Example #1
0
 public function beginTran()
 {
   echo "Beginning a transaction\n";
   if (!$this->db->beginTransaction()) {
     throw new \Exception('Beginning transaction failed');
   }
   return $this;
 }
Example #2
0
 /**
 * Constructor
 *
 * @access public
 * @param object $pdo     PDO database object
 * @param boolean $transaction Use database transactions [optional]
 * @param boolean $sessionName Session name [optional]
 * @return void
 */
 public function __construct($pdo, $transaction = false, $sessionName = 'PDOSESSID')
 {
   // Set database connection
   $this->db = $pdo;
   if ($transaction) {
     $this->transaction = true;
     $this->db->beginTransaction();
   }
   // Start session
   session_set_save_handler(array(__CLASS__, '_open'), array(__CLASS__, '_close'), array(__CLASS__, '_read'), array(__CLASS__, '_write'), array(__CLASS__, '_destroy'), array(__CLASS__, '_gc'));
   session_name($sessionName);
   session_start();
 }
Example #3
0
 /**
 * (non-PHPdoc)
 * @see PDO::beginTransaction()
 */
 public function beginTransaction()
 {
   if (!$this->pdo->inTransaction) {
     $this->pdo->beginTransaction();
   }
   return true;
 }
Example #4
0
 /**
 * 开启事务处理
 *
 * @access public
 * @return boolean
 */
 public function startTrans()
 {
   if ($this->Transactions == false) {
     $this->db_link->beginTransaction();
     $this->Transactions = true;
   }
   return true;
 }
 /**
     This method begins the transaction
     @access public
 		@throws PDOException object
     @return void
 */
 public function begin_transaction()
 {
   try {
     if (!$this->DBHandler->inTransaction()) {
       $this->DBHandler->beginTransaction();
     }
   } catch (PDOException $e) {
     throw $e;
   }
 }
 /**
 * 开启事务处理
 *
 * @access public
 *
 * @return boolean
 */
 public function startTrans()
 {
   if ($this->_transactions == false) {
     $this->_dbLink->beginTransaction();
     $this->_transactions = true;
     //SQL日志记录
     $this->_logQuery('BEGIN');
   }
   return true;
 }
Example #7
0
 public static function beginTransaction()
 {
   try {
     if (!self::$instance instanceof \PDO) {
       throw new \PDOException(self::$exception['no-instance']);
     }
     if (!self::$instance->beginTransaction()) {
       throw new \PDOException(current(self::$instance->errorInfo()) . ' ' . end(self::$instance->errorInfo()));
     }
   } catch (\PDOException $e) {
     self::stackTrace($e);
   }
 }
Example #8
0
 /**
 * Initiates a transaction
 * 
 * @return	boolean
 */
 public function beginTransaction()
 {
   if ($this->supportTransaction == false) {
     throw new LikePDOException("This driver doesn't support transactions");
     return false;
   } elseif ($this->inTransaction == true) {
     throw new LikePDOException("There is already an active transaction");
     return false;
   } else {
     if (!$this->driver->beginTransaction()) {
       throw new LikePDOException("Failed to begin transaction");
       return false;
     }
     return true;
   }
 }
Example #9
0
 /**
 * Write data associated with a given unique ID to container
 *
 * @access public
 * @param string $uniqueId IP address or other unique ID.
 * @param array  $data   The data associated with a given unique ID.
 * @return void
 * @throws HTTP_FloodControl_Exception if an error occured during writing process.
