Esempio n. 1
0
 /**
 * Retorna l'arbre de nodes del directori
 **/
 public function getArbre()
 {
   //Variable per assegurar uqe no hi hagi cap error en l'arbre.
   $i = 0;
   $RET = array($this->getIdnodes() => $this);
   $NODE_ACTUAL = NodesPeer::retrieveByPK($this->getIdpare());
   while (!is_null($NODE_ACTUAL) && $i++ < 10) {
     $RET[$NODE_ACTUAL->getIdnodes()] = $NODE_ACTUAL;
     $NODE_ACTUAL = NodesPeer::retrieveByPK($NODE_ACTUAL->getIdpare());
   }
   return $RET;
 }
Esempio n. 2
0
 public static function initialize($idN, $idS, $editor = false)
 {
   $ON = NodesPeer::retrieveByPK($idN);
   if (!$ON instanceof Nodes) {
     $ON = new Nodes();
     $ON->setSiteId($idS);
     $ON->setActiu(true);
   }
   if ($editor) {
     return new EditorHtmlForm($ON, array('IDS' => $idS));
   } else {
     return new NodesForm($ON, array('IDS' => $idS));
   }
 }
Esempio n. 3
0
function creaOpcions($IDN)
{
  $R = '<a href="' . url_for('gestio/gEstructura?idN=' . $IDN . '&accio=E') . '" class="tt2">' . image_tag('tango/32x32/actions/edit-find-replace.png', array('size' => '16x16', 'alt' => 'Edita la pàgina')) . '<span>Edita les característiques de la pàgina</span></a>';
  if (!NodesPeer::getIsCategoria($IDN) && !NodesPeer::getIsExterna($IDN)) {
    $R .= '<a href="' . url_for('gestio/gEstructura?idN=' . $IDN . '&accio=H') . '" class="tt2">' . image_tag('tango/32x32/apps/internet-web-browser.png', array('size' => '16x16', 'alt' => 'Edita continguts')) . '<span>Edita el contingut de la pàgina</span></a>';
  }
  $R .= '<a onClick="return confirm(\'Segur que vols esborrar la pàgina?\');" href="' . url_for('gestio/gEstructura?idN=' . $IDN . '&accio=D') . '" class="tt2">' . image_tag('tango/32x32/places/user-trash.png', array('size' => '16x16', 'alt' => 'Esborra la pàgina')) . '<span>Esborra la pàgina</span></a>';
  return $R;
}
 public function save($conn = null)
 {
   $ONodes = $this->getObject();
   NodesPeer::gestionaOrdre($this->getValue('Ordre'), $ONodes->getOrdre(), $this->getOption('IDS'));
   parent::save();
 }
Esempio n. 5
0
 /**
 * Executes index action
 *
 * @param sfRequest $request A request object
 */
 public function executeIndex(sfWebRequest $request)
 {
   $this->setLayout('web');
   $accio = $request->getParameter('accio', 'home');
   $this->IDS = 1;
   $this->PAGE = $request->getParameter('page', 1);
   // Definim el captcha
   $val1 = rand(0, 9);
   $val2 = rand(0, 9);
   $this->getUser()->setAttribute('CAPTCHA1', $val1);
   $this->getUser()->setAttribute('CAPTCHA2', $val2);
   $this->CAPTCHA = "i la suma de " . $val1 . " + " . $val2;
   $this->SELECCIONAT = "CAP";
   switch ($accio) {
     //Cliquem del menú esquerra, i mostrem els submenús a la dreta. Si no hi ha submenús, mostrem el home
     case 'menu_click':
       $this->A_LLISTA = array();
       $ON = NodesPeer::retrieveByPK($request->getParameter('node'));
       if ($ON instanceof Nodes) {
         $AON = NodesPeer::getFillsNextLevel($ON);
         $Arbre = $ON->getArbre();
         $this->SELECCIONAT = array_pop($Arbre);
         switch ($ON->getCategories()) {
           //Si la categoria del node és manual
           case NodesPeer::CATEGORIA_MANUAL:
             //Mirem si conté subdirectoris... o bé és de contingut.
