALSE;
     while ($radek = Mysql_fetch_array($dotaz)) {
       if ($radek["podkat{$i}"]) {
         $nalezeno = TRUE;
         //vygenerování seo-url pro aktuální odkaz
         if ($CONF["mod_rewrite"]) {
           unset($seoKategorie, $seoPodkat1, $seoPodkat2, $seoPodkat3);
           $seoKategorie = ($_GET["kategorie"] ? $_GET["kategorie"] : $radek["id"] . "-" . urlText($radek["kategorie"])) . "/";
           $seoPodkat1 = ($_GET["podkat1"] ? $_GET["podkat1"] : $radek["id"] . "-" . urlText($radek["podkat1"])) . "/";
           if ($i > 1) {
             $seoPodkat2 = ($_GET["podkat2"] ? $_GET["podkat2"] : $radek["id"] . "-" . urlText($radek["podkat2"])) . "/";
           }
           if ($i > 2) {
             $seoPodkat3 = ($_GET["podkat3"] ? $_GET["podkat3"] : $radek["id"] . "-" . urlText($radek["podkat3"])) . "/";
           }
           $vysledek .= '
                <a href="' . $CONF["absDir"] . $seoKategorie . $seoPodkat1 . $seoPodkat2 . $seoPodkat3 . '">
                 ' . $radek["podkat{$i}"] . '</a>&nbsp; |&nbsp;&nbsp;';
         } else {
           unset($seoKategorie, $seoPodkat1, $seoPodkat2, $seoPodkat3);
           $seoKategorie = "&kategorie=" . ($_GET["kategorie"] ? $_GET["kategorie"] : $radek["id"] . "-" . urlText($radek["kategorie"]));
           $seoPodkat1 = "&podkat1=" . ($_GET["podkat1"] ? $_GET["podkat1"] : $radek["id"] . "-" . urlText($radek["podkat1"]));
           if ($i > 1) {
             $seoPodkat2 = "&podkat2=" . ($_GET["podkat2"] ? $_GET["podkat2"] : $radek["id"] . "-" . urlText($radek["podkat2"]));
           }
           if ($i > 2) {
             $seoPodkat3 = "&podkat3=" . ($_GET["podkat3"] ? $_GET["podkat3"] : $radek["id"] . "-" . urlText($radek["podkat3"]));
           }
           $vysledek .= '
                <a href="?a=produkty' . $seoKategorie . $seoPodkat1 . $seoPodkat2 . $seoPodkat3 . '">
                 ' . $radek["podkat{$i}"] . '</a>&nbsp; |&nbsp;&nbsp;';
         }
       }
     }
     //pokud existují podkategorie, vypíšeme je
     if ($nalezeno) {
       $vysledek = str_replace('|&nbsp;&nbsp;&end;', "", $vysledek . "&end;");
       return "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-»&nbsp;" . $vysledek . "<br>";
     }
   }
 }
Example #8
0
     $tmplProdukty->prirad("produkt.url", $CONF["absDir"] . "produkty/" . $kategorie . $podkat1 . $podkat2 . $podkat3 . $produkt);
   } else {
     //(informace pro nové url se berou ze stávající url. Pokud zde nejsou, zkusí se získat z db.)
