Example #1
0
 public function editAction()
 {
   // action body
   $DbTable = new Application_Model_DbTable_AnkietyPytania();
   $pytanie = $DbTable->find($this->getRequest()->getParam('id'))->current();
   if (!$pytanie) {
     throw new Zend_Controller_Action_Exception('Błędny adres!', 404);
   }
   $form = new Application_Form_Sonda();
   if ($this->getRequest()->isPost()) {
     //      $values = $form->getValues();
     if ($form->isValid($this->getRequest()->getPost())) {
       $value = $form->getValue('odpowiedzi');
       $Odpowiedzi = new Application_Model_DbTable_AnkietyOdpowiedzi();
       $Odpowiedzi->update(array('ile_glosow' => new Zend_Db_Expr('ile_glosow + 1')), array('id = ?' => $value));
       setcookie("sonda", $pytanie->id, strtotime("+1 week"), '/', false, false);
       return $this->_helper->redirector->gotoRoute(array('id' => $pytanie->id, 'title' => TS_Url::getUrl($pytanie->pytanie)), 'sonda', true);
     } else {
       //        $form->populate($values);
       $this->view->fsonda = $form;
       $Pytanie = new Application_Model_DbTable_AnkietyPytania();
       $select = $Pytanie->select()->where('id = ?', intval($this->getRequest()->getParam("id")));
       $this->view->pytanie = $Pytanie->fetchAll($select);
       $KomentarzeSonda = new Application_Model_DbTable_AnkietyKomentarze();
       $this->view->komentarze = $KomentarzeSonda;
       $this->view->dodajKomentarz = new Application_Form_DodajKomentarzSonda();
     }
   } else {
     throw new Zend_Controller_Action_Exception('Błędny adres!', 404);
   }
 }
Example #2
0
 public function send($options)
 {
   set_time_limit(120);
   // 2min timeout
   $this->_mail->setFrom($this->_from_email, $this->_from_caption);
   if (!is_array($options['to'])) {
     $this->_mail->addTo($options['to']);
   } else {
     foreach ($options['to'] as $to) {
       $this->_mail->addTo($to);
     }
   }
   $this->_mail->setSubject($options['subject']);
   if (isset($options['view'])) {
     $this->_mail->setViewBody($options['view']['script'], $options['view']['params']);
   } elseif (isset($options['body'])) {
     $this->_mail->setSimpleBody($options['body']);
   }
   //$this->_mail->setBodyHtml($options['body']);
   //$this->_mail->setBodyText($options['body']);
   // zalaczniki
   if (isset($options['attachment'])) {
     foreach ($options['attachment'] as $file) {
       $at = new Zend_Mime_Part(file_get_contents($file));
       $at->disposition = Zend_Mime::DISPOSITION_INLINE;
       $at->encoding = Zend_Mime::ENCODING_BASE64;
       $at->filename = TS_Url::onlyFileName($file);
       $this->_mail->addAttachment($at);
     }
   }
   //
   $this->_mail->send();
 }
Example #3
0
 public function init()
 {
   /* Form Elements & Other Definitions Here ... */
   $decorator = new TS_Decorators_DecoratorWydania();
   $url = $this->getView()->url(array('controller' => 'Wydania', 'action' => 'kupwydaniepojedynczezatwierdz', 'id' => Zend_Controller_Front::getInstance()->getRequest()->getParam('id')), 'default', TRUE);
   $this->addDecorators(array('FormElements', array('Form', array('id' => 'caly_artykul_kod_form'))));
   $this->setAttrib('id', 'kupwydaniepojedyncze');
   $this->addElement('text', 'email', array('label' => 'email:', 'size' => 15, 'required' => true, 'filters' => array('StringTrim'), 'decorators' => array($decorator), 'id' => 'email', 'class' => 'def'));
   $this->addElement('text', 'kodSMS', array('label' => 'Kod SMS:', 'size' => 15, 'value' => '', 'required' => true, 'filters' => array('StringTrim'), 'decorators' => array($decorator), 'id' => 'kodSMS', 'class' => 'def'));
   $note = new Zend_Form_Element_Note('plainText', array('value' => 'Akceptuję <a href="' . $this->getView()->url(array('id' => 15, 'title' => TS_Url::getUrl("regulamin zakupu e-wydania")), 'podstrona', true) . '" target="_blank">regulamin</a>'));
   $this->addElement($note);
   $this->getElement('plainText')->removeDecorator('Label');
   $this->addElement('checkbox', 'regulamin', array('required' => true, 'decorators' => array($decorator), 'id' => 'regulamin', 'class' => 'def'));
   //$this->getElement('regulamin')->getDecorator('label')->setOption('escape', false);
   $this->getElement('regulamin')->removeDecorator('Label');
   $note = new Zend_Form_Element_Note('plainText2', array('value' => '<hr>Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych i przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracę prawo odstąpienia od umowy'));
   $this->addElement($note);
   $this->getElement('plainText2')->removeDecorator('Label');
   $this->addElement('checkbox', 'konsumenckie', array('required' => true, 'decorators' => array($decorator), 'id' => 'konsumenckie', 'class' => 'def'));
   //$this->getElement('regulamin')->getDecorator('label')->setOption('escape', false);
   $this->getElement('regulamin')->removeDecorator('Label');
   $this->addElement('hidden', 'url', array('label' => '', 'value' => $url, 'required' => true, 'decorators' => array($decorator), 'id' => 'kupwydaniepojedyncze-URL'));
   $this->addElement('button', 'submit', array('ignore' => true, 'label' => '', 'value' => 'zatwierdź', 'decorators' => array($decorator), 'id' => 'kupwydaniepojedyncze-submit'));
   $note = new Zend_Form_Element_Note('plainText3', array('value' => '<a class="reklamacje_link" href="' . $this->getView()->url(array('id' => 41, 'title' => TS_Url::getUrl("Reklamacje zakup e-wydania")), 'podstrona', true) . '" target="_blank" >regulamin reklamacji</a>'));
   $this->addElement($note);
   $this->getElement('plainText3')->removeDecorator('Label');
   /**/
 }
Example #4
0
  public function pokaz()
  {
    $Oko3 = new Application_Model_DbTable_TrzecieOko();
    $select = $Oko3->select('id', 'tytul', 'abstrakt')->where('czy_wyswietlac = ?', 1)->where('czy_wazna = ?', 1)->order(new Zend_Db_Expr('RAND()'))->limit(1);
    $oko3_artykuly = $Oko3->fetchAll($select);
    $view = Zend_Layout::getMvcInstance()->getView();
    ?>
   <section class="c_l_modul">
    <div class="c_l_modul_s2">
     <div class="c_l_modul_t2">
      <h2 class="tytul_belki1">t r z e c i e &nbsp; o k o</h2>
      <h2 class="tytul_belki2"><a href="<?php 
    echo $view->url(array('page' => 1), 'felietony', true);
    ?>
">f e l i e t o n y</a></h2>
     </div>
     <div class="c_l_modul_c2">
      <?php 
    foreach ($oko3_artykuly as $i => $oko3) {
      ?>
      <article class="art_info">
       <!--<a href="<?php 
      //echo Zend_Registry::get('baseUrl');
      ?>
/oko_news.php?id=<?php 
      //echo $oko3->id;
      ?>
">-->
       <a href="<?php 
      echo $view->url(array('id' => $oko3->id, 'title' => TS_Url::getUrl($oko3->tytul)), 'trzecieoko', true);
      ?>
">
        <p class="tytul"><?php 
      echo $oko3->tytul;
      ?>
</p>
        <p class="abstrakt"><?php 
      echo $oko3->abstrakt;
      ?>
<img src="images/layout/standard/ico/wiecej.gif"/></p>
       </a>
      </article>
      <?php 
    }
    ?>
     </div>
    </div>
   </section>
   <?php 
    /**/
  }
Example #5
0
  public function pokaz()
  {
    //    $miesiac_wczesniej = date('Y-m-d', strtotime(date('Y-m-d')."-1 month"));
    $tyg2_wczesniej = date('Y-m-d', strtotime(date('Y-m-d') . "-2 weeks"));
    $NajczesciejCzytane = new Application_Model_DbTable_Artykuly();
    $select = $NajczesciejCzytane->select('id', 'tytul')->where('czy_wyswietlac = ?', 1)->where('data_publikacji >= ?', $tyg2_wczesniej)->order('ile_czytany DESC')->limit(10);