             if (!empty($AON)) {
               $this->A_LLISTA[1]['mode'] = 1;
               $this->A_LLISTA[1]['titol'] = "Categories dins aquest menú";
               foreach ($AON as $ON) {
                 //Mirem si la imatge existeix
                 $img = $this->Image_exists('front', $ON->getIdnodes() . '-L') ? '/images/front/' . $ON->getIdnodes() . '-L.jpg' : 'color';
                 $url = strlen($ON->getUrl()) > 0 ? $ON->getUrl() : '@web_menu_click?node=' . $ON->getIdnodes() . '&titol=' . $ON->getNomForUrl();
                 $this->A_LLISTA[1]['elements'][] = array('url' => $url, 'titol' => $ON->getTitolmenu(), 'img' => $img);
               }
               $this->mode = 'llista';
               //No té cap més subdirectori, carreguem els continguts
             } else {
               //Si el contingut és html, l'interpretem, altrament el mostrem tal com està.
               if ($ON->getIsphp()) {
                 $this->CONTINGUT = $ON->getHtml();
                 $this->IMG = self::Get_Images('front', $ON->getIdnodes() . '-XL');
                 $this->mode = 'detall';
               } else {
                 $this->CONTINGUT = $ON->getHtml();
                 $this->IMG = self::Get_Images('front', $ON->getIdnodes() . '-XL');
                 $this->mode = 'detall';
               }
             }
             break;
             //Si el node és d'exposicions, mostrem un llistat amb les exposicions
           //Si el node és d'exposicions, mostrem un llistat amb les exposicions
           case NodesPeer::CATEGORIA_EXPOSICIONS:
             //Carreguem les exposicions actuals ( Sala Fita i Sala d'exposicions ) i les futures, si hi són.
             $this->A_LLISTA = $this->CarregaInfoExposicions();
             $this->mode = 'llista';
             break;
           case NodesPeer::CATEGORIA_ACTIVITATS_NORMALS:
             $this->A_LLISTA = $this->CarregaInfoActivitats();
             $this->mode = 'llista';
             break;
           case NodesPeer::CATEGORIA_FORMACIO:
             $this->A_LLISTA = $this->CarregaInfoCategories('44', 'CICLES DE FORMACIÓ', null, 1);
             $this->mode = 'llista';
             break;
           case NodesPeer::CATEGORIA_CURSOS:
             $this->A_LLISTA = $this->CarregaInfoCursos($this->IDS, 0);
             $this->mode = 'llista';
             break;
           case NodesPeer::CATEGORIA_GIROSCOPI:
             break;
           case NodesPeer::CATEGORIA_CICLES:
             $this->A_LLISTA = $this->CarregaInfoCicles();
             $this->mode = 'llista';
             break;
           case NodesPeer::CATEGORIA_MUSICA:
             $this->redirect('@web_menu_click_cicle?idCicle=394&titol=Musica');
             break;
           case NodesPeer::CATEGORIA_CONEIXEMENT:
             $this->A_LLISTA = $this->CarregaInfoConeixement($this->IDS, 0);
             $this->mode = 'llista';
             break;
         }
       } else {
         //Entrem a la home
         $this->mode = 'home';
       }
       break;
       //Quan cliquem l'enllaç d'un curs, mostrem el seu contingut.
     //Quan cliquem l'enllaç d'un curs, mostrem el seu contingut.
