Ejemplo n.º 1
0
 public function createForm($makho, $madonhang)
 {
   $this->setDisableLoadDefaultDecorators(true);
   $this->setDecorators(array(array('ViewScript', array('viewScript' => 'formmoi/choncaytp.phtml')), 'Form'));
   $donhang = new Model_Donhang();
   $donhangrow = $donhang->getWhere($madonhang);
   $caymoc = new Model_Caymoc();
   $caytp = new Model_Caythanhpham();
   $lonhuom = new Model_Lonhuom();
   $caytpall = $caytp->getWhere_khohang($makho);
   $optp = array();
   foreach ($caytpall as $key => $item) {
     $caymocrow = $caymoc->getWhere_ctp($item['MaCTP']);
     $lonhuomrow = $lonhuom->getWhere($caymocrow['MaLoNhuom']);
     if ($caymocrow['MaVai'] == $donhangrow['MaVai'] && $lonhuomrow['MaMau'] == $donhangrow['MaMau']) {
       $optp[] = $item['MaCTP'];
     }
   }
   if ($optp) {
     foreach ($optp as $item) {
       $row = $this->createElement('checkbox', $item . '', array('decorators' => array('ViewHelper')));
       $row->setAttrib('class', 'checkbox');
       $this->addElement($row);
     }
     $them = $this->createElement('submit', 'chon', array('decorators' => array('ViewHelper'), 'label' => 'Chọn'));
     $them->setAttrib('class', 'btn btn-primary');
     $this->addElement($them);
   }
   $donhangform = $this->createElement('hidden', 'mydonhang', array('decorators' => array('ViewHelper')));
   $donhangform->setValue($madonhang);
   $this->addElement($donhangform);
   $khotpform = $this->createElement('hidden', 'mykhohang', array('decorators' => array('ViewHelper')));
   $khotpform->setValue($makho);
   $this->addElement($khotpform);
 }
Ejemplo n.º 2
0
 public function createForm($id_donhang)
 {
   $kh = new Model_Donhang();
   $donhang = $kh->getWhere($id_donhang);
   $this->setDisableLoadDefaultDecorators(true);
   $this->setDecorators(array(array('ViewScript', array('viewScript' => 'formnoindex/donhang_layout.phtml')), 'Form'));
   $tendonhang = $this->createElement('text', 'tendonhang', array('decorators' => array('ViewHelper')));
   $ngaydathang = $this->createElement('text', 'ngaydathang', array('decorators' => array('ViewHelper')));
   $tiendathang = $this->createElement('text', 'tiendathang', array('decorators' => array('ViewHelper')));
   $sometvai = $this->createElement('text', 'sometvai', array('decorators' => array('ViewHelper')));
   $them = $this->createElement('submit', 'them', array('decorators' => array('ViewHelper'), 'label' => 'Chỉnh sửa'));
   $tendonhang->setAttrib('class', 'textmedium')->setValue($donhang['TenDonHang']);
   $mydate = Zend_Locale_Format::getDate($donhang['NgayDat'], array("date_format" => "yyyy.MM.dd"));
   $date_str = $mydate['day'] . "/" . $mydate['month'] . "/" . $mydate['year'];
   $ngaydathang->setAttrib('class', 'textmedium')->setValue($date_str);
   $tiendathang->setAttrib('class', 'textmedium')->setValue($donhang['TienDatHang']);
   $sometvai->setAttrib('class', 'textmedium')->setValue($donhang['SoMetVai']);
   $this->addElement($tendonhang)->addElement($ngaydathang)->addElement($tiendathang)->addElement($sometvai)->addElement($them);
 }
Ejemplo n.º 3
0
<?php

echo $this->headMeta();
echo $this->headLink();
$dh = new Model_Donhang();
$donhang = $dh->getAll();
$data = new My_Data();
$dh = $donhang;
if ($dh) {