    $czytane = $NajczesciejCzytane->fetchAll($select);
    //echo $select->__toString();
    $view = Zend_Layout::getMvcInstance()->getView();
    if (count($czytane) > 0) {
      ?>
    <section class="c_l_modul">
      <div class="c_l_modul_s2">
        <div class="c_l_modul_t2">
          <h2 class="tytul_belki1">n a j c z ę ś c i e j &nbsp; c z y t a n e (2 tygodnie wcześniej)</h2>
        </div>
        <div class="c_l_modul_c2">
          <?php 
      foreach ($czytane as $i => $czytany) {
        ?>
          <article class="art_info art_info_naj">
            <!--<a href="<?php 
        //echo $view->url(array('controller'=>'artykul', 'id'=>$czytany->id), 'default')
        ?>
">-->
            <a href="<?php 
        echo $view->url(array('id' => $czytany->id, 'title' => TS_Url::getUrl($czytany->tytul)), 'artykul', true);
        ?>
">
              <p class="tytul"><b><?php 
        echo stripslashes($czytany->tytul);
        ?>
.</b> <i class="ile-odslon gray">(<?php 
        echo $czytany->ile_czytany;
        ?>
)</i></p>
            </a>
          </article>
          <?php 
      }
      ?>
        </div>
      </div>
    </section>
    <?php 
    }
    /**/
  }
Example #6
0
  public function konkursy()
  {
    $Konkursy = new Application_Model_DbTable_Konkursy();
    $select = $Konkursy->select('id', 'tytul')->where('czy_wyswietlac = ?', "y")->order('id DESC');
    $konkursy = $Konkursy->fetchAll($select);
    $view = Zend_Layout::getMvcInstance()->getView();
    ?>
			<li><a href="javascript:void(0);">konkursy</a>
				<ul>
					<?php 
    foreach ($konkursy as $konkurs) {
      ?>
						<!--<li><a href="<?php 
      //echo Zend_Registry::get('oldUrl');
      ?>
/konkursy-<?php 
      //echo $konkurs->id;
      ?>
.htm"><?php 
      //echo $konkurs->tytul;
      ?>
</a></li>-->
						<li><a href="<?php 
      echo $view->url(array('id' => $konkurs->id, 'title' => TS_Url::getUrl($konkurs->tytul)), 'konkurs', true);
      ?>
"><?php 
      echo $konkurs->tytul;
      ?>
</a></li>
					<?php 
    }
    ?>
				</ul>
			</li>
			<?php 
  }
Example #7
0
  public function pokaz()
  {
    $powiaty = array(1 => 'garwoliński', 2 => 'siedlecki', 3 => 'węgrowski', 4 => 'miński', 5 => 'łukowski', 6 => 'łosicki', 7 => 'sokołowski');
    $Kalendarium = new Application_Model_DbTable_Kalendarium();
    $select = $Kalendarium->select(array('id', 'tytul', 'tekst', 'foto', 'od_kiedy', 'ilosc_dni'))->order(array('id ASC'));
    $imprezy = $Kalendarium->fetchAll($select);
    foreach ($imprezy as $i => $impreza) {
      if ($impreza->do_kiedy == "0000-00-00 00:00:00") {
        $endDate = date('Y-m-d H:i:s', strtotime($impreza->od_kiedy) + 86400 * (int) $impreza->ilosc_dni);
        //        echo $impreza->od_kiedy.' ->'.$impreza->ilosc_dni.'->'.$endDate.'<br>';
        $Kalendarium->update(array('do_kiedy' => $endDate), array('id=?' => $impreza->id));
      }
    }
    $startDate = date('Y-m-d');
    $endDate = date('Y-m-d', strtotime($startDate) + 86400 * 7);
    $select = $Kalendarium->select(array('id', 'tytul', 'tekst', 'foto', 'od_kiedy', 'do_kiedy', 'ilosc_dni', 'id_powiat'))->where('id_kategoria = ?', 3)->where('od_kiedy >= ?', $startDate)->where('do_kiedy <= ?', $endDate)->order(array('od_kiedy ASC'))->limit(7);
    $imprezy = $Kalendarium->fetchAll($select);
    $view = Zend_Layout::getMvcInstance()->getView();
    ?>
    <section class="c_l_modul">
      <div class="c_l_modul_s2">
        <div class="c_l_modul_t2">
          <h2 class="tytul_belki1">c o, &nbsp; g d z i e, &nbsp; k i e d y</h2>
        </div>
        <div class="c_l_modul_c2 aktualnosciR">
          <?php 
    foreach ($imprezy as $i => $impreza) {
      ?>
            <article class="art_info art_info_aktualnosci">
              <a href="<?php 
      echo $view->url(array('id' => $impreza->id, 'title' => TS_Url::getUrl($impreza->tytul)), 'kultura-impreza', true);
      ?>
">
                <p class="data float-left width-100pr">
                  od <?php 
      echo date("Y-m-d", strtotime($impreza->od_kiedy));
      ?>
 
                  do <?php 
      echo date("Y-m-d", strtotime($impreza->do_kiedy));
      ?>
                  <i class="float-right">pow. <?php 
      echo $powiaty[$impreza->id_powiat];
      ?>
</i>
                </p>
                <?php 
      if ($i == 0) {
        ?>
                <p class="tytul float-left width-100pr"><?php 
        echo stripslashes($impreza->tytul);
        ?>
</p>
                <?php 
      } elseif ($i > 0) {
        ?>
                <p class="tytul_szary float-left width-100pr"><?php 
        echo stripslashes($impreza->tytul);
        ?>
</p>
                <?php 
      }
      ?>
                <?php 
      if ($i == 0) {
        ?>
                <?php 
        if ($impreza->foto != "") {
          ?>
                <div class="center float-left">
                  <img class="" src="<?php 
          if (Zend_Registry::isRegistered('baseUrl')) {
            echo Zend_Registry::get('baseUrl');
          } else {
            echo $view->baseUrl();
          }
          echo Zend_Registry::get('imgSrc');
          ?>
/w_miescie/mini/<?php 
          echo $impreza->foto;
          ?>
" title="" alt=""/>
                </div>
                <?php 
        }
        ?>
                <div class="abstrakt float-left">
                  <?php 
        echo TS_Functions::skracajText(stripslashes($impreza->tekst), 30);
        ?>
 
                  <img src="<?php 
        echo $view->baseUrl();
        echo Zend_Registry::get('layoutSrc');
        ?>
/standard/ico/wiecej.gif"/>
                </div>
                <?php 
      }
      ?>
              </a>
            </article>
          <?php 
    }
    ?>
          <a class="wiecej" href="<?php 
    echo $view->url(array('page' => 1), 'kultura-imprezy', true);
    ?>
">- więcej -</a>
          
          <a class="sprawdz-na-kalendarzu" href="<?php 
    echo $view->url(array(), 'kalendarz', true);
    ?>
">
            PEŁNY KALENDARZ WYDARZEŃ
          </a>
        </div>
      </div>
    </section>
    <?php 
    //endif; /**/
  }
Example #8
0
  public function pokaz()
  {
    $Aktualnosci = new Application_Model_DbTable_Artykuly();
    $Komentarze = new Application_Model_DbTable_Komentarze();
    $Galeria = new Application_Model_DbTable_ArtykulyGaleria();
    $limit = 5;
    $Ustawienia = new Application_Model_DbTable_Ustawienia();
    $select = $Ustawienia->select(array('id', 'wartosc'))->where('zmienna = ?', 'limit_aktualnosci');
    $limity = $Ustawienia->fetchAll($select);
    $limit = $limity[0]->wartosc;
    $view = Zend_Layout::getMvcInstance()->getView();
    ?>
   <section class="c_l_modul">
    <div class="c_l_modul_s2">
     <div class="c_l_modul_t2">
      <h2 class="tytul_belki1">a k t u a l n o ś c i</h2>
     </div>
     <div class="c_l_modul_c2 aktualnosciR">
      <?php 
    foreach ($Aktualnosci->aktualnosci($limit) as $i => $aktualnosci) {
      ?>
      <article class="art_info art_info_aktualnosci">
       <!--<a href="<?php 
      echo $view->url(array('controller' => 'artykul', 'id' => $aktualnosci->id), 'default');
      ?>
">-->
       <a href="<?php 
      echo $view->url(array('id' => $aktualnosci->id, 'title' => TS_Url::getUrl($aktualnosci->tytul)), 'artykul', true);
      ?>
">
        <p class="data"><?php 