 */
 public function write($uniqueId, $data)
 {
   $quotedTblName = $this->_db->quoteIdentifier($this->_options['table']);
   $this->_db->beginTransaction();
   $query = sprintf("DELETE FROM %s WHERE unique_id = %s", $quotedTblName, $this->_db->quote($uniqueId, 'text'));
   $result = $this->_db->exec($query);
   if (PEAR::isError($result)) {
     throw new HTTP_FloodControl_Exception($result->getMessage(), $result->getCode());
   }
   $query = sprintf("INSERT INTO %s (unique_id, data, access) VALUES (%s, %s, %d)", $quotedTblName, $this->_db->quote($uniqueId, 'text'), $this->_db->quote(serialize($data), 'text'), time());
   $result = $this->_db->exec($query);
   if (PEAR::isError($result)) {
     $this->_db->rollback();
     throw new HTTP_FloodControl_Exception($result->getMessage(), $result->getCode());
   }
   $this->_db->commit();
 }
Example #10
0
 /**
 * Flush the write cache to db
 *
 * @access public
 */
 public function flushWriteCache()
 {
   if ($this->writeCacheData !== null) {
     $trans = $this->db->beginTransaction();
     /** can't create a prepared sql because some parameters can be null ??? */
     foreach ($this->writeCacheData as $key1 => $value1) {
       foreach ($value1 as $key2 => $value) {
         $fields = array('do_id' => $this->absOrNull($this->do_id), 'app_id' => $this->absOrNull($this->app_id), 'us_id' => $this->absOrNull($this->us_id), 'se_section' => $key1, 'se_param' => $key2);
         $sql = "UPDATE " . $this->options['settings_table'] . " SET \n" . " se_value = " . $this->db->quote($this->writeCacheData[$key1][$key2]) . " \n" . "WHERE \n" . $this->array2Where($fields);
         $affectedRows = $this->db->exec($sql);
         $this->checkDBError($affectedRows, __LINE__);
         if ($affectedRows == 0) {
           $sql = "INSERT INTO " . $this->options['settings_table'] . " " . " (do_id, app_id, us_id,se_section, se_param, se_value) " . "VALUES " . " (" . $this->db->quote($this->absOrNull($this->do_id)) . ", " . $this->db->quote($this->absOrNull($this->app_id)) . ", " . $this->db->quote($this->absOrNull($this->us_id)) . ", " . $this->db->quote($key1) . ", " . $this->db->quote($key2) . ", " . $this->db->quote($this->writeCacheData[$key1][$key2]) . ")";
           $res = $this->db->exec($sql);
           $this->checkDBError($res, __LINE__);
         }
       }
     }
     $trans = $this->db->commit();
     $this->writeCacheData = null;
   }
 }
Example #11
0
File: PDO.php Project: b091/mkphp-1
 /**
 * Rozpoczęcie głównego bloku transakcji: DB->StartTrans()
 *
 * 1. Bloki transakcji można zagnieżdzać, ale nie jest wtedy uruchamiana nowa transakcja.
 * Inkrementowana jest jedynie wartość $this->transOff.
 * Podczas wywoływania CompleteTrans() wartość $this->transOff jest pomniejszana o 1.
 *
 * 2. Dopóki nie uruchomimy metody CompleteTrans(), to cała zawartość bloku będzie
 * uruchomiona z domyślnym Rollback-iem (sekwencje zostaną "przebite",
 * ale operacje na wierszach zostaną przywrócone).
 *
 * 3. Pomiędzy StartTrans() a CompleteTrans() metody BeginTrans/CommitTrans/RollbackTrans
 * zostaną zablokowane (nieaktywne).
 *
 * 4. Wywołanie metody CompleteTrans() śledzi błędy, więc jeśli wystąpił jakiś błąd SQL
 * lub została wywołana wcześniej metoda FailTrans(), to zostanie uruchomiony ROLLBACK.
 *
 * @throws MK_Db_Exception
 * @return bool
 */
 public function transStart()
 {
   // Zwrócenie szczegółowego komunikatu w konsoli FireBug-a
   if (MK_DEBUG_FIREPHP) {
     $this->fireBugSqlDump("transStart");
   }
   if (MK_Db_PDO_Singleton::transCount() > 0) {
     MK_Db_PDO_Singleton::transCount(1);
     return true;
   }
   /**
   *  true - transakcja została utworzona
   *  false - baza danych nie obsługuje transakcji
   */
   MK_Db_PDO_Singleton::transOk(false);
   $transOk = $this->db->beginTransaction();
   if (!$transOk) {
     throw new MK_Db_Exception('Baza danych nie obsługuje transakcji');
   }
   MK_Db_PDO_Singleton::transOk(true);
   MK_Db_PDO_Singleton::transCount(1, true);
   return $transOk;
 }
Example #12
0
 /**
 * Delete a node and it's children
 *
 * @param int $keyValue Primary key of node
