Example #1
0
/**
 * Tach chuoi tu khoa thanh cum 2 tu
**/
function gen_keyword_search($string){
  $string = cut_string($string,50,"");
  $string = replaceFCK($string,1);
  $text  = str_convert_num_code_to_char($string);  
  $text         = mb_strtolower($text,"UTF-8"); 
  $code_entities_match  = array('&mdash;',' ','--','&quot;','!','@','#','$','%','^','&','*','(',')','_','+','{','}','|',':','"','<','>','?','[',']','\\',';',"'",',','.','/','*','+','~','`','=', '“','”',"'", '‘', '’', '--'); 
  $code_entities_replace = array('','-','-','','','','','','','','','','','','','','','','','','-','','','','','','', '','','','','','-'); 
  $title = str_replace($code_entities_match, $code_entities_replace, $text); 
  $arr_place = array("   ","  ","  "," ");
  $title   = str_replace($arr_place," ",$title);
  $title   = str_replace($arr_place," ",$title);
  $title   = str_replace("-"," ",$title);
  $array_text = explode(" ",$title);
  $arrKey   = array();
  for($i = 0; $i < count($array_text) - 1; $i++){
   $keyword = $array_text[$i] . " " . $array_text[$i + 1];
   $keyword = trim($keyword);
   if(strlen($keyword) > 4){
     $arrKey[] = $keyword;
   }   
  }  
  unset($array_text);
  return $arrKey;
}
	/**
	Làm sạch HTML bằng DOMDocument
	*/
	function DOMDocument_cleanup(){
		//Khởi tạo 1 DOM Document mới
		$this->DOMDoc = new DOMDocument("1.0", "UTF-8");
		
		//Cho thẻ HTML, meta UTF8, <body> vào DOM để tránh lỗi khi loadHTML
		$this->input_html = 	'<html>' . 
										'<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">' . 
										'<body>' .
											$this->input_html . 
										'</body>' . 
								 	'</html>';
		//Load input HTML vào DOM Document, dùng @ để tránh lỗi
		@$this->DOMDoc->loadHTML($this->input_html);
		
		//Loại bỏ các tag không cho phép
		$this->DOMDocument_cleanup_tag();
		
		//Loại các thẻ tr, td, th đứng 1 mình ko có cha
		$this->DOMDocument_cleanup_missing_parent_tr_td();
		
		//Loại các attribute không được phép
		$this->DOMDocument_cleanup_attribute();

		//Trả lại input chuỗi HTML đã validate xong		
		$this->input_html = $this->DOMDoc->saveHTML();

		// Replace các ký tự FCK sang UTF-8
		$this->input_html	= replaceFCK($this->input_html, 1);
		
		
		
		//Tìm đến đầu body và /body để cắt chuỗi
		$start_pos 	= strpos($this->input_html,"<body>");
		$end_pos 	= strpos($this->input_html,"</body>");
		