     $kategorie = $_GET["kategorie"] ? $_GET["kategorie"] : ($radek2["kategorie"] ? $radek2["id"] . '-' . urlText($radek2["kategorie"]) : '');
     $kategorie = $kategorie ? '&kategorie=' . $kategorie . '' : '';
     $podkat1 = $_GET["podkat1"] ? $_GET["podkat1"] : ($radek2["podkat1"] ? $radek2["id"] . '-' . urlText($radek2["podkat1"]) : '');
     $podkat1 = $podkat1 ? '&podkat1=' . $podkat1 . '' : '';
     $podkat2 = $_GET["podkat2"] ? $_GET["podkat2"] : ($radek2["podkat2"] ? $radek2["id"] . '-' . urlText($radek2["podkat2"]) : '');
     $podkat2 = $podkat2 ? '&podkat2=' . $podkat2 . '' : '';
     $podkat3 = $_GET["podkat3"] ? $_GET["podkat3"] : ($radek2["podkat3"] ? $radek2["id"] . '-' . urlText($radek2["podkat3"]) : '');
     $podkat3 = $podkat3 ? '&podkat3=' . $podkat3 . '' : '';
     $produkt = '&produkt=' . $radek2["id"] . '-' . urlText($radek["produkt"]);
     $tmplProdukty->prirad("produkt.url", "?a=produkty" . $kategorie . $podkat1 . $podkat2 . $podkat3 . $produkt);
   }
   // Url Do košíku
   $tmplProdukty->prirad("produkt.urlDoKosiku", "?a=kosik&b=pridat&produkt=" . $radek2["id"] . "-" . urlText($radek2["produkt"]));
   // Obrázek
   $obrazek = ereg_replace("^;", "", $radek2["obrazky"]);
   $obrazek = preg_replace("|^([^;]*).*\$|", "\$1", $obrazek);
   if ($obrazek) {
     $tmplProdukty->prirad("produkt.obrazek", "zbozi/obrazky/{$obrazek}");
   }
   if (!$obrazek) {
     $tmplProdukty->prirad("produkt.obrazek", file_exists("templates/{$CONF['vzhled']}/noPicture.jpg") ? "templates/{$CONF['vzhled']}/noPicture.jpg" : "templates/default/noPicture.jpg");
   }
 }
 $tmplHomepage->prirad("produkty", $tmplProdukty->getHtml());
 ///////////
 // Zápatí
 ///////////
 $tmplClanek = new GlassTemplate("templates/{$CONF['vzhled']}/clanek.html");
Example #9
0
 function priradDoTmpl(&$tmpl, $blok, $tmplObjednavkaCesta)
 {
   $CONF =& $GLOBALS["config"];
   $tmplObjednavka = new GlassTemplate($tmplObjednavkaCesta, file_exists("templates/default/objednavka.html") ? "templates/default/objednavka.html" : "../templates/default/objednavka.html");
   //objednávka
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.id", $this->mysqlId);
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.datum", date("j.n.Y G:i", $this->date));
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.pocetPolozek", $this->getPocetPolozek());
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.celkemSDph", $this->getCenaCelkemSDph());
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.celkemBezDph", $this->getCenaCelkemBezDph());
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.celkemDph", $this->getCenaCelkemSDph() - $this->getCenaCelkemBezDph());
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.stav", $this->stav ? $this->stav : 'nevyřízeno');
   //faktura pro tuto objednávku
   $faktura = @mysql_fetch_array(Mysql_query("SELECT * FROM {$CONF['sqlPrefix']}faktury WHERE objednavkaId={$this->mysqlId}"));
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.fakturaId", $faktura["id"]);
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.fakturaCislo", $faktura["faktCislo"]);
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.fakturaRok", date("Y", $faktura["date"]));
   //uzivatel v přehledu objednávky
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.jmeno", $this->uzivatel->getData("jmeno"));
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.prijmeni", $this->uzivatel->getData("prijmeni"));
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.mesto", $this->uzivatel->getData("mesto"));
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.email", $this->uzivatel->getData("email"));