 * @return bool If it happend or not
 */
 public function deleteNode($keyValue)
 {
   try {
     $this->_pdoInstance->beginTransaction();
     $this->_lockTables();
     $node = $this->getSimpleNode($keyValue);
     // Delete the node
     $deleteSql = "DELETE FROM `" . $this->getTable() . "`\n             WHERE\n               `" . $this->getLeftColumn() . "`\n                 BETWEEN '" . $node[$this->getLeftColumn()] . "'\n                 AND '" . $node[$this->getRightColumn()] . "'";
     $this->_pdoInstance->exec($deleteSql);
     // Update left values of other nodes
     $updateSql = "UPDATE `" . $this->getTable() . "`\n             SET `" . $this->getLeftColumn() . "` = `" . $this->getLeftColumn() . "` - ROUND(\n               ('" . $node[$this->getRightColumn()] . "' - '" . $node[$this->getLeftColumn()] . "' + 1)\n             )\n             WHERE `" . $this->getLeftColumn() . "` > '" . $node[$this->getRightColumn()] . "'";
     $this->_pdoInstance->exec($updateSql);
     // Update right values of other nodes
     $updateSql = "UPDATE `" . $this->getTable() . "`\n             SET `" . $this->getRightColumn() . "` = `" . $this->getRightColumn() . "` - ROUND(\n               ('" . $node[$this->getRightColumn()] . "' - '" . $node[$this->getLeftColumn()] . "' + 1)\n             )\n             WHERE `" . $this->getRightColumn() . "` > '" . $node[$this->getRightColumn()] . "'";
     $this->_pdoInstance->exec($updateSql);
     $this->_pdoInstance->exec("UNLOCK TABLES");
     $this->_pdoInstance->commit();
     return true;
   } catch (\PDOException $e) {
     $this->_pdoInstance->rollBack();
     return false;
   }
 }
Example #13
0
 /**
 * Delete element with number $ID from the tree and all it childret.
 *
 * @param integer $ID Number of element
 * @param array $condition Array structure: array('and' => array('id = 0', 'id2 >= 3'), 'or' => array('sec = \'www\'', 'sec2 <> \'erere\'')), etc where array key - condition (AND, OR, etc), value - condition string
 * @return bool TRUE if successful, FALSE otherwise.
 */
 function DeleteAll($ID, $condition = '')
 {
   $node_info = $this->GetNodeInfo($ID);
   if (FALSE === $node_info) {
     return FALSE;
   }
   list($leftId, $rightId) = $node_info;
   if (!empty($condition)) {
     $condition = $this->_PrepareCondition($condition);
   }
   $sql = 'DELETE FROM ' . $this->table . ' WHERE ' . $this->table_left . ' BETWEEN ' . $leftId . ' AND ' . $rightId;
   $this->db->beginTransaction();
   try {
     $res = $this->db->query($sql);
     $deltaId = $rightId - $leftId + 1;
     $sql = 'UPDATE ' . $this->table . ' SET ' . $this->table_left . ' = CASE WHEN ' . $this->table_left . ' > ' . $leftId . ' THEN ' . $this->table_left . ' - ' . $deltaId . ' ELSE ' . $this->table_left . ' END, ' . $this->table_right . ' = CASE WHEN ' . $this->table_right . ' > ' . $leftId . ' THEN ' . $this->table_right . ' - ' . $deltaId . ' ELSE ' . $this->table_right . ' END ' . 'WHERE ' . $this->table_right . ' > ' . $rightId;
     $sql .= $condition;
     $res = $this->db->query($sql);
     $this->db->commit();
     return TRUE;
   } catch (Exception $e) {
     $this->db->rollBack();
   }
 }
Example #14
0
 /**
 * Démarre le mode transactionnel
 * 
 * @access public
 * @return boolean
 */
 function beginTransaction()
 {
   return $this->pdo->beginTransaction();
 }
Example #15
0
/**
 * Procedimiento que almacena el item de menú como parte del historial de 
 * navegación del usuario indicado por $uid. El historial del usuario debe 
 * cumplir las siguientes propiedades:
 * - El historial es una lista con un máximo número de items (5), parecido, pero
 *  no idéntico, a una cola FIFO.
 * - Los items están ordenados por su ID de inserción. El item más reciente es
 *  el item de mayor número de inserción.
 * - Repetidas llamadas sucesivas a esta función con el mismo valor de $uid y 
 *  $menu deben dejar la lista inalterada, asumiendo que no hayan otras 
 *  ventanas de navegación abierta.
 * - Si la lista tiene su número máximo de items y se agrega un nuevo item que
 *  no estaba previamente presente en la lista, el item más antiguo se olvida.
