Exemplo n.º 1
0
Arquivo: IO.php Projeto: shen2/rados
 public function setxattr($oid, $name, $value)
 {
     return \rados_setxattr($this->_ioctx, $oid, $name, $value);
 }
Exemplo n.º 2
0
<?php

$rados = rados_create();
rados_conf_read_file($rados, "/etc/ceph/ceph.conf");
rados_connect($rados);
$io = rados_ioctx_create($rados, "phprados");
rados_write_full($io, "passwd", file_get_contents("/etc/passwd"));
rados_setxattr($io, "passwd", "aap", "attr1");
rados_setxattr($io, "passwd", "noot", "attr2");
rados_setxattr($io, "passwd", "mies", "attr3");
var_dump(rados_getxattrs($io, "passwd"));
rados_ioctx_destroy($io);
rados_shutdown($rados);