		// Không tìm thấy vị trí thẻ body thì trả về chuỗi rỗng
		if($start_pos === false) $this->input_html	= "";
		else $this->input_html = substr($this->input_html, $start_pos + 6, $end_pos - $start_pos - 6);
	}
function pre_cron_news_detail($link_data = array('lin_id' => '', 'lin_url' => '', 'lin_cat_id' => '', 'law_detail_title' => '', 'law_detail_content' => '', 'law_detail_teaser' => '', 'law_detail_tag' => '', 'law_detail_remove' => ''), $accept_no_image = 0)
{
  $link_id = $link_data['lin_id'];
  $link_url = $link_data['lin_url'];
  $link_domain = get_domain($link_url);
  $law_title = get_law_index($link_data['law_detail_title']);
  $law_content = get_law_index($link_data['law_detail_content']);
  $law_teaser = get_law_index($link_data['law_detail_teaser']);
  $law_tag = get_law_index($link_data['law_detail_tag']);
  $law_remove = get_law_remove($link_data['law_detail_remove']);
  if (!check_url_status($link_url, array(200, 301, 304, 302))) {
    //cap nhat link ko lay duoc
    if ($link_id) {
      $db_update = new db_execute('UPDATE links SET lin_status = ' . LINK_STATUS_FAIL . ' WHERE lin_id = ' . $link_id);
      unset($db_update);
    }
    $array_return = array('success' => 0, 'error' => 'Link không tồn tại hoặc đã bị xóa : ' . $link_url, 'error_code' => 1);
    return $array_return;
  }
  $html_content = curl_get_content($link_url);
  $html_content = str_get_html($html_content);
  //lấy ảnh trước - nếu ko có ảnh thì die()
  //lưu ảnh đại diện
  $image = trim($html_content->find('[property="og:image"]', 0)->content);
  $array_save_image = save_image_url($image);
  if ($array_save_image['error'] || !$array_save_image['name']) {
    if (!$accept_no_image && $link_id) {
      $db_update = new db_execute('UPDATE links SET lin_status = ' . LINK_STATUS_FAIL . ' WHERE lin_id = ' . $link_id);
      unset($db_update);
      $array_return = array('success' => 0, 'error' => 'Tin không có ảnh ' . $link_url, 'error_code' => 1);
      return $array_return;
    }
  }
  //Lấy tiêu đề
  $title = $html_content->find($law_title['law'], $law_title['index'])->innertext;
  if (!$title) {
    //lỗi không lấy được tin
    //cập nhật link ko lấy được
    if ($link_id) {
      $db_update = new db_execute('UPDATE links SET lin_status = ' . LINK_STATUS_FAIL . ' WHERE lin_id = ' . $link_id);
      unset($db_update);
    }
    $array_return = array('success' => 0, 'error' => 'Link không có tiêu đề hoặc luật đã bị thay đổi : ' . $link_url, 'error_code' => 1);
    return $array_return;
  }
  //xử lý remove các content như quảng cáo...
  foreach ($law_remove as $remove) {
    $j = 0;
    foreach ($html_content->find($remove['law']) as $elm_rm) {
      if ($j == $remove['index']) {
        $elm_rm->outertext = '';
        break;
      }
      $j++;
    }
  }
  //lấy content
  $content = $html_content->find($law_content['law'], $law_content['index'])->innertext;
  //lấy ảnh đại diện
  //lấy tag
  $tags_html = $html_content->find($law_tag['law'], $law_tag['index']);
  $tag_string = '';
  if ($tags_html) {
    //các tag của bài thường được lọc theo từng thẻ a, tách text của tag từng thẻ a rồi nối vào tag_string
    foreach ($tags_html->find('a') as $t_elem) {
      $tag_string .= removeHTML(trim($t_elem->innertext)) . ',';
    }
    $tag_string = rtrim($tag_string, ',');
  }
  //lấy teaser
  $teaser = $html_content->find($law_teaser['law'], $law_content['index'])->innertext;
  $time = time();
  $active = 1;
  //xử lý dữ liệu
  $title = replaceFCK($title, 1);
  $title = replaceNCR($title);
  $title = remove_source($title);
  $title = removeHTML($title);
  $title_md5 = md5($title);
  $content = replaceFCK($content, 1);
  $content = replaceNCR($content);
  $content = remove_script($content);
  $content = removeLink($content);
  $content = remove_source($content);
  //Nếu content trống thì bỏ qua
  if (!trim($content)) {
    if ($link_id) {
      $db_update = new db_execute('UPDATE links SET lin_status = ' . LINK_STATUS_FAIL . ' WHERE lin_id = ' . $link_id);
      unset($db_update);
    }
    $array_return = array('success' => 0, 'error' => 'Nội dung trống hoặc không đúng luật ' . $link_url, 'error_code' => 1);
    unset($db_update);
    return $array_return;
  }
  $tag_string = replaceFCK($tag_string, 1);
  $tag_string = replaceNCR($tag_string);
  $tag_string = removeHTML($tag_string);
  $teaser = replaceFCK($teaser, 1);