     case 'menu_click_cursos':
       $this->SELECCIONAT = NodesPeer::retrieveByPK(62);
       $idC = $request->getParameter('idCurs');
       //Si no hem seleccionat el curs, mostrem els cursos dins una categoria
       if ($idC == 0) {
         $this->A_LLISTA = $this->CarregaInfoCursos($this->IDS, $request->getParameter('idCategoria'));
         $this->mode = 'llista';
         //Hem entrat clicant un curs, mostrem el detall del curs
       } else {
         $OC = CursosPeer::retrieveByPK($idC);
         if ($OC instanceof Cursos) {
           $this->CONTINGUT = $OC->getDescripcio();
           $this->HORARIS = $OC->getHoraris();
           $this->TITOL = $OC->getTitolcurs();
           $this->IMG = self::Get_Images('cursos', 'C-' . $OC->getIdcursos() . '-XL');
           $this->PDF = $this->PDF_exists('cursos', 'C-' . $OC->getIdcursos() . '-PDF') ? '/images/cursos/C-' . $OC->getIdcursos() . '-PDF.pdf' : '';
           $this->mode = "detall";
         } else {
           $this->mode = "home";
         }
       }
       break;
       //Quan cliquem l'enllaç d'una activitat mostrem el contingut
     //Quan cliquem l'enllaç d'una activitat mostrem el contingut
     case 'menu_click_activitats':
       $idA = $request->getParameter('idActivitat');
       $OA = ActivitatsPeer::retrieveByPK($idA);
       if ($OA instanceof Activitats) {
         $this->SELECCIONAT = NodesPeer::retrieveByPK(substr_count($OA->getCategories(), '46') > 0 ? 58 : 61);
         $OC = CiclesPeer::retrieveByPK($OA->getCiclesCicleid());
         $this->CONTINGUT = $OA->getDMig();
         $this->HORARIS = $OA->getHorariss();
         $this->TITOL = $OA->getTMig();
         $this->IMG = self::Get_Images('activitats', 'A-' . $OA->getActivitatid() . '-XL');
         $this->PDF = $this->PDF_exists('activitats', 'A-' . $OA->getActivitatid() . '-PDF') ? '/images/activitats/A-' . $OA->getActivitatid() . '-PDF.pdf' : '';
         $this->INFO_PRACTICA = $OA->getInfopractica();
         $this->A_LLISTA = $this->CarregaInfoCategories(null, $OC instanceof Cicles ? 'Altres activitats de: ' . $OC->getTMig() : 'Altres activitats del cicle', $OA->getCiclesCicleid(), 3);
         $this->mode = "detall";
       } else {
         $this->mode = "home";
       }
       break;
       //Quan cliquem el botó de cicles, els mostrem tots.
     //Quan cliquem el botó de cicles, els mostrem tots.
     case 'menu_click_cicles':
       $idC = $request->getParameter('idCicle');
       $OC = CiclesPeer::retrieveByPK($idC);
       if ($OC instanceof Cicles) {
         $this->SELECCIONAT = NodesPeer::retrieveByPK(61);
         //Miro el primer i últim horari.
         $PH = "";
         $PA = $OC->getPrimeraActivitat();
         if ($PA instanceof Activitats) {
           $PH = $PA->getPrimerHorari();
         }
         $UH = "";
         $UA = $OC->getUltimaActivitat();
         if ($UA instanceof Activitats) {
           $UH = $UA->getUltimHorari();
         }
         $HORARIS = array($PH, $UH);
         $this->CONTINGUT = $OC->getDMig();
         $this->HORARIS = CiclesPeer::getHorariss($OC->getCicleid(), $OC->getSiteid());
         $this->TITOL = $OC->getTMig();
         $this->INFO_PRACTICA = "";
         $this->IMG = self::Get_Images('cicles', 'C-' . $OC->getCicleid() . '-XL');
         $this->PDF = $this->PDF_exists('cicles', 'C-' . $OC->getCicleid() . '-PDF') ? '/images/cicles/C-' . $OC->getCicleid() . '-PDF.pdf' : '';
         $this->A_LLISTA = $this->CarregaInfoCategories(null, 'Activitats del cicle', $OC->getCicleid(), 2);
         $this->mode = "detall";
       } else {
         $this->mode = "home";
       }
       break;
       //Quan cliquem l'enllaç d'un curs, mostrem el seu contingut.
     //Quan cliquem l'enllaç d'un curs, mostrem el seu contingut.