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.poznamkaObsah", $this->uzivatel->getPoznamkaObsah());
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.poznamkaTyp", $this->uzivatel->getPoznamkaTyp());
   //výpis produktů
   foreach ($this->zbozi as $key => $value) {
     if ($value) {
       $tmplObjednavka->newBlok("{$blok}.produkt");
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.id_objednavky", $this->mysqlId);
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.i", $key);
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.id", $this->ids[$key]);
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.cislo", $this->cisla[$key]);
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.nazev", $this->zbozi[$key]);
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.varianta", $this->varianty[$key]);
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.mnozstvi", $this->mnozstvi[$key]);
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.cenaSDph", $this->cenySDph[$key]);
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.cenaBezDph", $this->cenyBezDph[$key]);
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.celkemSDph", $this->cenySDph[$key] * $this->mnozstvi[$key]);
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.celkemBezDph", $this->cenyBezDph[$key] * $this->mnozstvi[$key]);
       $radek_produkt = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM {$CONF['sqlPrefix']}zbozi WHERE id=" . $this->ids[$key] . ""));
       $kategorie_produkt = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT MIN(z1.id) as id,z1.kategorie \n                                        FROM {$CONF['sqlPrefix']}zbozi z1, {$CONF['sqlPrefix']}zbozi z2 \n                                        WHERE z1.kategorie=z2.kategorie AND z2.id=" . $this->ids[$key] . "\n                                        GROUP BY z1.kategorie"));
       $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.produkt.url", str_replace('admin/', '', $CONF["absDir"]) . "produkty/{$kategorie_produkt['id']}-" . urlText($kategorie_produkt["kategorie"]) . "/{$radek_produkt['id']}-" . urlText($radek_produkt["produkt"]) . ".html");
     }
   }
   //doprava
   $dotaz = Mysql_query("SELECT DISTINCT firma FROM {$CONF['sqlPrefix']}doprava ORDER BY (prvni=1) DESC");
   while ($radek = mysql_fetch_array($dotaz)) {
     $tmplObjednavka->newBlok("{$blok}.dopravaFirma");
     $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.dopravaFirma.nazev", $radek["firma"]);
   }
   //uzivatel - výpis všech údajů
   $uzivatelVypis = $this->uzivatel->priradDoTmpl($tmplObjednavka, "uzivatelVypis", file_exists("templates/{$CONF['vzhled']}/uzivatel.html") ? "templates/{$CONF['vzhled']}/uzivatel.html" : "../templates/{$CONF['vzhled']}/uzivatel.html");
   $tmplObjednavka->prirad("{$blok}.uzivatelVypis", $uzivatelVypis);
   @$tmpl->prirad($blok, $tmplObjednavka->getHtml());
   return $tmplObjednavka->getHtml();
 }
Example #10
0
  $set .= ", popisKategorie='{$_POST['popisKategorie']}'";
  $where = "kategorie='{$staraKategorie}' ";
  $where .= $staraPodkat1 ? "AND podkat1='{$staraPodkat1}' " : '';
  $where .= $staraPodkat2 ? "AND podkat2='{$staraPodkat2}' " : '';
  $where .= $staraPodkat3 ? "AND podkat3='{$staraPodkat3}' " : '';
  if ($_FILES["obrazek"]["name"]) {
    move_uploaded_file($_FILES["obrazek"]["tmp_name"], "../zbozi/obrazky/" . urlText($_FILES["obrazek"]["name"]));
    if (is_file("../zbozi/obrazky/" . urlText($_FILES["obrazek"]["name"]))) {
      if ($_POST["staraPodkat3"]) {
        mysql_query("UPDATE {$CONF['sqlPrefix']}zbozi SET obrazekPodkat3='" . urlText($_FILES["obrazek"]["name"]) . "' WHERE {$where} ");
      } elseif ($_POST["staraPodkat2"]) {