      echo date("Y-m-d H:i", strtotime($aktualnosci->data_publikacji));
      ?>
</p>
        <span class="media">
         <?php 
      if (count($Galeria->galeriaArtykulu($aktualnosci->id)) != 0) {
        ?>
         <img src="<?php 
        echo $view->baseUrl();
        echo Zend_Registry::get('layoutSrc');
        ?>
/standard/ico/ico_camera-gray.png" alt="dostępna galeria" width="14px" height="11px"/>
         <?php 
      }
      ?>
         <?php 
      if ($aktualnosci->tresc2 != "") {
        ?>
         <img src="<?php 
        echo $view->baseUrl();
        echo Zend_Registry::get('layoutSrc');
        ?>
/standard/ico/padlock-gray.png" alt="dostępny za opłatą" width="10px" height="12px"/>
         <?php 
      }
      ?>
         <?php 
      if ($aktualnosci->czy_wideo == "y") {
        ?>
         <img src="<?php 
        echo $view->baseUrl();
        echo Zend_Registry::get('layoutSrc');
        ?>
/standard/ico/video-dark.png" alt="dostępne wideo"/>
         <?php 
      }
      ?>
        </span>
        <!--<div class="ocena"><div class="starss_red"></div><div class="starss_red"></div><div class="starss_red"></div><div class="starss_silver"></div><div class="starss_silver"></div></div>-->
        <?php 
      if ($i == 0) {
        ?>
        <p class="tytul">
          <?php 
        if ($aktualnosci->patronat == "y") {
          ?>
            <!--<i class="patronat">*** Patronat </i>-->
						<img src="<?php 
          echo $view->baseUrl();
          echo Zend_Registry::get('layoutSrc');
          ?>
/standard/logo_micro.gif" alt="Pod patronatem TYGODNIKA SIEDLECKIEGO" title="Pod patronatem TYGODNIKA SIEDLECKIEGO" width="30" height="17" style="float:left;"/>
						&nbsp;
						<!--<sub class="index-dolny">Patronat</sub>-->
						<!--<i class="patronat"> ***</i>-->
          <?php 
        }
        ?>
          <?php 
        echo stripslashes($aktualnosci->tytul);
        ?>
        </p>
        <?php 
      } elseif ($i > 0) {
        ?>
        <p class="tytul_szary"><?php 
        echo stripslashes($aktualnosci->tytul);
        ?>
</p>
        <?php 
      }
      ?>
        <?php 
      if ($i == 0) {
        ?>
        <?php 
        if ($aktualnosci->foto_mini != "") {
          ?>
        <img class="foto" src="<?php 
          if (Zend_Registry::isRegistered('baseUrl')) {
            echo Zend_Registry::get('baseUrl');
          } else {
            echo $view->baseUrl();
          }
          echo Zend_Registry::get('imgSrc');
          ?>
/artykuly/crop/mini/<?php 
          echo $aktualnosci->foto_mini;
          ?>
" title="<?php 
          echo $aktualnosci->foto_podpis;
          ?>
" alt="<?php 
          echo $aktualnosci->foto_podpis;
          ?>
"/>
        <?php 
        }
        ?>
        <p class="abstrakt"><?php 
        echo stripslashes($aktualnosci->abstrakt);
        ?>
 <img src="<?php 
        echo $view->baseUrl();
        echo Zend_Registry::get('layoutSrc');
        ?>
/standard/ico/wiecej.gif"/></p>
        <p class="czytany">czytany <?php 
        echo $aktualnosci->ile_czytany;
        ?>
 razy</p>
        <p class="komentarze">liczba komentarzy: <?php 
        echo $Komentarze->ileKomentarzy($aktualnosci->id);
        ?>
</p>
        <?php 
      }
      ?>
       </a>
      </article>
      <?php 
    }
    ?>
      <!--<a class="wiecej" href="<?php 
    //echo $view->url(array('controller'=>'wiecej', 'rodzaj'=>'aktualnosci'), false)
    ?>
">- więcej -</a>-->
      <a class="wiecej" href="<?php 
    echo $view->url(array('rodzaj' => 'aktualnosci', 'page' => 1), 'artykuly', true);
    ?>
">- przeczytaj więcej -</a>
     </div>
    </div>
   </section>
   <?php 
    /**/
  }
Example #9
0
 public function indexAction()
 {
   // action body
   $request = $this->getRequest();
   if ($request->isPost()) {
     $post = $request->getPost();
     $required = array('email', 'tytul', 'wiadomosc');
     $ile_poprawnych = count($required);
     $zwroconych = 0;
     $empty = new Zend_Validate_NotEmpty();
     // email
     $isvalidEmail = new Zend_Validate_EmailAddress(Zend_Validate_Hostname::ALLOW_DNS | Zend_Validate_Hostname::ALLOW_LOCAL);
     if ($empty->isValid($post['email']) || $isvalidEmail->isValid($post['email'])) {
       $zwroconych++;
     }
     // tytul
     if ($empty->isValid($post['tytul'])) {
       $zwroconych++;
     }
     // wiadomosc
     if ($empty->isValid($post['wiadomosc'])) {
       $zwroconych++;
     }
     // pliki
     $pliki = false;
     $attachment = array();
     $sciezka = TS_Url::realPath(APPLICATION_PATH . '/../public/images/tresci/kontakt/');
     $adapter = new Zend_File_Transfer_Adapter_Http();
     $adapter->addValidator('Count', false, array('min' => 0, 'max' => 10))->addValidator('Size', false, array('max' => 10485760))->addValidator('Extension', false, array('extension' => 'gif,jpg,png,bmp,swf,tiff,wmv,mp4,mov,avi,swf,wav,mp3,3gp,wma,pdf,rtf,txt,doc,docx,odt'))->setDestination($sciezka);
     $files = $adapter->getFileInfo();
     //$filessize = $adapter->getFileSize();
     if (count($files) > 0 && $files['pliki_0_']['name'] != '') {
       $pliki = true;
     }
     if ($pliki) {
       $ile_poprawnych += count($files);
       $session = md5(date("Y-m-d H:i:s"));
       foreach ($files as $fieldname => $fileinfo) {
         //var_dump($fileinfo);
         if ($adapter->isUploaded($fileinfo['name']) && $adapter->isValid($fileinfo['name'])) {
           $ext = pathinfo($fileinfo['name']);
           $newfilename = TS_Url::getUrl($ext['filename']) . '_' . date('Ymdhs') . '.' . $ext['extension'];
           $adapter->addFilter('Rename', array('target' => $sciezka . $newfilename, 'overwrite' => true));
           $adapter->receive($fieldname);
           $attachment[] = $sciezka . $newfilename;
           $UploadPliki = new Application_Model_DbTable_UploadPliki();
           $data = array('nazwa' => $newfilename, 'data_dodania' => date("Y-m-d H:i:s"), 'session' => $session);
           $UploadPliki->createRow($data)->save();
           $zwroconych++;
         }
       }
       //var_dump($adapter->getMessages());
     }
     //pliki /**/
     //echo $zwroconych . '/' . $ile_poprawnych . '<br>';
     if ($zwroconych == $ile_poprawnych) {
       $Maile = new Application_Model_DbTable_UstawieniaMaile();
       switch ($post['do']) {
         case "dyzurny":
           $CosCiekawego = new Application_Model_DbTable_CosCiekawego();
           $data = array('imie' => $post['imie'], 'nazwisko' => $post['nazwisko'], 'mail' => $post['email'], 'telefon' => $post['telefon'], 'tytul' => $post['tytul'], 'wiadomosc' => $post['wiadomosc'], 'data_dodania' => date("Y-m-d H:i:s"), 'czy_aktywne' => "n", 'wyswietlanie' => "ts");
           $idCosCiekawego = $CosCiekawego->createRow($data)->save();
           if ($pliki) {
             //$UploadPliki = new Application_Model_DbTable_UploadPliki();
             $select = $UploadPliki->select()->from($UploadPliki, array('id'))->where('session = ?', $session);
             $uploadowanepliki = $UploadPliki->fetchAll($select);
             if (count($uploadowanepliki)) {
               $CosCiekawegoPliki = new Application_Model_DbTable_CosCiekawegoPliki();
               foreach ($UploadPliki->fetchAll($select) as $plik) {
                 $data = array('id_cos_ciekawego' => $idCosCiekawego, 'id_pliku' => $plik->id);
                 $CosCiekawegoPliki->createRow($data)->save();
               }
