function is_attack_successful($who, $to, $re = 0)
{
  // re oznachaet chto udar otvetnyj.
  // a esli udar otvetnyj, mozhno ne smotretq mozhet li on atakovatq, i ne fiksirovatq
  // etoj funkciej budem sravnivatq shansy
  include_once 'modules/f_get_chanses.php';
  // proverjaem effekty
  // esli odin iz paralizujushih, to vsegda kto-to proigraet/vyjgraet
  include_once 'modules/f_get_affected.php';
  $aff = get_affected($who);
  if (is_in('oglushen', $aff)) {
    return 0;
  }
  if (is_in('zamerz', $aff)) {
    return 0;
  }
  if (is_in('okamenel', $aff)) {
    return 0;
  }
  if (is_in('odubel', $aff)) {
    return 0;
  }
  if (is_in('paralizovan', $aff)) {
    return 0;
  }
  $aff = get_affected($to);
  if (is_in('oglushen', $aff)) {
    return 1;
  }
  if (is_in('zamerz', $aff)) {
    return 1;
  }
  if (is_in('okamenel', $aff)) {
    return 1;
  }
  if (is_in('odubel', $aff)) {
    return 1;
  }
  if (is_in('paralizovan', $aff)) {
    return 1;
  }
  $wid;
  $who_ranged = 0;
  $pi = is_player($who);
  if ($pi) {
    $wid = $pi;
    // berem informaciju igroka
    // shansy nanesti udar
    include_once 'modules/f_get_pl_battle_har.php';
    $who_har = get_pl_battle_har($who);
    // kakoe oruzhie. toestq rasschityvatq li po sisteme dalqnego boja ili blizhnego
    // esli who_ranged == 1,, to togda schitajutsja formuly luchnikov
    $q = do_mysql("SELECT fullname FROM items WHERE belongs = '" . $who . "' AND is_in = 'wea'");
    if (!mysql_num_rows($q)) {
      $who_ranged = 0;
    } else {
      $who_ranged = mysql_result($q, 0);
    }
    if (substr($who_ranged, 4, 3) == 'bow' || substr($who_ranged, 4, 3) == 'arb') {
      $who_ranged = 1;
    } else {
      $who_ranged = 0;
    }
    // zhiznq igroka dlja shansov (massiv)
    $q = do_mysql("SELECT life FROM players WHERE id_player = '" . $wid . "';");
    $who_life = mysql_result($q, 0);
    $who_life = explode('|', $who_life);
    // proverka onlajn:
    do_mysql("SELECT active FROM players WHERE id_player = '" . $wid . "';");
    $active = mysql_result($q, 0);
    if (!$active) {
      include_once 'modules/f_end_battle.php';
      end_battle($who);
    }
  } else {
    $wid = is_npc($who);
    if (!$wid) {
      return -1;
    }
    // informacija npc :
    include_once 'modules/f_get_npc_battle_har.php';
    $who_har = get_npc_battle_har($who);
    // napadatq s dali nemozhet npc
    // zhiznq npc dlja shansov (massiv)
    $q = do_mysql("SELECT life FROM npc WHERE id_npc = '" . $wid . "';");
    $who_life = mysql_result($q, 0);
    $who_life = explode('|', $who_life);
  }
  // proverka vremeni ataki
  include_once 'modules/f_check_last_attack.php';
  if (!check_last_attack($who, $re)) {
    return -1;
  }
  // esli ataka ne vovremja (s uchetom otvetki)
  // obnovim posledniju ataku, takzhe s uchetom otvetki
  if (!$re) {
    // ne proverjaem estq li patrony, lenq, proverim v do_dmg
    include_once 'modules/f_upd_last_attack.php';
    upd_last_attack($who);
  } else {
    $aff = get_affected($to);
    if (is_in('ispugan', $aff)) {
      return 0;
    }
    // pri ispuge otvetka nevozmozhna
  }
  // harakteristika zawiwajusjago
  $tid;
  $pi = is_player($to);
  if ($pi) {
    $tid = $pi;
    // berem informaciju igroka
    // shansy nanesti udar
    include_once 'modules/f_get_pl_battle_har.php';
    $to_har = get_pl_battle_har($to);
    // estq li shit (1, 0)
    $q = do_mysql("SELECT COUNT(*) FROM items WHERE belongs = '" . $to . "' AND is_in = 'shi' AND type = 'x'");