        mysql_query("UPDATE {$CONF['sqlPrefix']}zbozi SET obrazekPodkat2='" . urlText($_FILES["obrazek"]["name"]) . "' WHERE {$where} ");
      } elseif ($_POST["staraPodkat1"]) {
        mysql_query("UPDATE {$CONF['sqlPrefix']}zbozi SET obrazekPodkat1='" . urlText($_FILES["obrazek"]["name"]) . "' WHERE {$where} ");
      } elseif ($_POST["staraKategorie"]) {
        mysql_query("UPDATE {$CONF['sqlPrefix']}zbozi SET obrazekKategorie='" . urlText($_FILES["obrazek"]["name"]) . "' WHERE {$where} ");
      }
    }
  }
  if (Mysql_query("UPDATE {$CONF['sqlPrefix']}zbozi SET {$set} WHERE {$where} ")) {
    echo '<div style="border: 2px solid #008000; background-color: #EEFFEE; text-align: center; margin: 4px 6px 4px 6px; padding: 2px 4px 2px 4px; ">
       <b>Změna kategorie úspěšně provedena.</b>
       </div>
       ';
  } else {
    echo '<div style="border: 2px solid #800000; background-color: #FFEEEE; text-align: center; margin: 4px 6px 4px 6px; padding: 2px 4px 2px 4px; ">
       Chyba při editaci databáze: <p>' . mysql_error() . '<p>' . "UPDATE {$CONF['sqlPrefix']}zbozi SET {$set} WHERE {$where} " . '
       </div>
       ';
  }
}
Example #11
0
 ////////////////////
 /* -- Základní údaje -- */
 // Url
 if ($CONF["mod_rewrite"]) {
   $kategorie = $_GET["kategorie"] ? '' . $_GET["kategorie"] . '/' : '';
   $podkat1 = $_GET["podkat1"] ? '' . $_GET["podkat1"] . '/' : '';
   $podkat2 = $_GET["podkat2"] ? '' . $_GET["podkat2"] . '/' : '';
   $podkat3 = $_GET["podkat3"] ? '' . $_GET["podkat3"] . '/' : '';
   $produkt = "" . $radek["id"] . "-" . urlText($radek["produkt"]) . ".html";
   $tmplProdukt->prirad("detailProduktu.url", $CONF["absDir"] . "produkty/" . $kategorie . $podkat1 . $podkat2 . $podkat3 . $produkt);
 } else {
   $kategorie = $_GET["kategorie"] ? '&kategorie=' . $_GET["kategorie"] : '';
   $podkat1 = $_GET["podkat1"] ? '&podkat1=' . $_GET["podkat1"] : '';
   $podkat2 = $_GET["podkat2"] ? '&podkat2=' . $_GET["podkat2"] : '';
   $podkat3 = $_GET["podkat3"] ? '&podkat3=' . $_GET["podkat3"] : '';
   $produkt = "&produkt=" . $radek["id"] . "-" . urlText($radek["produkt"]);
   $tmplProdukt->prirad("detailProduktu.url", "?a=produkty" . $kategorie . $podkat1 . $podkat2 . $podkat3 . $produkt);
 }
 // ID
 $tmplProdukt->prirad("detailProduktu.id", $radek["id"]);
 //pozor, produkt může mít více variant = více id
 // Název
 $tmplProdukt->prirad("detailProduktu.nazev", $radek["produkt"]);
 // Číslo
 $tmplProdukt->prirad("detailProduktu.cislo", $radek["cislo"]);
 // Kategorie
 $tmplProdukt->prirad("detailProduktu.kategorie", $radek["kategorie"]);
 // Výrobce
 $tmplProdukt->prirad("detailProduktu.vyrobce", $radek["vyrobce"]);
 // Popis
 $tmplProdukt->prirad("detailProduktu.popis", $radek["popis"]);
Example #12
0
File: menu.php Project: GE3/GE3
function priradOdkazyPodkat(&$tmpl, $kategorieScript, $podkat1Script = '', $podkat2Script = '')
{
  $CONF =& $GLOBALS["config"];
  $vysledek = '';
  if ($podkat2Script) {
    //Zjištění id aktuální kategorie
    $getPodkat2Id = preg_replace("|^([0-9]*)-.*\$|", "\$1", $_GET["podkat2"]);
    //Pokud je tato podkategorie aktuálnní
    if ($getPodkat2Id == $podkat2Script) {
      $dotaz = Mysql_query("SELECT * FROM {$CONF['sqlPrefix']}zbozi WHERE kategorie='" . zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}zbozi", "kategorie", "id='{$podkat1Script}'") . "' AND podkat1='" . zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}zbozi", "podkat1", "id='{$podkat1Script}'") . "' AND podkat2='" . zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}zbozi", "podkat2", "id='{$podkat2Script}'") . "' GROUP BY podkat3 ORDER BY podkat3 ASC");
      while ($radek = mysql_fetch_array($dotaz)) {
        if ($radek["podkat3"]) {
          // Seo url?