             }
           }
           /**/
           $mail = $Maile->find(15)->current();
           $post['do'] = $mail->wartosc;
           break;
         case "redakcja":
           $mail = $Maile->find(1)->current();
           $post['do'] = $mail->wartosc;
           break;
         case "reklama":
           $mail = $Maile->find(7)->current();
           $post['do'] = $mail->wartosc;
           break;
         case "konkursy":
           $mail = $Maile->find(16)->current();
           $post['do'] = $mail->wartosc;
           break;
         case "sport":
           $mail = $Maile->find(17)->current();
           $post['do'] = $mail->wartosc;
           break;
         case "kultura":
           $mail = $Maile->find(18)->current();
           $post['do'] = $mail->wartosc;
           break;
         default:
           $mail = $Maile->find(1)->current();
           $post['do'] = $mail->wartosc;
           break;
       }
       //$post['do'] = '*****@*****.**';
       $mail = new TS_Mail();
       $mail_dane = array('to' => $post['do'], 'subject' => "ze strony TS (" . $post['tytul'] . ")", 'view' => array('script' => 'kontakt', 'params' => array('imie' => $post['imie'], 'nazwisko' => $post['nazwisko'], 'telefon' => $post['telefon'], 'email' => $post['email'], 'tytul' => $post['tytul'], 'wiadomosc' => $post['wiadomosc'], 'pliki' => $attachment)), 'attachment' => $attachment);
       $mail->send($mail_dane);
       $this->view->post = true;
     } else {
       //$this->view->post = $post;
       //$this->view->file_messages = $adapter->getMessages();
     }
   } else {
     $this->view->post = false;
     $this->view->do = $this->getRequest()->getParam('do');
   }
 }
Example #10
0
  public function pokaz()
  {
    $zasiegInfPub = 30;
    $Spolecznosciowe = new Application_Model_DbTable_Artykuly();
    $select = $Spolecznosciowe->select('id', 'nadtytul', 'tytul', 'abstrakt', 'foto_mini', 'foto_podpis', 'ile_czytany', 'data_publikacji', 'ocena', 'patronat', 'tresc2', 'czy_wideo')->where('id_nadkategorii = ?', 11)->where('czy_wyswietlac = ?', "y")->where('czy_wazna = ?', "y")->where('data_publikacji <= ?', new Zend_Db_Expr('NOW()'))->order('data_publikacji DESC')->limit($zasiegInfPub);
    $Komentarze = new Application_Model_DbTable_Komentarze();
    $Galeria = new Application_Model_DbTable_ArtykulyGaleria();
    $limit = 5;
    $Ustawienia = new Application_Model_DbTable_Ustawienia();
    $select_ustawienia = $Ustawienia->select(array('id', 'wartosc'))->where('zmienna = ?', 'limit_spolecznosci');
    $limity = $Ustawienia->fetchAll($select_ustawienia);
    $limit = $limity[0]->wartosc;
    $view = Zend_Layout::getMvcInstance()->getView();
    ?>
   <section class="c_l_modul">
    <div class="c_l_modul_s2">
     <div class="c_l_modul_t2">
      <h2 class="tytul_belki1">p i s z e c i e &nbsp; d o &nbsp; n a s</h2>
     </div>
     <div class="c_l_modul_c2 aktualnosciR">
      <?php 
    foreach ($Spolecznosciowe->blokadaSortowania($Spolecznosciowe->fetchAll($select), $limit, "spol") as $i => $spolecznosciowe) {
      ?>
      <article class="art_info art_info_aktualnosci">
       <!--<a href="<?php 
      echo $view->url(array('controller' => 'artykul', 'id' => $spolecznosciowe->id), 'default');
      ?>
">-->
       <a href="<?php 
      echo $view->url(array('id' => $spolecznosciowe->id, 'title' => TS_Url::getUrl($spolecznosciowe->tytul)), 'artykul', true);
      ?>
">
        <p class="data"><?php 
      echo date("Y-m-d H:i", strtotime($spolecznosciowe->data_publikacji));
      ?>
</p>
        <span class="media">
         <?php 
      if (count($Galeria->galeriaArtykulu($spolecznosciowe->id)) != 0) {
        ?>
         <img src="<?php 
        echo $view->baseUrl();
        echo Zend_Registry::get('layoutSrc');
        ?>
/standard/ico/ico_camera-gray.png" alt="dostępna galeria" width="14px" height="11px"/>
         <?php 
      }
      ?>
         <?php 
      if ($spolecznosciowe->tresc2 != "") {
        ?>
         <img src="<?php 
        echo $view->baseUrl();
        echo Zend_Registry::get('layoutSrc');
        ?>
/standard/ico/padlock-gray.png" alt="dostępny za opłatą" width="10px" height="12px"/>
         <?php 
      }
      ?>
         <?php 
      if ($spolecznosciowe->czy_wideo == "y") {
        ?>
         <img src="<?php 
        echo $view->baseUrl();
        echo Zend_Registry::get('layoutSrc');
        ?>
/standard/ico/video-dark.png" alt="dostępne wideo"/>
         <?php 
      }
      ?>
        </span>
        <!--<div class="ocena"><div class="starss_red"></div><div class="starss_red"></div><div class="starss_red"></div><div class="starss_silver"></div><div class="starss_silver"></div></div>-->
        <?php 
      if ($i == 0) {
        ?>
        <p class="tytul"><?php 
        echo stripslashes($spolecznosciowe->tytul);
        ?>
</p>
        <?php 
      } elseif ($i > 0) {
        ?>
        <p class="tytul_szary"><?php 
        echo stripslashes($spolecznosciowe->tytul);
        ?>
</p>
        <?php 
      }
      ?>
        <?php 
      if ($i == 0) {
        ?>
        <?php 
        if ($spolecznosciowe->foto_mini != "") {
          ?>
        <img class="foto" src="<?php 
          if (Zend_Registry::isRegistered('baseUrl')) {
            echo Zend_Registry::get('baseUrl');
          } else {
            echo $view->baseUrl();
          }
          echo Zend_Registry::get('imgSrc');
          ?>
/artykuly/crop/mini/<?php 
          echo $spolecznosciowe->foto_mini;
          ?>
" title="<?php 
          echo $spolecznosciowe->foto_podpis;
          ?>
" alt="<?php 
          echo $spolecznosciowe->foto_podpis;
          ?>
"/>
        <?php 
        }
        ?>
        <p class="abstrakt"><?php 
        echo stripslashes($spolecznosciowe->abstrakt);
        ?>
 <img src="<?php 
        echo $view->baseUrl();
        echo Zend_Registry::get('layoutSrc');
        ?>
/standard/ico/wiecej.gif"/></p>
        <p class="czytany">czytany <?php 
        echo $spolecznosciowe->ile_czytany;
        ?>
 razy</p>
        <p class="komentarze">liczba komentarzy: <?php 
        echo $Komentarze->ileKomentarzy($spolecznosciowe->id);
        ?>
</p>
        <?php 
      }
      ?>
       </a>
      </article>
      <?php 
    }
    ?>
      <!--<a class="wiecej" href="<?php 
    //echo $view->url(array('controller'=>'wiecej', 'rodzaj'=>'spolecznosciowe'), false)
    ?>
">- więcej -</a>-->
      <a class="wiecej" href="<?php 
    echo $view->url(array('rodzaj' => 'spolecznosciowe', 'page' => 1), 'artykuly', true);
    ?>
">- przeczytaj więcej -</a>
     </div>
    </div>
   </section>
   <?php 
    /**/
  }
Example #11
0
 public function dodajAction()
 {
   $krok = intval($this->getRequest()->getParam("krok"));
   $request = $this->_request;
   switch ($krok) {
     // 111111
     case 1:
       $this->view->krok = 1;
       if ($request->getPost()) {
         // post
         $post = $request->getPost();
         //          TS_Functions::pre($post); die;
         $tabKomunikatow = array();
         $wymaganePola = array('tresc');
         $wszystkoOK = true;
         foreach ($post as $zmienna => $wartosc) {
           if ($wartosc == '' && in_array($zmienna, $wymaganePola)) {
             $wszystkoOK = false;
             $tabKomunikatow['tresc'] = "Treść nie może być pusta.";
           }
         }
         if ($post["dr_ramka"] != "" && $post["wypelnienie"] != "") {