  $title = array("Tên Đơn Hàng", "Ngày Đặt", "Tiền Đặt Hàng", "Số Mét Vải", "Khách Hàng", "Tùy Chỉnh", "Hợp Đồng Đã Tạo", "Tạo Hợp Đồng");
  $content = array();
  foreach ($dh as $item) {
    $subcontent = array();
    $mydate = Zend_Locale_Format::getDate($item['NgayDat'], array("date_format" => "yyyy.MM.dd"));
    $date_str = $mydate['day'] . "/" . $mydate['month'] . "/" . $mydate['year'];
    $kh = new Model_Khachhang();
    $khachhang = $kh->getWhere($item['MaKhachHang'])[0];
    $subcontent[] = "<a href='" . HOST_PROJECT . "/index/main/khachhang_detail/true/makhachhang/" . $item['MaKhachHang'] . "/'>" . $item['TenDonHang'] . "</a>";
    $subcontent[] = $date_str;
    $subcontent[] = $item['TienDatHang'];
    $subcontent[] = $item['SoMetVai'];
    $subcontent[] = $khachhang['TenKhachHang'];
    $subcontent[] = '<a href="' . HOST_PROJECT . "/index/chinhsua/donhang/true/makhachhang/" . $item['MaKhachHang'] . "/madonhang/" . $item['MaDonHang'] . '/option/donhang">Sửa</a>&nbsp|&nbsp' . '<a href="' . HOST_PROJECT . "/index/xoa/donhang/true/makhachhang/" . $item['MaKhachHang'] . "/madonhang/" . $item["MaDonHang"] . '/option/xem/" onclick="return confirm(' . "'bạn có chắc muốn xóa ?'" . ')">Xóa</a>';
    $hopdong = $data->getHopDong($item['MaDonHang']);
    $hd_old = "chưa tạo";
    if ($hopdong) {
      $hd_old = "";
      foreach ($hopdong as $hd_item) {
        $hd_old .= "<a href='" . HOST_PROJECT . "/index/main/hopdong_detail/true/mahopdong/" . $hd_item['MaHopDong'] . "/'>" . $hd_item['TenHopDong'] . "</a>,&nbsp<br>";
      }
    }
Ejemplo n.º 4
0
<?php

echo $this->headMeta();
echo $this->headLink();
$id_khachhang = $this->param->getParam('makhachhang');
$dh = new Model_Donhang();
$donhang = $dh->getWhereIdKH($id_khachhang);
if ($donhang) {
  echo "<div class='long_message'>";
  echo "Không thể xóa khách hàng đã đặt Đơn Hàng!";
  echo "</div>";
} else {
  $kh = new Model_Khachhang();
  $khachhang = $kh->delete_khachhang($id_khachhang);
  if (array_key_exists('option', $this->param->getParams())) {
    echo "<script>window.location.href='" . HOST_PROJECT . "/index/xem/';</script>";
  } else {
    echo "<script>window.location.href='" . HOST_PROJECT . "/index/main/';</script>";
  }
}
Ejemplo n.º 5
0
<?php

echo $this->headMeta();
echo $this->headLink();
$form = new Form_Searchs_Donhang();
echo $form;
if ($this->param->isPost()) {
  $model = new Model_Donhang();
  $kh = new Model_Khachhang();
  $key = $this->param->getParam("key");
  $donhangs = $model->searchByKey($key);
  if ($donhangs != false) {
    $title = array("Mã Đơn Hàng", "Tên Đơn Hàng", "Ngày Đặt", "Tiền Đặt Hàng", "Khách Hàng", "Số Mét Vải", "Tùy Chỉnh");
    $maincontent = array();
    foreach ($donhangs as $item) {
      $content = array($item['MaDonHang'], $item['TenDonHang'], $item['NgayDat'], $item['TienDatHang'], $kh->getWhere($item['MaKhachHang'])[0]['TenKhachHang'], $item['SoMetVai'], '<a href="' . HOST_PROJECT . "/index/chinhsua/donhang/true/makhachhang/" . $item['MaKhachHang'] . "/madonhang/" . $item['MaDonHang'] . '/option/donhang">Sửa</a>&nbsp|&nbsp' . '<a href="' . HOST_PROJECT . "/index/xoa/donhang/true/makhachhang/" . $item['MaKhachHang'] . "/madonhang/" . $item["MaDonHang"] . '/option/xem/" onclick="return confirm(' . "'bạn có chắc muốn xóa ?'" . ')">Xóa</a>');
      $maincontent[] = $content;
    }
    $data = new My_Data();
