/**
 * Cerca els estudiants actius per nom i cognoms segons el text introduit
 */
 public function cercaEstudiants()
 {
   $text = Input::get('text');
   $text = strip_tags($text);
   $text = trim($text);
   $estudiants = Estudiant::resultat($text);
   $num_est = Estudiant::num_resultat($text);
   $this->layout->title = 'Workshome - Búsqueda ' . $text;
   $this->layout->description = 'Búsqueda de estudiantes';
   $this->layout->content = View::make('cerca/resultat_estudiants', array('estudiants' => $estudiants, 'num_est' => $num_est, 'text' => $text));
 }
Esempio n. 2
0
 /**
 * Retorna el nombre d'estudiants que coincideixen amb la cerca
 * @param string [$text] text introduit per l'estudiant
 */
 public static function num_resultat($text)
 {
   return Estudiant::resultat($text)->count();
 }
    echo route("grup.nou");
    ?>
" class="alert-link">Crea uno nuevo</a>
	   	</div>
			<?php 
  } else {
    ?>
			
			<table class="table table-striped table-bordered table-hover">
				<tr class="success" style="text-align:center">
					<td>Grupos que modero</td>
					<td>Matricular/Desmatricular</td>
				</tr>
			<?php 
    $current = $estudiant->grups()->lists('id_grup');
    $jo = Estudiant::find($emaillog);
    $meus_grups = $jo->grups;
    foreach ($meus_grups as $grup) {
      ?>
	
						<tr style="text-align: center">
					<?php 
      $moderador = $grup->getEmail();
      if ($moderador == $emaillog && $emaillog != $estudiant->getEmail()) {
        if (in_array($grup->getID(), $current)) {
          ?>
	
							<td>
							<?php 
          echo "Persona matriculada en: " . $grup->getNom();
          ?>
 /**
 * Crea una nova solicitud per a entrar a un grup 
 * @param integer [$id] identificador del grup
 */
 public function novaSolicitud($id)
 {
   $emaillog = Auth::user()->email_estudiant;
   try {
     $estudiant = Estudiant::findOrFail($emaillog);
   } catch (ModelNotFoundException $e1) {
     return Redirect::route('grups.meus');
   }
   try {
     $grup = Grup::findOrFail($id);
   } catch (ModelNotFoundException $e2) {
     return Redirect::route('grups.meus');
   }
   $estudiant->solicitudGrup($grup);
   $slug = $grup->getSlug();
   return Redirect::route('grup.consulta', array('slug' => $slug));
 }
 /**
 * Elimina una assignatura d'un grup i totes les seves aportacions
 * i comentaris
 * @param string [$slug] slug d'una assignatura
 */
 public function eliminarAssignatura($slug)
 {
   $emaillog = Auth::user()->email_estudiant;
   try {
     $estudiant = Estudiant::findOrFail($emaillog);
   } catch (ModelNotFoundException $e) {
     return Redirect::route('grups.meus');
   }
   try {
     $assignatura = Assignatura::bySlug($slug);
   } catch (ModelNotFoundException $e) {
     return Redirect::route('grups.meus');
   }
   $grup = $assignatura->grup;
   /*Comprovam que sigui el moderador del grup 
    al qual pertany l'assignatura i el grup estigui actiu*/
   if ($emaillog == $grup->getEmail() && $grup->getActiu()) {
     if ($assignatura->num_aportacions() > 0) {
       $aportacions = $assignatura->aportacions;
       foreach ($aportacions as $aportacio) {
         if ($aportacio->num_comentaris() > 0) {
           $comentaris = $aportacio->comentaris;
           foreach ($comentaris as $comentari) {
             $comentari->delete();
           }
         }
         $aportacio->delete();
       }
     }
     $assignatura->delete();
   }
   return Redirect::route('grups.meus');
 }
Esempio n. 6
0
	<?php 
echo Form::text('nom', $estudiant->getNom(), array('class' => 'form-control', 'required', 'maxlength' => '45'));
?>
	<br/> 
	<?php 
echo Form::text('cognoms', $estudiant->getCognoms(), array('class' => 'form-control', 'required', 'maxlength' => '150'));
?>
	<br/> 			
	
	<?php 
echo Form::label('fecha', 'Fecha de nacimiento: ');
?>
	<br/> 
	<?php 
$emaillog = Auth::user()->email_estudiant;
$estudiant = Estudiant::find($emaillog);
$mi_nacimiento = $estudiant->getData();
$mi_dia = date("d", strtotime($mi_nacimiento));
$mi_mes = date("m", strtotime($mi_nacimiento));
$mi_any = date("Y", strtotime($mi_nacimiento));
echo Form::selectRange('dia', 1, 31, $mi_dia, array('class' => 'form-control', 'style' => 'width:85px; float:left; margin-right:45px; margin-left:35px;'));
echo Form::selectRange('mes', 1, 12, $mi_mes, array('class' => 'form-control', 'style' => 'width:85px; float:left; margin-right:45px'));
echo Form::selectRange('any', 2000, 1910, $mi_any, array('class' => 'form-control', 'style' => 'width:100px; float:left; margin-right:10px'));
?>
			