           $ramkaSql = $this->__db1->select()->from(array('r' => 'ts_ogloszenia_kolory_ramki_pl'), array('r.kolor'))->where('id = ?', $post['dr_ramka']);
           $ramka = $this->__db1->fetchAll($ramkaSql);
           $wypelnienieSql = $this->__db1->select()->from(array('w' => 'ts_ogloszenia_kolory_wypelnienia_pl'), array('w.kolor'))->where('id = ?', $post['wypelnienie']);
           $wypelnienie = $this->__db1->fetchAll($wypelnienieSql);
           if ($wypelnienie[0]["kolor"] == $ramka[0]["kolor"]) {
             $wszystkoOK = false;
             $tabKomunikatow['ramka'] = "Kolor ramki nie może być taki sam jak kolor wypełnienia.";
           }
         }
         if ($post["wypelnienie"] != "") {
           $wypelnienieSql = $this->__db1->select()->from(array('w' => 'ts_ogloszenia_kolory_wypelnienia_pl'), array('w.kolor'))->where('id = ?', $post['wypelnienie']);
           $wypelnienie = $this->__db1->fetchAll($wypelnienieSql);
           $tekstSql = $this->__db1->select()->from(array('t' => 'ts_ogloszenia_kolory_tekstu_pl'), array('t.kolor'))->where('id = ?', $post['kolor_tekstu']);
           $tekst = $this->__db1->fetchAll($tekstSql);
           if ($wypelnienie[0]["kolor"] == $tekst[0]["kolor"]) {
             $wszystkoOK = false;
             $tabKomunikatow['tekst'] = "Kolor tekstu nie może być taki sam jak kolor wypełnienia.";
           }
           if ($tekst[0]["kolor"] == "#FFFFFF" && ($wypelnienie[0]["kolor"] == "#808080" || $wypelnienie[0]["kolor"] == "#FFFF00")) {
             $wszystkoOK = false;
             $tabKomunikatow['wypelnienie'] = "Jeśli kolor tekstu jest biały to wypełnienie nie może być białe, szare lub żółte.";
           }
         }
         if ($post["wypelnienie"] == "" && $post["kolor_tekstu"] != "") {
           $tekstSql = $this->__db1->select()->from(array('t' => 'ts_ogloszenia_kolory_tekstu_pl'), array('t.kolor'))->where('id = ?', $post['kolor_tekstu']);
           $tekst = $this->__db1->fetchAll($tekstSql);
           if ($tekst[0]["kolor"] == "#FFFFFF") {
             $wszystkoOK = false;
             $tabKomunikatow['wypelnienie'] = "Jeśli kolor tekstu jest biały to wypełnienie nie może być białe, szare lub żółte.";
           }
         }
         /**/
         if ($wszystkoOK) {
           // is valid
           $UstawieniaDB = new Application_Model_DbTable_Ustawienia();
           $ustawienia = $UstawieniaDB->find(array(7, 8, 9, 10, 11, 12));
           //$ustawienia = $UstawieniaDB->fetchAll($ustawieniaSql);
           $lxx = '';
           $wxx = '';
           $txx = '';
           $kxx = '';
           $sxx = '';
           $numer = '';
           $kod_DTP = '';
           $ramkaSql = $this->__db1->select()->from(array('r' => 'ts_ogloszenia_kolory_ramki_pl'), array('r.kod'))->where('id = ?', $post['dr_ramka']);
           $ramka = $this->__db1->fetchAll($ramkaSql);
           $lxx = count($ramka) > 0 ? 'L' . $ramka[0]['kod'] : 'L';
           $wypelnienieSql = $this->__db1->select()->from(array('w' => 'ts_ogloszenia_kolory_wypelnienia_pl'), array('w.kod'))->where('id = ?', $post['dr_ramka']);
           $wypelnienie = $this->__db1->fetchAll($wypelnienieSql);
           $wxx = count($wypelnienie) > 0 ? 'W' . $wypelnienie[0]['kod'] : 'W';
           $tekstSql = $this->__db1->select()->from(array('t' => 'ts_ogloszenia_kolory_tekstu_pl'), array('t.kod'))->where('id = ?', $post['kolor_tekstu']);
           $tekst = $this->__db1->fetchAll($tekstSql);
           $txx = count($tekst) > 0 ? 'T' . $tekst[0]['kod'] : 'T';
           $kxx = 'K01';
           //tymczasowo
           if ($post['dr_wytluszczony'] == '1' && $post['dr_wersaliki'] == '1') {
             $kxx = 'K03';
           } elseif ($post['dr_wytluszczony'] == '1' && $post['dr_wersaliki'] == '0') {
             $kxx = 'K01';
           } elseif ($post['dr_wytluszczony'] == '0' && $post['dr_wersaliki'] == '1') {
             $kxx = 'K02';
           } elseif ($post['dr_wytluszczony'] == '0' && $post['dr_wersaliki'] == '0') {
             $kxx = 'K00';
           }
           if ($post['dr_duza_czcionka'] == '1') {
             $sxx = 'S01';
           } else {
             $sxx = 'S00';
           }
           /**/
           //            if ($post['publikacja_internet']=='1') {
           //              $ogloszeniaSql = $this->__db1 ->select()->from(array('o'=>'ts_ogloszenia_pl'),array('o.*'));
           //              $ogloszenia = $this->__db1->fetchAll($ogloszeniaSql);
           //
           //              $numer.'I-'.count($q_ogl[0]["c"]).'-'.$_POST['liczba_emisji'].'p';
           //            }
           //foto
           $sciezka = TS_Url::realPath(APPLICATION_PATH . '/../public/images/tresci/ogloszenia/');
           $adapter = new Zend_File_Transfer_Adapter_Http();
           $adapter->addValidator('Count', false, array('min' => 0, 'max' => 1))->addValidator('Size', false, array('max' => 10485760))->addValidator('Extension', false, array('extension' => 'gif,jpg,png,bmp'))->setDestination($sciezka);
           $files = $adapter->getFileInfo();
           $newfilename = '';
           if (count($adapter->getFileName()) > 0) {
             foreach ($files as $fieldname => $fileinfo) {
               if ($adapter->isUploaded($fileinfo['name']) && $adapter->isValid($fileinfo['name'])) {
                 $ext = pathinfo($fileinfo['name']);
                 $newfilename = TS_Url::getUrl($ext['filename']) . '_' . date('Ymdhs') . '.' . $ext['extension'];
                 $adapter->addFilter('Rename', array('target' => $sciezka . $newfilename, 'overwrite' => true));
                 $adapter->receive($fieldname);
                 TS_Functions::przerobFoto($ustawienia[0]['wartosc'], $ustawienia[1]['wartosc'], $sciezka, $newfilename, $sciezka . 'micro/', $fileinfo['type']);
                 TS_Functions::przerobFoto($ustawienia[2]['wartosc'], $ustawienia[3]['wartosc'], $sciezka, $newfilename, $sciezka . 'mini/', $fileinfo['type']);
                 TS_Functions::przerobFoto($ustawienia[4]['wartosc'], $ustawienia[5]['wartosc'], $sciezka, $newfilename, $sciezka . '', $fileinfo['type']);
                 $_POST['zdjecie'] = $newfilename;
                 $kodDTP = '$' . $lxx . $wxx . $txx . $kxx . $sxx . '$' . str_replace('$_ogl_$', '\\"', $post['tresc']) . '/' . $numer . '/+zdjecie:' . $newfilename . '/';
               }
             }
           } else {
             $kodDTP = '$' . $lxx . $wxx . $txx . $kxx . $sxx . '$' . str_replace('$_ogl_$', '\\"', $post['tresc']) . '/' . $numer . '/';
           }
           /**/
           $cenaCalkowita = $this->cenaZDodatkami($post);
           $dat = date("YmdHis");
           $post['id_dzial'] = isset($post['id_dzial']) && is_numeric($post['id_dzial']) ? $post['id_dzial'] : 0;
           $OgloszenieKoszyk = new Application_Model_DbTable_OgloszeniaKoszyk();
           $data = array('id_ogloszeniodawcy' => 0, 'kod_DTP' => $kodDTP, 'nr_ogloszenia' => $dat, 'id_kategoria' => $post['id_kategoria'], 'id_dzial' => $post['id_dzial'], 'tresc' => str_replace('$_ogl_$', '\\"', $post['tresc']), 'liczba_znakow' => strlen(utf8_decode($post['tresc'])), 'dr_wytluszczony' => $post['dr_wytluszczony'], 'dr_wersaliki' => $post['dr_wersaliki'], 'dr_duza_czcionka' => $post['dr_duza_czcionka'], 'dr_kolor_tekstu' => $post['kolor_tekstu'], 'dr_ramka' => $post['dr_ramka'], 'dr_wypelnienie_kolor' => $post['wypelnienie'], 'liczba_emisji' => $post['liczba_emisji'], 'zdjecie' => $newfilename, 'publikacja_internet' => $post['publikacja_internet'], 'cena' => $cenaCalkowita);
