Esempio n. 1
0
 /**
 * @backupGlobals disabled
 * @backupStaticAttributes disabled
 */
 public function testPoprawnosciEmaili()
 {
   $this->assertEquals(0, my_validDate::email(array("Śliwka")));
   $this->assertEquals(0, my_validDate::email(array("żandarm")));
   $this->assertEquals(0, my_validDate::email(array("Śliwka")));
   $this->assertEquals(0, my_validDate::email(array("ktow.wp.pl")));
   $this->assertEquals(1, my_validDate::email(array("lstaniszczak@wi.zut.edu.pl", "mszewczyk@wi.zut.edu.pl", "so2@zut.edu.pl")));
 }
Esempio n. 2
0
							<li id="passReset" style="color:grey;margin-top:5px;display:none;">
								Nie pamiętasz hasła? <a id="resetLink" style="color:grey;" href="login.php?action=passReset&email=default@domena.pl">Zresetuj je</a>.
							</li>
						</ul>
					</form>
					<script>
						$("#log_email").focus();
					</script>
				</div>
				<div class="right_part">
			<?php 
  if (isset($_POST['log_send'])) {
    $my_userAction->login(array('email' => $_POST['log_email'], 'haslo' => $_POST['log_haslo']));
  } else {
    if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'passReset') {
      if (!my_validDate::email(array($_GET['email']))) {
        $bledy[] = 'Podano niepoprawny adres e-mail';
      }
      if (isset($bledy) && count($bledy) > 0) {
        my_simpleMsg::show('Nie można zresetować hasła!', $bledy, 0);
      } else {
        header('Location: passreset.php?email=' . $_GET['email']);
      }
    }
  }
  ?>
				</div>
			</section>

<?php 
} else {
Esempio n. 3
0
  function register($dane)
  {
    if (!my_validDate::wymagane(array($dane['email'], $dane['haslo'], $dane['eqhaslo']))) {
      $bledy[] = 'Aby się zarejestrować wprowadź adres e-mail i hasło';
    }
    if (!my_validDate::specjalne(array($dane['haslo']))) {
      $bledy[] = 'Hasło może zawierać tylko litery i cyfry';
    }
    if (!my_validDate::dlugoscmin(array($dane['haslo']), 4)) {
      $bledy[] = 'Minimalna długość hasła to cztery znaki';
    }
    if (!my_validDate::wymagane(array($dane['zgoda']))) {
      $bledy[] = 'Musisz zaakceptować regulamin serwisu';
    }
    if (!my_validDate::email(array($dane['email']))) {
      $bledy[] = 'Podano niepoprawny adres e-mail';
    }
    if ($dane['haslo'] != $dane['eqhaslo']) {
      $bledy[] = 'Podane hasła nie zgadzają się';
    }
    if (!my_validDate::wymagane(array($dane['plec']))) {
      $bledy[] = 'Podaj swoją płeć';
    }
    if (!isset($bledy)) {
      try {
        $stmt = $this->pdo->prepare('SELECT id_uzytkownika FROM uzytkownicy WHERE email LIKE BINARY :email');
        $stmt->bindValue(':email', $dane['email'], PDO::PARAM_STR);
        $stmt->execute();
        if ($stmt->rowCount() == 1) {
          $bledy[] = 'Użytkownik o takim adresie e-mail już istnieje';
        }
        $stmt->closeCursor();
        unset($stmt);
      } catch (PDOException $e) {
        echo '<p>Wystąpił błąd biblioteki PDO</p>';
        //echo '<p>Wystąpił błąd biblioteki PDO: ' . $e -> getMessage().'</p>';
      }
    }
    if (!isset($bledy)) {
      try {
        $stmt = $this->pdo->prepare('INSERT INTO uzytkownicy(email, haslo, data_rejestracji, nr_rangi, plec) VALUES(:mail, :haslo, :data, :ranga, :plec)');
        $stmt->bindValue(':mail', $dane['email'], PDO::PARAM_STR);
        $stmt->bindValue(':haslo', md5($dane['haslo']), PDO::PARAM_STR);
        $stmt->bindValue(':data', date("Y-m-d H:i:s"), PDO::PARAM_STR);
        $stmt->bindValue(':ranga', 3, PDO::PARAM_INT);
        $stmt->bindValue(':plec', $dane['plec'], PDO::PARAM_STR);
        $count = $stmt->execute();
        if ($count != 1) {
          $bledy[] = 'Nieoczekiwany błąd podczas dodawania użytkownika';
        } else {
          if ($count == 1) {
            $last_id = $this->pdo->lastInsertId();
            $mail = $dane['email'];
            $link = 'http://wi.ourtrips.pl/login.php?action=accountActiv&code=' . md5($last_id . 'zXdfcmKs35Dc') . '&mail=' . $dane['email'];
            $wiadomosc = <<<EOD
<html>
\t<body>
\t\t<h2>Aktywacja konta {$mail}!</h2>
\t\t<p>Jeżeli rejestrowałeś się na naszej stronie, kliknij w poniższy link w celu aktywacji:</p>
\t\t<a href="{$link}">{$link}</a>
\t</body>
</html>
EOD;
            my_eMail::send($wiadomosc, 'wi.runner@gmail.com', $dane['email'], 'Aktywacja konta :: WiRunner', 'mailactiv');
            header("Location: login.php?msg=justReg");
          }
        }
        $stmt->closeCursor();
        unset($stmt);
      } catch (PDOException $e) {
        echo '<p>Wystąpił błąd biblioteki PDO</p>';
        //echo '<p>Wystąpił błąd biblioteki PDO: ' . $e -> getMessage().'</p>';
      }
    }
    if (isset($bledy) && count($bledy) > 0) {
      my_simpleMsg::show('Błedy rejestracji!', $bledy, 0);
      if (count($bledy) === 1 && $bledy[0] == 'Użytkownik o takim adresie e-mail już istnieje') {
        return 0;
      }
      return -1;
    }
    return 0;
  }