	<br/>
	<br/>
	<br/>			
	<?php 
echo Form::submit('Actualizar', array('class' => 'btn btn-primary btn-sm', 'style' => 'float:right;'));
echo Form::close();
 /**
 * Edita un esdeveniment donat
 * @param string [$slug] slug de l'esdeveniment
 */
 public function editarEsdeveniment($slug)
 {
   $emaillog = Auth::user()->email_estudiant;
   $estudiant = Estudiant::find($emaillog);
   $grups = $estudiant->grups;
   try {
     $esdeveniment = Esdeveniment::bySlug($slug);
   } catch (ModelNotFoundException $e) {
     return Redirect::route('esdeveniments.consulta');
   }
   date_default_timezone_set("Europe/Madrid");
   $ara = date("Y-m-d H:i:s");
   if ($esdeveniment->getData() < $ara) {
     return Redirect::route('grups.meus');
   }
   $autor_esd = $esdeveniment->autor;
   $grup = $esdeveniment->grup;
   if ($emaillog == $autor_esd->getEmail() && $grup->getActiu()) {
     if (Input::has('nom')) {
       $nom = Input::get('nom');
       $nom = strip_tags($nom);
       $nom = trim($nom);
       $descripcio = Input::get('descripcio');
       $descripcio = strip_tags($descripcio);
       $descripcio = trim($descripcio);
       $data = Input::get('data');
       $hora = Input::get('hora');
       $minut = Input::get('minut');
       $id_grup = Input::get('grup');
       $id_grup = strip_tags($id_grup);
       $validator = Validator::make(array('nombre' => $nom, 'fecha' => $data, 'hora' => $hora, 'minuto' => $minut, 'descripción' => $descripcio, 'grupo' => $id_grup), array('nombre' => array('required', 'max:60'), 'fecha' => array('required', 'date_format:"d/m/Y"'), 'hora' => array('required', 'numeric', 'between:0,23'), 'minuto' => array('required', 'numeric', 'between:0,55'), 'descripción' => array('max:255'), 'grupo' => array('required')));
       if ($validator->fails()) {
         return Redirect::route('esdeveniment.editar', array('slug' => $slug))->withErrors($validator);
       }
       $dia = substr($data, 0, 2);
       $mes = substr($data, 3, 2);
       $any = substr($data, 6, 8);
       /*Afegim un zero davant per	complir amb 
        l'especificaió del tipus DATE*/
       if ($hora < 10) {
         $hora2 = '0' . $hora;
       } else {
         $hora2 = $hora;
       }
       $data_final = $any . '-' . $mes . '-' . $dia . ' ' . $hora2 . ':' . $minut . ':' . '00';
       $esdeveniment->nom_esdeveniment = $nom;
       $esdeveniment->descripcio_esdeveniment = $descripcio;
       $esdeveniment->estudiant_email = $emaillog;
       $esdeveniment->grup_id_grup = $id_grup;
       $esdeveniment->data_esdeveniment = $data_final;
       try {
         $grup = Grup::findOrFail($id_grup);
       } catch (ModelNotFoundException $e) {
         return Redirect::route('esdeveniments.consulta');
       }
       $grups = Auth::user()->grups()->lists('id_grup');
       /*Comprovació de que l'estudiant estigui matriculat
       	 al grup i estigui actiu*/
       if (in_array($grup->getID(), $grups) && $grup->getActiu()) {
         $esdeveniment->save();
       } else {
         return Redirect::route('esdeveniments.consulta');
       }
       return Redirect::route('esdeveniments.consulta');
     } else {
       $this->layout->title = 'Workshome - Editar ' . $esdeveniment->getNom();
       $this->layout->description = 'Editar la información de un evento';
       $this->layout->content = View::make('esdeveniments/editar', array('grups' => $grups, 'esdeveniment' => $esdeveniment));
     }
   } else {
     return Redirect::route('esdeveniments.consulta');
   }
 }
 /**
 * Permet a l'estudiant canviar la seva contrasenya
 */
 public function canviarContrasenya()
 {
   if (Input::has('antigaContrasenya')) {
     $contAntiga = Input::get('antigaContrasenya');
     $contAntiga = strip_tags($contAntiga);
     $contAntiga = trim($contAntiga);
     $contNova = Input::get('novaContrasenya');
     $contNova = strip_tags($contNova);
     $contNova = trim($contNova);
     $email = Auth::user()->email_estudiant;
     $validator = Validator::make(array('Contraseña actual' => $contAntiga, 'Contraseña nueva' => $contNova), array('Contraseña actual' => array('required', 'min:6', 'max:20'), 'Contraseña nueva' => array('required', 'min:6', 'max:20')));
     if ($validator->fails()) {
       return Redirect::route('canviar.contrasenya')->withErrors($validator);
     }
     if (Auth::validate(array('email_estudiant' => $email, 'password' => $contAntiga, 'actiu_estudiant' => 1))) {
       try {
         $estudiant = Estudiant::findOrFail($email);
       } catch (ModelNotFoundException $e) {
         return Redirect::route('grups.meus');
       }
       $estudiant->contrasenya_estudiant = Hash::make($contNova);
       $estudiant->save();
       Auth::logout();
       Auth::attempt(array('email_estudiant' => $email, 'password' => $contNova));
       return Redirect::route('grups.meus');
     } else {
       return Redirect::route('canviar.contrasenya')->with('canvi', 'error');
     }
   } else {
     $this->layout->title = 'Workshome - Cambiar contraseña';
     $this->layout->description = 'Cambiar contraseña actual';
     $this->layout->content = View::make('estudiants/canviarContrasenya');
   }
 }