           //            TS_Functions::pre($data); die;
           $resultId = $OgloszenieKoszyk->insert($data);
           $sesOgloszenia = new Zend_Session_Namespace('ogloszenia');
           $sesOgloszenia->idOgloszenia = $resultId;
           $sesOgloszenia->postData = $data;
           $sesOgloszenia->postDataAll = $post;
           //            TS_Functions::pre($data); //die;
           //            TS_Functions::pre($post); //die;
           $ogloszenieNumery = array();
           $OgloszenieNumeryKoszyk = new Application_Model_DbTable_OgloszeniaNumeryKoszyk();
           $OgloszenieNumeryKoszyk->delete(array('id_poz = ?' => $resultId));
           // resetowanie w razie powrotu
           foreach ($post as $zm => $wart) {
             $zmienna = explode('_', $zm);
             if ($zmienna[0] == "chnr") {
               $data = array('id_poz' => $resultId, 'nr_ogloszenia' => intval($wart), 'rok' => intval($zmienna[1]));
               $OgloszenieNumeryKoszyk->insert($data);
               array_push($ogloszenieNumery, $data);
             }
           }
           $sesOgloszenia->postDataNumery = $ogloszenieNumery;
           $this->getHelper('Redirector')->setGotoRoute(array('krok' => 2), 'dodaj-ogloszenie');
         } else {
           // is not valid
           $this->view->post = $post;
           $this->view->tabKomunikatow = $tabKomunikatow;
           $kategorieSelect = $this->__db1->select()->from(array('k' => 'ts_s_kategorie_ogloszen_pl'), array('k.id', 'nazwa' => 'k.nazwa_kat'))->order(array('k.pozycjonowanie DESC', 'nazwa_kat ASC'));
           $this->view->kategorie = $this->__db1->fetchAll($kategorieSelect);
           $dzialyDomyslne = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_dzialy_pl'), array('id' => 'd.id_dzial', 'nazwa' => 'd.nazwa_dzial'))->where('d.id_kat = ?', $post['id_kategoria'])->order(array('d.pozycjonowanie DESC', 'd.nazwa_dzial ASC'));
           $this->view->dzialyDomyslne = $this->__db1->fetchAll($dzialyDomyslne);
           $cenyDodatkowSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_dodatki_pl'), array('d.cena'))->order(array('d.id'));
           $cenyDodatkow = $this->__db1->fetchAll($cenyDodatkowSelect);
           $this->view->cenyDodatkow = '';
           foreach ($cenyDodatkow as $cena) {
             $this->view->cenyDodatkow = $this->view->cenyDodatkow . ',' . $cena['cena'];
           }
           $dlugosciSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_ceny_dlugosc_pl'), array('d.dlugosc_max', 'd.cena'))->order(array('d.dlugosc_max DESC'));
           $dlugosci = $this->__db1->fetchAll($dlugosciSelect);
           $this->view->dlugosci = '';
           $this->view->cenyDlugosci = '';
           foreach ($dlugosci as $dlugosc) {
             $this->view->dlugosci = $this->view->dlugosci . ',' . $dlugosc['dlugosc_max'];
             $this->view->cenyDlugosci = $this->view->cenyDlugosci . ',' . $dlugosc['cena'];
           }
           $rabatySelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_rabaty_pl'), array('d.ile_ogloszen_min', 'd.wartosc'))->order(array('d.ile_ogloszen_min DESC'));
           $rabaty = $this->__db1->fetchAll($rabatySelect);
           $this->view->ilosce = '';
           $this->view->wartoscr = '';
           foreach ($rabaty as $rabat) {
             $this->view->ilosce = $this->view->ilosce . ',' . $rabat['ile_ogloszen_min'];
             $this->view->wartoscr = $this->view->wartoscr . ',' . $rabat['wartosc'];
           }
           $koloryTekstuSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_kolory_tekstu_pl'), array('d.id', 'd.kolor', 'd.nazwa', 'd.domyslny'))->where('czy_wyswietlac="1"')->order(array('d.nazwa'));
           $this->view->koloryTekstu = $this->__db1->fetchAll($koloryTekstuSelect);
           $koloryRamkiSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_kolory_ramki_pl'), array('d.id', 'd.kolor', 'd.nazwa', 'd.domyslny'))->where('czy_wyswietlac="1"')->order(array('d.nazwa'));
           $this->view->koloryRamki = $this->__db1->fetchAll($koloryRamkiSelect);
           $koloryWypelnienieSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_kolory_wypelnienia_pl'), array('d.id', 'd.kolor', 'd.nazwa', 'd.domyslny'))->where('czy_wyswietlac="1"')->order(array('d.nazwa'));
           $this->view->koloryWypelnienia = $this->__db1->fetchAll($koloryWypelnienieSelect);
           // numery do emisji
           $ogloszeniaPlatnosciSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_platnosci_pl'), array('d.aktualny_numer_www'))->order(array('id ASC'));
           $ogloszeniaPlatnosci = $this->__db1->fetchAll($ogloszeniaPlatnosciSelect);
           $aktualnyNumer = $ogloszeniaPlatnosci[0]['aktualny_numer_www'];
           $aktualnyNumerArray = explode('/', $aktualnyNumer);
           $this->view->aktualnyNumerWww = $aktualnyNumerArray[0];
           //$this->view->numeryRokPoprzedni = TS_Functions::dataWydania(date('Y')-1);
           $this->view->numeryRokObecny = TS_Functions::dataWydania(date('Y'));
           $this->view->numeryRokNastepny = TS_Functions::dataWydania(date('Y') + 1);
         }
       } else {
         // post end
         $sesOgloszenia = new Zend_Session_Namespace('ogloszenia');
         if ($this->_getParam('clear')) {
           $sesOgloszenia->unsetAll();
         } else {
           $this->view->post = $sesOgloszenia->postDataAll;
         }
         $kategorieSelect = $this->__db1->select()->from(array('k' => 'ts_s_kategorie_ogloszen_pl'), array('k.id', 'nazwa' => 'k.nazwa_kat'))->order(array('k.pozycjonowanie DESC', 'nazwa_kat ASC'));
         $this->view->kategorie = $this->__db1->fetchAll($kategorieSelect);
         if (isset($this->view->post['id_kategoria'])) {
           $idKategorii = $this->view->post['id_kategoria'];
         } else {
           $idKategorii = $this->view->kategorie[0]['id'];
         }
         $dzialyDomyslne = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_dzialy_pl'), array('id' => 'd.id_dzial', 'nazwa' => 'd.nazwa_dzial'))->where('d.id_kat = ?', $idKategorii)->order(array('d.pozycjonowanie DESC', 'd.nazwa_dzial ASC'));
         $this->view->dzialyDomyslne = $this->__db1->fetchAll($dzialyDomyslne);
         $cenyDodatkowSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_dodatki_pl'), array('d.cena'))->order(array('d.id'));
         $cenyDodatkow = $this->__db1->fetchAll($cenyDodatkowSelect);
         $this->view->cenyDodatkow = '';
         foreach ($cenyDodatkow as $cena) {
           $this->view->cenyDodatkow = $this->view->cenyDodatkow . ',' . $cena['cena'];
         }
         $dlugosciSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_ceny_dlugosc_pl'), array('d.dlugosc_max', 'd.cena'))->order(array('d.dlugosc_max DESC'));
         $dlugosci = $this->__db1->fetchAll($dlugosciSelect);
         $this->view->dlugosci = '';
         $this->view->cenyDlugosci = '';
         foreach ($dlugosci as $dlugosc) {
           $this->view->dlugosci = $this->view->dlugosci . ',' . $dlugosc['dlugosc_max'];
           $this->view->cenyDlugosci = $this->view->cenyDlugosci . ',' . $dlugosc['cena'];
         }
         $rabatySelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_rabaty_pl'), array('d.ile_ogloszen_min', 'd.wartosc'))->order(array('d.ile_ogloszen_min DESC'));