 * - Si el item resulta idéntico en menú a uno que ya existe, debe de quitarse
 *  de su posición actual y colocarse en la parte superior de la lista. El 
 *  número de items debe quedar inalterado.
 * 
 * @param  object $pdbACL   Objeto paloDB conectado a las tablas de ACL.
 * @param  object $pACL    Objeto paloACL para consultar IDs de menú.
 * @param  integer $uid    ID de usuario para el historial
 * @param  string $menu    Item de menú a insertar en el historial
 * 
 * @return bool  VERDADERO si se inserta el item, FALSO en error. 
 */
function putMenuAsHistory($pdbACL, $pACL, $uid, $menu)
{
  global $arrConf;
  $pDB = new paloDB($arrConf['elastix_dsn']['settings']);
  if (empty($pDB->errMsg)) {
    $uelastix = get_key_settings($pDB, 'uelastix');
    if ((int) $uelastix != 0) {
      return TRUE;
    }
  }
  $id_resource = $pACL->getResourceId($menu);
  if (is_null($id_resource)) {
    return FALSE;
  }
  // Leer historial actual. El item 0 es el más reciente
  $sqlselect = <<<SQL_LEER_HISTORIAL
SELECT aus.id AS id, ar.id AS id_menu FROM acl_user_shortcut aus, acl_resource ar
WHERE id_user = ? AND type = 'history' AND ar.id = aus.id_resource
ORDER BY aus.id DESC  
SQL_LEER_HISTORIAL;
  $historial = $pdbACL->fetchTable($sqlselect, TRUE, array($uid));
  if (!is_array($historial)) {
    return FALSE;
  }
  if (count($historial) > 0 && $historial[0]['id_menu'] == $id_resource) {
    return TRUE;
  }
  // Idempotencia
  for ($i = 0; $i < count($historial); $i++) {
    $historial[$i]['modified'] = FALSE;
  }
  // Procesar la lista según las reglas requeridas
  $shiftindex = NULL;
  for ($i = 0; $i < count($historial); $i++) {
    if ($historial[$i]['id_menu'] == $id_resource) {
      $shiftindex = $i;
      break;
    }
  }
  if (is_null($shiftindex) && count($historial) >= 5) {
    $shiftindex = count($historial);
  }
  // Insertar nuevo item al inicio, corriendo los items si es necesario
  if (!is_null($shiftindex)) {
    for ($i = $shiftindex; $i > 0; $i--) {
      if ($i < count($historial)) {
        $historial[$i]['id_menu'] = $historial[$i - 1]['id_menu'];
        $historial[$i]['modified'] = TRUE;
      }
    }
    $historial[0]['id_menu'] = $id_resource;
    $historial[0]['modified'] = TRUE;
  } else {
    array_unshift($historial, array('id' => NULL, 'id_menu' => $id_resource, 'modified' => TRUE));
  }
  // Guardar en la DB todas las modificaciones
  $pdbACL->beginTransaction();
  foreach ($historial as $item) {
    if ($item['modified']) {
      if (is_null($item['id'])) {
        $sqlupdate = 'INSERT INTO acl_user_shortcut (id_resource, id_user, type) VALUES (?, ?, ?)';
        $paramsql = array($item['id_menu'], $uid, 'history');
      } else {
        $sqlupdate = 'UPDATE acl_user_shortcut SET id_resource = ? WHERE id_user = ? AND type = ? AND id = ?';
        $paramsql = array($item['id_menu'], $uid, 'history', $item['id']);
      }
      if (!$pdbACL->genQuery($sqlupdate, $paramsql)) {
        $pdbACL->rollBack();
        return FALSE;
      }
    }
  }
  $pdbACL->commit();
  return TRUE;
}
Example #16
0
 /**
 * Begin transaction.
 *
 * @return bool
 */
 public function beginTransaction()
 {
   return $this->dbHandle->beginTransaction();
 }
Example #17
0
 /**
 * 事务开始
 */
 public function beginTransaction()
 {
   $this->_getChoiceDbConnect(true);
   $this->_db->beginTransaction();
 }
Example #18
0
 /**
 * Begin Transaction 
 * 
 * @access public
 * @return void
 */
 public function begin()
 {
   $this->dbh->beginTransaction();
 }
Example #19
0
 /**
 * @return boolean
 */
 public function beginTransaction()
 {
   return $this->pdoConn->beginTransaction();
 }
Example #20
0
 /**
 * 
 * Leave autocommit mode and begin a transaction.