     case 'menu_click_noticies':
       $this->SELECCIONAT = NodesPeer::retrieveByPK(60);
       $idN = $request->getParameter('idNoticia', 0);
       //Si no hem escollit una notícia, mostrem les notícies
       if ($idN == 0) {
         $this->A_LLISTA = $this->CarregaInfoNoticies();
         $this->mode = 'llista';
         //Hem entrat clicant un curs, mostrem el detall del curs
       } else {
         $ON = NoticiesPeer::retrieveByPK($idN);
         if ($ON instanceof Noticies) {
           $this->CONTINGUT = $ON->getTextnoticia();
           $this->HORARIS = "";
           $this->TITOL = $ON->getTitolnoticia();
           $this->IMG = self::Get_Images('noticies', 'N-' . $ON->getIdnoticia() . '-XL');
           $this->PDF = $this->PDF_exists('noticies', 'N-' . $ON->getIdnoticia() . '-PDF') ? '/images/noticies/N-' . $ON->getIdnoticia() . '-PDF.pdf' : '';
           $this->mode = "detall";
         } else {
           $this->mode = "home";
         }
       }
       break;
     case "cerca":
       $text = $request->getParameter('text', null);
       $data = $request->getParameter('data', null);
       //Convertim la data
       if (!is_null($data)) {
         list($dia, $mes, $any) = explode('/', $data);
         $data = mktime(0, 0, 0, $mes, $dia, $any);
       }
       $llista = $this->CarregaInfoActivitats($data, $text, null);
       return $this->renderPartial('llista', array('A_LLISTA' => $llista));
       break;
     default:
       $this->mode = 'home';
       break;
   }
   $this->A_MENU = NodesPeer::retornaMenu(1, false);
   $avui = date('Y-m-d', time());
   //Carreguem per la home... només?
   $this->A_ACTIVITATS_AVUI = ActivitatsPeer::getActivitatsDia($this->IDS, $avui, $this->PAGE, 'activitats');
   $this->A_ACTIVITATS_FUTURES = ActivitatsPeer::getActivitatsProperes($this->IDS, $avui, $this->PAGE, 'horari', 100);
   $this->A_EXPOSICIONS = self::CarregaInfoExposicions();
   $this->A_NOVETATS = NoticiesPeer::getNoticies("", 1, true, false, 1);
 }
Esempio n. 6
0
 public function executeGEstructura(sfWebRequest $request)
 {
   $this->setLayout('gestio');
   $this->IDS = $this->getUser()->getSessionPar('idS');
   $this->IDN = $request->getParameter('idN', 0);
   $this->ERRORS = array();
   $this->NOU = false;
   $this->EDICIO = false;
   $this->HTML = false;
   $accio = $request->getParameter('accio');
   if ($request->hasParameter('SaveHTML')) {
     $accio = 'SAVE_HTML';
   } elseif ($request->hasParameter('BSAVE')) {
     $accio = 'SAVE';
   } elseif ($request->hasParameter('BDELETE')) {
     $accio = 'D';
   }
   switch ($accio) {
     case 'N':
       $this->FNode = NodesPeer::initialize($this->IDN, $this->IDS);
       $this->NOU = true;
       break;
     case 'E':
       $this->FNode = NodesPeer::initialize($this->IDN, $this->IDS);
       $this->EDICIO = true;
       break;
     case 'H':
       $this->FHtml = NodesPeer::initialize($this->IDN, $this->IDS, true);
       $this->HTML = true;
       break;
     case 'D':
       $this->FNode = NodesPeer::initialize($this->IDN, $this->IDS);
       $this->NODE = $this->FNode->getObject();
       $this->NODE->setActiu(false);
       $this->NODE->save();
       $this->getUser()->addLogAction('delete', 'gEstructura', $this->NODE);
       break;
     case 'CC':
       $this->getUser()->addLogAction('inside', 'gEstructura');
       break;
     case 'SAVE':
       $RP = $request->getParameter('nodes');
       $this->IDN = $RP['idNodes'];
       $this->FNode = NodesPeer::initialize($this->IDN, $this->IDS);
       $this->FNode->bind($RP);
       if ($this->FNode->isValid()) {
         $this->FNode->save();
         $this->getUser()->addLogAction('save', 'gEstructura', null, $this->FNode->getObject());
       }
       $this->EDICIO = false;
       break;
     case 'SAVE_HTML':
       $RP = $request->getParameter('editor');
       $this->IDN = $RP['idNodes'];
       $this->FHtml = NodesPeer::initialize($this->IDN, $this->IDS, true);
       $this->FHtml->bind($RP);
       if ($this->FHtml->isValid()) {
         $this->FHtml->save();
         $this->getUser()->addLogAction('saveHTML', 'gEstructura', $this->FHtml->getObject());
       }
       $this->HTML = true;
       break;
   }
   $this->NODES = NodesPeer::selectNodesPares($this->IDS, true);
   // $this->NODES = NodesPeer::retornaMenu($this->IDS,true);
 }
Esempio n. 7
0
 public function LoadWEB(sfWebRequest $request)
 {
   $this->redirect('w/NotFound');
   //Carrego els banners i les fotos que mostraré
   //Si s'entra un menú, carrego el contingut que toca segons el menú
   //Si el menú és només títol, mostro l'estructura de directoris
   //Si el menú té contingut,
   //Si el contingut és automàtic, mostro el contingut automàtic
   //Si el contingut és manual, mostro el contingut manual
   //Si s'entra una cerca, carrego les activitats que corresponen a la cerca i marco el calendari els dies
   //Si s'entra un dia del calendari, cerco les activitats d'aquell dia
   //Si no es cap, carrego les notícies de les últimes activitats...