          $url = $CONF["mod_rewrite"] ? $CONF["absDir"] . "produkty/{$_GET['kategorie']}/{$_GET['podkat1']}/{$_GET['podkat2']}/{$radek['id']}-" . urlText($radek["podkat3"]) . "/" : "?a=produkty&kategorie=" . $_GET["kategorie"] . "&podkat1=" . $_GET["podkat1"] . "&podkat2=" . $_GET["podkat2"] . "&podkat3=" . $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat3"]);
          // Přiřadíme odkazy na její podkategorie do templatu
          $tmpl->newBlok("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.podOdkaz2.podOdkaz3");
          $tmpl->prirad("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.podOdkaz2.podOdkaz3.url", $url);
          $tmpl->prirad("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.podOdkaz2.podOdkaz3.seoPodkat3", $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat3"]));
          $tmpl->prirad("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.podOdkaz2.podOdkaz3.text", $radek["podkat3"]);
        }
      }
    }
  } elseif ($podkat1Script) {
    //Zjištění id aktuální kategorie
    $getPodkat1Id = preg_replace("|^([0-9]*)-.*\$|", "\$1", $_GET["podkat1"]);
    //Pokud je tato podkategorie aktuálnní
    if ($getPodkat1Id == $podkat1Script) {
      $dotaz = Mysql_query("SELECT * FROM {$CONF['sqlPrefix']}zbozi WHERE kategorie='" . zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}zbozi", "kategorie", "id='{$podkat1Script}'") . "' AND podkat1='" . zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}zbozi", "podkat1", "id='{$podkat1Script}'") . "' GROUP BY podkat2 ORDER BY podkat2 ASC");
      while ($radek = mysql_fetch_array($dotaz)) {
        if ($radek["podkat2"]) {
          // Seo url?
          $url = $CONF["mod_rewrite"] ? $CONF["absDir"] . "produkty/{$_GET['kategorie']}/{$_GET['podkat1']}/{$radek['id']}-" . urlText($radek["podkat2"]) . "/" : "?a=produkty&kategorie=" . $_GET["kategorie"] . "&podkat1=" . $_GET["podkat1"] . "&podkat2=" . $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat2"]);
          // Přiřadíme odkazy na její podkategorie do templatu
          $tmpl->newBlok("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.podOdkaz2");
          $tmpl->prirad("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.podOdkaz2.url", $url);
          $tmpl->prirad("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.podOdkaz2.seoPodkat2", $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat2"]));
          $tmpl->prirad("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.podOdkaz2.text", $radek["podkat2"]);
          // Rekurze vnořených podkategorií
          priradOdkazyPodkat($tmpl, $kategorieScript, $podkat1Script, $radek["id"]);
        }
      }
    }
  } elseif ($kategorieScript) {
    //Zjištění id aktuální kategorie
    $getKategorieId = preg_replace("|^([0-9]*)-.*\$|", "\$1", $_GET["kategorie"]);
    //Pokud je tato kategorie aktuálnní
    if ($getKategorieId == $kategorieScript) {
      $dotaz = Mysql_query("SELECT * FROM {$CONF['sqlPrefix']}zbozi WHERE kategorie='" . zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}zbozi", "kategorie", "id='{$kategorieScript}'") . "' GROUP BY podkat1 ORDER BY vaha_podkat1 DESC, podkat1 ASC");
      while ($radek = mysql_fetch_array($dotaz)) {
        if ($radek["podkat1"] and $radek["podkat1Aktivni"] != 'ne') {
          // Seo url?
