public function get_fields(&$sections)
 {
   if (class_exists('HW_NAVMENU_settings')) {
     $tip = '<a href="' . HW_NAVMENU_settings::get_admin_setting_page() . '">tại trang này</a>';
   } else {
     $tip = 'Kích hoạt plugin ' . hw_install_plugin_link('hw-menu', 'hw-menu') . '. Để thêm nút chọn ngôn ngữ vào menu.';
   }
   $sections['multilang'] = array('icon' => NHP_OPTIONS_URL . 'img/glyphicons/glyphicons_266_flag.png', 'title' => 'Đa ngôn ngữ', 'fields' => array('mqtrans_multilang_guide' => array('id' => 'mqtrans_multilang_guide', 'type' => 'info', 'desc' => 'Chú ý: gắn nút chọn ngôn ngữ vào menu ' . $tip . '. Hoặc tự chèn vào template với shortcode: <code>[hw_multiLanguages]</code>' . '. Hoặc sử dụng widget "Đa ngôn ngữ".'), 'mqtrans_style' => array('id' => 'mqtrans_style', 'type' => 'select', 'title' => 'Kiểu hiển thị', 'options' => array('dropdown' => 'Danh sách chọn', 'image' => 'Hình ảnh', 'both' => 'Cả hình+chữ')), 'mqtrans_skin' => array('id' => 'mqtrans_skin', 'type' => 'hw_skin', 'title' => 'Giao diện', 'desc' => 'Giao diện chọn ngôn ngữ.', 'external_skins_folder' => 'hw_mqtrans_skins', 'skin_filename' => 'hw-mqtrans-skin.php', 'enable_external_callback' => false, 'skins_folder' => 'skins', 'apply_current_path' => plugin_dir_path(dirname(dirname(__FILE__))), 'plugin_url' => plugins_url('', dirname(dirname(__FILE__))), 'group' => 'langs-switcher'), 'enable_googletranslate' => array('id' => 'enable_googletranslate', 'type' => 'checkbox', 'title' => 'Google translate', 'desc' => 'Kích hoạt dịch vụ google translate.<br/><img src="' . HW_HOANGWEB_URL . '/images/pv_dm_inline_dropdown.png"/>', 'sub_desc' => 'Không hỗ trợ "kiểu hiển thị" & "Giao diện" ở trên.')));
   return $sections;
 }
Exemplo n.º 2
0
 /**
 * Triggered when the tab is loaded.
 * @Param $oAdminPage
 */
 public function replyToAddFormElements($oAdminPage)
 {
   $locations = get_registered_nav_menus();
   $menus = HW_NAVMENU_settings::get_all_created_navmenus('id');
   $this->addFields(array('field_id' => '__primary_menu__', 'type' => 'select', 'title' => 'Menu chính', 'label' => $locations), array('field_id' => '__secondary_menu__', 'type' => 'select', 'title' => 'Menu phụ', 'label' => $locations));
   $this->addBreakLine();
   foreach ($locations as $location => $desc) {
     $field = array('field_id' => $location, 'type' => 'select', 'title' => $desc, 'label' => $menus);
     $this->addField($field);
   }
 }
 /**
 * get specific menu setting if exists
 * @param $sidebar
 * @return mixed
 */
 public static function get_navmenu($menu)
 {
   $created_menus_data = HW_NAVMENU_settings::get_all_registered_navmenus();
   $registered_menus_data = HW_NAVMENU_settings::get_all_created_navmenus();
   //change to this
   if (is_string($menu) && isset($created_menus_data[$menu])) {
     return $created_menus_data[$menu];
   } elseif (is_string($menu) && isset($registered_menus_data[$menu])) {
     return $registered_menus_data[$menu];
   } else {
     return $menu;
     //return back
   }
 }