    $table = $data->createTable($title, $maincontent, "800px");
    echo $table;
  }
}
Ejemplo n.º 6
0
 public function getNameKhachHang($mahopdong)
 {
   $hd = new Model_Hopdong();
   $hopdong = $hd->getWhereIdHopDong($mahopdong);
   $madonhang = $hopdong['MaDonHang'];
   $dh = new Model_Donhang();
   $donhang = $dh->getWhere($madonhang);
   $kh = new Model_Khachhang();
   $khachhang = $kh->getWhere($donhang['MaKhachHang'])[0];
   return $khachhang['TenKhachHang'];
 }
Ejemplo n.º 7
0
<?php

echo $this->headMeta();
echo $this->headLink();
$id_donhang = $this->param->getParam('madonhang');
$fupdate = new Form_Update_Donhang();
$fupdate->createForm($id_donhang);
if ($this->param->isPost()) {
  $param = $this->param->getPost();
  $check = new Form_Valid_Donhang($param);
  if ($check->valid($param)) {
    $mydate = Zend_Locale_Format::getDate($this->param->getParam("ngaydathang"), array("date_format" => "dd.MM.yyyy"));
    $date_str = $mydate['year'] . "-" . $mydate['month'] . "-" . $mydate['day'];
    $data = array("MaDonHang" => $id_donhang, "TenDonHang" => $this->param->getParam("tendonhang"), "NgayDat" => $date_str, "TienDatHang" => $this->param->getParam("tiendathang"), "SoMetVai" => $this->param->getParam("sometvai"));
    $dh = new Model_Donhang();
    $dh->update_data($id_donhang, $data);
    if (array_key_exists('option', $this->param->getParams())) {
      echo "<script>window.location.href='" . HOST_PROJECT . "/index/xem/donhang/true';</script>";
    } else {
      echo "<script>window.location.href='" . HOST_PROJECT . "/index/main/khachhang_detail/true/makhachhang/" . $this->param->getParam('makhachhang') . "/';</script>";
    }
  } else {
    echo $fupdate;
    echo "<div class='message'>";
    foreach ($check->messages as $item) {
      echo $item . "<br/>";
    }
    echo "</div>";
  }
} else {
  echo $fupdate;
Ejemplo n.º 8
0
echo $this->headMeta();
echo $this->headLink();
$form = new Form_Formmoi_Donhang();
if ($this->param->isPost()) {
  $param = $this->param->getPost();
  $check = new Form_Valid_Donhang($param);
  if ($check->valid($param)) {
    $mydate = Zend_Locale_Format::getDate($this->param->getParam("ngaydathang"), array("date_format" => "dd.MM.yyyy"));
    $date_str = $mydate['year'] . "-" . $mydate['month'] . "-" . $mydate['day'];
    $mavai = $this->param->getParam("mavai");
    $sometvai = $this->param->getParam("sometvai");
    $vai = new Model_Loaivai();
    $loaivai = $vai->getWhere($mavai);
    $tongtien = $sometvai * $loaivai['Gia'];
    $data = array("MaDonHang" => null, "MaVai" => $mavai, "MaMau" => $this->param->getParam("mamau"), "NgayDat" => $date_str, "TienDatHang" => $tongtien, "SoMetVai" => $sometvai, "MaKhachHang" => $this->param->getParam("makhachhang"));
    $dh = new Model_Donhang();
    $dh->insert_donhang($data);
    $_redirector = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper('redirector');
    $_redirector->gotoUrl(HOST_PROJECT . "/index/xem/donhang/true");
    //       if(array_key_exists('congty',$this->param->getParams()))
    //       {
    //         $_redirector = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper('redirector');
    //         $_redirector->gotoUrl(HOST_PROJECT."/index/main/congty/true");
    //       }
    //       else if(!array_key_exists('option',$this->param->getParams()))