   $this->setLayout('layout');
   $this->IDS = 1;
   $this->FOTOS = $this->getFotos();
   $this->BANNERS = $this->getBanners();
   $this->MENU = NodesPeer::retornaMenu($this->IDS);
   $this->USUARI = $this->getUser()->getSessionPar('idU', 0);
   $this->SELECCIONAT = 0;
   $this->LLISTAT_ACTIVITATS = array();
   $this->ACTIVITATS_CALENDARI = array();
   $this->MISSATGE = array();
   if ($this->getUser()->isAuthenticated()) {
     $this->TIPUS_MENU = 'ADMIN';
   } else {
     $this->TIPUS_MENU = 'WEB';
   }
   $this->DATACAL = $this->getUser()->ParReqSesForm($request, 'DATACAL', time());
   $this->PAGINA = $this->getUser()->ParReqSesForm($request, 'p', 1);
   //Gestió de menús
   $idN = $request->getParameter('node', 0);
   $this->OBERT = $this->gestionaNodes($idN);
   $this->accio = $request->getParameter('accio');
   if ($request->hasParameter('BCERCA_x') || $request->hasParameter('CERCA') || $this->accio == 'c') {
     $this->CERCA = $this->getUser()->ParReqSesForm($request, 'CERCA', "");
     $this->accio = 'c';
   } else {
     $this->CERCA = "";
   }
   //Carreguem els dies en els que hi ha alguna activitat.
   $this->ACTIVITATS_CALENDARI = ActivitatsPeer::getDiesAmbActivitatsMes($this->DATACAL, $this->IDS);
   switch ($this->accio) {
     //Contingut manual
     case 'mc':
       $this->NODE = NodesPeer::selectPagina($idN);
       $this->ACCIO = 'web';
       break;
       //Contingut automàtic de cicles
     //Contingut automàtic de cicles
     case 'ac':
       $this->NODE = NodesPeer::selectPagina($idN);
       if (!$this->NODE->isNew()) {
         $cat = $this->NODE->getCategories();
         $this->LLISTAT_CICLES = ActivitatsPeer::getCiclesCategoria($this->IDS, $cat);
         $this->ACCIO = 'llistatCiclesCategoria';
         $ACT = ActivitatsPeer::selectCategories($this->IDS, true);
         $this->TITOL = "Cicles i activitats a \"" . $ACT[$cat] . '"';
         $this->CAT = $cat;
       }
       $this->NODE = $idN;
       break;
       //Contingut automàtic d'activitats d'un cicle
     //Contingut automàtic d'activitats d'un cicle
     case 'aca':
       $this->CAT = $request->getParameter('cat', '');
       $this->IDC = $request->getParameter('idc', 1);
       $this->PAGINA = $request->getParameter('p', 1);
       $this->NODE = $request->getParameter('NODE', 0);
       $OC = CiclesPeer::retrieveByPK($this->IDC);
       $this->TITOL = 'Llistat d\'activitats del cicle ' . $OC->getNom();
       $this->LLISTAT_ACTIVITATS = ActivitatsPeer::getActivitatsCicles($this->IDC, $this->IDS, true, $this->PAGINA);
       $this->ACCIO = 'llistatActivitatsCicleCategoria';
       break;
       //Consulta un cicle
     //Consulta un cicle
     case 'cc':
       $this->CICLE = CiclesPeer::retrieveByPK($request->getParameter('idC'));
       $this->ACCIO = 'mostra_cicle';
       $this->TITOL = $this->CICLE->getNom();
       break;
       //Llistat activitats de cicle
     //Llistat activitats de cicle
     case 'ccact':
       $this->IDC = $request->getParameter('idC');
       $this->CICLE = CiclesPeer::retrieveByPK($this->IDC);