          $url = $CONF["mod_rewrite"] ? $CONF["absDir"] . "produkty/{$_GET['kategorie']}/{$radek['id']}-" . urlText($radek["podkat1"]) . "/" : "?a=produkty&kategorie=" . $_GET["kategorie"] . "&podkat1=" . $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat1"]);
          // Přiřadíme odkazy na její podkategorie do templatu
          $tmpl->newBlok("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1");
          $tmpl->prirad("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.url", $url);
          $tmpl->prirad("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.seoPodkat1", $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat1"]));
          $tmpl->prirad("menuProdukty.odkaz.podOdkaz1.text", $radek["podkat1"]);
          // Rekurze vnořených podkategorií
          priradOdkazyPodkat($tmpl, $kategorieScript, $radek["id"]);
        }
      }
    }
  }
}
Example #13
0
File: novinky.php Project: GE3/GE3
<?php

// Zjištění obsahu novinky
$dotaz2 = Mysql_query("SELECT * FROM {$CONF['sqlPrefix']}clanky WHERE typ='novinka' ORDER BY id DESC LIMIT 3");
$i = 0;
while ($radek2 = mysql_fetch_array($dotaz2)) {
  $i++;
  // Zobrazení
  $tmpl->newBlok("novinka");
  $tmpl->prirad("novinka.i", $i);
  $tmpl->prirad("novinka.nazev", $radek2["nazev"]);
  if ($CONF["mod_rewrite"]) {
    $tmpl->prirad("novinka.url", "clanky/" . $radek2["id"] . "-" . urlText($radek2["nazev"]) . ".html");
  }
  if (!$CONF["mod_rewrite"]) {
    $tmpl->prirad("novinka.url", "?a=clanky&clanek=" . $radek2["id"] . "-" . urlText($radek2["nazev"]));
  }
  $tmpl->prirad("novinka.datum", @date("j.n.Y G:i", $radek2["datum"]));
  $tmpl->prirad("novinka.uvod", $radek2["uvod"]);
  $tmpl->prirad("novinka.obsah", strip_tags($radek2["obsah"]));
}
?>

Example #14
0
 ////////////////////
 // Zobrazení článků
 ////////////////////
 $tmplClanek = new GlassTemplate("templates/{$CONF['vzhled']}/clanek.html");
 $i = 0;
 while ($radek = mysql_fetch_array($dotaz)) {
   $i++;
   // Zobrazení
   $tmplClanek->newBlok("clanekPrehled");
   $tmplClanek->prirad("clanekPrehled.i", $i);
   $tmplClanek->prirad("clanekPrehled.nazev", $radek["nazev"]);
   if ($CONF["mod_rewrite"]) {
     $tmplClanek->prirad("clanekPrehled.url", "clanky/" . $radek["id"] . "-" . urlText($radek["nazev"]) . ".html");
   }
   if (!$CONF["mod_rewrite"]) {
     $tmplClanek->prirad("clanekPrehled.url", "?a=clanky&clanek=" . $radek["id"] . "-" . urlText($radek["nazev"]));
   }
   $tmplClanek->prirad("clanekPrehled.datum", @date("j.n.Y G:i", $radek["datum"]));
   $tmplClanek->prirad("clanekPrehled.uvod", $radek["uvod"]);
   $pocetNalezenych++;
 }
 $tmplVyhledavani->prirad("clanky", $tmplClanek->getHtml());
 $tmplVyhledavani->prirad("pocetNalezenych", $pocetNalezenych);
 ///////////////////////////
 // Statistiky vyhledávání
 ///////////////////////////
 $id = zjisti_z("{$CONF['sqlPrefix']}vyhledavani", "id", "text=LOWER('{$hledej}')");
 if ($id) {
   if ($pocetNalezenych > 0) {
     $dotaz = Mysql_query("UPDATE {$CONF['sqlPrefix']}vyhledavani SET rating=(rating+1) WHERE id={$id}") or die(mysql_error());
   } else {
Example #15
0
   $podkat2 = $podkat2 ? '' . $podkat2 . '/' : '';
   $podkat3 = $_GET["podkat3"] ? $_GET["podkat3"] : ($radek["podkat3"] ? $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat3"]) : '');
   $podkat3 = $podkat3 ? '' . $podkat3 . '/' : '';
   $produkt = '' . $radek["id"] . '-' . urlText($radek["produkt"]) . ".html";
   $url = $CONF["absDir"] . "produkty/" . $kategorie . $podkat1 . $podkat2 . $podkat3 . $produkt;
 } else {
   //(informace pro nové url se berou ze stávající url. Pokud zde nejsou, zkusí se získat z db.)