    //       {
    //         $_redirector = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper('redirector');
    //         $_redirector->gotoUrl(HOST_PROJECT."/index/main/khachhang_detail/true/makhachhang/".$this->param->getParam("makhachhang"));
    //       }
    //       else
    //       {
Ejemplo n.º 9
0
<?php

echo $this->headMeta();
echo $this->headLink();
$id_hopdong = $this->param->getParam('mahopdong');
$cm = new Model_Caymoc();
$caymoc = $cm->getWhere_IdHopdong($id_hopdong);
if ($caymoc) {
  echo "<div class='long_message'>";
  echo "Không thể xóa Hợp Đồng đã tạo Cây Mộc !";
  echo "</div>";
} else {
  $hd = new Model_Hopdong();
  $id_donhang = $hd->getWhereIdHopDong($id_hopdong)['MaDonHang'];
  $dh = new Model_Donhang();
  $id_khachhang = $dh->getWhere($id_donhang)['MaKhachHang'];
  $hopdong = $hd->delete_hopdong($id_hopdong);
  if (array_key_exists('option', $this->param->getParams())) {
    echo "<script>window.location.href='" . HOST_PROJECT . "/index/xem/hopdong/true';</script>";
  } else {
    echo "<script>window.location.href='" . HOST_PROJECT . "/index/main/khachhang_detail/true/makhachhang/" . $id_khachhang . "/';</script>";
  }
}
Ejemplo n.º 10
0
<?php

echo $this->headMeta();
echo $this->headLink();
$id_donhang = $this->param->getParam('madonhang');
$id_khachhang = $this->param->getParam('makhachhang');
$hd = new Model_Hopdong();
$hopdong = $hd->getWhereIdDH($id_donhang);
if ($hopdong) {
  echo "<div class='long_message'>";
  echo "Không thể xóa Đơn Hàng đã tạo Hợp Đồng !";
  echo "</div>";
} else {
  $dh = new Model_Donhang();
  $donhang = $dh->delete_donhang($id_donhang);
  if (array_key_exists('option', $this->param->getParams())) {
    echo "<script>window.location.href='" . HOST_PROJECT . "/index/xem/donhang/true';</script>";
  } else {
    echo "<script>window.location.href='" . HOST_PROJECT . "/index/main/khachhang_detail/true/makhachhang/" . $id_khachhang . "/';</script>";
  }
}
Ejemplo n.º 11
0
    // them cac phan tu chon vao mysession
    foreach ($param as $key => $item) {
      if ($num->isValid($key) && $item == 1 && in_array($key, $mysession->checktp)) {
        foreach ($mysession->checktp as $skey => $sitem) {
          if ($key == $sitem) {
            unset($mysession->checktp[$skey]);
          }
        }
      }
    }
  }
}
//   echo "<pre>";
//   print_r($mysession->checktp);
//   echo "</pre>";
$dh = new Model_Donhang();
$donhang = $dh->getWhere($madonhang);
$loaivai = new Model_Loaivai();
$mau = new Model_Mau();
$kh = new Model_Khachhang();
$data = new My_Data();
// thong tin don hang
$title = array("Mã Đơn Hàng", "Loại Vải", "Màu Vải", "Số Mét Vải", "Ngày Đặt", "Tiền Đặt Hàng", "Khách Hàng");
$loaivairow = $loaivai->getWhere($donhang['MaVai']);
$maurow = $mau->getWhereIdMau($donhang['MaMau']);
$khachhang = $kh->getWhere($donhang['MaKhachHang']);
$mydate = Zend_Locale_Format::getDate($donhang['NgayDat'], array("date_format" => "yyyy.MM.dd"));
$date_str = $mydate['day'] . "/" . $mydate['month'] . "/" . $mydate['year'];
$tien = $data->convertCurrency($donhang['TienDatHang']);
$content = array($donhang['MaDonHang'], $loaivairow['TenLoaiVai'], $maurow['TenMau'], $donhang['SoMetVai'], $date_str, $tien, $khachhang['TenKhachHang']);
$query = $data->createTable($title, $content, '750');