    $to_shield = mysql_result($q, 0);
    // zhiznq igroka dlja shansov (massiv)
    $q = do_mysql("SELECT life FROM players WHERE id_player = '" . $tid . "';");
    $to_life = mysql_result($q, 0);
    $to_life = explode('|', $to_life);
    // proverka onlajn:
    do_mysql("SELECT active FROM players WHERE id_player = '" . $tid . "';");
    $active = mysql_result($q, 0);
    if (!$active) {
      include_once 'modules/f_end_battle.php';
      end_battle($to);
    }
  } else {
    $tid = is_npc($to);
    if (!$tid) {
      return -1;
    }
    // informacija npc :
    include_once 'modules/f_get_npc_battle_har.php';
    $to_har = get_npc_battle_har($to);
    // napadatq s dali nemozhet npc
    // zhiznq npc dlja shansov (massiv)
    $q = do_mysql("SELECT life FROM npc WHERE id_npc = '" . $tid . "';");
    $to_life = mysql_result($q, 0);
    $to_life = explode('|', $to_life);
  }
  // proschityvaem shansy -
  $ch = get_chanses($who_har, $who_life, $to_har, $to_life);
  // sluchajnoe chislo
  $rnd = rand(0, 100);
  if ($rnd <= $ch[1][1]) {
    // udar blokirovan:
    if ($who_ranged) {
      include_once 'modules/f_promah.php';
      promah($who);
    } else {
      include_once 'modules/f_block.php';
      block($to);
    }
    $NO = 1;
  } else {
    $ntdl = rand(0, 1);
    if ($ntdl == 0) {
      if ($who_ranged) {
        if (rand(0, 100) <= $ch[1][8]) {
          // uklonimsja
          include_once 'modules/f_uklon.php';
          uklon($to);
          $NO = 1;
        }
      } else {
        if (rand(0, 100) <= $ch[1][2]) {
          // uklonimsja
          include_once 'modules/f_uklon.php';
          uklon($to);
          $NO = 1;
        }
      }
    } else {
      if ($who_ranged) {
        if (rand(0, 100) <= $ch[1][3]) {
          // pariruem
          return 1;
        }
      } else {
        if (rand(0, 100) <= $ch[1][9]) {
          // pariruem
          return 1;
        }
      }
    }
  }
  if (isset($NO)) {
    // esli streljaem, nado rashodovatq strely, esli promahnulisq ili uklon. inache rashoduem v do_dmg
    if ($who_ranged) {
      // rashoduem odnu strelu
      include_once 'modules/f_decr_abstr_misc.php';
      if (!decr_abstr_misc('i.m.arr.arr', $who, 1)) {
        add_journal('нехватает припасoв!', $who);
      }
    }
    return 0;
  }
  //esli vse horosho, vozvrashjaem 2:
  return 2;
}
}
include 'modules/kombo/kombo_' . $kombo . '.php';
$to = preg_replace('/[^a-z0-9_\\.-]/i', '', $_GET['to']);
if ($to == $LOGIN && !isset($HEAL)) {
  put_g_error('такие комбинации на себя иснользовать особого смысла нету ;)');
}
if (isset($HEAL) && $to != $LOGIN) {
  put_g_error('лечить лишь себя так можно');
}
//echo $to;
//echo ' '.(is_player($to)).' '.(substr($to, 0, 2));
if (!is_player($to) && substr($to, 0, 2) != 'n.') {
  put_error('только для живых объектов');
}
include_once "modules/f_check_last_attack.php";
if (check_last_attack($LOGIN)) {
  include_once "modules/f_upd_last_attack.php";
  upd_last_attack($LOGIN);
  include_once 'modules/f_comp_reaction.php';
  include_once 'modules/f_is_attack_successful.php';
  if (isset($DMG) && (!is_attack_successful($LOGIN, $to) || !comp_reaction($LOGIN, $to))) {
    // sqedaem manu
    include_once 'modules/f_search_kombo.php';
    $k = search_kombo($LOGIN, $kombo);
    if (!$k) {
      put_g_error('нету такой комбинации');
    }
    // hvataet li many -
    for ($i = 1; $i < $k[1]; $i++) {
      $MANA += $MANAP;
    }