         $rabaty = $this->__db1->fetchAll($rabatySelect);
         $this->view->ilosce = '';
         $this->view->wartoscr = '';
         foreach ($rabaty as $rabat) {
           $this->view->ilosce = $this->view->ilosce . ',' . $rabat['ile_ogloszen_min'];
           $this->view->wartoscr = $this->view->wartoscr . ',' . $rabat['wartosc'];
         }
         $koloryTekstuSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_kolory_tekstu_pl'), array('d.id', 'd.kolor', 'd.nazwa', 'd.domyslny'))->where('czy_wyswietlac="1"')->order(array('d.nazwa'));
         $this->view->koloryTekstu = $this->__db1->fetchAll($koloryTekstuSelect);
         $koloryRamkiSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_kolory_ramki_pl'), array('d.id', 'd.kolor', 'd.nazwa', 'd.domyslny'))->where('czy_wyswietlac="1"')->order(array('d.nazwa'));
         $this->view->koloryRamki = $this->__db1->fetchAll($koloryRamkiSelect);
         $koloryWypelnienieSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_kolory_wypelnienia_pl'), array('d.id', 'd.kolor', 'd.nazwa', 'd.domyslny'))->where('czy_wyswietlac="1"')->order(array('d.nazwa'));
         $this->view->koloryWypelnienia = $this->__db1->fetchAll($koloryWypelnienieSelect);
         // numery do emisji
         $ogloszeniaPlatnosciSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_platnosci_pl'), array('d.aktualny_numer_www'))->order(array('id ASC'));
         $ogloszeniaPlatnosci = $this->__db1->fetchAll($ogloszeniaPlatnosciSelect);
         $aktualnyNumer = $ogloszeniaPlatnosci[0]['aktualny_numer_www'];
         $aktualnyNumerArray = explode('/', $aktualnyNumer);
         $this->view->aktualnyNumerWww = $aktualnyNumerArray[0];
         //$this->view->numeryRokPoprzedni = TS_Functions::dataWydania(date('Y')-1);
         $this->view->numeryRokObecny = TS_Functions::dataWydania(date('Y'));
         $this->view->numeryRokNastepny = TS_Functions::dataWydania(date('Y') + 1);
       }
       $this->render('dodaj-krok-1');
       break;
       // 222222
     // 222222
     case 2:
       $this->view->krok = 2;
       $sesOgloszenia = new Zend_Session_Namespace('ogloszenia');
       $this->view->postData = $sesOgloszenia->postData;
       $this->view->postDataAll = $sesOgloszenia->postDataAll;
       $this->view->postDataNumery = $sesOgloszenia->postDataNumery;
       $kategoriaSelect = $this->__db1->select()->from(array('k' => 'ts_s_kategorie_ogloszen_pl'), array('k.id', 'nazwa' => 'k.nazwa_kat'))->where('k.id = ?', $sesOgloszenia->postData['id_kategoria']);
       $this->view->kategoria = $this->__db1->fetchRow($kategoriaSelect);
       $dzialSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_dzialy_pl'), array('id' => 'd.id_dzial', 'nazwa' => 'd.nazwa_dzial'))->where('d.id_dzial = ?', $sesOgloszenia->postData['id_dzial']);
       $this->view->dzial = $this->__db1->fetchRow($dzialSelect);
       $kolorTekstuSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_kolory_tekstu_pl'), array('d.id', 'd.nazwa', 'd.kolor'))->where('d.id = ?', $sesOgloszenia->postData['dr_kolor_tekstu']);
       $this->view->kolorTekstu = $this->__db1->fetchRow($kolorTekstuSelect);
       $kolorRamkiSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_kolory_ramki_pl'), array('d.id', 'd.nazwa', 'd.kolor'))->where('d.id = ?', $sesOgloszenia->postData['dr_ramka']);
       $this->view->kolorRamki = $this->__db1->fetchRow($kolorRamkiSelect);
       $kolorWypelnienieSelect = $this->__db1->select()->from(array('d' => 'ts_ogloszenia_kolory_wypelnienia_pl'), array('d.id', 'd.nazwa', 'd.kolor'))->where('d.id = ?', $sesOgloszenia->postData['dr_wypelnienie_kolor']);
       $this->view->kolorWypelnienia = $this->__db1->fetchRow($kolorWypelnienieSelect);
       $this->render('dodaj-krok-2');
       break;
       // 333333
     // 333333
     case 3:
       $this->view->krok = 3;
       $sesOgloszenia = new Zend_Session_Namespace('ogloszenia');
       if ($request->getPost()) {
         // post
         $post = $request->getPost();
         //          TS_Functions::pre($post); //die;
         $tabKomunikatow = array();
         $wszystkoOK = true;
         $emptyValidator = new Zend_Validate_NotEmpty();
         $emailValidator = new Zend_Validate_EmailAddress(Zend_Validate_Hostname::ALLOW_DNS | Zend_Validate_Hostname::ALLOW_LOCAL);
         $nipValidator = new Zend_Validate_Nip();
         foreach ($post as $zmienna => $wartosc) {
           //            echo $zmienna.' '.$wartosc.'<br>';
           // bez faktury
           if ($zmienna == 'imie' && !$emptyValidator->isValid($wartosc)) {
             $wszystkoOK = false;
             $tabKomunikatow['imie'] = "Podaj imię.";
           }
           if ($zmienna == 'nazwisko' && !$emptyValidator->isValid($wartosc)) {
             $wszystkoOK = false;
             $tabKomunikatow['nazwisko'] = "Podaj nazwisko.";
           }
           if ($zmienna == 'email' && !$emptyValidator->isValid($wartosc)) {
             $wszystkoOK = false;
             $tabKomunikatow['email'] = "Podaj email.";
           }
           if ($zmienna == 'email' && $emptyValidator->isValid($wartosc) && !$emailValidator->isValid($wartosc)) {
             $wszystkoOK = false;
             $tabKomunikatow['email'] = "Nieprawidłowy adres email.";
           }
           if ($zmienna == 'telefon' && !$emptyValidator->isValid($wartosc)) {
             $wszystkoOK = false;
             $tabKomunikatow['telefon'] = "Podaj telefon.";
           }
           // z faktura
           if ($post['czy_faktura'] && intval($post['czy_faktura']) == 1) {
             if ($zmienna == 'nr_budynku' && !$emptyValidator->isValid($wartosc)) {
               $wszystkoOK = false;
               $tabKomunikatow['nr_budynku'] = "Podaj nr budynku.";
             }
             if ($zmienna == 'miejscowosc' && !$emptyValidator->isValid($wartosc)) {
               $wszystkoOK = false;
               $tabKomunikatow['miejscowosc'] = "Podaj miejscowosc.";
             }
             if ($zmienna == 'kod_pocztowy' && !$emptyValidator->isValid($wartosc)) {
               $wszystkoOK = false;
               $tabKomunikatow['kod_pocztowy'] = "Podaj kod pocztowy.";
             }
             if ($zmienna == 'nip' && !$emptyValidator->isValid($wartosc)) {
               $wszystkoOK = false;
               $tabKomunikatow['nip'] = "Podaj NIP.";
             }
             if ($zmienna == 'nip' && $emptyValidator->isValid($wartosc) && !$nipValidator->isValid($wartosc)) {
               $wszystkoOK = false;
               $tabKomunikatow['nip'] = "Podaj prawidłowy NIP.";
             }
           }
         }
         if (!isset($post['regulamin'])) {
           $wszystkoOK = false;
           $tabKomunikatow['regulamin'] = "Musisz zaakceptować regulamin.";
         }
         if ($wszystkoOK) {
           $OgloszenieKoszyk = new Application_Model_DbTable_OgloszeniaKoszyk();
           $data = array('czy_faktura' => $post['czy_faktura'], 'nazwisko' => $post['nazwisko'], 'email' => $post['email'], 'telefon' => $post['telefon'], 'firma' => $post['firma'], 'nip' => $post['nip'], 'ulica' => $post['ulica'], 'nr_budynku' => $post['nr_budynku'], 'nr_mieszkania' => $post['nr_mieszkania'], 'miejscowosc' => $post['miejscowosc'], 'kod_pocztowy' => $post['kod_pocztowy'], 'sposob_platnosci' => $post['platnosc'], 'czy_faktura' => 1);
           $OgloszenieKoszyk->update($data, array('id_poz = ?' => $sesOgloszenia->idOgloszenia));