 * 
 * @return void
 * 
 */
 public function begin()
 {
   $this->connect();
   $time = microtime(true);
   $result = $this->_pdo->beginTransaction();
   $this->_addProfile($time, '__BEGIN');
   return $result;
 }
Example #21
0
 /**
 * Method to begin a transaction.
 * Use a transaction where you are performing multiple inserts and/or updates as part
 * of a single conceptual operation.
 *
 * @access public
 * @param void
 * @return void
 */
 public function beginTransaction()
 {
   if ($this->_db->supports('transactions')) {
     $this->_db->beginTransaction();
     $this->_inTransaction = TRUE;
   }
 }
Example #22
0
 /**
 * transBegin : start a transaction
 * @return boolean    Operation result
 */
 public function transBegin()
 {
   if (empty($this->_db)) {
     return false;
   }
   $result = true;
   try {
     // turn off autocommit and start a transaction
     $result = $this->_db->beginTransaction();
     if ($this->_debug_mode) {
       $this->log_last_query();
     }
   } catch (PDOException $e) {
     $this->log_last_query();
     $result = false;
     log_message('error', 'Failed to start transaction : ' . $e->getMessage() . ' [ ' . $e->getCode() . ' ]');
   }
   return $result;
 }
Example #23
0
File: Pdo.php Project: mwyatt/core
 public function beginTransaction()
 {
   return $this->connection->beginTransaction();
 }
Example #24
0
 /**
 * Import phpcs CSV results file
 *
 * @param string $csv CSV filename
 * @param string $paths Paths of file just sniffed
 * @return void
 */
 protected function _importCsv($csv, $paths = null)
 {
   if (null === $paths) {
     $paths = $this->_paths;
   }
   $sql = "DELETE FROM snif_results";
   // FIXME: This only correctly works if you are re-running
   // the sniff on a specific file, not a subdirectory
   if ($paths != $this->_paths) {
     // We ran the sniff for a specific file
     foreach ($paths as $path) {
       $sqlString = $sql . " WHERE file = '" . realpath($path) . "';";
       $this->_db->executeQuery($sqlString);
     }
   } else {
     // Yes, just delete everything.
     $this->_db->executeQuery($sql);
   }
   $row = 0;
   $handle = fopen($csv, 'r');
   $cols = fgetcsv($handle, 1000, ',');
   if (substr($cols[0], 0, 5) == 'ERROR') {
     throw new Exception("Error importing csv: " . $cols[0]);
   }
   if ($this->_qis->isVerbose()) {
     $this->_qis->log("Writing results to db");
   } else {
     echo "Writing results to db...";
   }
   $sqlPre = "INSERT INTO snif_results ('file', 'line', 'column', " . "'severity', 'message', 'sniffcode') VALUES ";
   $this->_db->beginTransaction();
   while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ',')) !== false) {
     // only add the row if there was a 1,
     // otherwise there was probably an error in the csv file
     if (!isset($data[1])) {
       continue;
     }
     if ($data[0] == $cols[0]) {
       // No data, we got the headers again.
       if ($this->_qis->isVerbose()) {
         $this->_qis->log('No sniff results found.');
       }
       break;
     }
     if ($this->_includeSniffCodes) {
       $sniffCode = $this->_db->escape($data[5]);
     } else {
       $sniffCode = '';
     }
     $sqlRow = "('" . $this->_db->escape($data[0]) . "'," . $this->_db->escape($data[1]) . "," . $this->_db->escape($data[2]) . "," . "'" . $this->_db->escape($data[3]) . "'," . "'" . $this->_db->escape($data[4]) . "'," . "'" . $sniffCode . "')";
     $sql = $sqlPre . $sqlRow;
     $this->_db->executeQuery($sql);
     if ($this->_qis->isVerbose()) {
       echo '.';
     }
     $row++;
   }
   $this->_db->commit();
   if ($this->_qis->isVerbose()) {
     $this->_qis->log('Finished writing results to db.');
   } else {
     echo "done\n";
   }
   return true;
 }
Example #25
0
 /**
 * 开始一个事务
 * @access public
 */
 public function beginTransaction()
 {
   $this->connect();
   return $this->link->beginTransaction();
 }
Example #26
0
 /**
 * Begin a transaction.
 */
 protected function _beginTransaction()
 {
   $this->_connect();
   $this->connection->beginTransaction();
 }