       $this->LLISTAT_ACTIVITATS = CiclesPeer::getActivitatsCicleList($this->IDC, $this->IDS, true);
       $this->ACCIO = 'mostra_activitats_cicle';
       $this->TITOL = "Activitats || " . $this->CICLE->getNom();
       break;
       //Cerca
     //Cerca
     case 'c':
       if ($this->CERCA == 'mensual') {
         $this->CERCA = '';
         $this->TITOL = 'ACTIVITATS DEL MES';
       } else {
         $this->TITOL = 'ACTIVITATS TROBADES AMB LA CERCA "' . $this->CERCA . '"';
       }
       $this->LLISTAT_ACTIVITATS = ActivitatsPeer::getActivitatsCerca($this->CERCA, $this->DATACAL, $this->PAGINA, $this->IDS);
       $this->ACCIO = 'llistat_activitats_cerca';
       $this->MODE = 'CERCA';
       break;
       //Cerca un dia
     //Cerca un dia
     case 'ca':
       $this->LLISTAT_ACTIVITATS = ActivitatsPeer::getActivitatsDia($this->IDS, date('Y-m-d', $this->DATACAL), $this->PAGINA);
       $this->ACCIO = 'llistat_activitats';
       $this->TITOL = 'ACTIVITATS EL DIA ' . date('d/m/Y', $this->DATACAL);
       $this->MODE = 'DIA';
       break;
       //Mostra una sola activitat
     //Mostra una sola activitat
     case 'caa':
       $this->LLISTAT_ACTIVITATS = array(ActivitatsPeer::retrieveByPK($request->getParameter('idA')));
       $this->NODE = $request->getParameter('node', 0);
       $this->ACCIO = 'mostra_activitat';
       $this->TITOL = 'Informació de l\'activitat';
       $OA = $this->LLISTAT_ACTIVITATS[0];
       $this->getResponse()->addMeta('facebook', myUser::getFacebookHeaders($OA->getTmig(), sfConfig::get('sf_webdomain') . $this->getController()->genUrl('@web_activitat?idA=' . $OA->getActivitatId() . '&titol=' . $OA->getNomForUrl()), OptionsPeer::getString('SF_WEBROOT', 1) . 'images/activitats/' . $OA->getActivitatId() . '.jpg', 'Casa de Cultura de Girona', '1763108168308'));
       break;
       //Canvi data del calendari
     //Canvi data del calendari
     case 'cdc':
       $this->redirect('web/index?accio=c&CERCA=mensual&DATACAL=' . $this->DATACAL);
       break;
       //Mostrem notícies
     //Mostrem notícies
     default:
       $this->IDN = $request->getParameter('idN', 0);
       $this->PAGINA = $request->getParameter('p', 1);
       if ($this->IDN > 0) {
         $this->NOTICIA = NoticiesPeer::getNoticia($this->IDN, $this->IDS);
         $this->getResponse()->addMeta('facebook', myUser::getFacebookHeaders($this->NOTICIA->getTitolnoticia(), sfConfig::get('sf_webdomain') . $this->getController()->genUrl('@web_noticia?idN=' . $this->NOTICIA->getIdnoticia() . '&p=' . $this->PAGINA . '&titol=' . $this->NOTICIA->getNomForUrl()), OptionsPeer::getString('SF_WEBROOT', 1) . 'images/noticies/' . $this->NOTICIA->getIdnoticia() . '.jpg', 'Casa de Cultura de Girona', '1763108168308'));
         $this->NOTICIES = null;
       } else {
         $this->NOTICIA = null;
         $this->NOTICIES = NoticiesPeer::getNoticies('%', $this->PAGINA, true, FALSE, $this->IDS);
       }
       $this->ACCIO = 'noticies';
       $this->getUser()->setSessionPar('NODES', array());
       break;
       break;
   }
 }
Esempio n. 8
0
 /**
 * Retrieve multiple objects by pkey.
