function retorne_idamigos_online($modo_usuarios)
{
  // idusuario logado -----------------------------------
  $idusuario_logado = retorne_idusuario_logado();
  // idusuario logado
  // ---------------------------------------------------------
  // idusuarios online ----------------------------------
  $idamigos_array = retorne_array_amigos_listados_sem_limit($idusuario_logado);
  // idusuarios online
  // ---------------------------------------------------------
  // array de retorno ------------------------------------
  $array_retorno = array();
  // array de retorno
  // ---------------------------------------------------------
  // cria condicao ---------------------------------------
  switch ($modo_usuarios) {
    case 1:
      $condicao = true;
      // online
      break;
    case 2:
      $condicao = false;
      // onffline
      break;
  }
  // ---------------------------------------------------------
  // obtendo idusuarios amigos ---------------------
  foreach ($idamigos_array as $idamigo) {
    // usuario online -------------------------------------
    $usuario_online = retorne_usuario_online($idamigo);
    // usuario online
    // ---------------------------------------------------------
    // verifica se esta online ----------------------------
    if ($usuario_online == $condicao) {
      $array_retorno[] = $idamigo;
      // atualiza o array
    }
    // ---------------------------------------------------------
  }
  // ---------------------------------------------------------
  // retorno -----------------------------------------------
  return $array_retorno;
  // retorno
  // ---------------------------------------------------------
}
function retorne_numero_eventos()
{
  // globals ----------------------------------------------
  global $tabela_banco;
  // tabela
  // --------------------------------------------------------
  // id de usuario logado -----------------------------
  $idusuario_logado = retorne_idusuario_logado();
  // id de usuario logado
  // --------------------------------------------------------
  // array com amigos de usuario ------------------
  $array_amigos = retorne_array_amigos_listados_sem_limit($idusuario_logado);
  // array amigos
  // --------------------------------------------------------
  // atualiza array com idusuario logado ---------
  $array_amigos[] = $idusuario_logado;
  // atualizando...
  // --------------------------------------------------------
  // numero de eventos -------------------------------
  $numero_eventos = 0;
  // numero de eventos
  // --------------------------------------------------------
  // obtendo dados de idusuario amigo -----------
  foreach ($array_amigos as $idamigo) {
    // valida idamigo -------------------------------------
    if ($idamigo != null) {
      // query ------------------------------------------------
      $query = "select *from {$tabela_banco['20']} where idusuario='{$idamigo}';";
      // query
      // --------------------------------------------------------
      // atualiza numero de eventos -------------------
      $numero_eventos += retorne_numero_linhas_query($query);
      // atualiza numero de eventos
      // --------------------------------------------------------
    }
    // --------------------------------------------------------
  }
  // --------------------------------------------------------
  // retorno ----------------------------------------------
  return $numero_eventos;
  // retorno
  // --------------------------------------------------------
}
function retorne_numero_aniversariantes($modo_retorno)
{
  // 1 retorna numero
  // 2 retorna lista com amigos aniversariantes
  // globals ------------------------------------------------
  global $tabela_banco;
  // tabela de banco
  // ----------------------------------------------------------
  // id de usuario ----------------------------------------
  $idusuario = retorne_idusuario_logado();
  // id de usuario
  // ----------------------------------------------------------
  // dados de usuarios ----------------------------------
  switch ($modo_retorno) {
    case 1:
      // todos
      $dados_array = retorne_array_amigos_listados_sem_limit($idusuario);
      // dados de usuarios
      break;
    case 2:
      // retorna lista
      $dados_array = retorne_array_amigos_listados($idusuario);
      // dados de usuarios
      break;
  }
  // ----------------------------------------------------------
  // contador de retorno --------------------------------
  $contador_retorno = 0;
  // contador
  // ----------------------------------------------------------
  // obtendo id de amigo -------------------------------
  foreach ($dados_array as $idamigo) {
    // verifica se id de amigo e valido ------------------
    if ($idamigo != null) {
      // verifica o modo de retorno ------------------------
      switch ($modo_retorno) {
        case 1:
          if (retorna_aniversario($idamigo) == true) {
            $contador_retorno++;
            // contador de retorno
          }
          break;
        case 2:
          if (retorna_aniversario($idamigo) == true) {
            $arrays_idusuarios[] = $idamigo;
            // atualiza array
          }
          break;
        default:
          if (retorna_aniversario($idamigo) == true) {
            $contador_retorno++;
            // contador de retorno
          }
      }
      // ----------------------------------------------------------
    }
    // ----------------------------------------------------------
  }
  // ----------------------------------------------------------
  // verifica o modo de retorno ------------------------
  switch ($modo_retorno) {
    case 1:
      return $contador_retorno;
      // retorno
      break;
    case 2:
      // numero de amigos aceitos ----------------------------
      $numero_amigos = retorne_numero_amizades_solicitacoes(1);
      // numero de amigos aceitos
      // ---------------------------------------------------------------
      // codigo html bruto ----------------------------------------
      $codigo_html_bruto .= monta_pacotes_usuarios($arrays_idusuarios, 2);
      $codigo_html_bruto .= monta_paginas_paginacao($numero_amigos);
      // ---------------------------------------------------------------
      // retorna pacotes com usuarios ------------------------
      return $codigo_html_bruto;
      // retorna pacotes com usuarios
      // ---------------------------------------------------------------
      break;
    default:
      return $contador_retorno;
      // retorno
  }
  // ----------------------------------------------------------
}
function retorne_idamigos_online($modo_usuarios)
{
  $idusuario_logado = retorne_idusuario_logado();
  $idamigos_array = retorne_array_amigos_listados_sem_limit($idusuario_logado);
  $array_retorno = array();
  switch ($modo_usuarios) {
    case 1:
      $condicao = true;
      break;
    case 2:
      $condicao = false;
      break;
  }
  foreach ($idamigos_array as $idamigo) {
    $usuario_online = retorne_usuario_online($idamigo);
    if ($usuario_online == $condicao) {
      $array_retorno[] = $idamigo;
    }
  }
  return $array_retorno;
}