           $this->getHelper('Redirector')->setGotoRoute(array('krok' => 4), 'dodaj-ogloszenie');
         } else {
           $this->view->post = $post;
           $this->view->tabKomunikatow = $tabKomunikatow;
         }
       } else {
         // post end
         $OgloszenieKoszyk = new Application_Model_DbTable_OgloszeniaKoszyk();
         $ogloszeniaKoszykSql = $OgloszenieKoszyk->select()->where('id_poz = ?', $sesOgloszenia->idOgloszenia);
         $this->view->ogloszenie = $this->__db1->fetchRow($ogloszeniaKoszykSql);
       }
       $this->render('dodaj-krok-3');
       break;
       // 444444
     // 444444
     case 4:
       $this->view->krok = 4;
       $sesOgloszenia = new Zend_Session_Namespace('ogloszenia');
       $OgloszenieKoszyk = new Application_Model_DbTable_OgloszeniaKoszyk();
       $ogloszeniaKoszykSql = $OgloszenieKoszyk->select()->where('id_poz = ?', $sesOgloszenia->idOgloszenia);
       $ogloszenie = $this->__db1->fetchRow($ogloszeniaKoszykSql);
       if ($ogloszenie) {
         if ($ogloszenie['sposob_platnosci'] == 1) {
           $txt1 = 'przelew bankowy';
           $txt2 = 'nie dotyczy';
         } else {
           $txt1 = 'płatność on-line';
           $txt2 = 'oczekuje';
         }
         // rabaty i cena ostateczna
         $rabatySelect = $this->__db1->select()->from(array('r' => 'ts_ogloszenia_rabaty_pl'), array('r.*'))->order('r.ile_ogloszen_min DESC');
         $rabaty = $this->__db1->fetchAll($rabatySelect);
         $rabat = $this->policzRabatZaIloscEmisjiOgl(intval($ogloszenie['liczba_emisji']), $rabaty);
         $cenaZRabatem = number_format($ogloszenie['cena'] - $ogloszenie['cena'] * $rabat, 2, '.', '');
         $OgloszenieZamowienia = new Application_Model_DbTable_OgloszeniaZamowienia();
         $dataOgloszeniaZamowienia = array('nr_zamowienia' => md5($sesOgloszenia->idOgloszenia . date('Y-m-d')), 'data_zamowienia' => new Zend_Db_Expr('NOW()'), 'suma_liczba_emisji' => $ogloszenie['liczba_emisji'], 'suma_cena' => $ogloszenie['cena'], 'cena_ost' => $cenaZRabatem, 'sposob_plat' => $txt1, 'status_zam' => "zamówione", 'status_plat' => $txt2, 'tytul_przelewu' => $ogloszenie['nr_ogloszenia'], 'nr_ogloszenia' => $ogloszenie['nr_ogloszenia'], 'faktura' => $ogloszenie['czy_faktura'], 'imie' => $ogloszenie['imie'], 'nazwisko' => $ogloszenie['nazwisko'], 'firma' => addslashes($ogloszenie['firma']), 'nip' => $ogloszenie['nip'], 'ulica' => $ogloszenie['ulica'], 'nr_budynku' => $ogloszenie['nr_budynku'], 'nr_mieszkania' => $ogloszenie['nr_mieszkania'], 'miejscowosc' => $ogloszenie['miejscowosc'], 'kod_pocztowy' => $ogloszenie['kod_pocztowy'], 'poczta' => $ogloszenie['poczta'], 'email' => $ogloszenie['email'], 'telefon' => $ogloszenie['telefon']);
         $this->view->ogloszenie = $dataOgloszeniaZamowienia;
         $idOgloszeniaZamowienia = $OgloszenieZamowienia->insert($dataOgloszeniaZamowienia);
         $sesOgloszenia->idOgloszeniaZamowienia = $idOgloszeniaZamowienia;
         $this->view->idOgloszeniaZamowienia = $idOgloszeniaZamowienia;
         $Ogloszenia = new Application_Model_DbTable_Ogloszenia();
         $dataOgloszenia = array('id_zamowienia' => $idOgloszeniaZamowienia, 'data_dodania' => new Zend_Db_Expr('NOW()'), 'id_ogloszeniodawcy' => "0", 'kod_DTP' => addslashes($ogloszenie['kod_DTP']), 'nr_ogloszenia' => $ogloszenie['nr_ogloszenia'], 'id_kategoria' => $ogloszenie['id_kategoria'], 'id_dzial' => $ogloszenie['id_dzial'], 'tresc' => addslashes($ogloszenie['tresc']), 'liczba_znakow' => $ogloszenie['liczba_znakow'], 'dr_wytluszczony' => $ogloszenie['dr_wytluszczony'], 'dr_wersaliki' => $ogloszenie['dr_wersaliki'], 'dr_duza_czcionka' => $ogloszenie['dr_duza_czcionka'], 'dr_kolor_tekstu' => $ogloszenie['dr_kolor_tekstu'], 'dr_ramka' => $ogloszenie['dr_ramka'], 'dr_wypelnienie_kolor' => $ogloszenie['dr_wypelnienie_kolor'], 'liczba_emisji' => $ogloszenie['liczba_emisji'], 'publikacja_internet' => $ogloszenie['publikacja_internet'], 'zdjecie' => $ogloszenie['zdjecie'], 'cena' => $ogloszenie['cena']);
         $idOgloszenia = $Ogloszenia->insert($dataOgloszenia);
         $sesOgloszenia->idOgloszenia = $idOgloszenia;
         $OgloszenieNumeryKoszyk = new Application_Model_DbTable_OgloszeniaNumeryKoszyk();
         $selectOgloszeniaNumeryKoszyk = $OgloszenieNumeryKoszyk->select('nr_ogloszenia', 'rok')->where('id_poz = ?', $ogloszenie['id_poz']);
         $numeryKoszyk = $OgloszenieNumeryKoszyk->fetchAll($selectOgloszeniaNumeryKoszyk);
         $OgloszenieNumery = new Application_Model_DbTable_OgloszeniaNumery();
         foreach ($numeryKoszyk as $nrKoszyk) {
           $dataOgloszeniaNymery = array('id_ogl' => $idOgloszenia, 'nr_ogloszenia' => $nrKoszyk['nr_ogloszenia'], 'rok' => $nrKoszyk['rok']);
           $OgloszenieNumery->insert($dataOgloszeniaNymery);
         }
         $OgloszenieKoszyk = new Application_Model_DbTable_OgloszeniaKoszyk();
         //          $OgloszenieKoszyk->delete(array('id_poz = ?' => $idOgloszeniaZamowienia));
         //          $OgloszenieNumeryKoszyk->delete(array('id_poz = ?' => $idOgloszeniaZamowienia));
         if ($txt1 == 'przelew bankowy') {
           $Teksty = new Application_Model_DbTable_Teksty();
           $tekstySql = $Teksty->select()->where('id = 101140')->orWhere('id = 101141')->order('id ASC');
           $tekstyResults = $Teksty->fetchAll($tekstySql);
           $mail = new TS_Mail();
           $mail->send(array('to' => $ogloszenie['email'], 'subject' => 'Potwierdzenie nadania ogłoszenia', 'view' => array('script' => 'potwierdzenienadaniaogloszenia', 'params' => array('do' => 'user', 'tresc' => $ogloszenie['tresc'], 'liczbaEmisji' => $ogloszenie['liczba_emisji'], 'cenaOstateczna' => $cenaZRabatem, 'sposobPlatnosci' => $txt1, 'nrOgloszenia' => $ogloszenie['nr_ogloszenia'], 'kom1' => $tekstyResults[0]['tekst'], 'kom2' => $tekstyResults[1]['tekst']))));
         }
         if ($ogloszenie['zdjecie'] != "") {
           $fotoUrl = $this->view->serverUrl() . $this->view->baseUrl() . '/images/tresci/ogloszenia/mini/' . $ogloszenie['zdjecie'];
           $mail = new TS_Mail();
           $mail->send(array('to' => array("*****@*****.**", "*****@*****.**"), 'subject' => 'Potwierdzenie nadania ogłoszenia', 'view' => array('script' => 'potwierdzenienadaniaogloszenia', 'params' => array('do' => 'redakcja', 'tresc' => $ogloszenie['tresc'], 'liczbaEmisji' => $ogloszenie['liczba_emisji'], 'cenaOstateczna' => $cenaZRabatem, 'sposobPlatnosci' => $txt1, 'nrOgloszenia' => $ogloszenie['nr_ogloszenia'], 'email' => $ogloszenie['email'], 'fotoUrl' => $fotoUrl))));
         }
       }
       //        $this->view->ogloszenie = $ogloszenie;
       $OgloszeniaPlatnosci = new Application_Model_DbTable_OgloszeniaPlatnosci();
       $ogloszeniaPlatnosciSql = $OgloszeniaPlatnosci->select()->where('id = 1');
       $this->view->ogloszeniaPlatnosci = $OgloszeniaPlatnosci->fetchRow($ogloszeniaPlatnosciSql);
       $Teksty = new Application_Model_DbTable_Teksty();
       $tekstySql = $Teksty->select()->where('id = 101141');
       $this->view->teksty = $Teksty->fetchRow($tekstySql);
       //        echo 'cena:'.$ogloszenie['cena'].'<br>'; //die;
       //        echo 'rabat:'.$rabat.'<br>'; //die;
       //        echo 'cenaZRabatem:'.$cenaZRabatem.'<br>'; die;
       $this->render('dodaj-krok-4');
       break;
     default:
       throw new Zend_Controller_Action_Exception('Page not found!', 404);
       break;
   }
 }