   $kategorie = $_GET["kategorie"] ? $_GET["kategorie"] : ($radek["kategorie"] ? $radek["id"] . '-' . urlText($radek["kategorie"]) : '');
   $kategorie = $kategorie ? '&kategorie=' . $kategorie . '' : '';
   $podkat1 = $_GET["podkat1"] ? $_GET["podkat1"] : ($radek["podkat1"] ? $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat1"]) : '');
   $podkat1 = $podkat1 ? '&podkat1=' . $podkat1 . '' : '';
   $podkat2 = $_GET["podkat2"] ? $_GET["podkat2"] : ($radek["podkat2"] ? $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat2"]) : '');
   $podkat2 = $podkat2 ? '&podkat2=' . $podkat2 . '' : '';
   $podkat3 = $_GET["podkat3"] ? $_GET["podkat3"] : ($radek["podkat3"] ? $radek["id"] . '-' . urlText($radek["podkat3"]) : '');
   $podkat3 = $podkat3 ? '&podkat3=' . $podkat3 . '' : '';
   $produkt = '&produkt=' . $radek["id"] . '-' . urlText($radek["produkt"]);
   $url = $CONF["absDir"] . "?a=produkty" . $kategorie . $podkat1 . $podkat2 . $podkat3 . $produkt;
 }
 // Ceny
 $cenaSDph = $radek["MIN(cenaSDph)"] ? $radek["MIN(cenaSDph)"] : $radek["MIN(cenaBezDph)"] * (1 + $radek["dph"] / 100);
 $cenaBezDph = $radek["MIN(cenaBezDph)"] ? $radek["MIN(cenaBezDph)"] : $radek["MIN(cenaSDph)"] / (1 + $radek["dph"] / 100);
 $dph = $radek["dph"] ? $radek["dph"] : $radek["cenaSDph"] / $radek["cenaBezDph"] * 100 - 100;
 // XML
 echo '
     <SHOPITEM>
      <PRODUCT>' . $radek["produkt"] . '</PRODUCT>
      <DESCRIPTION>' . $description . '</DESCRIPTION>
      <URL>' . $url . '</URL>
      <ITEM_TYPE>new</ITEM_TYPE>
      <AVAILABILITY>' . $availability . '</AVAILABILITY>
      <IMGURL>' . $CONF["absDir"] . 'zbozi/obrazky/' . $obrazek . '</IMGURL>
Example #16
0
File: mapaWebu.php Project: GE3/GE3
       $url = "{$CONF['absDir']}produkty/";
       $url .= "{$kategorie['id']}-" . urlText($kategorie["kategorie"]) . "/";
       $url .= "{$podkat1['id']}-" . urlText($podkat1["podkat1"]) . "/";
       $url .= "{$produkt['id']}-" . urlText($produkt["produkt"]) . ".html";
       $tmplMapa->prirad("mapa.kategorie.podkat1.produkt.url", $url);
     }
   }
   // Produkty
   $dotazProdukty = Mysql_query("SELECT id,produkt,kategorie,podkat1,podkat2,podkat3 FROM {$CONF['sqlPrefix']}zbozi WHERE produkt IS NOT NULL AND kategorie='{$kategorie['kategorie']}' AND podkat1='' AND podkat2='' AND podkat3='' ORDER BY produkt ASC LIMIT 5");
   while ($produkt = mysql_fetch_assoc($dotazProdukty)) {
     $tmplMapa->newBlok("mapa.kategorie.produkt");
     $tmplMapa->prirad("mapa.kategorie.produkt.nazev", $produkt["produkt"]);
     //url
     $url = "{$CONF['absDir']}produkty/";
     $url .= "{$kategorie['id']}-" . urlText($kategorie["kategorie"]) . "/";
     $url .= "{$produkt['id']}-" . urlText($produkt["produkt"]) . ".html";
     $tmplMapa->prirad("mapa.kategorie.produkt.url", $url);
   }
 }
 /*****************************/
 /* PŘIŘAZENÍ DO HL. TEMPLATU */
 /*****************************/
 $tmpl->prirad("obsah", $tmplMapa->getHtml());
 /////////////
 // Navigace
 /////////////
 $tmpl->prirad("navigace", '<a href="' . $CONF["absDir"] . 'index.php">Úvodní strana</a> » Mapa webu');
 //////////////
 // TitleInfo
 //////////////
 $tmpl->prirad("titleInfo", "Mapa webu");