Ejemplo n.º 1
0
function talk($content, $name, $api, $apikey = '')
{
  $content = str_ireplace("@{$name}", '', $content);
  $content = str_ireplace("回复 {$name} :", '', $content);
  $content = urlencode($content);
  switch ($api) {
    case 'xiaoji':
      $re = xiaoji($content);
      break;
    case 'xiaoi3':
      $re = xiaoi3($content);
      break;
    case 'tuling':
      $re = tuling($content, $apikey);
      break;
    case 'simsimi3':
      $re = simsimi3($content);
      break;
    case 'simsimi':
      $re = simsimi($content);
      break;
    default:
      $re = xiaoji($content);
  }
  return $re;
}
Ejemplo n.º 2
0
function talk($content, $name, $api, $apikey = '')
{
  $content = preg_replace("/@{$name}\\s*?|回复(\\s|@)*?{$name}\\s*?(:|:)/i", '', $content);
  $content = urlencode($content);
  $re = '';
  switch ($api) {
    case 'xiaoji':
      $re = xiaoji($content);
      break;
    case 'xiaoi3':
      $re = xiaoi3($content);
      break;
    case 'tuling':
      $re = tuling($content, $apikey);
      break;
    case 'simsimi3':
      $re = simsimi3($content);
      break;
    case 'simsimi':
      $re = simsimi($content);
      break;
    case 'baidurobot':
      $re = baidurobot($content, $apikey);
      break;
    default:
      $re = xiaoji($content);
  }
  return $re;
}