  $teaser = replaceNCR($teaser);
  $teaser = removeHTML($teaser);
  $teaser = removeLink($teaser);
  $teaser = remove_source($teaser);
  $category = $link_data['lin_cat_id'];
  //lấy ảnh trong detail
  $all_image_detail = get_image_src_from_html($content, $link_domain);
  foreach ($all_image_detail as $key => $img_src) {
    //save anh va replace anh trong chi tiết
    $img_save = save_image_url($img_src);
    if (!$img_save['error']) {
      //đã lưu ảnh - thay thế link ảnh vào content
      $content = str_replace($img_src, $img_save['link'], $content);
    }
  }
  //echo $image;
  $image = $array_save_image['name'];
  $array_return = array('success' => 1, 'title' => $title, 'title_md5' => $title_md5, 'content' => $content, 'teaser' => $teaser, 'category' => $category, 'image' => $image, 'link_id' => $link_id, 'link_url' => $link_url, 'tag_string' => $tag_string);
  return $array_return;
}
function r($p = array('lin_id' => '', 'lin_url' => '', 'lin_cat_id' => '', 'law_detail_title' => '', 'law_detail_content' => '', 'law_detail_teaser' => '', 'law_detail_tag' => '', 'law_detail_remove' => ''), $q = 0)
{
  $r = $p['lin_id'];
  $t = $p['lin_url'];
  $u = get_domain($t);
  $v = _s($p['law_detail_title']);
  $z = _s($p['law_detail_content']);
  $aa = _s($p['law_detail_teaser']);
  $bb = _s($p['law_detail_tag']);
  $cc = s($p['law_detail_remove']);
  if (!check_url_status($t, array(200, 301, 304, 302))) {
    if ($r) {
      $dd = new db_execute('UPDATE links SET lin_status = ' . LINK_STATUS_FAIL . ' WHERE lin_id = ' . $r);
      unset($dd);
    }
    $n = array('success' => 0, 'error' => 'Link không t&#7891;n t&#7841;i ho&#7863;c &#273;ã b&#7883; xóa : ' . $t, 'error_code' => 1);
    return $n;
  }
  $ee = curl_get_content($t);
  $ee = str_get_html($ee);
  $ff = trim($ee->find('[property="og:image"]', 0)->content);
  $gg = save_image_url($ff);
  if ($gg['error'] || !$gg['name']) {
    if (!$q && $r) {
      $dd = new db_execute('UPDATE links SET lin_status = ' . LINK_STATUS_FAIL . ' WHERE lin_id = ' . $r);
      unset($dd);
      $n = array('success' => 0, 'error' => 'Tin không có &#7843;nh ' . $t, 'error_code' => 1);
      return $n;
    }
  }
  $hh = $ee->find($v['law'], $v['index'])->innertext;
  if (!$hh) {
    if ($r) {
      $dd = new db_execute('UPDATE links SET lin_status = ' . LINK_STATUS_FAIL . ' WHERE lin_id = ' . $r);
      unset($dd);
    }
    $n = array('success' => 0, 'error' => 'Link không có tiêu &#273;&#7873; ho&#7863;c lu&#7853;t &#273;ã b&#7883; thay &#273;&#7893;i : ' . $t, 'error_code' => 1);
    return $n;
  }
  foreach ($cc as $o) {
    $ii = 0;
    foreach ($ee->find($o['law']) as $jj) {
      if ($ii == $o['index']) {
        $jj->outertext = '';
        break;
      }
      $ii++;
    }
  }
  $kk = $ee->find($z['law'], $z['index'])->innertext;
  $ll = $ee->find($bb['law'], $bb['index']);
  $mm = '';
  if ($ll) {
    foreach ($ll->find('a') as $nn) {
      $mm .= removeHTML(trim($nn->innertext)) . ',';
    }
    $mm = rtrim($mm, ',');
  }
  $oo = $ee->find($aa['law'], $z['index'])->innertext;
  $pp = time();
  $qq = 1;
  $hh = replaceFCK($hh, 1);
  $hh = replaceNCR($hh);
  $hh = remove_source($hh);
  $hh = removeHTML($hh);
  $rr = md5($hh);
  $kk = replaceFCK($kk, 1);
  $kk = replaceNCR($kk);
  $kk = remove_script($kk);
  $kk = removeLink($kk);
  $kk = remove_source($kk);
  if (!trim($kk)) {
    if ($r) {
      $dd = new db_execute('UPDATE links SET lin_status = ' . LINK_STATUS_FAIL . ' WHERE lin_id = ' . $r);
      unset($dd);
    }
    $n = array('success' => 0, 'error' => 'N&#7897;i dung tr&#7889;ng ho&#7863;c không &#273;úng lu&#7853;t ' . $t, 'error_code' => 1);
    unset($dd);
    return $n;
  }
  $mm = replaceFCK($mm, 1);
  $mm = replaceNCR($mm);
  $mm = removeHTML($mm);
  $oo = replaceFCK($oo, 1);
  $oo = replaceNCR($oo);
  $oo = removeHTML($oo);
  $oo = removeLink($oo);
  $oo = remove_source($oo);
  $ss = $p['lin_cat_id'];
  $tt = get_image_src_from_html($kk, $u);
  foreach ($tt as $uu => $vv) {
    $ww = save_image_url($vv);
    if (!$ww['error']) {
      $kk = str_replace($vv, $ww['link'], $kk);
    }
  }
  $ff = $gg['name'];
  $n = array('success' => 1, 'title' => $hh, 'title_md5' => $rr, 'content' => $kk, 'teaser' => $oo, 'category' => $ss, 'image' => $ff, 'link_id' => $r, 'link_url' => $t, 'tag_string' => $mm);
  return $n;
}