 *
 * @param   array $pks List of primary keys
 * @param   PropelPDO $con the connection to use
 * @throws   PropelException Any exceptions caught during processing will be
 *		 rethrown wrapped into a PropelException.
 */
 public static function retrieveByPKs($pks, PropelPDO $con = null)
 {
   if ($con === null) {
     $con = Propel::getConnection(NodesPeer::DATABASE_NAME, Propel::CONNECTION_READ);
   }
   $objs = null;
   if (empty($pks)) {
     $objs = array();
   } else {
     $criteria = new Criteria(NodesPeer::DATABASE_NAME);
     $criteria->add(NodesPeer::IDNODES, $pks, Criteria::IN);
     $objs = NodesPeer::doSelect($criteria, $con);
   }
   return $objs;
 }
Esempio n. 9
0
 /**
 * Populates the object using an array.
 *
 * This is particularly useful when populating an object from one of the
 * request arrays (e.g. $_POST). This method goes through the column
 * names, checking to see whether a matching key exists in populated
 * array. If so the setByName() method is called for that column.
 *
 * You can specify the key type of the array by additionally passing one
 * of the class type constants BasePeer::TYPE_PHPNAME, BasePeer::TYPE_STUDLYPHPNAME,
 * BasePeer::TYPE_COLNAME, BasePeer::TYPE_FIELDNAME, BasePeer::TYPE_NUM.
 * The default key type is the column's phpname (e.g. 'AuthorId')
 *
 * @param   array $arr   An array to populate the object from.
 * @param   string $keyType The type of keys the array uses.
 * @return   void
 */
 public function fromArray($arr, $keyType = BasePeer::TYPE_PHPNAME)
 {
   $keys = NodesPeer::getFieldNames($keyType);
   if (array_key_exists($keys[0], $arr)) {
     $this->setIdnodes($arr[$keys[0]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[1], $arr)) {
     $this->setIdpare($arr[$keys[1]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[2], $arr)) {
     $this->setTitolmenu($arr[$keys[2]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[3], $arr)) {
     $this->setHtml($arr[$keys[3]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[4], $arr)) {
     $this->setIscategoria($arr[$keys[4]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[5], $arr)) {
     $this->setIsphp($arr[$keys[5]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[6], $arr)) {
     $this->setIsactiva($arr[$keys[6]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[7], $arr)) {
     $this->setOrdre($arr[$keys[7]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[8], $arr)) {
     $this->setNivell($arr[$keys[8]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[9], $arr)) {
     $this->setUrl($arr[$keys[9]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[10], $arr)) {
     $this->setCategories($arr[$keys[10]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[11], $arr)) {
     $this->setSiteId($arr[$keys[11]]);
   }
   if (array_key_exists($keys[12], $arr)) {
     $this->setActiu($arr[$keys[12]]);
   }
 }
Esempio n. 10
0
  <TD colspan="2" class="CONTINGUT">
  
   <div id="TEXT_WEB">
  <?php 
if (!$NODE->getIscategoria()) {
  $WEB = $NODE->getHtml();
  //	  	$WEB = sfConfig::get('sf_web_dir').$NODE->getHtml();
  //	  	$P = $NODE->getHtml();
  //	  	if(!empty($P) && file_exists($WEB)) include($WEB);
  //	  	else echo "Encara no hi ha continguts...";
  echo $WEB;
} else {
  //Carregar els nodes que depenen de mi
  //I dibuixar estructura d'arbre
  //Miro el nivell del node i trec els que tenen després per ordre de nivell superior.
  $NODES = NodesPeer::getFills($NODE);
  $NIVELL_ACT = $NODE->getNivell();
  $NIVELL_IN = $NIVELL_ACT;
  echo '<h2>Taula de continguts</h2>';
  echo '<h3>Dins aquest apartat trobarà els següents continguts: </h3>';
  echo '<ul>';
  echo '<li>' . $NODE->getTitolmenu();
  foreach ($NODES as $N) {
    if ($NODE->getIsactiva()) {
      if ($NIVELL_IN >= $N->getNivell()) {
        break;
      }
      if ($NIVELL_ACT < $N->getNivell()) {
        echo "<ul>";
      } elseif ($NIVELL_ACT > $N->getNivell()) {
        echo '</li></ul>';